Täysistunnon pöytäkirja 118/2008 vp

PTK 118/2008 vp

118. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2008 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

 

Arto Satonen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Euroopan unionissa tehdään kolmenlaisia direktiivejä: erittäin hyviä, hyviä ja vähemmän hyviä, ja tämä kuuluu siihen viimeiseen joukkoon. Mutta asian tausta on tosiaan se, että tämä tasa-arvodirektiivi, tavaroiden ja palveluiden saatavuutta ja tarjontaa koskeva direktiivi, tuli voimaan 13.12.2004 ja se tuli saattaa kansallisesti voimaan viimeistään 21.12.2007. Ja koska Suomi on näin toiminut, me olemme ikään kuin jatkoajalla, niin hallitus toimitti valiokuntaan ja eduskunnalle esityksen siitä, että tämä on myöskin Suomessa pistettävä käytäntöön. Direktiivi koskee naisten ja miesten välistä tasa-arvoa yleisesti saatavilla olevien tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa. Sen soveltamisala kattaa julkisen ja yksityisen sektorin kuitenkin lukuun ottamatta yksityistä perhe-elämää ja sen yhteydessä tehtäviä liiketoimia sekä tiedotusvälineiden ja mainonnan sisältöä ja koulutusta.

Valiokunta käsitteli asiaa varsin perusteellisesti ja kuulimme laajan joukon asiantuntijoita. Heti alkuun on mainittava, että tämän asian käsittelyssä on myöskin ollut selvää väärinymmärrystä ja muun muassa julkisuudessa on esiintynyt tietoja, joiden mukaan esimerkiksi parturi-kampaamoyritysten pitäjien pitäisi tästä eteenpäin tämän direktiivin tultua Suomessa voimaan tarjota sekä parturi- että kampaamopalveluita kaikille asiakkaille ja että se tulisi muuttamaan niiden toimintaympäristöä. Näin ei ole, vaan on nimenomaan niin, että hiusyrittäjät voivat lainmuutoksen jälkeenkin tarjota oman liikeideansa, ammattiosaamisensa ja käytettävissään olevien välineiden mukaista palvelua sukupuolesta riippumatta. Ainoastaan hinnoittelu ei saa perustua sukupuoleen, vaan hinnoittelun perusteena voi olla esimerkiksi työn vaativuus, työhön käytetyt aineet ja työn vaatima aika tai näihin verrattavat muut syyt.

Sen sijaan, kun direktiivin perusideana on se, että hinnoittelu ja palvelujen tarjonta on sama molemmille sukupuolille, niin silloin se myöskin kieltää sellaisen toiminnan, jossa johdonmukaisesti hinnoitellaan tai annetaan erilaista palvelua eri sukupuolille. Tästä on valiokunta käynyt keskustelua, myöskin näistä erilaisista rajaamisista, ja näiden rajaamisten ulkopuolelle kuuluvat muun muassa erilaiset äitienpäivää ja isäinpäivää koskevat tarjoukset sekä urheiluseurojen — tässä yhteydessä varmasti lienee syytä mainita, että tämä koskee kaikkia urheiluseuroja riippumatta siitä, ovatko ne yhdistys- vai osakeyhtiöpohjaisia — tai muiden yhdistysten vain toiselle sukupuolelle tarjoamat alennukset, jotka eivät ole jatkuvasti voimassa ja joiden rahallinen arvo ei ole kovin tuntuva.

Arvoisa puhemies! Ehkä kaikkein hankalin osa tätä direktiiviä liittyy siihen, että syrjityksi tullut voi hakea hyvitystä, joka on 3 000 euron vähimmäismäärä. Tosin tämä 3 000 euroa voi myöskin olla niin, että sitä alempikin hyvitys on mahdollinen, ja on myöskin mahdollista, että hyvitys poistuu. Valiokunta piti hyvin tärkeänä sitä, että koska nyt tasa-arvolain piiriin tulee paljon uusia tahoja, niin tietoisuus siitä, mikä on tämän lain mukaan kiellettyä, mikä on sallittua, saattaa olla hyvinkin epävarmaa, mutta sitä voi toki aina etukäteen tasa-arvovaltuutetun toimistosta kysyä. Ja jos sieltä saa vastauksen, että ei ole kiellettyä, niin jos sen jälkeen vielä oikeuspäätös on muunlainen, niin tässä mietinnössä selvästi sanotaan, että silloin tasa-arvovaltuutetun lausunto vie pohjan pois siltä, että olisi mitään hyvitysseuraamusta.

