Täysistunnon pöytäkirja 115/2014 vp

PTK 115/2014 vp

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

 

Hanna  Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Työttömyysturvan leikkaaminen 50 miljoonalla eurolla on valmisteltu neuvottelematta työmarkkinajärjestöjen kanssa, vaikka kolmikantainen valmistelu työttömyysturvaetuuksia koskevissa asioissa on perinteisesti ollut tapana. Lisäksi esityksen vaikutukset on varsin puutteellisesti arvioitu. Esityksen vaikutuksista muun muassa ostovoimaan tai muihin tukiin ei ole esitetty arvioita. Päätös on siis kaikin puolin huonosti valmisteltu. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunnonkaan mukaan päätökselle ei myöskään löydy työvoimapoliittisia perusteita.

Arvoisa puhemies! Työttömyyspäivärahamenoista säästäminen toteutetaan ansiopäivärahan ja korotetun ansio-osan tasoja alentamalla. Tämä on perussuomalaisten mielestä kohtuutonta varsinkin tässä vaikeassa taloustilanteessa, sillä ansiosidonnainen työttömyysturva on tarkoitettu tasoittamaan äkillisen työttömyyden aiheuttamia taloudellisia seurauksia. Korotetun ansiopäivärahan alentaminen kohdistuu kaikkiin ansiosidonnaista päivärahaa saaviin, joten se alentaa merkittävästi myös pienipalkkaisten korotettua ansio-osaa. Näin ollen myöskään hallituksen tavoite säästön kohdistamisesta korkeimpia työttömyyspäivärahoja saaviin ei toteudu.

Säästöpäätös on huonosti valmisteltu, arviot päätöksen kokonaistaloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista puuttuvat, eikä työttömyysturvan heikentämiselle ole työvoimapoliittisia perusteita. Näin ollen perussuomalaiset eivät näe syytä, miksi työttömien toimeentuloa pitäisi tällä tavoin heikentää. Pidämme kohtuuttomana, että hallitus hyökkää säästötalkoissaan nyt vuorostaan työttömien kimppuun, vaikka on itse omilla toimillaan lisännyt työttömyyttä.

Arvoisa puhemies! Edellä olevan perusteella teen esityksen, että lakiehdotukset hylätään.

Johanna Jurva /ps:

Arvoisa herra puhemies! Käsittelyssä olevalla hallituksen esityksellä tavoitellaan siis 50 miljoonan euron säästöä työttömyyspäivärahamenoista. Tässä taloustilanteessa tehty heikennys työttömyysturvaetuuksiin on perussuomalaisten mielestä kohtuuton, sillä ansiosidonnainen työttömyysturva on tarkoitettu tasoittamaan juuri äkillisen työttömyyden aiheuttamia taloudellisia seurauksia.

Perussuomalaiset eivät hyväksy työttömyysetuihin kohdistuvia leikkauksia, joten kannatan edustaja Mäntylän tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.