Täysistunnon pöytäkirja 112/2009 vp

PTK 112/2009 vp

112. KESKIVIIKKONA 25. MARRASKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys laiksi Suomen ympäristökeskuksesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kysymyksessä on muodollinen muutos. Ympäristövaliokunnan mietintö on yksimielinen, varsin lyhyt. Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Suomen ympäristökeskuksesta, ja laki korvaa aikaisemman Suomen ympäristökeskuksen säädökset. Tämän lain lähtökohta pohjautuu siihen, että termistö on muuttunut, ja siihen myöskin, että tämän Suomen ympäristökeskuksen kohdalla erilaiset säädökset on nyt tuotu yhteen lakiin.

Arvoisa puhemies! On tässä kohdin perusteltua todeta hyvin vahvasti se, että tässä on kysymyksessä ympäristöministeriön alainen tutkimusyksikkö. Kun on hyvässä tiedossa, että ollaan kokoamassa tällaista tutkimusklusteria, jossa ovat mukana MMM:n, siis maa- ja metsätalousministeriön, alaiset tutkimuslaitokset ja myöskin Evira, ja tällä tavoin luodaan tällaista suurempaa yksikköä, niin sen ohjauksen tulee olla kaksitahoinen: maa- ja metsätalousministeriön suunnalta omiin yksikköihinsä, ja Suomen ympäristökeskuksen ohjauksen tulee tulla tulevaisuudessa myös Suomen ympäristöministeriöstä.

Vielä tähän Suomen ympäristökeskukseen niin paljon, että siihen on nyt sitten liitetty myös Merentutkimuslaitoksesta toimintaa ja tämä muuttaa myös tämän Suomen ympäristökeskuksen luonnetta.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Voisiko tulvavesi viedä tulvia tutkivan ympäristökeskuksen? Oikea vastaus: kahdella tavalla. Toisaalta niin, että tehdään hallinnon remontteja yhteiskuntaan ja siinä yhteydessä huomataan, että oho, siinä se meni se Suomen ympäristökeskuskin nyt, ja sitten tulee erikoislaki, jolla varmuuden vuoksi sitten varmistetaan, ettei se nyt ihan kokonaan mene kuitenkaan. Mutta sitten toisaalta on tuottavuusohjelma kuitenkin varmistamassa sen tulvaveden mukana viemisen, niin että se vielä on kuitenkin uhkana päällä ja velvoitteet karsia vakansseja aivan hillittömät. Niin että kyllä tämä surullista eräiltä osin tämän hallituksen työ on.

Timo Kaunisto /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämähän on tekninen laki sinällään, aivan kuten valiokunnan kannanotossakin todetaan: "Hallituksen esitys ei muuta Suomen ympäristökeskuksen asemaa tai tehtäviä, vaan muutokset nykyiseen sääntelyyn ovat teknisiä." Lisäksi kyllä hieman ihmettelen niitä uhkakuvia, mitä tässä yhteydessä maalataan. On aivan totta, aivan kuten ed. Tiusanen täällä esitti, että tällaista tutkimusklusteria ollaan luomassa. Mutta kuten esimerkiksi tässä ympäristövaliokunnan kannanotossa todetaan, laajan tietovarannon hyödyntäminen tehokkaasti eri yhteistyötahojen kanssa edistää ympäristöasioiden kokonaisvaltaista käsittelyä ja ennakoivaa ja innovatiivista tutkimusta. Kyllä tällaisesta yhteistyöstä varmasti ympäristöasioiden kannalta on enemmän hyötyä kuin haittaa.

Puhetta oli ryhtynyt johtamaan ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Kyllä voi sanoa, että ed. Pulliaisen huoli siitä, että aluehallinnon uudistamisen myötä on vaarana se, että ympäristökeskuksen toiminta heikkenee, on oikea. Kun elinkeino ja liikenne ovat siellä samassa elyssä ja voimavaroja jaetaan niiden kesken, niin siinä on aika paljon sitten kyse siitä, miten asioita painotetaan. Mutta kun tässä valiokunnan lausunnossa sanotaan, että "valiokunta korostaa tarvetta turvata Suomen ympäristökeskuksen toimintaedellytykset - -", niin toivon tosissaan, että ne myös säilyvät ja me edustajat pidämme siitä huolta.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Aivan oikein ed. Kuusisto toteaa, se on meidän tehtävämme, se on ennen muuta budjettitehtävä.

