Täysistunnon pöytäkirja 118/2008 vp

PTK 118/2008 vp

118. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2008 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain ja ajoneuvolain 60 §:n muuttamisesta

 

Hannes Manninen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kysymyksessä ovat muutokset sekä auto- että arvonlisäverolakiin. Autoverolakia muutetaan ensinnäkin siten, että pakettiautojen vero muuttuu yleiseen kuluttajahintaan perustuvaksi aivan samalla tavalla kuin henkilöautojakin nykyisin verotetaan. Samalla vero porrastetaan auton hiilidioksidipäästöjen perusteella, kuten tänäkin päivänä henkilöautojen osalta. Tämä yksinkertaistaa verojärjestelmää sillä tavalla, että jatkossa ei ole lähtökohtaisesti merkitystä sillä, onko kyseessä henkilö- vai pakettiauto eikä niitä erilaisia senttimittauksia enää tarvitse tämän vuoksi tehdä. Kuitenkin kookkaampien tavarankuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen osalta kuljetuskyky otetaan huomioon veron määrää vähentävänä tekijänä. Näitä muutoksia sovelletaan uusiin sekä käytettyinä ensiverotettaviin pakettiautoihin.

Toiseksi, autoverolakia muutetaan siten, että luovutaan kantamasta autoverolle arvonlisäveron suuruista veroa ja vastaavat vähennysten kumoamista koskevat säännökset otetaan arvonlisäverolaista pois. Toisin sanoen nykyinen autovero ja arvonlisävero muuttuvat ensirekisteröinnin yhteydessä suoritettavaksi eräänlaiseksi rekisteröintimaksuksi.

Kolmanneksi, autoverolakiin lisätään myös säännökset vientipalautuksesta. Eli kun käytetty ajoneuvo viedään pysyvästi maasta käytettäväksi toisessa maassa, siinä autossa jäljellä olevan autoveromäärän saa palautuksena. Tämä vientipalautus tulee voimaan vuoden 2010 alusta, ja sitä voidaan soveltaa vain niihin autoihin, jotka ovat tämän lain mukaan ensiverotettuja.

Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja johdonmukaisena jatkona ympäristöohjaukseen perustuvalle verojärjestelmän rakennemuutokselle. Kuten aiemmin mainitsin, muutokset yksinkertaistavat oleellisesti verojärjestelmäämme. Muutoksella on tietysti myöskin vaikutuksia sitten käytännön autokauppaan ja siitä aiheutuviin kustannuksiin. Ensinnäkin voi todeta, että yksityisen kuluttajan ostaman auton hintaan tällä muutoksella ei ole mitään vaikutusta, koska vaikka arvonlisäveroa ei enää peritä rekisteröinnin yhteydessä, niin autoveroa korotetaan vastaavalla prosenttiyksiköllä, joten auton hinta yksityishenkilölle säilyy entisenlaisena. Sen sijaan sillä on merkitystä autokaupan kustannuksiin, yritysten leasingautoihin, autovuokraamoihin ja erityisesti tilatakseihin.

Autokaupan osalta lakiehdotus lähti hallituksen esityksessä siitä, että esittelyautoja voidaan pitää kuusi kuukautta siten, ettei niitä rekisteröidä virallisesti, jolloin myöskään autoveroa ei tarvitse maksaa. Se, että auto ei ole rekisteröity, vaikuttaa kuitenkin siten, että autoliike ei voi pitää esittelyautoa samalla henkilökunnan työsuhdeautona, niin kuin tähän mennessä on ollut tapana. Tämä merkitsee tietysti lisäpääoman tarvetta autoliikkeille, kun ne joutuvat pitämään omassa käytössään suurempaa autokantaa, minkä vuoksi valiokunta muutti hallituksen esitystä siltä osin, että tuo esittelyauton rekisteröimätön aika voi olla enintään 9 kuukautta hallituksen esittämän 6 kuukauden sijaan.

Mitä tulee sitten leasingautoihin ja autovuokraamojen autoihin, niiden osaltahan tilanne on se, että kun autoverossa ei ole enää sitä arvonlisäveroa, niin kun auto myydään eteenpäin, kauppias joutuu maksamaan siitä arvonlisäveron, eikä hän ole voinut vähentää sitä arvonlisäveroa, joka aiemmin oli siinä auton hinnassa, koska sitä arvonlisäveroa ei enää ole. Käytännössä se merkitsee sitä, että leasingauton kustannukset kasvavat. Samoin autovuokraamon, kun sillä ei ole tätä arvonlisäveron vähennysoikeutta, kustannukset nousevat.

