Täysistunnon pöytäkirja 113/2010 vp

PTK 113/2010 vp

113. PERJANTAINA 12. MARRASKUUTA 2010 kello 13.03

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

 

Inkeri Kerola /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Käsittelyssämme on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 30/2010. Asia käsittelee hallituksen esitystä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Käsittelyssä oleva laki on laki, joka on kaikille edustajille tuttu monien, monien vuosien takaa, aiheuttaa meille varmasti päänvaivaa myöskin tulevina vuosina, on yksi esityksistä, joka vaatii meiltä resursseja, päätöksiä myöskin tulevina vuosina.

Valiokunnan mietinnössä punaisena lankana voidaan sanoa pidetyn sitä, että sähköinen tietojärjestelmä, sen kehittäminen eri hallinnonaloilla valtionhallinnossa, on varmasti asia, joka tuottaa harmaita hiuksia tulevina vuosina.

Tässä lakiesityksessä ja edelleen valiokunnan mietinnössä kerrotaan sisällöstä, että tällä lailla halutaan uudistaa asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain säännökset, jotka liittyvät potilaan suostumuksella järjestelmään tallennettujen tietojen käyttöön. Niin ikään tässä laissa muutetaan muutamia valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutukseen ja käyttöönottoon liittyviä säännöksiä. Niin ikään tärkeä asia on potilaan terveystietoihin liittyvät luovutuskäytännöt, niiden yksinkertaistaminen palvelunantajien välillä.

Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden valtakunnallinen toteutus ja operatiiviseen johtamiseen liittyvät tehtävät siirretään tällä lailla STM:stä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Tällä pyrkimyksellä yritetään tavoitella yhteistä synkroniaa eri hallinnonalojen välillä ja niin ikään tehostaa tätä palvelujärjestelmää.

Terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden pakollista käyttöönottoa on päätetty myöhentää ja myöskin porrastaa niin, että osittain voimaan tulevat säännökset koskevat apteekkia, julkista terveydenhuoltoa ja yksityistä sektoria erikseen määriteltävillä vuosiluvuilla.

Tässä, arvoisa puhemies, lyhyesti lain sisältö.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä lainmuutos, jota nyt hallitus ehdottaa, on esimerkki siitä, miten vaikeata tietotekniikan kansallinen yhdenmukaistaminen terveydenhuollossa on. Suomihan on maailman ensimmäinen maa, jossa tulisi kansallinen sairauskertomus, jos se onnistuu. Mutta meille luvattiin silloin vuonna 2007, kun me teimme tämän lain ensimmäisen kerran, että se tulee onnistumaan vuoteen 2011 mennessä. Näin ei ole tapahtunut. 44 miljoonaa euroa rahaa on kulunut, ja hanke on vieläkin aivan kesken. Nyt tulee lisärahaa kulumaan 67,5 miljoonaa, ja toivotaan, että nyt tämä hanke onnistuisi. Mutta kuitenkin terveydenhuoltolain mukaisesti sairaanhoitopiireissä tulee olla yhdenmukainen järjestelmä, ja uskoisin, että se tulee kyllä onnistumaan.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Meillä on jatkuvasti käytännön työssä ongelma siinä, että nämä tietoverkot eivät ole yhteensopivia, ja samalla tähän liittyvät nimenomaan potilasasiakirjojen salassapitoon liittyvät ongelmat. On varsin nurinkurista tällä hetkellä se, että potilastietoja ei myöskään hoitava lääkäri suinkaan automaattisesti saa siitä huolimatta, että potilas on hänet hoitoon lähetettäessä ollut suostuvainen tietojen palauttamiseen lähettävälle lääkärille. On erilaisia kynnyksiä, ja tämä potilastietojen ylisalaaminen on käytännön hoitoa haittaava tekijä. Tässä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössähän todetaan, että tietoja tulee antaa aina, kun sillä on potilaan hoidon järjestämisen kannalta merkitystä positiivisessa mielessä, ja tähän tulisi nyt sitten jatkossa kiinnittää huomiota.

Edelleenkin kysymys tästä sähköisestä reseptistä on auki. Siihen liittyy myös apteekkien valmius tulevaisuudessa lähteä mukaan tähän sähköiseen lääkemääräykseen, mutta se on auki oleva kysymys siinä mielessä, että apteekkien tasavertaiset valmiudet joka puolella Suomea on kuitenkin ongelmallinen kysymys, samoin kuin sairaanhoitopiirien erilainen lähtötilanne tässä asiassa.

Lopuksi: aivan niin kuin täällä ed. Asko-Seljavaara totesi, tämä on tullut todella paljon maksamaan ja tulee vielä paljon maksamaan, jotenka nyt on aika toteuttaa tämä lopulta.

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä sähköisten asiakirjojen järjestäminen terveydenhuollossa on nyt niin pitkällä, että on enemmän kuin tärkeätä, että se etenee ja se etenisi määrätietoisesti ja tehokkaasti ja nopeasti ja lopputulos olisi se, että mahdollisimman pian kenttä saisi semmoisen koneen, joka toimii kunnolla yskimättä millään lailla. Pelkään pahoin, että tässä ei näin tule käymään. Sen takia haluan tämän puheenvuoroni täältä käyttää.

