Täysistunnon pöytäkirja 112/2008 vp

PTK 112/2008 vp

112. TIISTAINA 25. MARRASKUUTA 2008 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

 

Tapani Tölli /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä on käsittelyn pohjana hallintovaliokunnan yksimielinen mietintö, joka taas pohjautuu hallituksen esitykseen, joka sisältää oikeastaan kolme eri asiaa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien valtionosuuslakia siten, että kunnille myönnettävästä yleisen valtionosuuden perusosasta tehdään edunvalvonta-, kuluttajaneuvonta- ja elatustukitehtävien siirrosta kunnilta valtiolle ja Kansaneläkelaitokselle johtuvat vähennykset. Näiden mainittujen tehtävien siirtämisen taustalla on laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta vuodelta 2007. Valtionosuuslain muutos on tältä osin kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukainen. Nämä vähennykset ovat yhteensä asukasta kohti noin 3,75 euroa, mikä tekee yhteensä vajaat 20 miljoonaa euroa.

Toinen asia on se, että kuntien valtionosuuslakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että yleisestä valtionosuudesta tehdään vajaan euron vähennys asukasta kohden Kunta-it:n toiminnan rahoittamiseksi vuonna 2009. Tällä ehdotuksella jatkettaisiin Kunta-it:n toiminnan rahoitusta vuonna 2009 edellisvuosien mukaisesti. Kunta-it-yksikkö on osa julkishallinnon tietohallinnon laajempaa kokonaisuutta, jossa päämääränä on koko julkisen hallinnon yhteinen tietohallintotoimi.

Kolmas asia on sitten se, että tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan tarkennettavaksi kuntien valtionosuuslakia ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia kuntajakomuutoksissa siten, että osaliitoksen voimaantulovuonna laajentuva kunta saisi siirtyvän asukasluvun mukaisen osan niistä valtionosuuksista, jotka supistuva kunta olisi saanut, jos kuntajaon muutosta ei olisi tehty. Ehdotus vaikuttaa päätetyissä kuntajaon muutoksissa eniten Helsingin kaupungin ja Sipoon kunnan saamiin valtionosuuksiin ja valtionosuuksien tasauksiin.

Arvoisa puhemies! Niin kuin totesin, hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja esittää yksimielisesti sen hyväksymistä muuttamattomana.

Yleiskeskustelu päättyi.