Täysistunnon pöytäkirja 112/2009 vp

PTK 112/2009 vp

112. KESKIVIIKKONA 25. MARRASKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

18) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, tapaturmavakuutuslain ja työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

 

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Sosialidemokraatit esittävät omassa vastalauseessaan lain hylkäämistä.

Hallituksen esityksen mukainen niin sanottu prosenttivähennys otettiin käyttöön 1990-luvun lamavuosina akuuteista säästösyistä. Laki on säädetty aina vuodeksi kerrallaan, ja valiokunta on toistuvasti vaatinut, että tällaisesta pätkälainsäädännöstä siirrytään yksinkertaiseen ja ennustettavaan lainsäädäntöön. Sinänsä on tietysti myönteistä, että nyt näin tehdään.

Emme voi kuitenkaan hyväksyä tätä ratkaisua, jossa prosenttivähennys vakinaistetaan. Oikea ratkaisu olisi ollut poistaa se kokonaan. Tästä esityksestä seuraa nyt esimerkiksi pidempään sairauden ja tapaturman vuoksi sairauslomalla olevien, vanhempainvapaalla tai vuorotteluvapaalla olevien, aikuiskoulutustukea saavien sekä työttömien työnhakijoiden toimeentuloturvaan kohdistuva pysyvä heikennys.

Sosialidemokraattien mielestä hallituksen raippalinja on väärä. Köyhyyden ja osattomuuden vähentämiseksi ja poistamiseksi pitäisi toimia määrätietoisesti muun muassa sosiaaliturvan tasoa parantaen ja kehittäen.

Arvoisa puhemies! Prosenttivähennyksen määrä ensi vuonna laskee prosenttiyksikön verran tähän vuoteen verrattuna. On todennäköistä, että esitetty prosenttivähennyksen laskusääntö ja sen vakinaistaminen merkitsevät tulevina vuosina prosenttivähennyksen määrän kasvamista samalla, kun palkansaajien työttömyys-, työeläke- ja sairausvakuutuksen päivärahamaksuja korotetaan. Hallituksen esityksen mukaan prosenttivähennys pienentää sairausvakuutusmenoja 48 miljoonalla eurolla ja työttömyysturvamenoja noin 75 miljoonalla eurolla vuonna 2010. Ei ole oikeudenmukaista maksattaa tätä säästöä sosiaaliturvan etuuksien saajilla.

Kuten sanottu, prosenttivähennyksestä luopuminen yksinkertaistaisi ja selkeyttäisi sosiaaliturvajärjestelmää ja lisäisi järjestelmän läpinäkyvyyttä. Sosiaalivakuutuksen rahoituksen hallittavuuden vuoksi prosenttivähennyksestä voitaisiin luopua mahdollisesti asteittain erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Prosenttivähennyksen vakinaistaminen on askel päinvastaiseen suuntaan.

Arvoisa puhemies! Edellä mainituin perustein esitän lain hylkäämistä.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys on sinä aikana, kun minä olen ollut eduskunnassa, yksi kaikkein epäoikeudenmukaisimmista, epäsolidaarisimmista, epätasa-arvoisimmista. Se on yksi lakiesityksistä, joka kohtelee kaikkein eniten väärin kaikkein huonoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Tässä kaikkein parhaimmassa asemassa olevat eli työnantajat saavat pitkäaikaisen tahtonsa läpi. Nyt tämä raippavero, jonka Ahon hallitus aikanaan rustasi, tehdään lopulta pysyväksi, tosin vain 60-prosenttisesti, mutta eivät prosentit sinänsä poista epäoikeudenmukaisuutta.

Tämän vääryyden aikaansaajat perustelevat sitä solidaarisuudella, vähän heikompituloisten puolustamisella kaikkein heikompituloisia vastaan. Minusta tämä on käsittämätöntä, ja siksi, arvoisa puhemies, esitän, kuten olen viimeiset 7 vuotta tässä salissa esittänyt tätä lakiesitystä käsiteltäessä, että se hylättäisiin. Olen tietysti iloinen, että toverit sosialidemokraatitkin ovat nyttemmin tulleet tälle samalle linjalle, ja toivon, että ymmärrys siitä, että yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden synnyttämisessä tarvitaan oikeita tekoja tasa-arvon lisäämiseksi, että se lisääntyisi noin yleisemminkin. Tämä vääryys voitaisiin tulevina vuosina poistaa.

Toinen vastaava vääryys, joka pitäisi poistaa, on lapsilisien tekeminen toimeentulotuessa etuoikeutetuksi tuloksi. Suunnilleen samasta epäsolidaarisuudesta on kysymys.

Merja  Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Prosenttivähennyksen käyttö leikkaa erittäin epäsolidaarisesti työttömien, pitkäaikaissairaiden, tapaturmauhrien ja vanhempainvapaalla lasta hoitavien toimeentuloa, ja esityksen perustelujen mukaan heidän menetyksensä tämän lakiesityksen seurauksena ovat ensi vuonna yhteensä 123 miljoonaa euroa, ja sitä ei yksinkertaisesti voi hyväksyä.

Sen vuoksi kannatan lämpimästi ed. Erkki Virtasen tekemää esitystä.

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys prosenttivähennyksen vakinaistamisesta jatkaa sitä tämän hallituksen kylmää linjaa, ja kokoomushan on jo hyvin monessa kannanotossaan tullut esille näillä asioilla. Muun muassa kokoomusnuoret taannoin esittivät, että Suomen sosiaaliturvajärjestelmää voitaisiin purkaa, jotta ihmiset oppisivat tulemaan omillaan toimeen ja pärjäämään. Tämä on aivan käsittämätöntä linjantekoa tässä Suomessa, jossa ihmiset voivat myös huonosti, ja meidän tulee heikompia tukea ja turvaa lisätä päinvastoin.

Kannatan ed. Anneli Kiljusen tekemää hylkäysesitystä.

Keskustelu päättyi.