Täysistunnon pöytäkirja 110/2013 vp

PTK 110/2013 vp

110. PERJANTAINA 8. MARRASKUUTA 2013 kello 13.05

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

 

Merja Mäkisalo-Ropponen /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä laki on potilaiden liikkuvuuden kannalta tärkeä. Lailla turvataan reseptilääkkeiden saanti EU-alueella, olipa resepti kirjoitettu missä EU-maassa tahansa. Käytännössä tämä toteutuu eurooppalaisen lääkemääräyslomakkeen avulla, jonka tiedot poikkeavat vain vähän meidän omasta kansallisesta lääkemääräyslomakkeesta.

Lääketurvallisuuden kannalta on tärkeää, että apteekeilla on mahdollisuus kieltäytyä lääkkeen toimittamisesta, jos on perusteltua syytä epäillä lääkemääräyksen aitoutta, lääketieteellistä asianmukaisuutta tai jos lääkemääräys on epäselvä tai puutteellinen. Vastuu lääkkeen toimittamisesta on siis aina apteekilla. Jos lääkemääräystä epäillään väärennetyksi, sitä ei saa toimittaa ennen kuin apteekista on oltu yhteydessä lääkkeen määrääjään lääkemääräyksen oikeellisuuden ja lääkkeen oikean käytön varmistamiseksi. Jos tätä oikeellisuutta ei voida varmistaa, niin lääkettä ei saa luovuttaa asiakkaalle. Apteekit voivat hyödyntää selvitystyössä kansallista yhteyspistettä, josta saadaan tietoja esimerkiksi lääkemääräämisoikeuden omaavista henkilöistä.

Arvoisa puhemies! Tämä laki on siis EU-kansalaisten liikkuvuuden kannalta hyvä asia, mutta tähän liittyy yksi seurattava kohta. Eurooppalaisella lääkemääräyksellä ei voi Suomessa toimittaa lääkkeitä, jotka edellyttävät erityislääkemääräystä. Osa pääasiassa keskushermostoon vaikuttavista lääkkeistä, niin sanotuista PKV-lääkkeistä, on kuitenkin mahdollista toimittaa eurooppalaisella lääkemääräyksellä, jos lääkkeen määrääminen ei edellytä kansallisesti erityislääkemää-räystä. Osa näistä PKV-lääkkeistä on sellaisia, että niitä voidaan käyttää huumaaviin tarkoituksiin, ja niitä kaupitellaan katukaupassa tähän tarkoitukseen. Tämän takia sosiaali- ja terveysvaliokunta kirjasi mietintöönsä, että eurooppalaisen lääkemääräyksen käyttöä tulee seurata ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin väärinkäytön estämiseksi esimerkiksi laajentamalla erityislääkemääräystä edellyttävien lääkkeiden määrää.

Hanna Tainio /sd:

Arvoisa puhemies! EU:ssa kansalaiset liikkuvat vapaasti, ja nyt vuoden alussa tulee voimaan niin sanottu potilasdirektiivi, jonka turvin voi hakea vapaasti lääkäripalveluita toisesta maasta, joten on ihan luontevaa, että voi myös reseptillä hakea lääkkeitä toisesta maasta. Eli tämä yhteinen eurooppalainen resepti on ihan kannatettava asia.

Edustaja Mäkisalo-Ropponen nosti tuossa jo esiin kuitenkin niitä muutamia ongelmia, ja yksi on tietysti se, että apteekissa voi olla vaikeuksia tulkita esimerkiksi kreikankielistä reseptiä. Eli tämä ilman muuta lisää apteekkien työtä ja antaa mahdollisuuksia myös väärinkäsityksiin. Ja sitten on se, että apteekissa pitää voida todeta, että sen on kirjoittanut henkilö, lääkäri, jolla on oi-keus kirjoittaa reseptejä, ja se ei ole aina kovinkaan yksinkertaista, eli ilman muuta tämä tulee lisäämään apteekkien työtä.

