Täysistunnon pöytäkirja 116/2008 vp

PTK 116/2008 vp

116. TIISTAINA 2. JOULUKUUTA 2008 kello 14.03

Tarkistettu 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain 3 §:n muuttamisesta

 

Tapani Tölli /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annettua lakia.

Niin kuin hyvin tiedetään, ensi vuoden alusta toteutuu lukuisa määrä kuntaliitoksia, ja tämä lainmuutos tuli ajankohtaiseksi juuri näiden kuntaliitosten takia, koska osa lakkautettavista kunnista on ollut tämän kokeilun piirissä. Näitä kuntia ovat Velkua, joka tulee olemaan osa Naantalin kaupunkia, ja Houtskärin, Iniön, Korppoon ja Nauvon kunnat, jotka ovat ensi vuoden alusta osa Länsi-Turunmaan kaupunkia. Nyt tämä laki mahdollistaa kokeilun jatkamisen näiden kuntien alueilla niiden työnantajien osalta, joilla on kiinteä toimipaikka näissä lakkautetuissa kunnissa, jotka ovat tehneet lainmukaisen aloitusilmoituksen ja käyttäneet maksuvapautusta vuoden 2008 loppuun mennessä.

Arvoisa puhemies! Hallintovaliokunta katsoo, että erityisesti nykyisessä taloustilanteessa yrityksillä on kokeilun avulla paremmat edellytykset säilyttää nykyiset työpaikat ja myös palkata uusia työntekijöitä. Samalla valiokunta tähdentää, että kokeilun vaikutukset tulee selvittää laaja-alaisesti. Tämä merkitsee ainakin tilastollisen tarkastelun ohella aluetaloudellisten ja yrityskohtaisten vaikutusten analysointia eri näkökulmista. Valiokunta puoltaa tämän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttumattomana ja oli yksimielinen hyväksyessään mietinnön.

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Puhemies! Lapin läänin 14 kunnassa, Kainuussa, eräissä Itä-Suomen läänin kunnissa sekä saaristokunnissa on käynnissä kokeilu työnantajan vapauttamiseksi sosiaaliturvamaksusta. Pidän tätä määräaikaista kokeilua erittäin tärkeänä. Se on tärkeä ja uudenlainen askel aluepolitiikan keinovalikoiman laajentamiseksi. Tämän lisäksi tarvitaan myös aivan uusiakin toimia alueellisten erojen jatkaessa edelleen kasvuaan.

Tämän työnantajien sosiaaliturvamaksusta vapauttamisen lisäksi tarvitaan vielä myöskin syrjäseutujen verovähennys, jotta noille hankalimmin toimeen tuleville työttömyysalueille saataisiin työvoimaa. Erittäin iso pula on Lapissakin näissä kokeilualueiden kunnissa muun muassa lääkäreistä, pulaa alkaa olla sairaanhoitajista, alkaa olla pulaa opettajista. Siksi tämä syrjäseutujen verovähennys olisi hyvin tärkeä uusi muoto. Norjassa tällainen käytäntö on Pohjois-Norjan alueella, Finnmarkissa ja eräissä Tromssan läänin kunnissa, ja se toimii siellä erittäin hyvin. Se tuo pohjoiseen osaavaa työvoimaa Norjan puolelle. Näin tulee tapahtumaan meilläkin, jos vaan nämä edut ovat riittävän suuret niin, että ne nähdään ja ne pystyvät sillä tavalla todella vaikuttamaan.

Ed. Hannes Manninen johtama Lappi-työryhmä esitti syrjäseutujen verovähennystä, ja olen kyllä kiirehtimässä, että myös tältä osin lähdetään eteenpäin säilyttäen tämä nyt voimassa oleva laki jatkossa pysyvänä, tehostaen sitä edelleen ja sitten ottaen lisäksi käyttöön vielä tämä syrjäseutujen verovähennys. Se on sitä uutta aluepolitiikkaa, jota vanhan lisäksi välttämättä tarvitaan.

Yleiskeskustelu päättyi.