Täysistunnon pöytäkirja 118/2001 vp

PTK 118/2001 vp

118. PERJANTAINA 19. LOKAKUUTA 2001 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä

 

Pirkko  Peltomo  /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta tarkensi työsuojeluhenkilörekisterilakia muutaman pykälän kohdalta lähinnä vastaamaan nykykäytäntöä. Valiokunta päätyi siihen, että työsuojeluluottamustehtäviin valittujen mahdollista ammattiyhdistystietoa ei tule jättää työsuojeluhenkilörekisteristä pois. Ay-tieto on tarpeellinen sekä Työturvallisuuskeskukselle että merkittävässä laajuudessa työsuojelukoulutusta harjoittaville ammattiliitoille. Mikäli ammattiyhdistystiedon rekisteröinti olisi jäänyt pois laista, kuten hallitus esitti, se olisi vaikeuttanut ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen työsuojelukoulutuksen tarjoamista. Rouva puhemies! Tämän epäkohdan valiokunta yksimielisesti korjasi.

Susanna Huovinen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Itse asiassa aivan samaan asiaan kuin ed. Peltomo edellä haluaisin kiinnittää huomiota ja kiittää työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaa siitä, että se oli hyvin tarkkana kyseisessä kohdassa eikä poistanut tietojen luovuttamista työsuojelukoulutuksen suunnittelua ja toteuttamista varten. Tämä on hyvin tärkeä asia, ja kuten kaikki varmasti tässä salissa tiedämme, työsuojeluasiat eivät suinkaan ole vähenemässä vaan pikemminkin päinvastoin. Tarpeita on monia, ja koulutus näihin kysymyksiin on työntekijän kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Kalevi Olin /sd:

Arvoisa puhemies! Haluan osaltani lyhyesti todeta, että valiokunnan tekemä korjaus on tähdellinen ja se osoittaa, että eduskunta voi vielä hallituksen esitystä, tässä tapauksessa tuntuvasti, parantaa. Tämä korjaus on siis paitsi tarpeellinen myös tervetullut.

Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara

Arvoisa puhemies! Todellakin, olen itse tämän lakiesityksen antanut, ja tätä kohtaa silloin kovasti pohdittiin. Silloin todettiin, että jos tällainen korjaus tehdään, se on syytä tehdä nimenomaan eduskunnassa. Hallitus ei voi sitä tehdä sen takia, että tuo kohta nyt, siinä muodossa kuin se on muutettu, on eduskunnan aikaisempien kannanottojen vastainen. Eduskuntahan voi tietysti omia kannanottojaan tarkistaa, mutta hallitus on kyllä sitoutunut siihen julkisuuslainsäädäntöön, jonka eduskunta on säätänyt.

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Pohdimme tätä asiaa kyllä, jonka ministeri Soininvaara otti esille, ja totesimme, että se pystyttiin juuri tällä muutoksella, joka työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnassa tehtiin, toteuttamaan niin, että tietosuoja toteutuu eli henkilö voi halutessaan estää tiedon eteenpäin menemisen. Siinä mielessä tätä ei oikeastaan mikään taho pitänyt ongelmallisena. Ainoastaan keskusteltiin siitä, onko tieto rekisterinpitäjälle tarpeellinen. Mielestäni on erittäin tärkeää, että mahdollisimman monet tahot järjestävät työsuojelukoulutusta, sen vuoksi että itse tavoite toteutuisi. Mielestäni, jos tässä lähdetään tekemään kärpäsestä härkästä, silloin unohtuu itse tavoite, joka kuitenkin on tässä laissa olennaisinta.

Jouni   Lehtimäki  /kok:

Arvoisa puhemies! Valiokunta oli tosiaankin yksimielinen tehdessään tämän muutoksen. Keskustelimme ainoastaan siitä, mikä on ammattiliittoon kuulumattoman henkilön asema. Niin kuin ed. Huotari totesi, kun siihen pykälään saatiin myöskin maininta, että yksilö voi kieltää tämän tiedon julkistamisen, niin näimme valiokunnassa, että muutos on erittäin hyvä ja voitiin hyväksyä yksimielisesti. Kyse oli siitä, että haluttiin myöskin turvata ammattiliittojen oikeudet, mutta myös yksilön oikeudet suojata omien tietojensa antaminen.