Sitten se ehkä vakavin asia, minkä tosiaan edustaja Mäkisalo-Ropponenkin otti esille, ovat nämä niin sanotut PKV-lääkkeet, joista osa on niitä, jotka eivät kuulu tämän reseptin piiriin, mutta sitten on paljon näitä lääkkeitä, joiden reseptejä tänä päivänäkin Suomessa väärennetään. Se on ihan jokapäiväistä. Olen itsekin työssäni siihen törmännyt. Kyllä on oletettavaa, että näiden reseptiväärennösten määrä tulee lisääntymään tämän myötä, eli tosiaan siitä on syytä lausua vakava huolestuneisuus, ja meidän on syytä seurata tätä tilannetta, miten se tulee kehittymään.

Kannatettava asia, mutta ongelmiakin tähän liittyy.

Johanna Jurva /ps:

Arvoisa puhemies! Valiokunta on antanut mietinnön hallituksen esityksestä, jolla laitetaan täytäntöön lääkedirektiiviin tehdyt lääketurvatoiminnan muutokset sekä potilasdirektiivin säännökset lääkemääräysten vastavuoroisesta tunnustamisesta jäsenvaltioissa. Lääkemääräysten vastavuoroisella tunnustamisella on tarkoitus mahdollistaa ja helpottaa potilaiden liikkuvuutta sekä turvata toisessa jäsenvaltiossa annetun hoidon jatkuvuus myös siinä vaiheessa, kun potilas palaa takaisin kotimaahansa. Tämä on pääsääntöisesti kannatettavaa, tosin mukana tulee seuraamaan myös todennäköisiä väärinkäytöksiä.

Lääkemääräyksen tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset, jotta lääkettä voidaan potilaalle toimittaa. Apteekkariliitto toi vahvasti esiin huolensa muun muassa apteekkien liki mahdottomasta tehtävästä useilla eri kielillä, lomakkeilla ja tiedoilla varustettujen reseptien aitouden ja lääkemääräysten oikeellisuuden varmistajana.

Arvoisa puhemies! Eurooppalaisella lääkemääräyksellä ei voi Suomessa toimittaa lääkkeitä, jotka edellyttävät täällä erityislääkemääräystä. Osa PKV- eli pääasiassa keskushermostoon vaikuttavista lääkkeistä on kuitenkin mahdollista toimittaa eurooppalaisella lääkemääräyksellä, jos lääkkeen määrääminen ei edellytä kansallisesti erityislääkemääräystä. Tällä hetkellä näitä edellä mainittuja lääkkeitä liikkuu runsaasti pimeillä markkinoilla, ja ne ovat suosituimpia kansallisissakin reseptiväärennöksissä. Eurooppalaisten lääkemääräysten myötä reseptien aitouden todentaminen on apteekeille äärimmäisen vaikeaa. Tästäkin syystä on erittäin tärkeää seurata lainsäädännön vaikutuksia. Mikäli ongelmia ilmenee, on niihin puututtava välittömästi tilanteen korjaamiseksi, esimerkiksi laajentamalla erityislääkemääräystä koskemaan PKV-lääkkeitä.

Muuten kaiken kaikkiaan valiokunnan mietintö on kannatettava.

Markku  Eestilä  /kok:

Arvoisa puhemies! Nyt, kun kysymyksessä on lääkelaki, niin tuon yhden hieman erilaisen asian ja näkökulman esille.

Helsingin yliopistolla on oikeus pitää 16:ta sivuapteekkia Suomessa, ja eräät sivuapteekit sijaitsevat Savonlinnassa ja Joensuussa. Kuopion yliopistolla, joka yhtä lailla kouluttaa farmaseutteja ja harjoittaa apteekkitoimintaa, ei ole oikeutta pitää yhtään sivuapteekkia Suomessa.

Minä kiitän ministeri Risikkoa siitä, että hän on nyt käynyt neuvotteluja siihen suuntaan, että Itä-Suomen yliopisto saisi oikeuden pitää kolmea sivuapteekkia, kuten on laita myös yksityisillä apteekkareilla, ja mentäisiin siihen suuntaan, että Itä-Suomen yliopisto saisi sivuapteekit Savonlinnaan ja Joensuuhun, koska ne sijaitsevat Itä-Suomen yliopiston toimialueella.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​