Tilatakseja tarvitaan välttämättä maaseudulla koululaiskuljetuksissa, vanhusten kuljetuksissa, ja tulevaisuudessa tällä kyytitakuulla, jota on ehdotettu selvitysmiehen toimesta, on myöskin hintoja korottavaa vaikutusta. Tämän osalta valiokunta totesi, että mahdollisimman pian, kun tänne on tulossa seuraava autoveromuutosta koskeva esitys, siinä yhteydessä tulee muuttaa tätä autoverolakia sillä tavalla, että näiden taksien palautuksen ylärajaa voidaan korottaa huomioon ottaen tässä taksissa olevien istuinpaikkojen määrä. (Ed. Kallis: Kyllä nytkin voidaan korottaa!) Toisin sanoen lähtökohta on se, että kun siinä on useampia matkustajia, niin se on ympäristöystävällisempää. Kun kuljetetaan samanaikaisesti useampia henkilöitä, on perusteltua myöskin ympäristön kannalta, että nostetaan sitä enimmäispalautusmäärää.

Edelleen on syytä todeta, mitä tulee näiden leasingautojen ja autovuokraamojen kustannusten nousuun, että kaikki ei ole pelkästään negatiivista. Sillä on se positiivinen vaikutus, että toivottavasti se hinnan kohoaminen ohjaa sillä tavalla, että hankitaan hiilidioksidipäästöiltään parempia autoja, jolloinka se ohjaa myöskin ympäristöystävällisempään suuntaan näitä leasingautoja, jotka ovat yleensä työsuhdeautoina, samoin kuin myös autovuokraamon autoja.

Edelleen, koska voimaantulo edellyttää, että autoalan, toisin sanoen autoliikkeiden, tietojärjestelmät uudistetaan ja ne ovat kunnossa, muutimme hallituksen esitystä siltä osin, että esitimme voimaantulosäännöksen sillä tavalla, että laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella määrättävänä ajankohtana, jolloin valtioneuvosto voi ottaa huomioon autoliikkeiden tietojärjestelmien valmiudet.

Tähän esitykseen sisältyy kaksi vastalausetta, jotka varmasti asianomaiset ryhmät täällä esittävät.

Pentti Tiusanen /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Ed. Manninen käytti sikäli hyvän esittelypuheenvuoron valiokunnan puheenjohtajana, että hän viittasi myös näihin leasingautojen ja vuokra-autojen hiilidioksidipäästöihin. Onko valiokunnan puheenjohtajan mielestä hallitus nyt aktiivinen sen suuntaan, että nimenomaan autoveron määrittely hiilidioksidipäästöjen mukaan tulisi entistä selkeämmäksi, niin että se tukisi ilmastonmuutoksen hillintää ja päästäisiin lähemmäksi tätä 140 grammaa kilometri -tasoa, mitä tiedemaailma on esittänyt?

Oiva Kaltiokumpu /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys laeiksi autoverolain ja arvonlisäverolain ja ajoneuvolain muuttamisesta on sillä lailla hyvä, että tässä huolehditaan ympäristöasioista ja parannetaan ympäristön tilaa ja vähennetään saastumista. Toisaalta tämä kyllä herättää kysymyksen näiden taksien osalta, erityisesti tilataksien, joita tuolla kunnissa ja kaupungeissa juuri tarvitaan esimerkiksi koulukuljetuksissa ja muissa. Jos nyt sitten veromuutokset kohdistuvat enemmälti tämmöiseen tilataksiin, niin tämä ed. Mannisen mainitsema uusi esitys olisi syytä kyllä paimentaa nopeasti tänne. Toisaalta eivät nämä vuokrayrityksetkään kovin hyvässä tilassa ole, niin että niiden lisärasitukset eivät saisi tulla kyllä kohtuuttomaksi. Mutta erityisesti näiden taksien osalta ei ole myöskään oikeudenmukaista sitten se, että joku taksimalli selviää vähemmällä ja taas toisille tulee lisää rasitusta. Ylipäätään taksiliikenne on keskeinen (Puhemies: Minuutti on kulunut!) palvelujärjestäjä tuolla maakunnissa.