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Tässä on todella tärkeästä asiasta kysymys. Työsuojelu mutta myös työterveydenhoito yleensä on erittäin herkkä alue. Vaitiolovelvollisuus ja myöskin hoitohenkilökunnan ja potilaan välinen kontakti ja luottamus ovat tärkeitä. Haluaisin tässä kohtaa kiittää todella valiokuntaa, että se on toiminut aktiivisesti, ja samalla tuoda esimerkinomaisesti esille näitä ongelmia.

Esimerkiksi eräällä työpaikalla on tilanne, jossa työterveyslääkäri on tehnyt potilaan lääkärintodistukseen merkinnän, että tutkimukset jatkuvat. Potilas ymmärtää tämän merkinnän syyn olevan siinä, että hänellä on todettu niin sanotun reumageenin olemassaolo. Tämä ei ole aiheuttanut mitään oireita eikä tautitilaa, mutta kuitenkin, kun geeni on, se on aktivoinut työterveyslääkärin, potilaan käsityksen mukaan, tämän tyyppiseen toimintaan, joka estää pysyvän työsuhteen muodostumisen.

Näin ollen tässä on juuri se asia, johon täällä viitattiin, että näihin asioihin joudutaan entistä enemmän perehtymään. Myöskin DNA:n ja ihmisen geneettisen kartan jatkuva selvittäminen ja siihen liittyvät tietosuojaongelmat tulevat olemaan eräs kaikkein suurimpia kysymyksiä. Toivon, että eduskunta pysyisi jyvällä tässä asiassa.

Kalevi Olin /sd:

Arvoisa puhemies! Haluaisin kommentoida ministerin vastausta, kun hän totesi, että hallitus olisi kyllä voinut esittää tämän parannuksen, mutta se olisi ollut eduskunnan aikaisempien päätösten vastainen.

Tällainen perustelu ei ole pitävä, koska jos se otettaisiin päätösharkinnan pohjaksi, sehän estäisi esimerkiksi uusien lakien tai vanhojen, olemassa olevien lakien korjausmahdollisuuden silloinkin, kun eduskunta olisi ne hyväksynyt hallituksen esittämässä muodossa. Toivoisin ministeriltä hieman täsmällisyyttä ja logiikkaa paremmin näissä perusteluissa; ne eivät eduskunnassa pure.

Ensimmäinen varapuhemies:

Vastauspuheenvuoro ed. Elo, ja vastauspuheenvuoron pituus maksimissaan 1 minuutti!

Mikko  Elo /sd(vastauspuheenvuoro):

Puhemies! Vastauspuheenvuoroni koskee sitä, mitä ed. Olin sanoi. Nimittäin ed. Olinhan on sataprosenttisen oikeassa siinä. Voisi sanoa myöskin niin, että kun usein eduskunta täällä esittää ponsia, niin eipä hallitus noudatakaan niitä. Tässä suhteessa tietysti tuntuu siltä, että ministeri Soininvaaran perustelut ovat kyllä vähän heppoisia. Kyllä todella voisi olettaa, että ihan vastaavasti aina hallitus noudattaisi eduskunnan kaikkia ponsia, joita me täällä päätämme. Niin kuin olemme havainneet, hyvin harvoin hallitus noudattaa meidän ponsiamme.

Esa  Lahtela  /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Ollaan nyt edustajina tyytyväisiä tällaiseen ajatteluun, mitä ministeri totesi. Tämähän jättää valtuutta ja väljyyttä moniin muihin asioihin siinä mielessä, jotta kaikkea hallitus ei olekaan loppujen lopuksi miettinyt. Tosin juuri se asia on juuri niin kuin ed. Olin totesi, että kyllähän hallituksen pitää uskaltaa tuoda esitys.

Mutta tähän itse asiaan liittyen, pitää huomata myös se kysymys, jotta kun ollaan Suomessa, tässä lainsäädännössä näkyy se, mikä meillä suomalaisen yhteiskunnan arvomaailma on. Meillä hyväksytään ja pidetään luonnollisena asiana ay-liikkeeseen kuulumista. En usko, että vastaava lainsäädäntö olisi mahdollinen joissakin keskisemmän Euroopan maissa, joissa ay-liikkeeseen kuulumista pidetään kielteisenä asiana. Siellä varmaan kansanedustajat pohtivat niinpäin, jotta missään tapauksessa tämmöistä mainintaa ei voisi tulla, että se voisi saada aikaan jopa syrjintää. Mutta meillä on yleisesti hyväksytty tällainen ajattelu.

