Täysistunnon pöytäkirja 114/2014 vp

PTK 114/2014 vp

114. TIISTAINA 18. MARRASKUUTA 2014 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Jari Leppä /kesk(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Tässä on kysymyksessä EU:n yhteinen kalastuspolitiikka ja sen pohjalta säädettävä laki kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta.

Miksi aivan erityisesti halusin muutaman sanan tässä kohtaa tästä sanoa? Valiokunta toteaa ja katsoo yleisesti, että kyseessä on erittäin merkittävä lainsäädännöllinen ja hallinnollinen muutos, jonka sovittaminen Suomen olosuhteisiin on ongelmallista — tämä ei ole ainoastaan haastavaa, vaan tämä on kerta kaikkiaan ongelmallista. Koska tämä uudistus on valmisteltu pitkälti EU:n suurten kalastusvaltioiden harjoittaman valtamerikalastuksen lähtökohdista, se ei kaikilta osin sovellu suomalaiseen pienimuotoiseen rannikkokalastukseen ja sen valvontaan. Kaiken kaikkiaan tarkoitushan tällä on hyvä, mutta niin kuin todettua ja valiokunta toteaa, lähtökohtaisesti tämä on valtamerisäätelyä ja sen sovittaminen tänne ei ole ihan yksinkertainen eikä helppo asia.

Tämä tulee lisäämään byrokratiaa monelta osin, vaatimaan lisää henkilötyövuosia valvontaan. Tämä vaikeuttaa selkeästi myöskin kalastajien toimintaa ja lisää heidän hallinnollista taakkaansa, vaikka EU:ssa ja tietysti myöskin meillä Suomessa jäsenmaana on aivan toisenlaiset tarkoitusperät. Mutta sellainen tämä esitys nyt vain on. Tämä on suoraan EU-sovellettavaa säädöstöä, jotenka se on meillä voimaan laitettava, elikkä Suomi on puun ja kuoren välissä tämän asian osalta.

Puhemies! Pari havaintoa tästä asiasta. Ensinnäkin, onneksi tämä ei koske kuin merikalastusta ja nimenomaan kaupallista kalastusta. Tämä ei siis koske vapaa-ajankalastusta eikä sisävesiä. Sitten toinen havainto tästä seuraamusjärjestelmästä, joka tässä myöskin luodaan: valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että suhteellisuusperiaatetta sovelletaan aidosti käytännön valvonnassa ja säädöksiä ja seuraamuksia määriteltäessä.

Puhemies! Valiokunta katsoo myös, että tämä uusi valvonta- ja seurantajärjestelmä on monimutkainen, se on vaikeaselkoinen, joten mahdollisuus jättää näitä rikkomusmaksuja määräämättä on täysin välttämätöntä kohtuuttomien seurausten estämiseksi. Elikkä tämän soveltamisessa valiokunta oli voimakkaasti sitä mieltä, että täytyy kyllä käyttää tervettä harkintaa taikka muuten on vaara ylilyönteihin.

Puhemies! Lopuksi valiokunta esittää muutamaa lakimuutosta, pykälämuutosta, jotka tulevat sekä täsmentämisen tarpeesta, jota perustuslakivaliokunta on esittänyt, että myöskin sen takia, että tästä saataisiin sellainen, joka käytännön tasolle soveltuisi niin hyvin kuin tämä nyt ikinä on sovellettavissa. Elikkä täällä lakiesitykset 2—6 hyväksyttäisiin muuttamattomina, ja lakiesitykseen 1 nuo muutosehdotukset muutamaan pykälään täällä mietinnössä on.

Tämä on valiokunnalta yksimielinen mietintö.

Yleiskeskustelu päättyi.