Täysistunnon pöytäkirja 112/2014 vp

PTK 112/2014 vp

112. TORSTAINA 13. MARRASKUUTA 2014 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Julkisten hankintojen kynnysarvojen nostaminen

Lars Erik Gästgivars /r:

Värderade talman! Det talas för tillfället mycket om normtalko för att lätta på den byråkratiska bördan för både företag och kommuner. En av de enklaste åtgärderna man kan göra för att åstadkomma detta är att höja tröskelvärdena för offentlig upphandling, men det är inte bara sunt förnuft som talar för detta. Det finns också en uttrycklig skrivning om saken i regeringsprogrammet. Enligt Katainens regeringsprogram ska de nationella tröskelvärdena för upphandling höjas rejält till en nivå som ligger nära EU-tröskelvärden. Valperioden närmar sig sitt slut men vi har ännu inte sett av denna lagändring.

Arvoisa puhemies! Tällä hetkellä puhutaan paljon normien purkutalkoista yritysten ja kun-tien toiminnan helpottamiseksi. Kansallisten hankintakynnysarvojen nostamisen lähelle EU-direktiivitasoja tulee olla osa tätä keskustelua. Tämän puolesta ei puhu pelkästään terve järki, vaan asiasta on myös maininta ja kirjaus Kataisen hallitusohjelmassa. Hankintakynnysarvojen nostaminen olisi lainsäädännöllisesti ja hallinnollisesti katsottuna helppo toimenpide. Siitä koituva hyöty olisi kuitenkin kaikille suuri.

Työministeri Lauri Ihalainen

Arvoisa puhemies! Meillähän on nyt tiedossa uusi EU-hankintadirektiivi, jonka pohjalta meidän kansallista hankintalainsäädäntöä parastaikaa uudistetaan tavoitteena, että tämä uudistustyö valmistuisi tässä valmistelupuolessa ensi keväällä, joten siis uudessa hallitusohjelmassa pystyttäisiin määrittelemään uuden hankintalain pelisäännöt ja uudistustyön lähtökohdat, niin että se tulisi ensi vuoden syksyllä voimaan. Ja haluan korostaa sitä, että tämä EU-hankintadirektiivi tarjoaa myös uusia välineitä siihen, että suoritetaan enempi kokonaisharkintaa hankinnoissa, selvitetään ympäristö- ja sosiaalikysymyksiä, pienten yritysten ja alueellisten toimijoiden mahdollisuutta päästä hankintoihin ja yksinkertaistetaan käytäntöä.

Se on totta, että hallitusohjelmassa lukee, että kansallisia kynnysarvoja nostetaan lähelle EU:n direktiivin tasoja, ja se on tietysti ohjaava kannanotto tätä uudistustyötä tehtäessä nyt, kun sitä parastaikaa täällä hyvää vauhtia valmistellaan. Se on erittäin tärkeä direktiivi ja erittäin tärkeä lainsäädäntöhanke, mihin seikkaan kiinnititte nyt huomiota. Mutta tässä aikataulussa tämä on valmistumassa.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tällä erää käsitelty.

Näin myös kyselytunti on päättynyt.

​​​​