Täysistunnon pöytäkirja 111/2010 vp

PTK 111/2010 vp

111. KESKIVIIKKONA 10. MARRASKUUTA 2010 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

16) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

 

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Tämän hallituksen esityksen tavoitteena on vahvistaa Työttömyysvakuutusrahaston taloudellista kestävyyttä, suhdannepuskurin toimivuutta sekä työttömyysvakuutusmaksujen vakautta ja kohtuullista tasoa. Suhdannepuskurin tarkoitus on alun perin ollut turvata Työttömyysvakuutusrahaston maksuvalmiutta eri suhdannetilanteissa. Puskurin enimmäiskooksi määritetään 5 prosenttia työttömyydestä aiheutuvista vuotuisista menoista. Aikaisemmin suhdannepuskurin sallittu enimmäiskoko on kuitenkin ollut liian pieni, ja nyt siihen säädetään lailla rajat, joiden sisällä työttömyysvakuutusmaksun määrästä voitaisiin säätää valtioneuvoston asetuksella. Jos taas palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja työnantajan keskimääräisen maksun yhteismäärä alittaisi 1,5 prosenttia tai ylittäisi 3,3 prosenttia, niin asiasta olisi säädettävä lailla, mutta tämän marginaalin sisällä siitä säädetään asetuksella.

Vuodelle 2011 säädettävät maksut ovat palkansaajalle 0,2 prosenttia, työnantajalle keskimäärin 0,19 prosenttia korkeampia kuin tänä vuonna, ja maksua peritään 70 miljardin palkkasummasta. Ehdotetulla maksulla Työttömyysvakuutusrahasto arvioi vuoden 2011 tuloksen olevan 80 miljoonaa tappiollinen. Työttömyysvakuutusmaksusta säädettäisiin siis tämän ehdotuksen mukaisesti pääsääntöisesti asetuksella tästä lähtien.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tämähän on erinomainen hallituksen esitys tämäkin. Tosin vähän vaikuttaa siltä, että se on syntynyt välttämättömyyden pakosta, ja kannattaa nyt palauttaa mieleen, kun perustuslakivaliokunta on puuttunut itse asiassa useaankin pykälään tässä ja erityisesti siihen pykälään tai siihen momenttiin, jonka tästä nyt sitten valiokunta poistikin perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella, jossa valtion liikelaitosten osalta tämä vakuutusmaksujen määrääminen aiottiin tehdä asetuksenvaraiseksi. Kannattaa todella palauttaa mieliin, että tässä jokin aika sitten täällä oikein äänestettiinkin siitä, miten näitä yliopistoja, kun ne siirtyivät valtion suorasta hallinnasta hieman kauemmaksi ja kun sitten opetusministeriö unohti kokonaan, että on sellaisiakin seurauksia, että pitää ryhtyä maksamaan työttömyysvakuutusmaksuja, miten silloin näitä yliopistoja kohdeltiin muihin maksun maksajiin eli työnantajiin nähden epäoikeudenmukaisella tavalla. Toivottavasti se prosessi ja nyt sitten tämä laki takaavat sen, ettei sellaista surkuhupaisaa näytelmää enää tässä salissa tarvitsisi jatkossa esittää.

Mutta kuten todettu, tämä suhdannepuskurin käytön joustavoittaminen ja pitäminen riittävän korkealla tasolla on hyvä asia, ja olisi ollut tietysti toivottavaa, että tämä taso ja joustavuus olisi ollut käytettävissä jo tässä pari vuotta sitten, kun lama tänne voimallisesti iski. Olisivat asiat sujuneet vähän paremmin kuin ne sujuivat, mutta jospa parannus nyt sitten koittaisi.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta on todella perusteltu. On viisautta varautua aina hankalimpiin taloudellisiin tilanteisiin nimenomaan tällaisilla puskurirahastoilla, niin kuin tässä on tuotu esille. Työttömän ihmisen kohdalla on tärkeää, että työttömyyden kohdatessa on työttömyysturvaa, ja sitähän tällä nyt halutaan nimenomaan varata.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Aivan kuten tässä on todettu, tämä on hallitukselta erinomainen lakiesitys. Tämän tarkoitushan on myös tuoda meidän työelämäämme vakautta ja turvallisuutta ja vahvistaa nimenomaan tämän Työttömyysvakuutusrahaston taloudellista kestävyyttä. Oikeastaan nämä viimeiset ajat ovat osoittaneet sen, että suhdannepuskurilla on ollut erittäin suuri merkitys sille, että ihmiset ovat voineet saada oman työttömyysturvansa tarvittaessa. Nyt kun tulevaisuutta katsoo, niin tämä lakiesitys tuo tähän tilanteeseen vakautta ja vaikuttaa siihen, että heilahteluja ei myöskään tule syntymään. Tästä syystä katson, että tämä on ehdottoman hyvä lainsäädäntö ja on hyvä, että suhdannepuskurin rajaa nostetaan ja tasoa nostetaan ja sen joustavuutta parannetaan.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannattaa nyt ehkä kuitenkin todeta näihin kahteen viimeiseen puheenvuoroon, että työttömyysetuuksien maksu sinänsä on kyllä turvattu tästä puskurin suuruudesta riippumatta muulla lainsäädännöllä. Mutta tällä turvataan ennen kaikkea kassojen toimintaedellytykset vaikeissa tilanteissa, ja se on tietenkin olennaista. Kyllä se tietysti sitten välillisesti vaikuttaa niihin työttömyysturvaetuuksiinkin, mutta valtio viime sijassa ne toki takaa.

Paula Sihto /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämän hallituksen esityksen tavoitteena on vahvistaa Työttömyysvakuutusrahaston talouden kestävyyttä, parantaa suhdannepuskurin toimivuutta sekä turvata työttömyysvakuutusmaksujen vakaus ja kohtuullinen taso. Työttömyysvakuutusmaksun määräytymisperusteita ehdotetaan muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin rajat, joiden sisällä työttömyysvakuutuksen määrästä voitaisiin säätää valtioneuvoston asetuksella. Työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskurin kokoa on todella syytä suurentaa, sillä sen koko on useana vuonna osoittautunut liian pieneksi, ja tämä on vastaavasti aiheuttanut tarpeettoman suurta maksujen vaihtelua.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​