Täysistunnon pöytäkirja 109/2012 vp

PTK 109/2012 vp

109. TIISTAINA 13. MARRASKUUTA 2012 kello 14.00

tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta

 

Martti Mölsä /ps:

Arvoisa puhemies! Alun perin vuonna 2007 energiatehokkuusdirektiivin tavoitteena oli parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja siten vähentää hiilidioksidipäästöjä viidenneksellä koko Euroopan unionin alueella. Nyt kysymyksessä on säätää uusi laki energiatodistuksista. Aluksi hieman teoriaa nykyisestä säädöksestä.

Rakennuksen energiankulutus lasketaan energiatodistusta varten käyttäen rakentamismääräyskokoelman osan D 5/2007 liitteen 1 säävyöhyke III:n mukaisia säätietoja eli Jyväskylä Luonetjärvi -säähavaintoaluetta. Kaikkien rakennusten energiatodistusten sisältämä energiatehokkuusluku on siis suhteutettu Jyväskylän säähän, jolloin eri puolilla Suomea olevat rakennukset ovat vertailtavissa.

Suomeksi sanottuna energiatodistus kertoo tavalliselle kansalaiselle rakennuksen energiankulutuksen ja energiatehokkuuden olinpaikasta riippumatta. Nyt tämä järjestelmä ollaan romuttamassa muuntokertoimilla.

Esityksen pohjalta muuntokertoimia käytettäessä vertailtavuus on maallikolle mahdotonta siinä muodossa kuin alun perin oli tarkoitettu. Selitykseksi on tarjottu poliittista ohjausta, eli ministeriössä virkamiehet ovat toimineet poliittisen paineen alaisina miettiessään muuntokertoimia ministereiden tai kansanedustajien ohjeiden mukaan.

En jaksa uskoa tätä, kun katson teitä, että te tietäisitte laskelmista ja muuntokertoimen vaikutuksesta energiatodistukseen. Totuus on, että te, jotka olette olleet vaikuttamassa näihin muuntokertoimiin, olette olleet ohjailun vaikutuksen alaisia.

Asia voidaan sanoa niinkin, että Euroopan unioni määrää, mitä Suomessa päätetään. Mielestäni poliittinen ohjaus on sopimatonta ja varsinkin virkamiesten, jos halutaan todenmukaista vertailua rakennusten energiatehokkuudessa.

Energiamuotokertoimet vesittävät energiatodistuslakiesityksen. Energiatodistuslakiesityksen energiamuotokertoimet johtaisivat todellisuudessa asunnon ostajia harhaan.

Otan vertailuun kaksi rakenteiltaan samanlaista hyvin rakennettua omakotitaloa. Toinen niistä lämpiää öljyllä, toinen sähköllä. Kun öljylämmitteisen talon energialuokaksi saadaan lakiesityksen laskelmin esimerkiksi C, niin sen kanssa täysin identtisen sähkölämmitteisen talon luokaksi tulee muotokertoimista johtuen E, vaikka talojen energiankulutus on täysin sama.

Siis halutaanko lakiesityksessä osoittaa, että ulkomaisella öljyllä lämpiävä talo on meille suomalaisille kaksi luokkaa parempi vaihtoehto kuin sen kanssa identtinen kotimaisesta koskivoimasta energiansa saava sähkölämmitteinen talo?

Omakotitalojen rakennuttajaa tai ostajaa kiinnostaa rakennuksen kuluttaman ostoenergian määrä ja siitä syntyvä lasku. Energiatodistuksesta hän tietää vanhastaan, että mitä parempi energialuokka, sitä parempi kulutus. Hän tietää, että A-energialuokan pesukone kuluttaa vähemmän energiaa kuin C-energialuokan pesukone. Hän ostaa energiaa säästääkseen vain parasta A-luokkaa.

Näin pitäisi olla myös rakennusten kohdalla. Hänen pitäisi voida luottaa siihen, että A-energialuokan talo kuluttaa vähemmän energiaa kuin B-luokan talo. Uuden energiatodistuslakiesityksen mukaan näin ei valitettavasti ole. Uudesta energiatodistuksesta löytyvä energialuokka ei enää kerro rakennusten energiankulutuksen keskinäistä paremmuutta. B-energialuokan talo saattaa kuluttaa vähemmän energiaa kuin A-luokan talo.

Energiamuotokertoimet vesittävät koko energiatodistuslakiesityksen. Eri energiamuotojen jaoteltu laskennallinen ostoenergian määrä kiinnostaa asunnon ostajaa, kun hän tekee valintoja eri vaihtoehtojen välillä. Nämä luvut löytyvät toki lakiesityksen mukaisesta energiatodistuksesta, mutta ne hautautuvat energiamuotokertoimien taakse. Tältä pohjalta ajateltuna energiatodistusten alkuperäinen tarkoitus menettää merkityksensä.

