Täysistunnon pöytäkirja 115/2013 vp

PTK 115/2013 vp

115. TIISTAINA 19. MARRASKUUTA 2013 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastuslain sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a §:n muuttamisesta

 

Kauko Tuupainen /ps:

Arvoisa puhemies! On erinomainen asia, että hallitus on ryhtynyt toimiin tilintarkastussäännösten ja tilintarkastuslain muuttamiseksi. Voimassa olevan kuntalain 72 §:ssä todetaan muun muassa: "Valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla." Tästä huolimatta kunnan tilintarkastaja ei ole luottamushenkilö eikä viranhaltija, vaan eräänlaisessa toimeksiantosuhteessa kuntaan. 1.7.2007 voimaan tullutta tilintarkastuslakia ei sovelleta kunnan tilintarkastajaan, koska hänestä säädetään erikseen kuntalaissa. Myöskään tilintarkastuslain vastuusäännöksiä ei sovelleta kunnan tilintarkastajaan. Tämän vuoksi hän toimii kunnassa, kuten jo totesin, virkavastuulla. Voimassa olevan tilintarkastuslain 4 §:n 1 momentissa säädetään yhteisölle ja säätiölle velvollisuus valita tilintarkastaja, jonka tehtävänä on toimittaa tilintarkastus.

Arvoisa puhemies! Uudessa laissa säilyy määräys, että tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista kolmesta edellytyksestä: 1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa, 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa, tai 3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Tätä määräystä ei kaikissa yhteisöissä ole aina tiedostettu, joten tilintarkastaja on valittu varmuuden vuoksi. Mielestäni tilintarkastajan valinta ei ole lainkaan tuomittava tapa, päinvastoin. Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava yhteisöissä, joiden pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta.

Nykykäytäntö eli tilintarkastuslaki estää auktorisoitujen tilintarkastajien eli KHT-, HTM- ja JHTT-tarkastajien toiminnan tilintarkastajina heidän täytettyään 70 vuotta. Uusi laki mahdollistaa sen, että auktorisoitujen tilintarkastajien tarkastustyö voi jatkua myös 70 ikävuoden jälkeen. Tämä on erinomainen ratkaisu niiden tilintarkastajien kannalta, jotka haluavat jatkaa tehtävissään. Päätöksellä on myös taloudellista merkitystä. Tässä yhteydessä sopii toivoa, että hallitus kiinnittää jatkossa huomiota myös voimassa olevan osuuskuntalain säädöksiin ikärajojen poistamiseksi.

Arvoisa puhemies! Lopuksi pieni toive hallituspuolueiden edustajille, joita tässä salissa näyttää olevan kokonaista yksi kappale.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Kaksi! (Pauli Kiuru: Kaksi!)

Puhuja:

Kaksi, no niin, hyvä. Minunkin tarkastushommani on näköjään tässä vähän heikentynyt vuosien saatossa.

No niin, pieni toive näille hallituspuolueiden edustajille, voin puhua monikossa: Kuten edellä olen todennut, on maassamme tällä hetkellä kolmen tasoisia auktorisoituja tilintarkastajia, KHT-, HTM- ja JHTT-tilintarkastajia, jotka kaikki työskentelevät lähes samankaltaisissa tehtävissä. Mielestäni on syytä kehittää heille kaikille yksi ja sama eli yhteinen perustutkinto. Keskuskauppakamarin järjestämään KHT-tutkintoon ja Kauppakamarin järjestämään HTM-tutkintoon olisi lisättävä kuntalain, hallintolain ja tasa-arvolain tuntemusta sekä kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin liittyvää koulutusta. Kaikille auktorisoiduille tilintarkastajille olisi myös saatava yksi yhteinen tilintarkastustoimintaa valvova ja tilintarkastuksesta vastaava viranomainen.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Käsittelyssä oleva hallituksen esitys tilintarkastajien yläikärajan poistamisesta on kannatettava. Nykysääntelyn mukaan KHT-tilintarkastajan ja HTM-tilintarkastajan hyväksyminen lakkaa sen kalenterivuoden päättyessä, jona tilintarkastajana oleva luonnollinen henkilö täyttää 70 vuotta. Samanlainen sääntely koskee myös JHTT-tilintarkastajia eli julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajia.

Ammattitaitoisten tilintarkastajien riittävyys on avainkysymys, sillä lähivuosina etenkin HTM-tilintarkastajia tulee jäämään eläkkeelle huomattava määrä. HTM-tilintarkastajat ovat erikoistuneet pienten ja keskisuurten yritysten tilintarkastukseen. Uusien tilintarkastajien rekrytoiminen ei ole aivan yksinkertaista, sillä tilintarkastajien tutkintoa ja hyväksymistä koskevat tiukat säännökset vaikuttavat tilintarkastusammattilaisten määrään ja työmarkkinoilla tarjolla olevaan ammattiosaamiseen.

Tilintarkastajien toiminnan laatua valvotaan säännöllisin väliajoin. KHT-tilintarkastajia valvoo Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta, ja HTM-tilintarkastajia valvovat vastaavasti kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat omalla toimialueellaan. Koska auktorisoituja tilintarkastajia valvotaan tarkasti, tarvetta ikärajalle ei tämänkään vuoksi ole.

Tilintarkastajien hyväksymisen automaattista lakkaamista 70 vuoden iässä voidaan pitää varsin vanhaantuneena käytäntönä. Esimerkiksi asianajajilla ei koskaan ole ollut yläikärajaa. Tämä on myös ihmisoikeuskysymys. Ikä sinänsä ei ole peruste tällaiseen asiaan. Se on sitten eri kysymys, jos on jotain muita rajoitteita, jotka aiheuttavat sen, ettei enää pysty toimimaan ammatissa. Olen ymmärtänyt, että edustaja Tuupainen on ammatiltaan tilintarkastaja, ja ikäpuhemiesyh- teyksistä olen ymmärtänyt, että hän saattaa olla 70 vuotta täyttänyt. En tiedä sitä. (Naurua) Minusta edustaja Tuupainen on elävä esimerkki siitä, että ikä sinänsä ei voi olla esteenä tilintarkastajan ammatissa toimimiselle.

Keskustelu päättyi.

​​​​