Koko lähtökohtahan on siinä, jotta tällä voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti löytää ne ihmiset, jotka työsuojelukoulutukseen osallistuvat. Itsekin olin valiokunnassa tekemässä päätöstä, ja minusta tämä ehdottomasti piti tähän saada.

Mikko  Kuoppa  /vas:

Arvoisa puhemies! Mielestäni valiokunnan tekemä muutos on selvä parannus lakiin ja siinä mielessä paikallaan, sillä lähtökohtanahan tulee olla se, että työturvallisuutta pyritään parantamaan kaikin keinoin. Koulutus on yksi hyvä tapa lisätä työturvallisuustietoutta ja parantaa sitä kautta työturvallisuutta.

Eräillä aloilla työtapaturmien määrät ovat lisääntyneet. Siinä mielessä on entistä tarpeellisempaa, että työsuojeluun kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota, ja samalla myös kaikki ne mahdollisuudet, joita voidaan käyttää työsuojelutietouden lisäämiseen työpaikoilla, tulee käyttää hyväksi. Tässä mielessä valiokunnan tekemä muutosesitys antaa hallituksen esitystä paremmat mahdollisuudet toteuttaa juuri tätä tavoitetta.

Kyösti Karjula /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Henkilötietolain mukaan ammattiliittoon kuuluminen on arkaluontoinen tieto. Sen vuoksi tämä asia, voidaanko tämmöistä muutosta tehdä hallituksen esitykseen, synnytti toki keskustelua valiokunnassa. Mutta kaikesta huolimatta työsuojelukoulutus nähtiin tärkeänä asiana ja näin päädyttiin yksimieliseen korjaukseen ja muutokseen.

Siitä huolimatta, arvoisa puhemies, haluan korostaa sitä, että työsuojelukoulutuksen toteuttamisessa varmasti tarvitaan muitakin tahoja kuin ammattiyhdistykset. Sen vuoksi on tärkeää, että koulutuksen järjestämismahdollisuus on myös muilla.

Matti  Kangas  /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Valiokunnan tekemä muutos on aivan oikea ja tuo työsuojeluasiaan lisäpontta. Ministeri Soininvaaran esittämä näkökanta, ettei hallitus jo voinut tehdä muutosta, ihmetyttää. Jos nähdään epäkohta, vaikka on aikaisemmin jotain päätetty, kyllä se pitää poistaa jo hallitustasolla.

Itse toimin 12 vuotta työsuojeluvaltuutettuna, niin että tiedän, mistä tässä on kyse. Työelämä voi tänä päivänä pahoin, ja siihen pitäisi panostaa ja ottaa kaikki tieto käyttöön. Muun muassa 300 työterveyslääkäriä puuttuu työpaikoilta. Siinä on iso asia. Työterveyslääkäri on keskeinen henkilö. Tähänkin pitäisi panostaa ja yhteistyössä työsuojeluorganisaation kanssa.

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Ensimmäisessä puheenvuorossani vähän ehkä heikosti ilmaisin sen tavoitteen, josta puhuin. Tavoitehan on se, että mahdollisimman vähän syntyisi työtapaturmia ja että työsuojelu pystyisi niitä ehkäisemään mahdollisimman paljon. Meillähän työtapaturmia ja loukkaantumisia tapahtuu enemmän kuin liikenneonnettomuuksia esimerkiksi. Siinä mielessä olisi erittäin tärkeää, että tähän asiaan pistettäisiin kaikki mahdolliset voimavarat, mitä on, sen takia, että tällä saadaan myös pitkällä tähtäimellä säästöjä aikaan, eikä pelkästään taloudellisessa mielessä vaan sen vuoksi, että työtapaturmissa monet ihmiset joutuvat ennenaikaiselle eläkkeelle ja monta kertaa tulee vaikea sairaus jo nuorena. Se on erittäin suuri ongelma tällä hetkellä, vaikka siitä aika vähän puhutaan julkisuudessa.

Pirkko  Peltomo  /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Minäkin ihmettelen hiukan ministeri Soininvaaran käyttämää puheenvuoroa täällä salissa. Nimittäin se korjaus, minkä valiokunta tähän teki, on nyt voimassa oleva käytäntö. Siinäkin mielessä olisin toivonut, että ministeri Soininvaara olisi asiaan hiukan tarkemmin tutustunut, kun hän on antanut tämän hallituksen esityksen. Niin kuin täällä monet edustajat ovat tuoneet esille, minusta työsuojelu on meidän kaikkien yhteinen asia. Kaikkeen siihen, mikä edistää sitä, että voidaan antaa työsuojelukoulutusta, pitää suoda mahdollisuus myös hallituksen ja eduskunnan taholta.

Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara

Arvoisa puhemies! Jos nyt sitten haluan sanoa tämän asian selkeämmin, niin pidän eduskunnan täällä tekemää muutosesitystä sinänsä perusteltuna enkä näe siinä olevan suuria tietosuojaongelmia. Mutta koska ministeriön juristit olivat aivan ykskantaan sitä mieltä, että tietosuojalaki yksikäsitteisesti kieltää valtiovaltaa rekisteröimästä ammattiyhdistysjäsenyyksiä, minä en voi antaa semmoista lakia, joka tämän aivan yksikäsitteisen kiellon rikkoo.

Mutta eduskunta on toki toimivaltainen tekemään lain, joka menee eduskunnan aiemmin esittämän lain ylitse. Eikä siinä ole mitään vikaa, että eduskunta tämmöisen muutoksen tekee, mutta eduskunnan säätämät lait tietysti sitovat valtioneuvostoa. Jos olisimme joutuneet tämän lain tässä muodossa antamaan, meidän olisi pitänyt samalla ehdottaa myös tietosuojalain muuttamista.

Kyösti Karjula /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ymmärrän ministeri Soininvaaraa tässä asiassa. Jos ajatellaan sitä, että lähdetään tavallaan siirtymään siitä peruslinjasta, mikä on tietosuojan ja yksityisyyden suojan kannalta rakennettu lakikohtaisesti, ollaan hyvin helposti seitsemän sylen vesillä. Tässä mielessä se, että käydään syvällisempi arvio, milloin tällaisia muutoksia, korjauksia ja lavennuksia voidaan tehdä, on äärimmäisen perusteltua. Tässä mielessä se, että nyt eduskunta on näin harkinnut tämän hyväksi yksimielisesti, luo kestävän pohjan tälle asialle.

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Ministeriön virkamies perusteli sitä, että tämä laki on esitelty alun perin ministeriön esittämässä muodossa, sillä, että tämä tieto ei ole rekisterin ylläpitäjän kannalta tarpeellinen. Me kaikki ymmärrämme sen, että ammattiyhdistysliikkeeseen kuuluminen on arkaluontoinen tieto. Sen vuoksi korjasimmekin juuri lain 1 §:n, jossa mainitaan rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterinpitäjä. Siinä on juuri mainittu se, minkä takia tämä on tarpeellinen tieto, vaikka se itse rekisterinpitäjälle ei olekaan, mutta se palvelee yleistä tavoitetta. Korjasimme sen myös 2 §:ään, missä tietosuoja turvataan yksittäisen henkilön kohdalta.

Jouko Skinnari /sd:

Arvoisa puhemies! Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan jäsenten taholta on erittäin hyvin tullut täällä jo ilmi, miksi muutos on tehty. Sehän tapahtui hyvässä yhteistyössä niin ministerin johtaman ministeriön virkamiesten kuin työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tarve tähän oli ja on olemassa. Sitä ei turhaan ole tehty. Siitä on, niin kuin täällä on todettu, työsuojelukoulutuksen kannalta hyötyä. Ministeri voi sikälikin olla rauhassa, että eduskuntahan ei, ainakaan muodollisesti, voi koskaan tehdä vääriä päätöksiä. Se on aina oikeassa.

Susanna Huovinen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Varmasti ministerillä on perustelunsa esityksensä tekemiselle, niin kuin täällä kuulimme. Mutta tietenkin voi kysyä, eikö ministeri olisi voinut tehdä sellaisen esityksen kuin nyt valiokunta on tehnyt korjauksena, jossa rekisteröidyllä on oikeus kieltää ammattiliiton jäsenyystiedon ilmoittaminen rekisteriin. En tiedä, onko tämä sitten niitten lainoppineitten mielestä mahdotonta.

Haluan tässä yhteydessä myös tuoda esille sen seikan, että kun valmistelua on tehty, varmasti on ollut tiedossa se, että valmisteluvaiheeseen on liittynyt eriäviä mielipiteitä eli se ei ole ollut millään tavalla yksimielinen, vaan ammattiliitot ovat jo siinä vaiheessa ilmoittaneet, että tämä tuottaa heidän toiminnassaan suuria ongelmia.

