Täysistunnon pöytäkirja 117/2006 vp

PTK 117/2006 vp

117. PERJANTAINA 17. MARRASKUUTA 2006 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain muuttamisesta sekä vuoden 1910 erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevien määräysten yhdenmukaistuttamisesta tehdyn kansainvälisen sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä

 

Markku Laukkanen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Tässähän on kysymys kansainvälisestä meripelastusyleissopimuksesta ja sen ratifioinnista, mutta mielenkiintoinen yksityiskohta tässä on se, että Suomi tekee tähän yleissopimukseen varauksen, varauman, jonka mukaan meripelastussäädöksiä ei sovelleta historiallisiin hylkyihin eli yli sata vuotta vanhoihin hylkyihin. Tämä on sillä tavalla tietysti ajankohtainen, kun Suomessakin on löydetty vanhoja hylkyjä, siellä olevia esineitä ja on käyty jopa oikeusasteissa kiistaa siitä, kenelle tämä omaisuus kuuluu.

Museoviraston näkemyksen perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta katsookin, että kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen hyväksyminen käyttäen hyväksi siinä olevaa mahdollisuutta esittää tämä varauma olla soveltamatta sopimuksen määräyksiä edesauttaa ja selkiyttää kulttuuriperintönä olevien hylkyjen suojelua. Muinaismuistolakihan vuodelta 63 rauhoittaa automaattisesti sellaiset hylyt ja hylyn osat, joiden voidaan olettaa olleen uponneina vähintään sadan vuoden ajan. Nämä ovat kulttuuriperintöä, ja ne rinnastetaan myöskin muinaisjäännöksiin. Jos ulkoisten olosuhteiden perusteella on kuitenkin ilmeistä, että omistaja on hylännyt yli satavuotiaan hylyn, se kuuluu valtiolle ja rauhoitetusta hylystä peräisin olevat esineet kuuluvat lunastuksetta myöskin valtiolle.

Ja pienenä kuriositeettina totean vaan, että samalla, kun eduskunta hyväksyy tämän, se myöskin irtisanoo Brysselissä 23. syyskuuta 1910 tehdyn kansainvälisen sopimuksen.

Keskustelu päättyy.

​​​​