Todettakoon nyt vielä lopuksi, että tosin mainitsemistani muotokertoimista ei päätetä tässä laissa vaan erikseen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksessa.

Arja Juvonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Energiatodistuslaki on unelma, jolla ajatellaan maailman pelastuvan. Hallitus esittää uutta energiatodistusta pakolliseksi myös vanhoille omakotitaloille ja pienille rivitaloille. Tällainen pakollinen todistusjärjestelmä uhkaa nyt kehittyä byrokraattiseksi ja koko yhteiskunnalle kalliiksi ratkaisuksi. Todistuksen voisi myöntää vain pätevä ja rekisteröity taho, jonka toimintaa taas viranomaisen olisi valvottava. Käytännössä esitys vaatii lisäresursseja valvontaviranomaiselle, pakottaa asunnon omistajat tekemään kalliita remontteja ja maksamaan sen jälkeen tyhjästä todistuksesta.

Esityksen mukainen todistus ei kerro asunnon todellisesta energiatehokkuudesta, koska se laadittaisiin laskennallisena arviona. Todistusta varten talon energiankulutusta ei siis oikeasti mitata, vaan energiatodistus perustuisi todistuksen myöntäjän teoreettiseen arvioon. Todelliset kulutustiedot voitaisiin ottaa huomioon vain niin haluttaessa. Vaikka todistus olisi puhtaasti laskennallinen, todistuksen antajan on pakko käydä tarkastamassa kiinteistö paikan päällä, mikä nostaa todistuksen hintaa varsinkin pitkien välimatkojen maassa. Mitä tällä saavutetaan?

Käytännössä esitys tarkoittaa sitä, että vanhan talon omistaja tai haltija joutuu hankkimaan 500—700 euroa maksavan todistuksen myynnin yhteydessä ja osoittamaan sillä, että talo ei vastaakaan tämän päivän energiatehokkuusvaatimuksia. Todistuspakko olisi siis lakisääteinen tulonsiirto talon omistajilta todistuksen myöntäjille. Mitä talon omistaja saa tästä vastineeksi? Arvottoman paperin, joka vanhojen talojen kohdalla alentaa myyntihintaa.

Arvoisa herra puhemies! Pahimman iskun esitys antaa omissa taloissaan asuville pienituloisille eläkeläisille. He joutuisivat käyttämään eläkesäästönsä kalliisiin remontteihin, jotta talon energialuokka ei tippuisi aivan pohjalle ja laskisi myyntihintaa. Onko tämä oikein niitä vanhuksia kohtaan, jotka ovat vaalineet talojaan vuosikymmeniä?

Esitystä yritetään nyt myydä suomalaisille energiaa ja ympäristöä säästävänä uudistuksena. Se on kuitenkin hyvin kaukana siitä, koska esityksen mukainen vaatimus energiatodistuksesta ei keskity energiatehokkuustavoitteeseen vaan välineeseen, joka on energiatodistus, ja siihen, että jälleen kerran on löydetty yksi keino ja taho rahastaa vaikkapa juuri näitä iäkkäitä suomalaisia ihmisiä.

Vesa-Matti Saarakkala /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kiitos edustaja Mölsälle ja edustaja Juvoselle hyvistä puheenvuoroista! Tähän jälkimmäiseen liittyen myös minä haluan muutaman sanan sanoa.

Suomen Omakotiliitto ry on myös esittänyt huolensa juuri siltä osin, että vanhoja taloja nyt pakotetaan sitten energiatodistuksen piiriin. Se on todella kustannuskysymys monille ja vielä todella surku, että kun meillä kaikilla varmasti on tiedossa se tosiasia, että monet vanhat talot eivät nyt energiatehokkuudeltaan ole sitä luokkaa, mitä nyt tämän päivän uudet talot ovat, niin vielä sitten pitäisi tämän kiinteistön omistajan maksaa tästä tiedosta, joka kaikilla muutenkin on tiedossa, ja sitten ehkä myyntihintaankin vielä alennusta tulisi. Kyllä pidän juuri näitten omalla työllään talonsa ansainneiden, monesti iäkkäiden ihmisten kannalta erittäin huonona tätä esitystä. Toivoisin vielä, että tätä uudemman kerran harkittaisiin.

Nämä edustaja Mölsän esille tuomat näkökannat olivat todella mielenkiintoista informaatiota. Minulla ainakaan itselläni ei ole osaamista tuohon, mutta luotan kyllä insinöörismiehen sanaan tuossa ja toivon, että tämä edustaja Mölsän ansiokas puhe otetaan huomioon jatkokäsittelyssä.

Keskustelu päättyi.