Täysistunnon pöytäkirja 114/2014 vp

PTK 114/2014 vp

114. TIISTAINA 18. MARRASKUUTA 2014 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

 

Kalle Jokinen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia. Kysymys on VAK-katsastuksia suorittavien ja VAK-hyväksyntöjä myöntävien henkilöiden jatkokoulutusluvasta ja sen valvonnasta.

Lain tavoitteena on ehkäistä ja torjua ihmisiin, ympäristöön ja omaisuuteen kohdistuvia vaarallisten aineiden kuljetusten aiheuttamia vahinkoja ja vaaraa. Nämä luvat myöntäisi jatkossakin Liikenteen turvallisuusvirasto, ja se myös valvoisi koulutusluvan haltijan toimintaa. Esityksen mukaan ehdotetulla sääntelyllä ei ole merkittäviä taloudellisia tai hallinnollisia vaikutuksia.

Valiokunta pitää vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvän koulutuksen laatua ja koulutusta koskevaa sääntelyä sekä sen noudattamisen valvontaa erittäin tärkeänä. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muutettuna niin, että lakiin lisätään tavanmukainen voimaantulosäännös.

Yleiskeskustelu päättyi.