Mikko Alatalo /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Sinällään se on hyväksyttävää, että päästögrammat vaikuttavat verotasoon, se on hyvä asia päästöjen suhteen, mutta tämä laki aiheuttaa ainakin toistaiseksi lisäkustannuksia muutamille aloille. Tässä on mainittu juuri nämä leasingautot, vuokra-autot. Mekin, jotka paljon käytämme vuokra-autoja, saamme nähdä, että kustannukset tulevat nousemaan. Tietysti on hyvä myös tämä esittelyautoasia, että korjattiin sitä rekisteröimisaikaa 9 kuukauteen. Mutta sanon nyt vaikka esimerkkinä, että tuolla Levilläkin, matkailukeskuksessa, on kymmeniä tilatakseja ja näiden kustannukset tulevat nousemaan. Nyt kehottaisin pikaisesti korjaamaan tätä: on korotettava tätä taksipalautuksen määrää mahdollisimman pikaisesti. Tämä tulee olemaan huono asia taksiyrittäjien osalta.

Mika Lintilä /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! On totta, että tämä nostaa kustannuksia niin vuokra- kuin leasingpuo-lella. Mutta asiantuntijakuulemisessa ei tullut esille sellaista mallia, joka olisi voitu asettaa tähän kompensoimaan tätä kustannusten korotusta, koska tässähän kuitenkin haluttiin tehdä malli, joka vastaa yhteisöoikeuden ja komission linjausta. Tämä oli se pohja, joka oli ratkaiseva tässä tekijänä. Toisaalta voidaan kysyä sitä, voiko semmoista mallia löytää, arvonlisäverotuksen ynnä arvonlisädirektiivin hyväksyvää mallia, koska jos yhtiö ostaa käyttöomaisuuteen kuuluvaa omaisuutta, se alv pitäisi sisällyttää sinne palvelun puolelle, sehän myy palvelua. On selkeätä, että jonkin verran kustannukset tulevat sillä puolella nousemaan, mutta tässä tilanteessa tämä oli se vaihtoehto, johonka päädyttiin.

Hannes Manninen /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ed. Tiusaselle toteaisin, että hallitus on tehnyt erinomaista työtä. Se uudistaa koko tämän järjestelmän hiilidioksidipäästöihin perustuen. Tämän jälkeen on sitten mahdollisuus hyvin yksinkertaisella tavalla, koska jokainen gramma vaikuttaa veromäärään, ympäristöohjausta suorittaa hallituksen kulloisenkin halun mukaan. Ja kun täällä on monesti puhuttu siitä, että pitäisi puuttua näihin autoetuihin, että ne autot saastuttavat, niin tässä tulee samalla se, että tavallaan tämän henkilökuntaetuutena annetun auton, joka on yleensä leasingauto, kustannukset nousevat, jolloinka se ohjaa myöskin ympäristöystävällisempään toimintaan.

Kaiken kaikkiaan, mitä tulee tähän tilataksien muutokseen, me olemme edellyttäneet, että se tapahtuu suhteellisen pikaisesti. Se käytännössä merkitsee sitä, että niiden autojen osto tai vaihto viivästyy ehkä puolella vuodella — vuodella, mutta kyllä ne ostajat sen auton sitten saavat.

Hannu Hoskonen /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Toivoisin, että tässä asiassa huomioitaisiin myös autovuokraamojen asia, koska nehän todellisuudessa toimivat siinä ympäristössä, jossa myös nämä tällaiset ympäristöseikat huomioidaan: esimerkiksi liikematkalta pohjoisesta Suomesta tänne saapuva vuokraa täältä auton ja sitten hän käyttää sitä täällä ja jättää sen oman autonsa sinne kotikuntaansa, jolloin säästetään selkeästi polttoainetta ja ympäristöä. Toivon, että tässä autoverolain ja arvonlisäverolain muutoksessa tämä asia huomioidaan ja verot saadaan sille tasolle, että myös autovuokraamoiden kustannuksia ei nosteta tietoisesti. Toivon ainakin, että seuraavassa uudistuksessa, mikä takseja koskee, tämä huomioitaisiin.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Valiokunnan puheenjohtaja ed. Manninen täällä varsin hyvin selosti tämän autoverouudistuksen, ja mielestäni tämä autoverouudistus menee oikeaan suuntaan. Pakettiautojen verotus muuttuu päästöperusteiseksi, ja sitähän minun käsittääkseni kaikki täällä eduskunnassa ovat edellyttäneet. Vastaisuudessa, kun uskon, että moottoritekniikka edelleen kehittyy, on varmasti mahdollista myöskin näitä päästörajoja alentaa ja kiristää sitä kautta, että päästään lähemmäksi niitä tavoitteita, mitä myöskin EU:ssa on esitetty.

