Täysistunnon pöytäkirja 115/2013 vp

PTK 115/2013 vp

115. TIISTAINA 19. MARRASKUUTA 2013 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poronhoitajien sijaisavusta vuonna 2014 ja maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta

 

Eeva-Maria Maijala /kesk:

Arvoisa puhemies! Porotalouspuolella ollaan oikein tyytyväisiä siitä, että tämä asia on saatu nyt näin pitkälle, että vuoden 2014 osalta saataisiin järjestettyä poronhoitajien sijaisapuasia. Lähetekeskustelussa toin esille tähän lakiin yhden muutosesityksen. Lisäysesitys oli se, että tämä sijaisapuasia koskisi myös niitä tapauksia, että poron omistaja yllättäen kuolee, elikkä siinä tapauksessa tämän sijaisavun järjestäminen asioiden järjestelyn ajaksi. Tätä asiaa ei otettu sen tarkemmin käsittelyyn valiokuntakäsittelyssä, eikä se ole nytten myöskään tässä lopullisessa päätöksessä esillä. En tule tässä vaiheessa tekemään tietenkään tätä lisäysesitystä mutta tuon esille sen, että kun vuoden 2015 osalta ja jatkon osalta tätä asiaa tullaan valmistelemaan, niin silloin otettaisiin huomioon myöskin tämä yksi pieni lisäys.

Laila Koskela /ps:

Arvoisa puhemies! Suomen poronhoitoalue on laajuudeltaan 122 936 neliökilometriä eli runsaat 36 prosenttia koko maan pinta-alasta. Tässä ehdotuksessa ehdotetaan säädettäväksi laki poronhoitajien sijaistamisavusta vuonna 2014.

Valtion talousarvioon on varattu määräraha kokeilun jatkumiseen vuodella. Oikeus sijais-apuun määräytyisi nyt esitetyssä laissa samoin edellytyksin kuin edellisessä kokeilussa, mutta sijaisavun saamiseen oikeuttavaan porojen vähimmäismäärään luettaisiin myös poronhoitajan alaikäisten lasten nimissä olevat lukuporot, mikäli poronhoitajalla itsellään on vähintään yksi lukuporo.

Tämä esitys on tarpeellinen ja edistää poronhoitajien työssäjaksamista, ja näin koko poronhoitoalueen toimintaedellytyksiä voidaan vahvistaa.

Vuosina 2010—2012 toteutetusta kokeilusta saadut kokemukset puoltavat poronhoitajien sijaisavun vakinaistamista. Toivottavasti tämä auttaa osaltaan koko poronhoitoalueen elinkeinon säilymistä elinvoimaisena jatkossakin.

Tämä laki on kannatettava.

Keskustelu päättyi.

​​​​