Jaakko Laakso /vas:

Rouva puhemies! Minun täytyy sanoa, että ministeri Soininvaaran tekemän täsmennyksen jälkeen on syytä antaa tunnustus, että ministeriö on ollut varovainen tässä asiassa, eli oikeastaan näinpäin meidän pitäisi eduskunnassa katsoa. Samalla kuitenkin eduskunnalle jäi muutoksentekomahdollisuus. Tämä on sellainen kysymys, joka on tavattoman herkkä. Ymmärrän, että ministeriö ei ollut valmis tekemään esitystä saamiensa asiantuntijalausuntojen jälkeen, varsinkin kun samalla olisi pitänyt tehdä esitys toisen lain muuttamisesta.

Ministeri Soininvaaran puheenvuoro täsmensi myös hänen omaa ensimmäistä puheenvuoroaan, josta todella sai sen virheellisen käsityksen, että hallitus ei ylipäänsä anna koskaan sellaisia lakiesityksiä, jotka ovat eduskunnan kannanottojen vastaisia. Yleensähän kaikki lakiesitykset ovat eduskunnan vanhojen kannanottojen vastaisia. Muussa tapauksessa uuden lainsäädännön tekeminen olisi mahdotonta.

Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara

Arvoisa puhemies! Tietosuojalainsäädäntö ei ole omaa lainsäädäntöäni, joten en tunne sitä kovin hyvin. Mutta edes se, että henkilö antaa suostumuksen, ei oikeuta valtiovaltaa rekisteröimään arkaluontoisia tietoja. Sen takia tämä muutos minun mielestäni meni oikeassa järjestyksessä siinä, että se tehtiin eduskunnassa. Samalla kun tätä asiaa käsiteltiin ministeriössä, yritin etsiä sitä tietä, jolla tämän olisi voinut tähän esitykseen laittaa, mutta ajattelin, että yksinkertaisinta ja tavallaan reiluinta on se, että muutos tapahtuu eduskunnassa. Pidin sitä itsestäänselvänä, että näin tulee myös tapahtumaan.

Sinänsä tässä yhteydessä voisi ehkä käsitellä tietosuojalainsäädäntöä muutenkin, koska se on sosiaali- ja terveystoimen alalla joskus erittäin hankala laki ja voi olla, että siinä yleislakina on vedetty vähän leveällä pensselillä niin kuin varmuuden vuoksi mutkat aika suoriksi. Usein, niin kuin tässäkin tapauksessa, sen lain orjallinen noudattaminen olisi siis estänyt tosiasiassa sen, että ammattiyhdistysliike pystyy järjestämään työsuojelukoulutusta. Tästähän tässä käytännössä on kysymys.

Meillä on paljon muitakin seikkoja, joissa tietosuojalainsäädäntö estää järkevän toiminnan. Minusta jossakin vaiheessa eduskunnan pitäisi keskustella tämän lain ylivertaisuudesta kaikkiin muihin lakeihin verrattuna. Olen itse asiassa erittäin tyytyväinen, että eduskunta täällä teki siihen lakiin pienen reiän.

Jouko Skinnari /sd:

Arvoisa puhemies! Oli hyvä, että ministeri otti täällä esille tietosuoja-asian uudemman kerran, koska tuli nyt mieleeni se asia, että eduskuntahan edellytti viime kevään loppupuolella hyväksyessään tietosuojaa koskevan lainsäädännön, jonka katsottiin silloin olevan vaillinainen, että hallitus mahdollisimman nopeasti antaa eduskunnalle nämä esitykset. Silloinhan meillä oli tiedossa, että ministerin asettama työryhmä saa mietintönsä valmiiksi kesän aikana. Sitten kävikin kuitenkin niin, että ministeri jatkoi toimiaikaa tämän vuoden loppuun. Toisin sanoen esitystä ei ole vielä tullut ja olisi korkea aika tulla. Tietysti on, niin kuin valiokuntakin totesi silloin, että missään muuallakaan päin maailmaa ei oikein ole sellaista, mistä voisi suoraan yrittää vetää tätä johtopäätöstä. Mutta kun Suomi on tässä muutoinkin kärkimaita, voisi olla myös sitten lainsäädännön suhteen kärkimaita tai kärkimaa.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​