Kun tämä niin sanottu elvi elikkä alvi liitetään tähän autoveroon, syntyy kyllä muutamia ongelmia, kuten täällä on tullut esille, leasingautojen kohdalla ja autovuokraamojen kohdalla, autokoulujen kohdalla. Mutta kaikesta huolimatta näen, että se ei ole tämän lakiesityksen kohdalla sellainen ongelma, etteikö sitä voisi niiltä osin hyväksyä.

Tämä taksien tilanne on ongelmallisempi. Mielestäni nimenomaan syrjäseudulla, yleensä haja-asutusalueella, missä on pitkiä matkoja, missä kootaan esimerkiksi koulukuljetuksia, on järkevämpää, että se yksi auto kokoaa yksi plus kahdeksan ihmistä, kuin se, että jouduttaisiin käyttämään kahta autoa, jolloin päästöt varmasti eivät olisi pienemmät ja myöskin kustannukset nousisivat huomattavasti.

Siinä mielessä tämä tilataksiongelma tulisi ratkaista nyt tässä yhteydessä, ja se olisi erittäin helppo ratkaisu. Myöskin jaostossa edustajat, pitkälti eri puolueista, myöskin hallituspuolueista, hyvinkin myönteisesti tähän suhtautuivat, mutta sitten kumminkin ministeriöstä ilmeisesti tuli se kielto, että tätä ei voida hyväksyä elikkä nostaa tätä rajaa 9 600 eurosta 11 000 euroon, jolloin olisi merkittävästi helpotettu tätä tilataksiongelmaa ja suurelta osalta päästy siitä kustannuksia lisäävästä vaikutuksesta kokonaan eroon. Toivottavasti tämä esitys tästä tulee mahdollisimman pian. Valiokuntahan ei ottanut suoraan kantaa siihen, koska sen pitää tulla, vaan se tulee mahdollisesti seuraavan autoverouudistuksen yhteydessä, ja sitä me emme tarkkaan tiedä, koska se sitten tulee, mutta kumminkin tähän niin sanottuun penkkiperusteiseen veroon voitaisiin mahdollisesti sitten siirtyä. Mutta tässä vaiheessa olisi ollut hyvin yksinkertaista nostaa tätä rajaa 28 §:n 1 momentin kohdalla, jossa tämä 9 600 euroa nyt on.

Herra puhemies! Edellä esitetyn perusteella esitän, että tämä 28 §:n 1 momentti saisi sen muodon, joka on vastalauseessa, elikkä muutettaisiin tämä 9 600 euroa 11 000 euroksi. Muutoin teksti pysyy nykyisen lain mukaisena.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Hieman taustaa tälle hallituksen esitykselle. Hallitus antoi tämän esityksen sen takia, että on annettu ymmärtää, että tämä niin sanottu elvi eli arvonlisävero, joka lisätään autoveroon ja sitten vähennetään muussa arvonlisäverotilityksessä, olisi komission mielestä lainvastainen.

Taisi olla siihen aikaan, kun puhemies oli valtiovarainministerinä, kun EY-tuomioistuin antoi päätöksen siitä, mitä Suomi saa periä autoverona, ja myöskin siitä, saako tätä alvia periä autoverosta. Ja suurena yllätyksenä vastaus oli se, että saamme periä elviä, joka on käytännössä alvi, autoverosta, mutta kun se kantaa nimen elvi, niin se ei ole alvi, ja silloin se on siis mahdollista. Mutta se, että yrittäjät sitten vähensivät tämän elvin arvonlisäverotuksessa, merkitsee sitä, että se ei olekaan elvi vaan se on alvi, ja tästä syystä joudumme nyt sitä muuttamaan. Hallitus lähti siitä, että valtion kassa on se kaikkein tärkein: lisätään tämä arvonlisävero autoveroon eli autoveroa korotetaan 22 prosentilla ja näin kompensoidaan elvi autoverolla.

Siinä samassa yhteydessä tulivat ne muut muutokset, joista ed. Manninenkin puhui. Pakettiautojen verotuksessa siirryttiin cif-verotuksesta autojen vähittäismyyntihintaan ja myöskin CO2-perusteiseksi. Sitten tuli tämä vientiautojen veronpalautus.