Mutta kuitenkin, koska saattaa olla niin, että sellaiset tahot, jotka esimerkiksi satunnaisesti järjestävät erilaisia tapahtumia tai hinnoittelevat satunnaisesti eri tavalla miehille ja naisille tar- joamiaan palveluita, eivät välttämättä ole tietoisia tästä lainsäädännöstä, niin myöskin teon tahallisuuden aste on aivan olennainen siinä, kun hyvitystä määritellään. Lähtökohtaisesti valiokunta lähti siitä, että mahdollisimman monissa tapauksissa pyrittäisiin sellaiseen ratkaisuun, että ei olisi mitään perusteita ylipäätään tätä hyvitystä hakea. Valiokunta pyrki tällä varsin yksityiskohtaisella ja varsin selkeällä mietinnöllä myöskin ohjaamaan sitä tulkintakäytäntöä, jota tasa-arvovaltuutettu sitten myöhemmin tästä asiasta käytännössä soveltaa.

Mutta, arvoisa puhemies, lopuksi haluan oikeastaan palata siihen, mistä lähdin, kysymykseen siitä, edistääkö tämä direktiivi ja sen käytäntöönpano Suomessa tasa-arvoa vai ei. Tähän on kyllä äärimmäisen vaikea vastata. Eli kyllä tässä kyse on sellaisesta muutoksesta, joka ei ole tasa-arvon edistämisessä mitään ydinaluetta. On myöskin niin, että näkisin kyllä järkevänä, että kun Euroopan unionissa näitä direktiivejä laaditaan, niin ennen kuin direktiivejä laaditaan, otettaisiin tosiasiallisesti selvää, mikä missäkin maassa on todellinen esimerkiksi tässä asiassa tasa-arvotilanne, ja niillä mailla, jotka ovat velvoitteensa hyvin täyttäneet, olisi mahdollisuus kansallisesti poiketa näistä säännöksistä, koska ymmärrän sen, että niin tämä direktiivi kuin monet vastaavanlaiset on tehty nimenomaan niitä maita varten, joissa ei näitä asioita ole ollenkaan käytäntöön laitettu, joten tässä vähän lopputuloksena on se, että meille tulee sellaista lainsäädäntöä, jonka osalta on hyvin kyseenalaista, edistääkö se tasa-arvoa, ja sen vuoksi myöskin valiokunta harkitsi tätä asiaa varsin pitkään, mutta olimme puun ja kuoren välissä sen suhteen, että tämä asia oli eteenpäin vietävä.

Valiokunnassa oli myöskin halukkuutta puuttua siihen 3 000 euron summaan, erityisesti edustamassani eduskuntaryhmässä, mutta tässäkin sitten lopulta päädyttiin siihen, että edetään tämän pohjaesityksen mukaan, jonka perusteluna oli se, että tämä 3 000 euroa on myöskin muualla tasa-arvolaissa. Se oli se keskeinen kriteeri ja toisaalta se, että komission taholta oli selvästi vaadittu sitä, että tämän summan on oltava sen verran korkea, että se toimii ennakkovaroituksena tällaisen toiminnan harjoittamiselle, jota tässä nimenomaan halutaan estää. (Ed. Heinonen: Nytkö ne naistentanssit sitten loppuvat? — Ed. Gustafsson: Eivät lopu!)

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Hyvät kollegat! Olen ollut täällä eduskunnassa lähes 30 vuotta. Tänä aikana olen ollut varmasti mukana säätämässä paljon pöllöjä lakeja. Silti haluan sanoa, että tämä nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys sijoittuu kevyesti pöllöim-pien lakien top ten -listalle. En tiedä, onko tässä asiassa lieventävä asianhaara se, että tämä perustuu Euroopan unionin direktiiviin eli toisin sanoen tämän lain varsinaisina taustavoimina eivät ilmeisesti ole olleet niinkään suomalaiset tasa-arvofundamentalistit, vaan ilmeisesti Euroopan unionin piirissä vaikuttavat tasa-arvofundamentalistit. Mikä tässä laissa sitten on mielestäni vikana?

