Täysistunnon pöytäkirja 110/2005 vp

PTK 110/2005 vp

110. TIISTAINA 25. LOKAKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

19) Hallituksen esitys laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

 

Lauri  Kähkönen  /sd:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja Metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta on yksi selkeä päätavoite. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion tehtävissä tulee painottaa aikaisempaa enemmän metsäkeskusten tarvitsemien asiantuntijapalveluiden tuottamista sekä metsäkeskusten valtakunnallisen yhteistoiminnan kehittämistä ja koordinointia. Tapion roolin vahvistaminen metsäkeskusten kehittämiskeskuksena ja sen toimiminen metsäkeskusten yhteistyöelimenä ovat käytännön tarpeista lähteviä ja kannatettavia muutoksia. Kehittämiskeskuksen tehtävänä säilyisi edelleen myös yleinen metsätalouden edistäminen.

Metsäkeskusten säilyttäminen maakunnallisesti itsenäisinä metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioina on jatkossakin perusteltua. Maakunnallinen itsenäisyys metsähallinnossa on osoittautunut kansainvälisestikin vertaillen tulokselliseksi tavaksi hyödyntää alueellista asiantuntemusta ja edesauttaa metsälainsäädännön noudattamiseen sitoutumista. Käsittääkseni tulokset niin metsien hoidossa kuin hyödyntämisessäkin ovat olleet varsin hyviä.

Arvoisa puhemies! Metsäkeskukset ovat saaneet myös kielteistä julkisuutta kuluvana vuonna. Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksella on tutkittu kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemeran mukaisiin rahoituspäätöksiin liittyvää päätöksentekoa metsäkeskuksissa. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida erityisesti nuoren metsän hoitoon myönnettävien tukien myöntämistä ja käytön valvontaa metsäkeskuksissa. Siinä päädyttiin muun muassa siihen, että Kemeran mukaisen rahoituksen saamisen edellytyksiä koskeva säätely on tarpeettoman monimutkaista.

Myös maa- ja metsätalousvaliokunta kiinnitti tähän epäkohtaan huomiota ensi vuoden talousarviota koskevassa lausunnossaan. Valiokunta kiirehtii jo toistamiseen eli uudelleen kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain kokonaisuudistuksen toteuttamista. Nykyisin merkittävä osa rahoituksesta menee niin sanottuun byrokratiaan. Uudistuksen tavoitteena tulee olla sen, että rahoitus käytetään mahdollisimman tehokkaasti varsinaisiin töihin kestävän metsätalouden edistämiseksi. Laki on tuen myöntämisedellytysten osalta tällä hetkellä hyvin väljä, mikä on edistämässä osaltaan päätösten kirjavuutta eri puolilla maata. Toivottavasti rahoituslakia uudistetaan pikaisesti ja sen myötä mahdolliset virheet metsäkeskusten päätöksissä ja tulkinnoissa minimoituvat. On luonnollista, että virheitä tekevälle sattuu. Käsittääkseni Kemera-lain puutteellisuuksien vuoksi metsäkeskukset muun muassa Pohjois-Karjalassa ovat joutuneet kohtuuttoman arvostelun kohteeksi.

Mutta, arvoisa puhemies, takaisin tähän lakiesitykseen. Metsäkeskusten toiminnan kehittäminen ja yhtenäisyyden parantaminen edellyttävät kuitenkin myös valtakunnallista yhteistoimintaa. Tapio ei ole pystynyt toimimaan siinä määrin metsäkeskusten kehittämiskeskuksena kuin olisi ollut tarpeen. Metsäkeskusten nykyisin sopimuspohjaisesti hoitamassa yhteistyössä niin sanotun metsäkeskusten yhteistyöryhmän ja toimintaryhmien puitteissa on syntynyt käytännön kehittämis-, yhtenäistämis- ja tehostamistarpeita. Ehdotettu lakimuutos luo hyvän säädöspohjaisen tavan organisoida tämä toiminta pääasiassa Tapion yhteyteen. Samalla se luo edellytykset organisaatioiden palvelukyvyn, yhtenäisyyden ja tuottavuuden kehittämiselle. Vastuu metsäkeskusten kehittämisestä säilyy kuitenkin jatkossakin metsäkeskuksilla itsellään. Tästä syystä esityksen mukaisesti on välttämätöntä, että metsäkeskusten edustajat muodostavat enemmistön Tapion johtokunnassa. Myös henkilöstön edustajan kuuluminen johtokuntaan on perusteltua. Esitetty johtokunnan kokoonpano ei millään tavalla estä Tapion palvelujen tuottamista nykyiseen tapaan myös muille tahoille kuin metsäkeskuksille.

Hallituksen esitys toteuttaa hyvin metsäkeskusarvioinnin jälkeen hallituksen helmikuussa tekemiä linjauksia metsäkeskusten kehittämisestä ja metsäkeskusten omia strategisia linjauksia. Myös hallituksen esityksen luonnoksesta annetut lausunnot ovat pitkälle esitystä tukevia. Muutoksilla on siis laaja tuki. Uskon, että kun tätä lakiesitystä valiokunnassa käsitellään, niin siihen merkittäviä muutoksia ei tulla tekemään. Varmasti keskustelua käydään kuitenkin muun muassa tästä kehittämiskeskuksen johtokunnasta. Tällä hetkellähän siellä on myös metsäteollisuuden edustus.

Arvoisa puhemies! Aivan lopuksi, metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioissa on menossa voimakkaat toiminnan kehittämis- ja tehostamistoimenpiteet. Metsäkeskusten ja Tapion riittävät valtionavut on turvattava, eikä myönteistä kehitystä tule vaarantaa rahoituksen supistamisella.

Keskustelu päättyy.