Täysistunnon pöytäkirja 115/2014 vp

PTK 115/2014 vp

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

 

Arja Juvonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tässä esityksessä, joka on lakivaliokunnassa käsitelty, ehdotetaan muutettavaksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annettua lakia. Tutkimuslaitos yhdistettäisiin Helsingin yliopistoon, ja sen nimi muuttuisi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutiksi. Laitoksen tehtävät säilyisivät pääosin entisellään, ja laitoksen henkilöstö siirtyisi instituuttiin Helsingin yliopiston palvelukseen. Yhdistämisen tavoitteena on vahvistaa kriminologista ja muuta oikeuspoliittista tutkimusta. Tämä on kannatettava asia.

Se, mistä valiokunnassa keskusteltiin, oli henkilöstön siirtymiseen liittyvät asiat. Siirtymäsäännöksillä ei säädetä siirtyvän henkilöstön palkoista. Palkat on kuitenkin tarkoitus turvata uusilla työsopimuksilla, jotka tehdään ennen ehdotettujen lakien voimaantuloa, ja palkoiksi sovitaan nykyinen euromääräinen palkka, elikkä olemme kantaneet huolta henkilöstöstä ja toivomme, että heidän etunsa säilyvät. Valiokunnalla ei ollut huomauttamista henkilöstön asemaa koskeviin järjestelyihin. Henkilöstön kannalta näemme kuitenkin, että on hyvin tärkeää, että työsopimukset, joilla sovitaan muun muassa palkasta, tehdään hyvissä ajoin ennen yhdistymistä.

Keskustelu päättyi.