Täysistunnon pöytäkirja 114/2014 vp

PTK 114/2014 vp

114. TIISTAINA 18. MARRASKUUTA 2014 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain eräiden tietoverkkorikoksia koskevien säännösten muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Oikeusministeri  Anna-Maja  Henriksson

Arvoisa puhemies, ärade talman! Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräitä rikoslain tietoverkkorikoksia koskevia säännöksiä. Ehdotetuilla muutoksilla saatetaan Suomen lainsäädäntö vastaamaan EU:n niin sanotun tietoverkkorikosdirektiivin vaatimuksia. Ajantasainen tietoverkkorikoksia koskeva rikoslainsäädäntö onkin olennainen ihmisten elämän ja viranomaisten toimintojen siirtyessä yhä enenevässä määrin verkkoon.

Keskeisimmät muutokset liittyvät eräiden uusien perusteiden sisällyttämiseen törkeisiin tietoverkkorikossäännöksiin. Nämä perusteet liittyvät niin sanottuihin bottiverkkoihin, vakavan vahingon aiheuttamiseen, rikollisjärjestöihin ja kriittiseen infrastruktuuriin. Lisäksi eräiden tietoverkkorikossäännösten tekotapoja täsmennetään direktiivin vaatimusten mukaisesti.

Värderade talman! Maximistraffet för de grova gärningsformerna av vissa databrott ska höjas till fängelse i fem år, och det föreslås också att maximistraffet för vissa databrott i grundform ska höjas till fängelse i två år.

Eli eräiden tietoverkkorikosten törkeiden tekomuotojen enimmäisrangaistus nostettaisiin viiteen vuoteen vankeutta. Myös tiettyjen perustekomuotoisten tietoverkkorikosten enimmäisrangaistus nostettaisiin kahteen vuoteen vankeutta.

Direktiivin vaatimusten täyttämiseksi rikoslakiin lisättäisiin myös uusi, itsenäinen identiteettivarkautta koskeva rangaistussäännös. Julkisessa keskustelussa identiteettivarkauksiksi ymmärrettävät teot on jo nykyisin varsin kattavasti säädetty rangaistaviksi esimerkiksi petoksena, kunnianloukkauksena, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisenä ja niin edelleen.

Nyt ehdotettu säännös täydentää voimassa olevaa sääntelyä. Uusi säännös voisi tulla sovellettavaksi esimerkiksi valeprofiilitapauksissa, joissa edes kunnianloukkauksen tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen tunnusmerkistö ei täyttyisi. Oleellista uudessa rangaistussäännöksessä on myös se, että se selkeyttää identiteettivarkauden uhrin asianomistaja-asemaa esimerkiksi petosrikosten yhteydessä.

Puhetta oli ryhtynyt johtamaan toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti.

Reijo Hongisto /ps:

Arvoisa herra puhemies! Esityksen mukaan tietoverkkorikosvälineen käyttöön hankkiminen olisi rangaistavaa vaaran ai-heuttamisena tietojenkäsittelylle. Tämä on erinomainen lainkohta, että tässä tekovälineen hankkiminen katsottaisiin jo ikään kuin valmistautumisena tähän tekoon ja tämä otettaisiin rangaistavuuden piiriin.

Toisena kohtana haluan nostaa omasta mielestäni tärkeänä esille tämän, että viestintäsalaisuuden loukkauksen enimmäisrangaistus korotettaisiin kahteen vuoteen vankeutta. Rangaistuksel-lahan yleensä tavoitellaan erityisestävyyttä ja yleisestävyyttä, ja kun rangaistusmaksimia korotetaan, niin poikkeuksetta rangaistusmaksimin korottamisella on vaikutusta näihin molempiin, sekä erityis- että yleisestävyyteen.

Kolmantena kohtana ministeri mainitsi esittelypuheensa loppupuolella tämän identiteettivarkauden, elikkä rikoslakiin lisättäisiin uusi, identiteettivarkautta koskeva säännös. Nykyään aika paljon sosiaalisessa mediassa varastetaan tai käytetään toisen henkilön identiteettiä ja tämän valheellisen, väärän identiteetin turvin voidaan levittää mediassa kunniaa loukkaavia viestejä tai syyllistyä muuhun rikokseen. On tavattoman tärkeää, että myöskin tämä otetaan rangaistavuuden piiriin ja sanktioidaan.

Yleensäkin, kun julkisuudessa on keskusteltu viime aikoina aika paljon tästä tietoverkkorikollisuudesta, rikollisuus siirtyy yhä enemmän verkkoon ja rikolliset hyödyntävät näitä tietoverkkoja. Kun päivälehtiä on lukenut, niin käytetään jopa tällaista kybersodan mahdollisuutta. Riski on aina vain suurempi, päivä päivältä, ja on erinomaisen hyvä, että lainsäädäntömme pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen.

Toivon, että laki tulee esitetyssä muodossa voimaan.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tietoyhteiskuntakehitys on erittäin tärkeää meille kaikille, ja sitä kehitystä tulee edistää kaikin keinoin. Myös erilaisten palvelujen vieminen verkkoon ja sitä kautta tietoyhteiskunnan kehittyminen on tärkeää, mutta samalla tulee kyllä huolehtia siitä, että tietoverkkojen turvallisuus ja niiden käyttämisen turvallisuus myös etenee ja pysyy ajassa mukana. Tietoverkkorikollisuus kehittyy kilpaa tietoyhteiskuntakehityksen kanssa, ja on tärkeää, että kansalaisten luottamus tietoverkkojen käyttöön säilyy ja sitä myöten sitten myös se tietoverkkojen käyttö lisääntyy.

Haluan kiittää hallitusta siitä, että jo pitkään odotettu identiteettivarkauden kriminalisointi on nyt sisällytetty tähän lakiin niin, että siinä ei edellytetä välttämättä petoksen tunnusmerkistön täyttymistä. Nämä on jo aiemminkin voitu käsitellä ja kriminalisoida siinä mielessä, mutta jo pelkkä se, että varastaa toisen identiteetin, esiintyy toisen henkilön identiteetillä, kirjoittaa netissä, vaikka siitä ei selvästi aiheutuisi haittaa tai vahinkoa, on syytä kriminalisoida, ja nyt tässä sitä säännöstä ollaan tuomassa rikoslakiin.

Arja Juvonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tietoverkossa kaikenlaiset rikokset ovat tänä päivänä mahdollisia. Mitä enemmän siellä liikutaan ja mitä useampia sivustoja käytetään, sitä todennäköisempää on, että siellä voi joutua vaikkapa henkilötietojensa kanssa väärille sivuille ja väärinkäytetyksi.

Tämä identiteettivarkauden tuominen rangaistavaksi itsenäisenä rikoksena on puhuttanut jo paljon, ja siitä on myös julkisuudessa paljon käyty keskustelua, sitä on pidetty hyvänä. Näin itsekin ajattelen, että on todella hyvä, että tämä asia otetaan rikoslain piiriin ja myös todellakin esimerkiksi henkilötietojen väärinkäyttöä vastaan lähdetään tällä hallituksen lakiesityksellä toimimaan.

Pidän tätä erittäin hyvänä esityksenä.

Keskustelu päättyi.