Täysistunnon pöytäkirja 117/2005 vp

PTK 117/2005 vp

117. TORSTAINA 10. MARRASKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Kapiteelin maiden käyttö asuntotuotantoon

Osmo  Soininvaara  /vihr:

Arvoisa puhemies! Hallitus on sekä pääministerin että valtiovarainministerin suulla patistanut Pääkaupunkiseudun kuntia lisäämään asuntotuotantoa. Budjettiriihessä hallitus teki asuntopoliittisen paketin, jossa luvattiin valtion maita Pääkaupunkiseudun kunnille kohtuulliseen hintaan. Nyt valtiovarainministeri Heinäluoman valtiosihteeri on kuitenkin ilmoittanut, että tämä ei koskekaan Kapiteelin maita, vaan joitakin paljon vähäisempiä valtion maaomaisuuksia, joiden asuntopoliittinen merkitys on, sanoisinko, vaatimaton. Nyt haluaisin kysyä:

Onko tarkoitus, että Pääkaupunkiseudun kunnat tai yleensäkään kunnat voivat saada Kapiteelin maita rakentamistarkoitukseen sellaisella hinnalla, että valtiovalta itse hyväksyy sen esimerkiksi aravatuotannon pohjaksi?

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma

Arvoisa puhemies! Hallitus todellakin elokuussa teki päätöksen vauhdittaa kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta erityisesti kasvukeskuksissa, joista muun muassa Pääkaupunkiseutu on joutunut kärsimään siitä, että ei ole riittävää määrää kohtuuhintaisia asuntoja saatavilla. Näiden toimien pohjalta on tehty ehdotukset. Niihin liittyy muun muassa kiinteistöveron korotus tällä alueella rakentamattoman maan osalta, ja lisäksi on tehty päätös, että valtio omalta osaltaan vauhdittaa maakauppoja, jotta voidaan turvata tämä kohtuuhintainen tuotanto. Nämä valmistelut ovat myös valtiovarainministeriössä käynnissä.

Mitä Kapiteeliin tulee, niin siltä osin lähtökohtana on, että haetaan yhteistä ratkaisua kaikkien niiden maa-alueiden osalta, jotka ovat asuntotuotantoon käytettävissä. Siinä on myös Metsähallituksen maita muun muassa Tuusulassa, jotka ovat nyt parhaillaan aktiivisen valmistelun kohteena. Uskon, että lähiaikoina tämän valmistelun tulokset voidaan myös eduskunnalle kertoa.

Osmo  Soininvaara  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kun Kapiteelin maat nyt ja koko Kapiteeli on kuitenkin tällä hetkellä tarkoitus panna myyntiin, niin vaikuttaa hiukan siltä kuin siitä olisi tarkoitus saada mahdollisimman hyvä tuotto, ja sen jälkeen, kun se on myyty, varmasti omistaja ainakin tähän pyrkii.

Hyväksyykö hallitus, että kunnat käyttäytyvät samalla tavalla kuin valtio, jos kunnat pyrkisivät myös omasta maaomaisuudestaan saamaan mahdollisimman hyvän tuoton? Ja jos tätä ei hyväksytä, niin mikä tekee eettisesti valtiovallasta erilaisen maanomistajan kuin kunnasta?

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma

Arvoisa puhemies! Kapiteelin osalta lähtökohtana on se, että täällähän on käsittelyssä lakiehdotus, jossa lähdetään siitä, että Kapiteelista, jossa on paljon valtiolle täysin tarpeetonta omaisuutta, muun muassa hotellikiinteistöjä Pääkaupunkiseudulla, voidaan luopua. Mutta jos eduskunta tämän ehdotuksen hyväksyy, niin ennen kuin Kapiteelia lähdetään myymään, tehdään arvio siellä olevasta omaisuudesta. On selvää, että siellä on muun muassa sen tyyppisiä rakennuksia, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ja jotka haluamme säilyttää edelleenkin valtion omistuksessa. Sama koskee myös sellaisia maa-alueita, joilla on suuri merkitys asuntotuotannon kannalta. Eli tarkoitus ei ole, että koko nykyinen Kapiteelin omaisuus siirtyy automaattisesti myyntiin, vaan kaikki nämä tullaan käymään erikseen ja huolella lävitse.

Kunnilla on käytettävissään myös pakkolunastusmahdollisuus. Uskon, että sekä kuntien että valtion etu yhdessä on toimia niin, että nimenomaisesti kohtuuhintatasolla syntyy kauppoja.

Matti Ahde /sd:

Herra puhemies! Kuten ministeri totesi, niin Kapiteelin myynnin yhteydessä on nämä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset aivan oikein siirretty valtion omistukseen siinä tapauksessa, että Kapiteelin myynti tapahtuisi. Tässä yhteydessä on kyllä äärettömän tärkeää, että Pääkaupunkiseudun kuntien kautta tämä asuntojen kohtuuhintainen rakennusmaa saataisiin käyttöön. Vielä kysyisin ministeriltä:

Eikö olisi kuitenkin järkevämpää käydä hyvin perusteellisesti läpi sekä kuntien kanssa että hallituksen piirissä nimenomaan ne maa-alueet, jotka ovat Kapiteelin omistuksessa ja jotka ovat asuntotuotantoon soveltuvia maita? Eikö nyt pitäisi todellakin nopeasti käydä neuvotteluja kuntien kanssa, että ne saataisiin hyödynnettyä ja niitä ei liitettäisi tähän jollekin suurelle sijoitusyhtiölle myytävään pakettiin?

