Täysistunnon pöytäkirja 115/2014 vp

PTK 115/2014 vp

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Arja Juvonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Käsittelyssä on siis hallituksen esitys 83/2014, jossa ehdotetaan muutettavaksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia. Esityksen mukaan yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien taloudellisen kokonaistilanteen korjaaminen olisi nykyisestä poiketen mahdollista velkajärjestelyssä. Velkajärjestely on menettely, jonka tarkoituksena on auttaa vakaviin velkaongelmiin joutuneita yksityishenkilöitä. Velkajärjestelyssä velallinen maksaa velkojaan hänen maksukykynsä mukaan vahvistetun maksuohjelman mukaisesti ja vapautuu ohjelman päätyttyä maksamasta loppuja velkojaan.

Arvoisa herra puhemies! Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi velan vanhentumisesta annettuun lakiin lisättäisiin säännös velan erääntymisestä laskettavasta lopullisesta vanhentumisesta, niin sanottu vanhentumislaki. Lopullinen vanhentumisaika koskisi vain luonnollisen henkilön sopimukseen perustuvaa velkaa. Säännöstä sovellettaisiin rajoitetusti myös taannehtivasti. Ulosottokaareen tehtäisiin säännöksen edellyttämät muutokset.

Vanhentumislakia sovellettaisiin myös ennen sen voimaantuloa erääntyneisiin velkoihin siten, että vanhentumisaikaa katsotaan ennen lain voimaantuloa kuluneen enintään 15 vuotta. Näin ollen veloille jäisi aina vähintään viisi vuotta perintäaikaa. Jos velkoja on luonnollinen henkilö, olisi jäljelle jäävä perintäaika aina vähintään 10 vuotta. Jos laki tulee voimaan 1.1.2015, vanhentuisivat saatavat lopullisesti erääntymisen perusteella aikaisintaan 1.1.2020.

Perussuomalaisten lakivaliokunnan jäsenet katsovat, että hallituksen esitykseen sisältyy ongelma 90-luvun laman aikaan velkaantuneita niin varsinaisia velallisia kuin takausvelallisiakin kohtaan. Valiokuntaryhmämme haluaa muistuttaa tässä yhteydessä myös silloisen valtiovallan toimista velkaantumisen vauhdittajana. Silloinen rahapolitiikka oli omiaan luomaan ja vaikuttamaan kansalaisten ja nimenomaan pk-yrittäjien velkaantumiseen. Silloisten rahamarkkinoiden vapauttaminen ilman hillitsemistoimenpiteitä johti valuuttalainojen ylitarjontaan. Lainoja tarjottiin bullet-lainoina ja usein ilman riittävää vakuutta. Yksinomaan silloisen hallituksen devalvaatiopäätöksellä valuuttalainojen pääoma kasvoi yhdessä yössä liki puolella. Tämä aiheutti edelleen vakuusvajetta ja rajun yritysten konkurssiaallon. Tuolloin 90-luvulla velkaantuneet taistelevat vieläkin, 20 vuoden jälkeen, velkojensa kanssa. Yhteiskunta on menettänyt paljon näiden yrittäjien eristämisellä yhteiskunnasta. On myös huomioitava, että iso osa on takausvelallisia.

Arvoisa herra puhemies! Nykyisen hallituksen esitys roikottaisi näitä ihmisiä vielä viisi vuotta hirressä. Tätä emme valiokuntaryhmänä voi hyväksyä. Me katsomme valiokunnan jäseninä, että mietinnön sisältö on muilta osin kannatettava, mutta me olisimme valmiita vapauttamaan nämä 1990-luvun laman johdosta velkaantuneet jo aikaisemmin.

Tämän edellä olevan perusteella ehdotankin, että hyväksytään vastalauseen lausumaehdotus, joka kuuluu: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet vapauttaa 1990-luvun laman johdosta velkaantuneet veloistaan jo aikaisemmin kuin 1.1.2020."

Johanna Jurva /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kyllä nämä 90-luvulla velkaantuneet tulisi vihdoin ja viimein vapauttaa, kuten edustaja Juvonen ansiokkaasti puheenvuorossaan toi esille, joten kannatan edustaja Juvosen tekemää esitystä.

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Kuten tämän asian ensimmäisessä käsittelyssä toinkin jo esiin, olen itse tämän velkajärjestelyn aikanaan läpikäynyt ja näin inhimillisellä tasolla ymmärrän hyvin, mistä tässä on kysymys. Haluan nyt vielä kerran kiittää tästä esityksestä, jonka hallitus on tehnyt parantaakseen näiden velkajärjestelyyn joutuvien tai siinä mahdollisesti olevien asemaa. Näen, että tässä on paljon hyvin asioita ja hyviä elementtejä, ja valiokunta on tehnyt hyvää työtä ja huomioinut hyvin näitä muutamia tämmöisiä vakavia epäkohtia tässä asiassa. Itse uskon, että velkajärjestelyyn hakeutuvien ja siihen päätyvien määrä tuskin tulee tulevina vuosina ainakaan vähenemään. Tämä on semmoinen asia, johon tosiaan toivon, että tullaan jatkossakin kiinnittämään vahvasti huomiota.

Mutta haluan myöskin kannattaa tässä edustaja Juvosen tekemää esitystä, jonka hän ansiokkaasti tässä jo perustelikin, koska näen myös, että nämä 90-luvun aikana hyvin vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen joutuneet henkilöt tulisi jo vihdoin ja viimein vapauttaa siitä niin sanotusta vankeudesta, jossa he ovat jo eläneet hyvin pitkään, ja antaa heillekin myöskin anteeksi ja ottaa opiksi niistä virheistä, joita 90-luvun laman aikana on tehty, koska ei ketään pitäisi loputtomiin näistä asioista rangaista.

Keskustelu päättyi.