Täysistunnon pöytäkirja 113/2014 vp

PTK 113/2014 vp

113. PERJANTAINA 14. MARRASKUUTA 2014 kello 13.01

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

 

Pirkko Mattila /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tässä siis on kyseessä laki, jolla pantaisiin täytäntöön uudelleenlaadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltiossa koskevista vaatimuksista. Tämän uudelleenlaaditun direktiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa vastaanotto-olosuhteita unionin jäsenvaltioissa.

Suomen voimassa olevat kansalliset säännökset vastaavat pääosin tätä uudelleenlaadittua direktiiviä, mutta lakia ehdotetaan kuitenkin täydennettäväksi haavoittuvassa asemassa olevien erityistarpeiden arvioinnin, kansainvälistä suojelua hakevien majoituksen ja ilman huoltajaa olevan lapsen edustajan osalta vastaamaan paremmin näitä direktiivin uudelleenlaadittuja, muutettuja säännöksiä.

Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annettuun lakiin esitetään siis lisättäväksi säännös, jonka mukaan henkilön haavoittuva asema ja siitä johtuvat erityistarpeet selvitetään yksilöllisesti kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille. Nämä erityistarpeet tulisi ottaa huomioon koko kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelyn ajan, tilapäisen suojelun antamisen ajan ja sen ajan, jonka uhri on tässä auttamisjärjestelmässä tämän asemansa vuoksi.

Erityisen haavoittuvassa asemassa olevan henkilön tarpeet arvioi nykyiseen tapaan mahdollisimman pian sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Perusteluissa todetaan myös näitten erityistarpeiden huomioon ottamisen edellyttävän edelleenkin vastaanottokeskusten henkilökunnalta kykyä tunnistaa tarpeet, jotka johtuvat muun muassa traumaattisista kokemuksista. Valiokunta tähdentää, että haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden erityistarpeiden tunnistaminen ja esimerkiksi kidutuksen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneiden ja ihmiskaupan uhrien tunnistaminen ja auttaminen edellyttää erityiskoulutusta juuri näissä tehtävissä työskenteleviltä ja sitten myös riittävien resurssien varaamista näitten tehtävien hoitamiseen.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Valiokunta pitää tärkeänä, että eri jäsenmaissa myös direktiivin käytännön soveltaminen tapahtuisi yhdenmukaisesti. Tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kyseessä on hallintovaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä 171, joka koskee lakia kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta, mutta hallitus on samaan aikaan antanut esityksen numero 170 saman lain muuttamisesta.

Minä kaipaan tänne saliin tästä asiasta mietintöä hallintovaliokunnasta. Ilmeisesti perustuslakivaliokuntakaan ei ole vielä saanut annettua asiasta lausuntoa. Siinä on kyse siitä, että meillä on lainsäädännössä porsaanreikä. Eli jos ihminen hakee Suomesta turvapaikkaa, mutta ei millään perusteella saa oleskelulupaa, niin tänä päivänä meillä on tilanne, jossa hänelle on kuitenkin annettava oleskelulupa, jos hän ei vain suostu Suomesta poistumaan. Tämä porsaanreikä korjataan, monien muiden asioiden ohella, tällä hallituksen esityksellä 170. Minä toivon nyt, että perustuslakivaliokunta ja hallintovaliokunta saisivat tältä osin työnsä mahdollisimman pian tehdyksi, sillä niin kauan kuin tämä porsaanreikä on voimassa, niin kauan sitä myös hyväksi- ja väärinkäytetään.

Kimmo Sasi /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Edustaja Zyskowiczille on syytä todeta, että tällä viikolla tilanne on muuttunut, kun Euroopan unionin tuomioistuin on antanut ratkaisun, joka tarkoittaa sitä, että jos ei etsi työtä ja ei ole työssä ja on jossakin maassa, niin silloin ei sosiaaliturvaa, ei edes toimeentulotukea, tarvitse maksaa tällaiselle henkilölle. Uskon, että jos Suomi omaksuisi tämän linjan nyt tämän lain käsittelyn yhteydessä, selkeästi tämä indikoitaisiin, niin se merkitsisi sitä, että varmasti henkilöt haluaisivat poistua aivan vapaaehtoisestikin Suomesta niissä tilanteissa, kun sosiaaliturvaa täällä ei saa, ei edes toimeentulotukea.

​​​​