Tämä hallituksen esitys merkitsee joillekin helpotusta ... Ei, se ei merkitse kenellekään helpotusta, mutta se merkitsee joillekin kiristystä. Se merkitsee kiristystä näille äsken mainituille ryhmille, mitä edellisissä puheenvuoroissa on mainittu — autokoulut, leasingautot ja taksiautoilijat — mutta sen lisäksi myöskin yrittäjille, jotka ostavat pakettiauton, jotka aikaisemmin siis vähensivät elvin arvonlisäverotuksessa, nyt eivät enää saa vähentää, koska se on autoveroa. Sen takia autokauppiaat markkinoivat nyt marras—joulukuussa pakettiautoja: nyt kannattaa ostaa pakettiauto tämän vanhan lainsäädännön aikana, kun alvi — tai elvi — voidaan verotuksessa vähentää.

Tässä on aika paljon puhuttu näistä ryhmistä ja varsinkin taksiautoilijoista, joiden kustannukset nousevat, mikäli autovero on yli 9 600 euroa, ja 60 prosentilla taksiautoilijoista auton vero on yli 9 600. 60 prosenttia autoilijoista valitsee Mersun tai Volvon, ja niissä molemmissa merkeissä vero on yli 9 600, ja nyt kun autovero korotetaan 22 prosentilla, niin näitten kustannukset nousevat 2 000—3 000 eurolla.

Valtion kassaan tulee lisää rahaa 30 miljoonaa, eli jotkut menettävät ja kärsivät 30 miljoonan euron edestä. Kun kuitenkin nämä taksiautoilijat ja ennen kaikkea tilataksiautoilijat ovat jo ennestään aika suurissa vaikeuksissa, niin oli paljon keskustelua siitä, että nostettaisiin nyt tuo taksiautoilijoiden veronpalautus 9 600 eurosta 11 000 euroon. Silloin osa tästä lisäkustannuksesta kompensoituisi sillä veronpalautuksen korkeammalla määrällä. Tästä teen sitten saman sisältöisen esityksen kuin mitä ed. Kuoppa omassa puheenvuorossaan esitti.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Hal- lituksen esitys pakettiautojen autoverosta on ai- heuttanut keskustelua valtiovarainvaliokunnassa. Valiokunnan tekemien kosmeettisten kor-jausten jälkeen ongelmat ovat edelleen olemassa. Euroopan unionin alkuperäisen suunnitelman mukaan autoverotusta olisi pitänyt kehittää niin, että autoverosta olisi nykyisen suuruisena tullut rekisterivero, autoverolle pantu arvonlisävero olisi kokonaan poistunut ja autoa myytäessä perittäisiin arvonlisävero auton hinnasta. Yritykset puolestaan olisivat voineet vähentää arvonlisä-vero-osuuden uuden pakettiauton ostaessaan.

Valiokunta on käsitellyt kuljetus- ja taksiyritysten ongelmia, mutta kysymys on siis kaikista yrityksistä, jotka käyttävät toiminnassaan pakettiautoja. Hallituksen esityksessä nykyisin perittävä autovero ja sille pantu arvonlisävero yhdistettiin, ja kun auton myyjä perii tästä arvosta vielä arvonlisäveron, kohoaa auton hinta lähimain kaikissa tapauksissa. Sama hyöty, joka yrityksillä oli aiemmin, on nyt poistettu.

Arvoisa puhemies! Olen sitä mieltä, että hallituksen esityksellä rasitetaan entistä enemmän yrityksiä. Päästöjen vähentäminen on oikea perusta autoverotuksen määrityksessä. Väärin on sen sijaan autoveron kohottaminen. Mietintöön tehtyjen vastalauseiden ongelmana puolestaan on se, että niissä on kiinnitetty huomiota vain luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen, kun autoveron korotus koskee kaikkia yrityksiä.

Markku Pakkanen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä autoveroesitys on hyvin monilta osilta hyvin suositeltava ja hyvä, oikean suuntainen, CO2-päästö on hyvä kriteeri. Nyt kuitenkin haluaisin kiinnittää huomiota tuohon itseänikin hyvin lähellä olevaan lähinnä tilataksien ongelmaan. Kiristystä tulee, niin kuin täällä ed. Kallis sanoi, arviolta noin 30 miljoonaa euroa. Se on ammattikunnalle iso lasku.

