Täysistunnon pöytäkirja 114/2014 vp

PTK 114/2014 vp

114. TIISTAINA 18. MARRASKUUTA 2014 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

24) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Kalle Jokinen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tällä sopimuksella avataan lentoliikennemarkkinat Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Georgian välillä. Sopimuksen nojalla kummankin osapuolen lentoliikenteenharjoittajat voivat tarjota palvelujaan kaupallisten periaatteiden mukaisesti sekä kilpailla tasapuolisilla edellytyksillä yhdenmukaistettua sääntelyä noudattaen. Sopimuksella yhtenäistetään muun muassa turvallisuutta, turva-asioita, lennonvarmistusta, sosiaalisia näkökohtia sekä ympäristöä koskevaa sääntelyä. Sopimuksen tavoitteena on luoda sopimusosapuolten lentoliikenteenharjoittajille tasapuoliset markkinoilletulon edellytykset ja mahdollistaa lentoliikenne myös Suomen ja Georgian välillä.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen ja Georgian välillä ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa kahdenvälistä lentoliikennesopimusta eikä maiden välillä myöskään ole tällä hetkellä säännöllistä lentoliikennettä. Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että suomalaisille lentoyhtiöille luodaan lentoliikennettä koskevilla sopimuksilla uusia liikennöintimahdollisuuksia ja edistetään elinkeinoelämän tarvitsemien kansainvälisten yhteyksien syntyessä niitä tarvittaessa. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tällä hetkellä kuitenkaan ei ole näköpiirissä tarvetta säännölliselle reittiliikenteelle Suomen ja Georgian välille.

Arvoisa puhemies! Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen esittämän lakiehdotuksen muuttamattomana.

Yleiskeskustelu päättyi.