Täysistunnon pöytäkirja 111/2013 vp

PTK 111/2013 vp

111. TIISTAINA 12. MARRASKUUTA 2013 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tullilain, pakkokeinolain 2 luvun 9 §:n ja ulkomaalaislain 181 §:n muuttamisesta

 

Reijo Hongisto /ps:

Arvoisa herra puhemies! Lähetekeskustelussa olevalla lakiesityksellä esitetään muutettavaksi tullilakia, pakkokeinolain 2 luvun 9 §:ää ja ulkomaalaislain 181 §:ää. Vuosi sitten annetulla lailla perustettiin Tulli-niminen viranomainen, jolla korvattiin entinen tullilaitos. Samalla lakkautettiin Tullihallitus ja viisi tullipiiriä ja muodostettiin Tullin toimialueeksi koko Suomen alue. Yksi yhteinen toimialue helpottaa viranomaisten toimintaa, sillä enää ei ole käytössä edes muodollisia rajoja tullipiirien välillä. On helppoa toimia koko maan alueella.

Pidän Tullin operatiivisen toiminnan helpottamista merkittävänä edistysaskeleena, sillä Tullilla on poliisin ja Rajavartioston ohella tärkeä tehtävä rikollisuuden torjumisessa ja jo tapahtuneiden oikeudenloukkausten selvittämisessä. Jo vuosia käytössä ollut ja hyvin toiminut poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen niin sanottu PTR-yhteistyö saa jatkoa ja helpottuu entisestään. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on tärkeää, että yhteiskuntamme turvana toimivat viranomaiset tekevät niin sanottua poikkihallinnollista yhteistyötä ja näin täydentävät toisiaan ja toistensa toimintaa. Tällä tavalla saadaan vähistä resursseista irti paras mahdollinen hyöty. Nyt puheena olevalla lakiesityksellä parannetaan Tullin toimintamahdollisuuksia rikostorjunnan tehtävissä.

Arvoisa herra puhemies! Minä kannatan nyt käsiteltävänä olevaa lakiesitystä.

Keskustelu päättyi.