Täysistunnon pöytäkirja 118/2006 vp

PTK 118/2006 vp

118. TIISTAINA 21. MARRASKUUTA 2006 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

17) Hallituksen esitys yrittäjän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Valto Koski /sd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Yrittäjän eläketurva on ollut julkisessa keskustelussa ja sitä on verrattu työntekijöiden ja muiden eläketurvaan ja vaadittu ihan oikeutetusti, että yrittäjä, perheenjäsenet jne. voisivat saada kohtuullisen eläketurvan niin kuin se on muillekin tahoille turvattu. Sen takia haluan ihan muutaman sanan todeta hallituksen esityksestä 197/2006 vp. Hallituksen esityksessähän ehdotetaan uusittavaksi yrittäjän työeläkkeitä koskeva lainsäädäntö. Uusi laki ajanmukaistaa ja selkiinnyttää sääntelyä ja samalla yhtenäistää työeläkelainsäädäntöä, koska uuden yrittäjän eläkelain systematiikka ja rakenne vastaavat työntekijöiden eläkelakia. Vaikka yksittäisen säännöksen sanamuotoa muutetaan, on uudistus pääosin tekninen eikä esityksestä aiheudu olennaista sisällöllistä muutosta yrittäjän eläketurvaan.

Valiokunnan käsittelyn yhteydessä käytiin asiat yksityiskohtaisesti läpi ja todettiin, että uudistukseen sisältyy kuitenkin useita yksittäisiä yrittäjän eläketurvaa parantavia muutoksia. Esitys parantaa muun muassa yrittäjän avopuolison eläketurvaa, kun perheenjäsenen määritelmää laajennetaan. Vanhuuseläkettä saava, yrittäjänä toimiva vapautetaan uudella lailla vakuuttamisvelvollisuudesta. Jatkossa myös yrittäjäeläke voitaisiin myöntää takautuvasti kolmelta kuukaudelta ennen eläkkeen hakemista. Ja yrittäjän kannalta tärkeänä parannuksena voidaan pitää YEL-vakuuttamisen perusteena käytettävän työtulon ylärajan nostamista. Yläraja nousee yli 30 prosentilla, kun nykyinen yläraja vuonna 2007 nousee indeksikorotuksineen 137 000 euroon. On vielä huomattava, että jatkossa ylärajaa tullaan vuosittain tarkastamaan työntekijäin eläkelaissa määritellyn palkkakertoimen mukaisesti.

Yrittäjän kannalta uudistuksessa merkityksellisiä ovat eläkettä kerryttävien asiakastietojen rekisteröinnin muuttumista koskevat ehdotukset, jotka liittyvät vanhentumisaikojen lyhentämiseen kymmenestä viiteen vuoteen. Eläkelaitoksilla ei olisi velvollisuutta selvittää yrittäjän eläkeoikeuteen vaikuttavia tietoja takautuvasti pidemmältä ajalta kuin selvityspyyntöä edeltävältä viideltä kalenterivuodelta. Vain silloin jos yrittäjä esittää riidattoman näytön tätä vanhemmista ansioistaan, eläkeoikeus ei vanhene, vaan tiedot oikaistaan takautuvasti kuinka pitkältä ajalta tahansa. Tämä uudistus tarkoittaa, että yrittäjän vastuu työeläketurvansa oikeudellisuuden varmistamisesta lisääntyy. Yrittäjä tulee vuosittain saamaan hänet YELin mukaan vakuuttaneelta eläkelaitokselta eläkeotteen, josta käyvät ilmi tiedot hänen eläkkeeseen oikeuttavasta yritystoiminnastaan, kokonaistyötulostaan sekä karttuneesta eläkkeestään.

Tähän esitykseen piti liittyä valmistelun yhteydessä paljon puhetta aiheuttanut apurahaa saavien taitelijoiden ja tutkijoiden eläketurva. Kuitenkin on todettava, että yrittäjien eläkelain uudistuksen yhteydessä valmisteltiin muutoksia tältä osin koskeviin säännöksiin. Esitykseen ei kuitenkaan sisälly näiden säännösten muutosehdotuksia. Tältä osin valiokunta toteaa ja pitää tärkeänä, että apurahaa saavien taiteilijoiden ja tutkijoiden eläketurvan parantamiseen tähtäävää lainvalmistelua pikaisesti jatketaan.

Arvoisa puhemies! Tässä tähän asiaan liittyvä mielipide tai ajatuksia.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​