Täysistunnon pöytäkirja 109/2013 vp

PTK 109/2013 vp

109. TORSTAINA 7. MARRASKUUTA 2013 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta

 

Juha Rehula /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Nyt on käsittelyssämme hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta tehty sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö.

Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annettua lakia ja sen voimassaoloa jatkettavaksi vuoden 2016 loppuun saakka. Lailla mahdollistetaan työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättäminen, ja se koskee sekä työeläkelakien että kansaneläkelain mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä. Lakia sovelletaan myös työkyvyttömyyseläkkeenä myönnettyihin takuueläkkeisiin. Laki on tulossa voimaan 1. tammikuuta 2014, ja se on voimassa vuoden 2016 loppuun.

Vuoden 2010 alusta voimassa olleen määräaikaisen lain nojalla on ollut mahdollista jättää sekä kansaneläkelain että työeläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke samoin kuin kuntoutustuki sekä takuueläke lepäämään työssäkäynnin vuoksi enimmillään kahdeksi vuodeksi. Laki on mahdollistanut sen, että työkyvyttömyyseläkkeellä oleva on voinut kokeilla työssäkäyntiä ilman pelkoa eläkkeen menettämisestä. Määräaikainen laki on laajentanut mahdollisuuksia eläkkeen lepäämään jättämiseen, koska pysyvän lain mukaan oikeus on ollut vain kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä saavilla.

Määräaikaisen lain voimassaolo päättyisi kuluvan vuoden lopussa, ja esityksen mukaan lain voimassaoloa siis jatketaan kolmella vuodella. Valiokunta pitää perusteltuna määräaikaisen lain voimassaolon jatkamista, koska se edistää jo eläkkeellä olevien samoin kuin kuntoutustuen saajien mahdollisuutta työntekoon. Lisäksi määräaikaisen lain jatkamisella saadaan säädösten toimivuudesta ja lain työllistymisvaikutuksista kokemuksia, joiden perusteella voidaan arvioida pysyvän lainsäädännön sisältöä. Lain säätäminen pysyväksi olisi luontevaa sen jälkeen, kun vuonna 2005 voimaan tullutta eläkelainsäädäntöä laajemmin uudistetaan.

Esityksen tarkoituksena on pidentää työuria kannustamalla työkyvyttömyyseläkkeellä olevia hakeutumaan töihin. Valiokunta pitää tärkeänä, että määräaikaisen lain voimassaoloaikana selvitetään ja arvioidaan mahdollisuudet palkkatulon ja työkyvyttömyyseläkkeen nykyistä joustavampaan yhteensovittamiseen esimerkiksi lineaarisesti siten, että etuuden suuruus riippuu työtulojen määrästä eikä se määrätyllä ansiotasolla muodostu nykyisellä tavalla työllistymisen esteeksi.

Arvoisa herra puhemies! Tämä valiokunnan mietintö on yksimielinen.

Laila Koskela /ps:

Arvoisa puhemies! Tämän lain tavoitteena on tukea työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden töihinpaluuta ja se, että työkyvyttömyyseläkkeen lepäämäänjättämisjaksojen välissä edellytettyä aikaa lyhennetään kolmesta kuukaudesta yhteen kuukauteen.

Tavoitteena on, että työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla olisi paremmat mahdollisuudet satunnaisten ja lyhytaikaisten töiden vastaanottamiseen. Ja jotta tämän lain vaikuttavuutta pystyttäisiin arvioimaan paremmin, lain voimassaoloa jatketaan vuoden 2016 loppuun asti. Tämä on perusteltua, koska se edistää jo eläkkeellä olevien kuntoutustuen saajien mahdollisuutta työntekoon. Tämä myös kannustaa työkyvyttömyyseläkkeellä olevien hakeutumista töihin.

Eläkkeen rinnalla saa ansaita 734 euroa kuukaudessa. Ansiorajan ylittyessä eläke on jätettävä lepäämään. Tämän lain voimassaoloaikana selvitetään, että etuuden suuruus riippuu tulojen määrästä eikä saa määrätyllä ansiotasolla muodostua työllisyyden esteeksi.

Yleiskeskustelu päättyi.