Tällä lailla kielletään esimerkiksi sellainen toiminta, että jokin jääkiekkoseura päättäisi myydä kausikorttejaan siten, että esimerkiksi naiset saavat ostaa niitä puoleen hintaan. Voi olla, että tasa-arvoajatteluni on kehittymätöntä ja vanhanaikaista, mutta en ymmärrä, miksi tuon toiminnan pitäisi olla laitonta. Miksi jääkiekkoseura, jonka otteluja käyvät ilmeisesti katsomassa enemmän miehet ja pojat kuin äidit ja tyttäret, ei saisi yrittää houkutella lisää naisia ja tyttäriä lajin pariin sillä, että ainakin tässä vaiheessa toistaiseksi möisi näille pääsylippuja puoleen hintaan?

Toinen esimerkki: Ravintolayrittäjä tai laivaristeilyjä järjestävä yrittäjä syyllistyy laittomuuteen, jos myy esimerkiksi naisille tässä tapauksessa lippuja puoleen hintaan esimerkiksi siten, että risteilylle tai ravintolaan pääsee kaksi naista yhden lipun hinnalla. Voi taas olla, että tasa-arvoajatteluni on vanhanaikaista tai kehittymätöntä, mutta en todellakaan ymmärrä, miksi tuollaisen toiminnan tulee olla laitonta. Yrittäjän motiivi ei tietystikään ole syrjintä tai epätasa-arvoinen suhtautuminen asiakkaisiin, vaan yrittäjän motiivi tällaisessa tarjouksessa on yksinkertaisesti oman myynnin edistäminen.

No, onko se näitä miehiä sitten syrjivää tai loukkaavaa, että he maksavat jostain ravintolaillasta tai risteilystä täyden hinnan, mutta naiset maksavat vain puolet hinnasta? Minun mielestäni ei ole. Päinvastoin uskon, että moni mies on sitä tyytyväisempi, mitä enemmän naisia tällä puolella hinnalla saadaan sinne ravintolailtaan houkuteltua. Eli yrittäjän kannalta on tarkoituksenmukaista bisneksen edistämistä myydä puoleen hintaan. Naisten kannalta se on ehkä houkutteleva tarjous, johon kannattaa tarttua, ja miesten kannalta se on todennäköisesti tarjous, joka tekee ravintolaillasta tai risteilystä mukavamman, vaikka se ei suoranaisesti kohdistukaan heihin vaan naisiin.

Nämä esimerkit mielestäni kertovat siitä, että me olemme nyt säätämässä laittomaksi sellaista toimintaa, joka minun mielestäni on järkevää ja tarkoituksenmukaista ja joka ei perustu kenenkään syrjimiseen. Se, että näissä tilanteissa tämä yrittäjä tai urheiluseuran takana olevat henkilöt syyllistyvät laittomuuteen ja tasa-arvolain vastaiseen menettelyyn, on mielestäni käsittämätöntä ja perusteetonta.

Valiokunta on mielestäni tehnyt hyvää työtä pyrkiessään mietinnössään tulkitsemaan säädöksiä siten, että tämä vähintään 3 000 euron hyvitys ei kovin hevin olisi saatavissa ja tämän rikkomuksen tekijälle tuomittavissa, mutta valiokunnan hyvä työkään ei ole voinut muuttaa sitä, että tämä direktiivi ja tämä laki tekevät laittomiksi sellaisia toimintoja, jotka ainakin minun mielestäni ovat täysin järkevää ja normaalia käyttäytymistä.

Herra puhemies! Haluan lopuksi sanoa vähän samassa hengessä kuin valiokunnan puheenjohtajakin, että itse uskon, että tällainen unionitasoinen näpertely ja mielestäni melkein pelleily tasa-arvovaatimuksella ja tasa-arvoasioilla aiheuttaa enemmän vahinkoa todellisille tasa-arvopyrkimyksille kuin hyödyttää niitä.

Jukka Gustafsson /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Aika ajoin huomaan olevani ed. Zyskowiczin kanssa hyvin paljon samaa mieltä, ja se tuskin johtuu siitä, että minulla kohtapuolin rupeaa olemaan lähellä tuo 30 vuotta parlamenttikautta, vaan ehkä tässä myöskin yhdistyy elämänkokemus ja viisaus, silloin kun se nyt on mahdollista.