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma

Arvoisa puhemies! Otan ed. Ahteen vihjeen hyvin vakavasti. Kun valmistelu on jo käynnissä eräiden alueiden osalta, muun muassa Tuusulan kohdalta, niin katsotaan tämä koko Kapiteelin omaisuuden yhteydessä lävitse.

Kaarina  Dromberg  /kok:

Arvoisa puhemies! Tämän asuntotuotannon kannalta on erittäin tärkeätä, että Kapiteelin maat saadaan käyttöön. Mikäli itse tiedän, niin on kahteen kertaan jo suoritettu poistot niistä taseista, että niiden hinta-arvio pitää myös siinä tapauksessa ottaa huomioon. Kun ajatellaan, että meillä Vantaallakin on Marja-Vantaa, jonka kehittyminen on täysin kiinni myös näistä alueista, niin kysyisinkin, kun niitä alueita nyt on kerran nimetty:

Onko Marja-Vantaa niiden joukossa, jotka ensimmäisinä pääsevät sitten tästä osallisiksi?

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma

Arvoisa puhemies! Ei ole vielä sellaista valmistelua, jossa ministeriölle olisi tuotu yksittäisiä maa-alueita käsiteltäväksi.

Jaakko Laakso /vas:

Herra puhemies! Olennaista tietenkin on se, millä hinnalla valtio on valmis myymään kunnille maita asuntotuotantoa varten. Kuten valtiovarainministeri Heinäluoma totesi, kyse on kohtuuhintaisen asuntotuotannon vauhdittamisesta myymällä valtion nyt omistamaa maata. Ongelmana vain näyttää olevan se Pääkaupunkiseudulla, että valtio on pyytämässä sellaisia hintoja omistamistaan maa-alueista, jotka ovat kohtuuttomia ja jotka omalta osaltaan vauhdittavat asuntojen hintojen nousua. Sen takia, ministeri Heinäluoma, kysyisinkin:

Mikä nyt on ongelmana siinä, ettei valtiovalta selkeästi ole valmis tarjoamaan esimerkiksi kunnille kunnalliseen asuntotuotantoon maita sellaiseen hintaan, joka ei ole pelkkä markkinahinta, vaan on selvästi sitä alempi? Näinhän me voisimme taata alueita kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Miksi valtio pitää niin kovaa hintaa?

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma

Arvoisa puhemies! Tällaisia yksittäistapauksia ei toistaiseksi ole tullut tietooni, joissa valtion hintapyynnöt olisivat olleet ed. Laakson määrittelemiä. Lähtökohtana täytyy olla, että valtio omalta puoleltaan on valmis täyttämään tämän kohtuuhintaisen asuntotuotannon ehdot, ja tämä edellyttää sitä, että se ei toimi huippuhintojen pohjalta, vaan myös näitä maakauppoja tehdään tällä kohtuuhintaperiaatteella.

Olavi Ala-Nissilä /kesk:

Arvoisa puhemies! Asumiskustannusten nousussa todella tonttien kustannukset näyttelevät merkittävintä osaa erityisesti Pääkaupunkiseudulla. Tämä Kapiteelin myyminenhän on käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. Tässä ministerin vastauksessa tulikin esiin, ja oikeastaan yhdyn tähän ed. Ahteen vihjeeseen, että todella siellä on sellaisia tonttimaita, jotka kannattaisi ehkä siirtää nyt sieltä johonkin toiseen valtion omistamaan yhtiöön, jotta ne eivät menisi ehkä liiallisen kiinteistöbisneksen piiriin. Kun emme tiedä omistajastakaan, ajattelemme, että eduskunta voisi tarvittaessa vähän evästääkin tässä asiassa. Sehän ministerille sopinee?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Kunnathan toimivat usein oman maaomaisuutensa kanssa niin, että silloin kun on kunnallisesta asuntotuotannosta kyse, siihen osoitetaan maata aravakelpoisella hinnalla. Mutta kun myydään yksityisille, silloin useimmiten hinta muodostuu tarjouskilpailujen muodossa. Myös kunnat valtioon päin selvästi pyrkivät hakemaan ikään kuin kahta ratkaisua. Toiset haluavat ostaa kaiken raakamaana ja vaativat koko aluetta ikään kuin alennettuun hintaan, ja valtio ei tiedä, miten se jatkojalostetaan. Mutta minusta silloin, kun kunnat ovat hakemassa ratkaisua, jossa esimerkiksi valtion kanssa tehdään jonkinlainen maankäyttösopimus, jossa osa maasta menee aravatuotantoon, osa vapaarahoitteiseen, myös tämä hinnoittelu on paljon helpompi järjestää.

Kyllä valtio on pyrkinyt kaikessa omaisuuden luovuttamisessa pitämään kiinni siitä periaatteesta, että hintataso olisi oikea tarkoituksensa mukaan, ja tällaisia aleratkaisuja ei yksittäisten kuntien kohdalla juuri ole tehty. Olisi tavattoman houkuttelevaa se, että (Puhemies koputtaa) kunnat yksinkertaisesti saisivat alehinnalla, mutta sen jälkeen kysyttäisiin muiden kuntienkin osalta, kun sielläkin on valtion omaisuutta, pitäisikö sekin ehkä alehinnalla saada, eli sen käyttötarkoituksen (Puhemies: Aika!) pitäisi tässä ratkaista, jotta turvataan nimenomaan kunnallisen asuntotuotannon edellytykset.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​