Siihen, kun ed. Kaunisto puhui uhkakuvista, totean vain, että kun on olemassa työryhmä, joka on selvittänyt tätä klusteria, niin työryhmän sisällä on muun muassa ollut ajatus, että tässä maassa tarvitaan vain 4—5 sektoritutkimuslaitosta. Eli sehän merkitsee, että kun niitä tällä hetkellä on lähellä 20:tä, niin ne pitäisi sitten erilaisin fuusioin toisiinsa yhteen liittää ja pitäisi päästä tuolle 4—5:n tasolle. Sellaisiakin päämääriä on, jopa yksityistämispäämääriä on. Nämä asiat ovat tulleet esille asiantuntijakuulemisissa muun muassa luonnonvarainneuvostossa, joka on antanut ja antamassa näistä asioista lausunnon. Eli eivät nämä ole uhkakuvia, vaan ne ovat realismia.

Se on myös realismia, että on pyrkimys tässä maassa ajaa luonnonvarainministeriötä, ja se merkitsee silloin ministeriöiden yhteenliittymää. Yksi fuusioitava olisi ympäristöministeriö. Tällainen malli on maailmalla lähinnä nyt kylläkin Venäjällä. Tiedän, että ympäristöministeri vastustaa tätä, ympäristöministeriö vastustaa tätä, mutta aina löytyy jostakin suunnasta joku, joka pitää asian mielessä ja ottaa tarvittaessa esille edistääkseen asiaa. Tämä asia on vain, tämä kissa, nostettava pöydälle. Oletan, että myöskään ed. Kaunisto ei lämpene ympäristövaliokunnan jäsenenä luonnonvarainministeriön perustamiselle ja ympäristöministeriön lopettamiselle.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Kaunistolle totean ystävällishenkisesti mutta määrätietoisesti ja tiukasti, että tässähän on koko prosessissa kysymys siitä, mistä eräs tutkija Tilastokeskuksen osalta Hesarissa kirjoitti näyttävästi: lakkautetaan kaikki tilastoinnit ja pitkän aikavälin seurantajärjestelmät. Mistä tämä idea on peräisin? Elinkeinoelämän keskusliitosta. Tieteellinen tutkimus tulee selvittämään, miksi näin pitää tehdä: pelkästään elinkeinopoliittisista syistä. Eivätkö ne elinkeinopoliittiset toimet kestä sitä, että ympäristöäkin pitää seurata, että sieltä paljastuu jotakin ihmeellistä?

Timo Heinonen /kok:

Arvoisa puhemies! Tässähän on kyse nyt kuitenkin ihan teknisestä kysymyksestä, eli hallituksen esitys ei muuta Suomen ympäristökeskusten asemaa tai tehtäviä, vaan tämä on aluehallinnon uudistamiseen liittyvä tekninen uudistus tai lainsäädäntö, jossa ympäristökeskusten asemaa turvataan. Niin kuin ympäristövaliokunnan kuulemisessa ja mietinnössäkin halusimme nostaa esille, on tarvetta turvata Suomen ympäristökeskusten toimintaedellytykset tulevaisuudessakin.

Mutta kyllä näihin uudistuksiin aina sisältyy myös uhkia. Se on varmasti syytä kaikkien tiedostaa, ja niin hallitus on tiedostanutkin. Silloin, kun nämä uhat tiedostaa, niihin osataan myös varautua ja niitä osataan seurata ja niihin osataan myös sitten tarpeen mukaan puuttua ja tehdä tarkennuksiakin. Mutta, hyvät kollegat, jos aina pelkäämme näitä uudistuksia, niin ei tässä maassa mitään tule koskaan tapahtumaan eikä eteenpäin menemään.

Timo Kaunisto /kesk:

Arvoisa puhemies! Nimenomaan tässä asiassa on kysymys vain teknisestä uudistuksesta, ei suinkaan tutkimuksen kokoamisesta johonkin uuteen asentoon. Siitä ei ole kysymys. Sitten on oman keskustelunsa paikka se, millä tavalla jatkossa tätä asiaa hoidetaan.

