Täysistunnon pöytäkirja 114/2014 vp

PTK 114/2014 vp

114. TIISTAINA 18. MARRASKUUTA 2014 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle ryhmärakennuttamislaiksi sekä laeiksi asuntokauppalain 2 ja 7 luvun ja kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

 

Oikeusministeri  Anna-Maja  Henriksson

Arvoisa puhemies, ärade talman! Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ryhmärakennuttamislaki sekä muutettavaksi asuntokauppalakia ja kuluttajariitalautakunnasta annettua lakia.

Ryhmärakennuttaminen on omatoimisen ja rakennusliikevetoisen asuntorakennuttamisen välimuoto, jossa ryhmä tulevia asukkaita organisoituu ja ryhtyy rakennuttamaan asuntoja yhdessä. Ehdotetulla lailla on tarkoitus edistää ryhmärakennuttamista turvaamalla ryhmärakennuttamishankkeisiin osallistuvien oikeudellinen asema ja edesauttamalla sen myötä rahoituksen saamista hankkeille.

Viime vuosina kiinnostus ryhmärakennuttamiseen on kasvanut merkittävästi. Erityisesti isoimmissa kerrostalon rakennuttamishankkeissa on kuitenkin ilmennyt vaikeuksia. Lainsäädännön tulkintaepäselvyydet ovat muun muassa vaikeuttaneet rakentamisaikaisen rahoituksen saamista hankkeille. Onkin sen takia tarpeen säätää oma laki ryhmärakennuttamisesta.

Ärade talman! Den föreslagna lagen ska innehålla heltäckande bestämmelser om de olika skedena i ett projekt för gruppbyggande. Syftet med bestämmelserna om marknadsföring är att se till att de som blir intresserade av ett projekt för gruppbyggande redan i början av projektet får veta vad gruppbyggande handlar om och vilket slag av projekt som är under planering. Syftet är också att säkerställa att de som deltar i ett projekt ska ha en verklig möjlighet att förstå vilka risker som är förenade med projektet. Till skydd för dem som är intresserade av ett projekt ska det också föreskrivas om maximiavgifter som kan samlas in som säkerhet för en reservering under marknadsföringsskedet.

Arvoisa puhemies! Laissa säädettäisiin myös ryhmärakennuttajakonsultin velvollisuuksista ja vastuista. Konsultin käyttö ei olisi pakollista, mutta varsinkin suuremmissa hankkeissa ulkopuolisen asiantuntijan käyttö on käytännössä välttämätöntä. Ryhmärakennuttajakonsultin vastuuta ei olisi enää mahdollista rajoittaa konsultin palkkion määrään, kuten nykyisin tyypillisesti tehdään. Hankkeeseen osallistuvien taloudelliseksi turvaksi edellytettäisiin myös, että konsultilla on vastuuvakuutus niiden vahinkojen korvaamiseksi, joista hän on lain mukaan vastuussa. Laissa myös ohjattaisiin ryhmärakennuttamishankkeen osallistujat sopimaan hankkeen toteuttamisen kannalta keskeisistä seikoista.

Asuntoyhteisömuotoisten ryhmärakennuttamishankkeiden osalta, joissa erityisesti on esiintynyt vaikeuksia saada hankkeille rahoitusta rakentamisaikana, säädettäisiin lisäksi, että hankkeesta on laadittava laissa säädetyt tiedot sisältävät ryhmärakennuttamisasiakirjat. Yhtenäiset asiakirjat helpottaisivat kokonaiskuvan muodostamista hankkeesta ja olisivat siten omiaan edistämään rahoituksen saamista. Samoin edellytettäisiin, että asuntoyhteisömuotoisissa hankkeissa urakoitsijan on asetettava asuntoyhteisön hyväksi laissa säädetyt vaatimukset täyttävät rakentamisvaiheen ja rakentamisvaiheen jälkeiset vakuudet. Vakuudet olisivat määrältään jonkin ver-ran suuremmat kuin rakentamisen yleisten sopimusehtojen mukaiset vakuudet.

Ryhmärakennuttamislain olisi tarkoitus tulla voimaan noin kuuden kuukauden kuluttua sen hyväksymisestä ja vahvistamisesta. Siirtymäajalla pyritään turvaamaan muun muassa se, että ryhmärakennuttajakonsultit ehtivät mukauttaa toimintamallinsa yhteensopiviksi uuden lain kanssa, ja että vakuutusyhtiöillä on mahdollisuus kehittää ryhmärakennuttajakonsulteilta edellytetty pakollinen vastuuvakuutus.

Arja Juvonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! En ole ihan koko tätä esitystä ehtinyt mitenkään lukea, mutta hyvin mielenkiintoinen hallituksen esitys ja äärettömän hyvä asia, että tällainen ryhmärakennuttaminen on nostettu esille. Nimittäin me puhumme täällä tänään vähän myöhemmin ikääntyneiden tilanteesta ja siitä, että yhä useampi viettää sitä tulevaa elämänsä ehtoota omissa kotioloissaan. Tämä ryhmärakennuttaminenhan on yksi sellainen vaihtoehto myös tulevaisuuden ikääntyneiden asumistarpeeseen.

