Täysistunnon pöytäkirja 117/2005 vp

PTK 117/2005 vp

117. TORSTAINA 10. MARRASKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

9) Laki sosiaalihuoltolain 27 b §:n muuttamisesta

 

Virpa Puisto  /sd (esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tänään omaishoitolain yhteydessä käydyn keskustelun lisänä haluan tuoda esiin tiivistäen, että omaishoidon tuen maksatus tulee edelleen voimaan tulevasta laista huolimatta olemaan erittäin kirjava, samoin kuin siihen liittyvät kriteerit. Nyt kun valtakunnassa kehitetään palvelu- ja rakennemuutosta, viedään sitä eteenpäin, sen yhteydessä on tarkoitus selkeyttää myös kuntien ja valtion välistä vastuuta palvelujen tuottamisessa, toteuttamisessa, valvonnassa ja kustannusten osalta. Tämä on oikea yhteys, jossa omaishoidon tuen maksatus voidaan siirtää Kelalle ja jättää kunnalle mahdollisuus näiden muiden tukitoimien toteuttamiseen ja omais- ja potilasjärjestöille järjestää vertaistukea ja muuta ohjantaa ja neuvontaa, jota omaiset tarvitsevat.

Arvoisa puhemies! Avohuolto ei toteudu ilman omaishoitoa, ja tämä tulee olemaan tulevaisuuden kysymys. Suuret ikäluokat hoitavat vielä omaisensa, mutta ellei omaishoitajien tilannetta paranneta, suuret ikäluokat ovat myös ensimmäinen ryhmä, jota ei hoideta.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Puiston lakialoite, johon tuossa aikaisemmassa keskustelussa useampi kansanedustaja viittasi, lakialoite 141 näiltä valtiopäiviltä, on erinomaisen tärkeä. Sen oleellinen sisältö, että se linkittää vaikeavammaisuuteen liittyvän omaishoitajatarpeen Kansaneläkelaitokseen ja sieltä hoidettavaan taloudelliseen vastuuseen, on hyvä ja tärkeä, koska siinä on sitten valtiovalta takaajana tässä rahoituksessa.

Vaikeavammaisuus saattaa olla todellakin este kunnan jäsenyyden saamiseen. Jos ei löydy ensinnäkään asuntoa tällaisen kaupunkiin tai kuntaan pyrkivän ihmisen kohdalla, niin kunta saattaa hallinnoidessaan näitä vuokrataloyhtiöitä ja vuokra-asumista ennakkoon huomioida tällaisen kielteisesti, ajatella niitä kuluja, mitä kunta joutuisi myöhemmin kantamaan. Tällöinhän voi syntyä yllättäviäkin esteitä ja kynnyksiä tähän kuntaan muuttamiselle.

Yleensäkin kunnan jäsen, joka on vaikeavammainen, saattaa kohdata näitä ongelmia monella tavalla: asunto vaatisi muutostöitä, niiden saaminen voi olla vaikeata, ja sitten omaishoitajan tai henkilökohtaisen avustajan kohdalla tämä vammaisuus johtaa myöskin ongelmiin. Se ei ole perustuslain mukaista, ja taas tämä omahoitajanäkökulma on välttämätön voimavara, kuten ed. Puisto totesi, ja kannatan ehdottomasti tämän lakialoitteen asiallista ja hyvää etenemistä.

Seppo Lahtela /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Tiusanen osui kyllä naulan kantaan esittäessään ei väittämän, vaan lausutun, että kunnat saattavat valikoida asukkaitansa. Näin käytännössä on olemassa, ja kun kunnat elävät, miten sanoisinkaan, omine voimavaroineen, vähäisine riittämättömine verotuloineen ja valtion kavaltamine valtionosuuksineen, niin tämä asia ei ole kunnossa eikä järjestyksessä.

Näin tehden tämän aloitteen pohjalta hoidettuna niin, että tässä yhteiskunnan osuus on muuta kautta vahvempi, myöskin näitten vaikeavammaisten osalta kuntaan sijoittuminen olisi helpompaa ja yksinkertaisempaa. Mutta kun ed. Puisto viittasi suurten ikäluokkien mahdollisuuteen hoitaa ja tehdä, niin en halua, että 30-luvun ajat Suomessa palaisivat, mutta kyllä 30-luvun aikana ja paljon sen jälkeenkin lähtökohta oli se, että perheessä huollettiin vanhukset, huollettiin kaikki muut, jotka huoltoa kaipasivat, ja siihen ei yhteiskunnan apua oikeastaan juuri missään tapauksessa löytynyt.

Nyt katsottuna vallitsee kiireinen elämänmeno. Sanoisin, että kilpailuyhteiskunnan luomat kovat paineet ovat luoneet myöskin semmoisen asian, että kaikilla ei ole suinkaan mahdollisuutta sitä tehdä, mutta tätä kautta saatavat lisät siihen olisivat kaikki tervetulleita. Kyllähän vielä nämä summat, mistä puhutaan, ovat naurettavan pieniä, kun otetaan vaihtoehtona se huomioon, paljonko laitoshoito maksaa ja paljonko se maksaa silloin, jos yhteiskunnan toimesta tämä joudutaan tekemään. Kyllä tämä omaishoito on semmoista työtä, että siinä on paljon talkootyötä, paljon aatteellista työtä, erinomaisen paljon tämmöistä vastuullista vastuun kantamista. Tätä pitää tukea kaikin tavoin. Toivon, että tämä esitys edistyy.

Keskustelu päättyy.

​​​​