Täysistunnon pöytäkirja 115/2013 vp

PTK 115/2013 vp

115. TIISTAINA 19. MARRASKUUTA 2013 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 12 a §:n muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

 

Kimmo Kivelä /ps:

Kunnioitettu puhemies! Suomalainen koulutusjärjestelmä on ollut kansainvälinen menestystarina, ja sitä on ihailtu eri puolilla maailmaa. Suomella on edelleen kunnianhimoisia tavoitteita 2020-luvulle saakka.

Valitettavasti todellisuudessa koulujärjestelmässämme on rapautumisen ja eriarvoistumisen merkkejä havaittavissa. Jokainen, joka on vaivautunut lukemaan tuon sivistysvaliokunnan mietinnön, ei ole voinut olla huomaamatta sitä, että sivistysvaliokunta on useassa kohtaa huolissaan. Näin se siinä mietinnössä on ilmaistu: sivistysvaliokunta on monta kertaa huolissaan. Myös vapaan sivistystyön ja kulttuurin kentän eri muotojen toimintaedellytyksiä vaikeutetaan. Näin ollen esitän lakiehdotusten hylkäämistä vastalauseen 2 mukaisesti.

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kivelän esitystä.

Inkeri Kerola /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Tämä hallituksen esitys 115 on tosi karua luettavaa, jos ja kun monet siihen ovat tutustuneet. En jaksa käsittää, jos koulutuksen leikkauksia perustellaan pelkästään oppilasmäärien vähentymisellä, ikäluokan pienentymisellä, sillä tilanne meillä Suomessa on se, että toiseen päähän ikäluokkaa tulee kovasti kasvavaa painetta koulutuksen ja sivistyksen lisäämiseen. Näillä luvuilla, mitä nämä leikkaukset sisältävät, ei voi olla muuta tarkoitusta kuin se, että suomalainen koulutusjärjestelmä ajetaan alas.

Tästä syystä, arvoisa puhemies, keskustan eduskuntaryhmä ja minä esitämme tässä tämän hallituksen esityksen 115 hylkäämistä vastalauseen 1 mukaisessa muodossa.

Eeva-Maria Maijala /kesk:

Arvoisa puhemies! Keskustan ryhmän mielestä laadukas perusopetus on kaiken perusta. Toisen asteen koulutuksen saavutettavuus on varmistettava koko maassa. Kattava ammattikorkeakouluverkko on säilytettävä. Laadukas kulttuuritarjonta on mahdollistettava, ja vapaan sivistystyön toimintaedellytykset on turvattava. Muun muassa nämä ovat asioita, joihin olemme kiinnittäneet huomiota, ja sen takia olemme jättäneet tämän esityksen, ja näin ollen kannatan edustaja Kerolan tekemää esitystä.

Laila Koskela /ps:

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä kyseessä on pääosin valtiontalouden tasapainottamistarpeesta säästöihin pyrkivä lainsäädäntö. Esityksen mukaan muutoksia koskevien tarkistusten tekemättä jättämisestä aiheutuu valtionosuuksiin yhteensä noin 54 miljoonan vaikutus. Huolestuttavaa on se, toteutuuko hallituksen tavoite nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Ilmiselvää on, että kuntatason koulutuksen saatavuus ja laatu tämän myötä heikentyvät.

On huomioitava myös se, että tehtävien laadun ja rahoituksen on koulutuksessa kohdattava. Tämä hallituksen esittämä leikkaus johtaa eriarvoistuvaan koulutuspolitiikkaan, sillä vain hyvätuloisilla on paremmat mahdollisuudet hankkia koulutusta ja sivistystä. Tämä johtaa opiskelijoiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kyseenalaistamiseen, jopa vaarantaa sen. Myös tämä voi edesauttaa nuorten syrjäytymistä, ja sillä taas on hyvin kauaskantoiset, vakavatkin seuraukset niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta.

Keskustelu päättyi.

​​​​