Tässä mietinnössä on yksi mielenkiintoinen lause sivulla 6: "Auton hankintakustannusten osuus taksin kustannustekijöistä on varsin pieni - -". Omakohtaiset kokemukset ovat kuitenkin, että pelkkä hankintakustannus näyttelee reilusti yli 10:tä prosenttia erityisesti tilataksien osalta. Se ei ole kovin pieni, ja toivoisin, että mahdollisimman pikaisesti tähän saadaan tämä korjaus. Niin kuin ed. Manninen lupasi, tämän taksipalautuksen korotus tulee ensi sijassa saada aikaan, ja toivon, että se asia tulee tähän saliin mahdollisimman pikaiseen uuteen käsittelyyn autoverokäsittelyn yhteydessä.

Vähäpäästöinen malli myös tilavissa autoissa on suhteellinen käsite. Tilatakseissa vaihtoehdot ovat kuitenkin Suomessa aika rajalliset. Se istuinpaikkojen perusteella määräytyvä palautuksen osuus tulee olemaan oikean suuntainen ratkaisu, mutta niin kuin täällä on tuotu esille, myös henkilöautoissa tätä korotettua maksua tulee taksipuolelle, joten toivon, että tämä asia tulee mahdollisimman pikaisesti heti ensi vuoden aikana tähän saliin uudelleen käsittelyyn ja saadaan tämä epäkohta korjattua.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kuopan tekemää muutosehdotusta.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tätä keskustelua on ollut ihan mukava kuunnella. On se hieno asia, että nyt ymmärretään tämä hiilidioksidipäästöperusteinen verotusjärjestelmä yleisesti oikean suuntaiseksi ja, sanotaanko, suorastaan aivan oikeaksi. Minä olen ollut tätä mieltä jo koko täälläoloajan, ja silloin kun olin liikennevaliokunnassa, tämä tuli aivan erikoisen korostetusti esille.

Tässä taksijutussa kiinnittäisin huomiota siihen, että tämä penkki- taikka istuinpaikkaperusteinen systeemi on ihan hyvä. Se vaan pitää kehittää sitten ihan loppuun saakka niin, että se ympäristöohjautuvuus on siinä viimeiseen saakka.

Nimittäin, arvoisa puhemies, me edustajat nyt kimppakyydissä kuljemme lentokentän ja tämän talon väliä ja säästämme sillä tavalla valtion varoja ja toimimme ekologisesti oikein, mutta silloin kun meidän kulkumme ei sovi tähän rytmiin, mikä on kimppakyytirytmi, siinä näkyy voimakkaasti se, että me olemme eräällä tavalla pakotettuja hyppäämään tila-autoon, ja se on kyllä ekologisesti tosiaan typerää matkustamista.

Markku Pakkanen /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Nyt pikkuisen logiikka petti ed. Pulliaiselta. Millä lailla tila-auto on ekologisesti siinä tapauksessa sitten taas huonompi vaihtoehto, jos siinä meneekin yksi ihminen, ja kuitenkin, kun siinä on kahdeksan ihmistä, se on ekologisesti ihan loistava? Tämän päivän tila-autot ovat kulutukseltaan melko lailla samoissa kuin henkilöautot. Ei niissä ole polttoainekulutuksissa kuin muutaman litran ero. Jos ei tätä voida kestää, niin ei niitä tila-autoja kannata kenenkään yrittäjän pitää yllä sen takia vaan, että perjantaisin viedään kansanedustajia täältä lentokentälle taikka muuten varrotaan näitä isoja ryhmiä. Kyllä niillä pitää pystyä ajamaan myös muita ajoja.

Erkki Pulliainen /vihr(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! En minä nyt oikein ed. Pakkasta ymmärrä ollenkaan, kun hän sanoo, että muutama litra sinne tai tänne. Näissä hommissahan kaikki litrat ovat merkityksellisiä, ja silloin kun on kysymys ympäristöohjautuvuudesta, sen täytyy olla ympäristöohjautuvuutta perusteiltaan. Ja kun mennään Keski-Eurooppaan, siellä on semmoisia lähes Smart-luokan autoja takseina, jolloin voi ottaa sen, vapaasti valita. Täällä saat sen, minkä sinä tilaat, ja se on umpimähkäisesti se, mikä sieltä tulee.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Sitä saa, mitä tilaa, tilaakin on, kuinka sattuu.