Jossakin vaiheessa voi ruveta miettimään sitä, millä tavalla haluaa asua ja minkälaisia odotuksia on sille asuinympäristölle, ja tämmöisellä yhteistoiminnalla ja yhteisillä ajatuksilla voi sitten tällaisen asunnon itselleen tai perheenjäsenelleen jopa saada aikaiseksi. Tämä on varmasti vähän samanlaista kuin eri sukupolvien asuminen, että voisi itse sanoa, minkälaisen kodin itselleen haluaa, ja sitten se lisää myös sitä yhteisöllisyyttä. Voisiko kenties myös tällaiseen ikäihmisten tulevaan asumismuotoon käyttää tällaista ryhmärakentamista?

Eeva-Maria Maijala /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä laki ryhmärakennuttamisesta on erittäin tervetullut sen takia, että saadaan esille uusia vaihtoehtoja kohtuuhintaisesta asumisesta. On hyvä, että kohtuuhintaisia asumisen esimerkkejä on joitakin tullut esille. Tässä on kovasti kyllä odoteltu sitä, miten se hallituksen kohtuuhintainen asuminen tulee enempi sitten esille.

Odotan samalla tässä myöskin, onko mahdollista vielä tällä vaalikaudella tulla joitakin muitakin uusia esityksiä, ja tuon samalla esille myöskin sen keskustan yhden vaihtoehdon, että pihapiiriin voisi rakentaa 25 neliömetrin asunnon ilmoitusmenettelyllä, minkä jälkeen saataisiin lisää kohtuuhintaisia tällaisia asuntoja. Mutta odotan muitakin vaihtoehtoja.

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Hallitus esittää, että ryhmärakentamisesta säädettäisiin oma laki, ja tarkoituksena on järjestää ryhmärakentamista turvaamalla hankkeeseen osallistuvien oikeudellinen asema ja helpottaa rahoituksen saamista hankkeille.

Ryhmärakennuttamisen edellytysten parantaminen on tavoitteena hallitusohjelmassa. Olisin vielä kysynyt ministeriltä: missä vaiheessa suurin piirtein kunnat pystyvät valmistelemaan sopivia asuntokaavoja, jotta tämä ryhmäasuntorakentaminen pystytään toteuttamaan?

Pidän tätä lakiesitystä äärimmäisen hyvänä. Jos miettii tällä hetkellä niitä ihmisiä, jotka eläkkeelle jäävät ja joilla jonkin verran on kumminkin sitä varallisuutta, niin voi hyvin sitten sukulaisten tai läheisten, tuttavien kanssa miettiä mahdollisesti, että myydään omaisuus ja tehdäänkin tämmöinen yhteinen koti, ryhmäkoti.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ministeri Henriksson, tiiviit kommentit, pari minuuttia sieltä paikaltanne, olkaa hyvä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti. Tässä on nyt tuotu esille nimenomaan se mahdollisuus, että jos on joukko ihmisiä, jotka haluavat rakentaa samalle alueelle monta pientaloa tai rivitalon, niin tähän annetaan nyt mahdollisuus. Toki tässä on rajoituksena se, että siinä pitää olla vähintään kolme perhettä mukana, se on se vähimmäismäärä. Mutta jos on iso suku ja iso tila, niin kyllähän sinne silloin varmasti mahtuu. Tällä hetkellä on tiedossa se, että varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla tälle olisi tarvetta. On myös mahdollista tulevaisuudessa rakentaa esimerkiksi kerrostalo tämän uuden lainsäädännön puitteissa. Tämä antaa meille nyt uusia instrumentteja, ja varsinkin ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita siitä, että voisivat yhdessä suunnitella ja yhdessä miettiä tulevaisuuttaan samalla aluella, tämä antaa nyt hyvän oikeudellisen tuen.

Mitä tulee kaavoitukseen, niin se menee ympäristöministeriön puolelle, ja tietysti jokaisessa kunnassa vastataan siitä kaavoituksesta. Tällä lailla nyt vain pyritään siihen, että mahdollistetaan se, että yksityishenkilöt pystyvät helpommin kuin tänään yhdessä tekemään ehkä elämänsä tärkeimpiä rakennusprojekteja — on kyse omasta kodista. Kyllähän se on varmasti niin, että sille tontille mahtuvat myös sitten vähän vanhemmat ikäihmiset siinä samassa suvussa, jos näin on tahtoa ja halua.

Elikkä tämä on mahdollistava laki, ja jää sitten nähtäväksi, kuinka usein tämä tulee sovellettavaksi. Itse toivon, että suomalaiset tästä löytävät uutta pontta lähteä rakentamaan itselleen ja ystävilleen, sukulaisilleen uutta kotia. — Kiitos.

Keskustelu päättyi.