Kesällä ympäristövaliokunta oli käymässä Keski-Suomessa. Silloin paikallisen ympäristökeskuksen johtaja, joka oli ollut valmistelemassa tätä aluehallintouudistusta, toi kyllä varsin selkeästi esille, että hänen mielestään uudistus ja siihen liittyvä, juuri tällainen ympäristöasioiden läpileikkaava rooli tässä hallinnossa tuo paljon uutta ympäristöasioiden kannalta. Hän suhtautui muutokseen hyvin positiivisesti. Kyllä näitä asioita pitää voida katsoa monelta eri kannalta, ei pelkästään tällaisten uhkakuvien ja muutoksen pelon kannalta.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Haluan kertoa hyvä esimerkin siitä, mitä tarkoittaa meidän nykypolitiikassamme tekninen siirto: Viime keväänä oltiin tekemässä tekninen siirto pitkäaikaistyöttömien tilastoinnista. Tilastointi meinattiin laittaa roskakoriin, mutta kun siitä tuli pieni vinkki ennen kuin näin toimittiin, sitten kummalla tavalla tekninen siirto oli tapahtunut. Tämä tilastointi löytyi toisesta te-toimistosta, vaikka he eivät siellä te-keskuksessa ja te-toimistossa edes tienneet, että tällainen teknisen siirto on tapahtunut.

Arkitodellisuutta on vaan tässä yhteiskunnassa ja tässä arvomaailmakentässä tällä hetkellä se, että raha puhuu kaikilla poliittisilla kentillä ja kaikilla toiminnan kentillä. Kyllähän se tahtoo olla näin, että tällaiset, lainausmerkeissä, pehmeät arvot — niin kuin olen ymmärtänyt myös ympäristöarvot laskettavan — näytetään olevan valmiita heittämään lähestulkoon romukoppaan tai ainakin kokoamaan sellaiseen pieneen komeroon, josta joku voi ehkä kerran vuodessa äänitorvella jonkun pihauksen ulos antaa.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessä 236, sen 1 §:ssä, lukee, että "Suomen ympäristökeskus on ympäristöministeriön alainen ympäristöalan tutkimus- ja kehittämiskeskus - -". Tämä on selvä. Tämä lakiuudistus on tietysti pitkälti ihan tekninen. Mutta on samalla tärkeätä tässä tilanteessa viitata erilaisiin prosesseihin, joita on menossa, joissa Suomen ympäristökeskus on mukana, ja puolustaa Suomen ympäristökeskuksen olemassaoloa tämän lain mukaisella tavalla, mikä on hallituksen esityksessä 236. Tästä on kysymys.

Ed. Kauniston vastaukseen toteaisin, hänen äskeiseen puheenvuoroonsa, että varmasti Suomen ympäristökeskuksen, yleensäkin ympäristön hallinnollinen asema ja Suomen ympäristöministeriön tulevaisuus tulee olemaan osalle meistä vaalikysymyksiä seuraavissa eduskuntavaaleissa. Näin ollen se asia varmaan siellä niissä vaalikeskusteluissa käsitellään. Ja sitten uskon, että vaalitulos aika tavalla ratkaisee, mikä on Suomen ympäristöministeriön tulevaisuus.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ei tässä ole mitään uhkakuvakeskustelua. Aikasarjoissa vertailtavuus on ratkaisevaa. Siis menetelmän pitää pysyä sellaisena, että vertailtavuus säilyy. Organisaatiomuutosten ja tuottavuusohjelman käytännön toteutus yhdessä on helppo tehdä, kun on vähän pahaa tahtoa, pikku jippo, jolloinka se vertailtavuus häviää. Ja näin on juuri käymässä kautta linjan. Sillä tavalla siltä ympäristötutkimukselta eräs keskeinen pohja elikkä muutokset ja niitten analysointi häviää kokonaan pois. Tämä kuulemma palvelee elinkeinoelämää. Ei tässä sen kummallisemmasta kysymys ole.

Yleiskeskustelu päättyi.