Totta kai ed. Pulliainen on siinä oikeassa, että nämä hiilidioksidipäästöiset lähtökohdat ovat hyviä, mutta nyt kun ollaan menossa vaikeimpiin aikoihin ja muutenkin, siis välttämättä se ei ole ollenkaan maailman huonoin asia, että meillä on Euroopan vanhimpia autokantoja. Tiedän hyvin paljon näistä asioista henkilökohtaisesti ja muutenkin, että ne, joilla niitä vanhempia autoja on, ajavatkin hyvin paljon vähemmän. Voisi sanoa, että mitä vanhempi auto, niin sitä vähemmän saastuttaa, koska niitä pidetään sitten jo niin hyvin ja polttoaineissa tapahtuva kehitys jnp. tulee tekemään kaikennäköistä tähän asiaan, että nyt välttämättä ei ole sillä lailla niin hyvä tämä kiristys tässä vaiheessa, kun puhutaan elvytyksestä ja muusta vastaavasta.

Voi vaan kuvitella, että samalla, jos sunnuntaiaukiolot vapautuvat ja joulumarkkinat ja mitä tahansa taas tulee seuraaviakin jouluja, niin autoja tarvitaan enemmän. Tämä on selkeästi myös tulopoliittinen ja köyhyyteen liittyvä kysymys, eli että minun mielestäni tässä autoasiassa on menty aika nopeata vauhtia oikeaan suuntaan ekologisesti ja maapallon tilaa ajatellen, mutta inhimillisesti ottaen kyllä väärään suuntaan.

Tässä mielessä olen kyllä ed. Pakkasen kanssa täysin samoilla linjoilla, että tämmöiset muutamien litrojen nappuloinnit siitä, mitä sattuu kulloinkin kohtalo tuomaan, minkälaisen taksin, osoittavat semmoista ikävää vihreyden piirrettä, jota äskenkin muuten kyselytunnilla oli, kun oikeusministeri Brax esitti, että tämmöisiin asioihin ei voi laittaa rajoituksia, jos tämän verran voi sanoa, ja kuiteskin hän oli itse vaatimassa, että vaikkei rikoksiakaan edes tehdä, niin puheenjohtaja Soinin pitäisi pistää rajoituksia. Mutta kun hänen oma puolueensa nettisivuilla yllytetään rikoksiin ja kaikkea muuta vastaavaa, niin hän vastaa oikeusministerinä, ettei rajoituksia voi tehdä. Niin että tämmöistä pientä leväperäisyyttä vih-reydessä on.

Kimmo Sasi /kok:

Puhemies! Sinivihreän hallituksen autoveropolitiikka on Euroopan edistyksellisintä. Kun tehtiin aikanaan uudistus, jolloin henkilöautojen verotus painotettiin niin, että se on päästölähtöistä, niin se oli suunnannäyttäjä, tulevaisuuden suunnannäyttäjä muille eurooppalaisille valtioille, että tulemme olemaan tässä suhteessa eturintamassa. Nyt on erittäin hyvä, että myöskin pakettiautojen vero porrastetaan auton hiilidioksidipäästöjen perusteella ja luokittelu henkilöautojen ja pakettiautojen välillä voidaan poistaa ja kohtelu on yhdenmukaista. Tärkeätä on myöskin pakettiautojen osalta, että kun on kookkaampia autoja, niin koko voidaan ottaa huomioon ja tällä tavalla pitää huolta siitä, että niitten verotus ei muodostu kohtuuttoman suureksi, koska kuljetuskykyä toki tarvitaan.

Puhemies! Olen myöskin huolissani samasta asiasta, mistä on useissa puheenvuoroissa puhuttu, taksiveropalautuksesta, ja totuus taksin osalta on se, että aivan pienellä autolla ei henkilöitä voi kuljettaa, vaan tarvitaan selvästi enemmän tilaa siinä autossa, ja siitä syystä ei voida käyttää kaikkein edullisimpia, myöskään autoverotuksen kannalta edullisempia automalleja. Tämä johtaa helposti siihen, että taksien verotus tulee kiristymään.

Kuten täällä valiokunnan puheenjohtaja totesi, valiokunta toteaa: "Valiokunta pitää kuitenkin aiheellisena selvittää taksipalautuksen enimmäismäärän porrastusta esimerkiksi henkilökuljetuskyvyn eli istuinpaikkojen perusteella."

Tietysti tämä on sinänsä hyvä, ja tässä yhteydessä kyllä voisi katsoa myöskin sitä, voitaisiinko pikkuisen hilata ylöspäin tätä taksiveron palautusta niin, että se keskimäärin säilyisi nykyisellä tasollaan. Tietysti tässähän lähdetään siitä, että se auton koko on ratkaiseva, ja siltä osin pitää yrittää katsoa sitten, miten se palautus muodostetaan uudelleen. Mutta kun valiokunnassa oli keskustelua, niin tärkeätä on se, että tähän kyettäisiin löytämään ratkaisu jo tämän vuoden aikana. Tässä suhteessa toivotaan, että hallitus kiirehtii asiaa.

