Täysistunnon pöytäkirja 114/2014 vp

PTK 114/2014 vp

114. TIISTAINA 18. MARRASKUUTA 2014 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

22) Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisestä maantieliikenteestä Valko-Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Kalle Jokinen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan Suomen ja Valko-Venäjän välillä tehdyn tieliikennesopimuksen muuttamista. Sopimuksessa on sovittu muun muassa tienkäyttöön liittyvistä veroista vapauttamisesta vastavuoroisesti molempien sopimusosapuolina olevien maiden ajoneuvoille. Vapautus vastaa valiokunnan saaman selvityksen mukaan sisällöllisesti sopimusta esimerkiksi Suomen ja Venäjän välillä. Esityksen mukaan tämä vapautus ei koske mahdollisia tiemaksuja, tienkäyttömaksuja, arvonlisäveroja eikä tullimaksuja.

Toisena osana tässä sopimuksessa on, että kuljetuslupaa ei jatkossa tarvittaisi enää enintään 3,5 tonnin kokonaispainoisilta ajoneuvoilta. Nykyisin tämä lupavapaus koskee enintään 6 tonnin ajoneuvoja. Tämä muutos on hyvä siinä mielessä, että tällä hetkellä tuolla Suomen rajoilla muiden maiden ajoneuvojen lupavapautus on tuon 3,5 tonnin mukainen. On hyvä, että mennään siihen samaan käytäntöön myös Valko-Venäjän osalta.

Arvoisa puhemies! Tämän esityksen kustannusvaikutukset ovat Suomen kannalta hyvin vähäiset, koska Suomen ja Valko-Venäjän välinen tuonti ja vienti on ollut vain noin promillen luokkaa Suomen kokonaistuonnista ja -viennistä.

Tuossa asiantuntijakuulemisessa nousi esille valiokunnassa huoli kuljetuselinkeinon tasapuolisten sääntöjen tarpeesta erityisesti Euroopan unionin alueella. Kuljetusmarkkinoilla on ollut merkkejä siitä, että joidenkin EU-maiden toimijat saavat kilpailuetua kotimaansa lainsäädännöstä ja muun muassa kustannustasosta johtuen. Tällä kilpailuedulla on selvä vaikutus kuljetus-elinkeinon pelisääntöihin, ja sillä voi olla jatkossa haitallisia vaikutuksia myös alan työllisyyteen Suomessa. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että tähän kehitykseen pyritään kiinnittämään jatkossa huomiota.

Arvoisa herra puhemies! Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy tämän hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Yleiskeskustelu päättyi.