Minulla ei ole mitään erityistä tätä hallituksen esitystä vastaan, mutta pikkasen jään miettimään, olisiko valiokunnan ollut viisasta edes tässä tekstiosassa tai jossain muualla tarkastella kuitenkin tätä kokonaisuutta eli eräässä mielessä muistuttaa, miten suuri määrä erilaisia tietojärjestelmiä täällä on käytössä ja miten hajalla ne kaikki ovat, miten niiden yhteistyö ei toimi. Tästä on tarkastusvaliokunnalta erittäin hyvää materiaalia. Täällä toki viitataan tarkastusvaliokuntaan yleisellä tasolla, mutta ei edes näitä mietintönumeroita sanota, joiden perusteella voisivat sitten ne, jotka ovat kiinnostuneet tästä asiasta, hankkia lisätietoa.

Tämähän pitää sisällään myös huomattavaa painetta meidän terveydenhuoltojärjestelmämme työntekijöille, kun pelkästään erikoislääkäreiden työajasta — siis viisitoista vuotta yliopistossa opiskelleiden työajasta — päivittäin 60 prosenttia menee siihen, että käytetään tietojärjestelmiä, eikä siihen, että tehdään sitä varsinaista työtä. Tämä on tietyllä lailla semmoista asiaa, josta voisi myöskin sanoa, että on hölmöläisten hommaa kaikkinensa. Mutta minä en sano näin, sanon vaan, että näin voisi ehkä sanoa.

Minä myöskin olisin halunnut, että tässä samalla olisi vähän mietitty sitä lopullista hyötyä, mikä näiden kaikkien potilaan terveys-, sairausasioiden hoitamisen ja muiden hyöty on, kun ne laitetaan näin kalliin järjestelmän kautta sisälle jonnekin. Aika paljon on semmoista tietoa, jota ei tarvita edes seuraavana päivänä, saatikka sitten koskaan myöhemmin.

Eli ne, jotka tätä jatkossa kehittelevät, ovat kyllä tärkeän tehtävän edessä.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tämän asian käsittelyn yhteydessä sana "haasteellinen" toistuu useasti, jopa mietintöönkin on kirjoitettu, että tavoitteet ovat haasteellisia. Kun tätä neljä vuotta sitten ensimmäisen kerran haasteellisena käsiteltiin, niin sanoin tässä salissa epäileväni, mahtaako tämä kantajärjestelmä olla lain edellyttämällä tavalla käytännössä vuonna 2011, ja ei se ole, ja sanon nytkin, että epäilen, että tämä ei ole vielä nytkään säädetyssä ajassa valmis. Tämä on ikävää skeptisismiä, mutta siltä minusta nyt vaan tuntuu.

Yksi syy siihen, miksi tämä hanke ei ole valmistunut ajoissa, on se, että voimavaroissa on niukkailtu ratkaisevissa kohdin ja on menetetty ehkä kriittisiä hetkiä. Terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittäminenhän on siinä mielessä merkittävässä asemassa, että aika monessa puheessa, jossa on puhuttu sekä tuottavuusohjelmasta että yleensäkin julkisen sektorin tuottavuuden lisäämisestä, tietotekniikka ja sen kehittäminen on nähty merkittäväksi ja erityisesti terveydenhuollossa, ja niinhän se onkin. Tällä hetkellä tilanne taitaa olla kuitenkin niin, että kun hoitajat ja lääkärit ennen pystyivät keskittymään potilaitten hoitoon, niin nyt heiltä menee 20 prosenttia ajasta käyttöliittymien kanssa tapellessa. Siinä ei ole tietenkään mitään järkeä. Toisaalta näitten rajapintojen yhteensopivuuden turvaaminen on ongelmallista siksi, että ei kukaan luovu kultakaivoksestaan, ja epäilen kyllä, että jotta nämä järjestelmät saataisiin todella tuottaviksi, joudutaan vielä jossain vaiheessa menemään jopa perustuslain säätämisjärjestyksessä säädettävien lakien hyväksikäyttöön.

Lopuksi, herra puhemies, tietoturvasta tässä yhteydessä. On toki ehdottoman tärkeää, että arveluttavat ja yksityiset ihmisten terveydenhuoltoa koskevat tiedot eivät joudu julkiseen levitykseen, mutta on myöskin pidettävä huoli siitä, että tietosuoja ei pääse etenemään ihmisten terveyden ja kenties jopa hengen säilymisen edelle.

Puhemies:

Valitettavasti ennätämme tässä keskustelussa käydä enää yhden puheenvuoron, sittenhän suuren valiokunnan kokous alkaa.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti. En ole tässä valiokunnassa mutta olen tarkastusvaliokunnassa jäsenenä kuunnellut näitä asiantuntijoita.

Arvoisa puhemies! Kun spekuloidaan sillä, mihinkä tämä loistava hanke saattaa nyykähtää, niin minusta sen kuulemisen perusteella näyttää ja tuntuu siltä, että tilaajaorganisaatiot eivät ole niin ajan tasalla, että pystyisivät tilaamaan oikeaa tavaraa.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.