Hannu Hoskonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämän keskustelun aikana on noussut hyvin esille tämä taksiautoilun kannalta pieni ongelma, joka on sitten nyt käydyn keskustelun perusteella seuraavan lakiuudistuksen yhteydessä korjattavissa.

Kiinnittäisin huomiota vielä erikoisesti siihen seikkaan, että maaseudun takseista suuri osahan on juuri näitä tilatakseja, joille tämä lakiuudistus todellakin lisää kustannuksia. Kun ottaa huomioon, että linja-autoliikennettä ollaan maaseudulta väestön vähetessä tai paremminkin yksityisautoilun lisääntyessä yhä enemmän vähentämässä, niin se johtaa vääjäämättä tällaisten tilataksien lisääntymiseen ja sitä kautta, kun kustannukset nousevat, ollaan tavallaan tekemässä hyvin, hyvin pientä tulonsiirtoa sellaiselle maksujoukolle, sellaisille ihmisille, joilla todella sitä maksukykyä ei ole.

Toivon, että tätä lakiuudistusta seuraava lakiuudistus tulee mahdollisimman pian ja koskee nimenomaan takseja. Tässä yhteydessä korostaisin myös sitä, että pitää huomioida myös autovuokraamoiden tilanne, koska se palvelumuoto Suomessa on erittäin hyvä, ja sielläkin nimenomaan vuokraamoissa suuri osa näistä autoista on juuri näitä tila-autoja ja pakettiautoja. Autovuokraamotkin tulee huomioida, koska se on mahdottoman hyvä tapa saada auto käyttöön, ja se on ympäristöystävällinen tapa, koska siellä kaikki kalusto yleensä on poikkeuksetta aivan uutta.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Sen verran vielä, että kehutaan tätä lakia sen verran, että tämä moottoripyörien verotus on ihan oikean suuntainen, tätä on tosi kauan odotettu. Edelliseen puhujaan yhdyn siinä mielessä, minkä takia näitten tavallaan täytyy aina odottaa seuraavaa ehdotusta. Tässä autoilussa ja moottoripyöräjutuissa on käsittämättömiä tämmöisiä mokia, voisi sanoa, asioita, joita ei voida hoitaa kerralla kuntoon. Esimerkiksi justiin näissä tila-autojutuissa, niin kuin itsekin olen Citroënia ajanut melkein koko ikäni, niin aikoinaan täytyi kehittää tämmöinenkin BX, jossa oli semmoinen pieni niin kuin ruumisarkku katolla, tehtiin sinne tilaa, jotta se pystyttiin sitten rekisteröimään. Kyllä kaikki tietävät esimerkin. Eli tässä on taas vähän jätetty tämmöistä, että joudutaan nappuloimaan. Onko tämä joku eduskunnan tämmöinen automaatti, että meillä riittää sitten hommia tietyissä valiokunnissa ja lautakunnissa ja muualla kunnissakin sitten sillä, että ei näitä asioita voida hoitaa kerralla kuntoon?

Mutta vielä sen verran sanon tuosta päästöjutusta, että kun katsoo tämän päivän iltapäivälehtiä, niin hyvin suuri syy hyvin moderneilla autoilla katsastuksessa hylkäämiseen uusilla autoilla on ollut päästöt. Siis väitän, että syy ei ole ollenkaan näissä autoilijoissa, voihan siellä nyt joku olla vähän päästänyt moottorin karstaantumaan, vaan syy on huonossa lainsäädännössä, huonossa katsastustoiminnassa ja huonossa kokonaispaketissa, joka tarjotaan täältä kansalaisille, koska kyseen pitäisi olla kansalaisten edusta näin isossa maassa näin välttämättömässä, voisiko sanoa, liikkumismuodossa.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti. Auto on maaseudulla etenkin tarpeen, ja usein on tuotu autoverokysymyksessä esille, voisiko maaseudun haja-asutusalueilla, joilla yleinen liikenne on vähäistä, olla halvemmat autoverokannat. Samalla kun haluan, että autovero olisi mahdollisimman yksinkertainen, selkeä, niin että kansalaiset sen ymmärtävät, niin haluan tuoda tämänkin ajatuksen, minkä useat kansalaiset ovat minulle tuoneet tässä yhteydessä esille.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​