Täysistunnon pöytäkirja 116/2009 vp

PTK 116/2009 vp

116. TIISTAINA 1. JOULUKUUTA 2009 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys laiksi tonnistoverolain muuttamisesta

 

Elisabeth Nauclér /r:

Ärade herr talman! Så har då Finland äntligen fått en tonnageskattelag som förhoppningsvis ska visa sig vara användbar. Det var på tiden. Den förra från 2002 tillämpades bara av ett enda rederi. Finland har inte haft en konkurrenskraftig sjöfartspolitik och vi har fått se många fartyg flagga ut, inte bara till stater som vi traditionellt förknippat med bekvämlighetsflagg utan till våra närmaste grannar. Vi har fått se många sjöarbetsplatser försvinna, och de finska varven har gått miste om beställningar som också skulle inneburit arbetsplatser i Finland. Arbetsplaster som vi så väl behöver i dessa tider. Finland har i dag ett tonnage med en genomsnittsålder långt över genomsnittet i Europa.

Finansutskottet har förtjänstfullt lyft fram de problem det innebär att inte ha någon sjöfartspolitik och att inte ha någon handelsflotta. Det sägs allmänt att det inte längre finns några självständiga stater. Vi är alla beroende av varandra och på väg mot ett Förenta Europa, men Finland kommer alltid att ha en särskild situation på grund av sitt geografiska läge, geopolitiskt i praktiken en ö. Finland utan handelsflotta under finsk flagg är ett land utan försörjningstrygghet och därmed inte längre självständigt.

Utskottet har också, som jag föreslog i remissdebatten, förlängt tidsfristen för ansökan om att godkännas som tonnageskatteskyldig från tre till fyra år. Det är helt rimligt med tanke på hur lång tid rederierna måste binda sig vid den nya skatteregimen.

Vad finansutskottet däremot inte säger något om i betänkandet och som man skulle ha förväntat sig är att det i det här sammanhanget skulle ha gått att godkänna den lagmotion som ligger i utskottet och som bara handlar om en åtgärd som riksdagen begärt att regeringen ska framlägga i brådskande ordning. Någon brådska har man dock inte haft, och jag förutsätter nu att utskottet separat från det lagförslag vi nu behandlar godkänner lagmotion nr 112/2008 om ändring av 5 § i lagen om beskattning i vissa fall av varor, som säljes ombord på passagerarfartyg i utrikestrafik.

Herr talman! När denna så efterlängtade tonnageskatteregim kommit borde man väl bara berömma, men vi ska inte glömma alla de rederier som inte omfattas av regimen. Det handlar om passagerarfärjor såväl som små rederier som väl skulle behöva få konkurrenskraftiga förutsättningar. Men som tur är så har regeringen i sitt regeringsprogram lovat att det ska utredas om en generell avsättning kan införas inom beskattningen av sjöfarten. Utredningen omnämns inte i propositionen men måste naturligtvis kunna antas vara på gång. EU tillåter nämligen längre gående åtgärder än vad vi här åstadkommer. Det visar systemen i andra länder på.

Erkki Pulliainen /vihr:

Herra puhemies! Se laki, joka nyt vielä on voimassa, todella tuotti vain yhden ainoan varustamon peliin mukaan; onko peräti yksi aluskin vain? Elikkä siis toisin sanoen se tonnistovero-operaatio, joka nyt on voimassa, ei ole tuottanut haluttua tulosta. Nyt tätä yritetään korjata uudelleen, ja ed. Nauclér jo tässä totesi sen keskeisen sanoman, en sitä toista. Totean vain lyhyesti sen, että meillä on huoltovarmuuden suhteen ollut epätoivoinen tilanne ulosliputusten vuoksi. Meillä pitäisi olla 55—60 rahtialusta, sitten tankkialuksia, niitä saaristokelpoisia, puolenkymmentä kappaletta, mutta on oltu todellakin kaukana noista määristä. Joku Langh Ship on ollut niitä harvoja poikkeuksia, että on kotimaisia varustamoita. Toivotaan, että tämä johtaa huoltovarmuutta lisäävään tulokseen.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​