Todella valiokunta teki erityisen perusteellista työtä tämän asian suhteen, ja sanotaan nyt näin, että pelastimme suunnilleen sen, mitä on mahdollista pelastaa. Tilannehan on se, että meillä on Pohjoismaissa kuitenkin hyvin toisenlainen ihmiskäsitys kuin ehkä EU:ssa keskimäärin ja me luotamme täällä ihmisten valistuneeseen järkeen paljon enemmän kuin ehkä EU:ssa keskimäärin.

Kun tuolla eräässä välihuudossa viitattiin, ovatko naistentanssit enää mahdollisia, niin keskimääräistä parempana tanssijana toteaisin kuitenkin sen, että me emme käsitelleet tätä naisten- tai miestentanssiasiaa, me emme vajonneet nyt kuitenkaan ihan sille tasolle, mutta pidän itsestäänselvänä sitä, että eri puolilla Suomea pitää olla jatkossakin mahdollista tanssisalissa olla niin naisten tunti kuin miesten tuntikin. Silloinhan se on tasapuolista ja tasa-arvoista.

Mutta tämä on itse asiassa vakava kysymys, (Puhemies: Minuutti kulunut!) ja nämä eivät ole Euroopan unionille mitenkään kunniaksi, tämäntyyppiset direktiivit, jotka sitten pakkoajetaan kansallisesti eteenpäin. Mutta me rajasimme ikään kuin nämä ongelmat itse asiassa pois tästä.

Toinen varapuhemies:

Tässä käytettiin keskimääräistä pitempi minuutti.

Sanna Lauslahti /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Naisten ja miesten tasa-arvo on arvokas asia, eikä sitä pitäisi lähteä tällaisilla pikkumaisilla säännöksillä pilaamaan. Ed. Zyskowiczkaan ei pääse jatkossa sitä miesten leik-kausta ostamaan, koska sillä on todennäköisesti hyvin erilainen nimi. En näe, että meidän naisten tai miesten tasa-arvo siinä kohdassa millään tavalla on edistynyt eteenpäin. Voisi tässä ehkä todeta soinilaisittain, että kaikenlaisia direktiivejä sieltä EU:sta pukkaakin. Tietenkin pohdituttaa, mikä on se seuraava vastaavanlainen säännös, kun tällainen pandoran lipas on nyt sitten ajettu tänne meidän Suomenmaalle.

Toisaalta tässä on nostettava esille, että tässä on ihan hyviäkin näkökulmia liittyen tähän yrityspuoleen siitä, että säädetään työnantajan selvitysvelvollisuudet laajemmiksi kuin ne ovat tänä päivänä. On tässä ihan hyviäkin asioita.

Tuulikki Ukkola /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Minä olen ollut työelämässä 40 vuotta, ja minä en ole siellä kertaakaan joutunut sukupuoleni takia syrjityksi. Mutta nyt minä joudun syrjityksi sukupuoleni takia, jos minä menen parturiin ja pyydän leikkausta, eikö niin? Jos minä pyydän naisten leikkausta, niin se on silloin tasa-arvon vastaista, koska siinä lukee "parturi". Eihän siinä saa olla "parturi", koska silloin se on miesten parturi. (Ed. Gustafsson: Liikeidea, liikeidea lukee mietinnössä!)

Joka tapauksessa Suomen hallituksen tasa-arvoministerin ei olisi kannattanut tätä lakia tänne tuoda, EU:ta ei tarvitse joka asiassa totella. Siis jossakin asiassa voi sanoa, että nyt riitti, ja tämä laki oli sellainen, että nyt riitti. Minä ainakin alan suhtautua kohta tasa-arvoajatuksiin ja EU:n tasa-arvodirektiiveihin ja kaikkiin tasa-arvohömpötyksiin kohta hömpötyksinä, ihan oikeasti. Ei tällaisia lakeja saa tuoda Suomen eduskuntaan, (Puhemies: Minuutti kulunut!) joka on pohjoismainen demokratia, jossa naisilla on ollut aina tasa-arvo. Jos Etelä-Euroopassa ollaan hellan ja nyrkin välissä, niin olkoot.

Hannakaisa Heikkinen /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kuten edellisistä puheenvuoroista on kuullut, suomalaiset naiset osaavat kyllä puolensa pitää. Kuten valiokuntamme puheenjohtaja Satonen tämän lakiesityksen avauspuheenvuorossa kertoi, todellakin valiokunnassa saimme miettiä pitkään, edistääkö tämä direktiivi ja sen täytäntöönpano todella Suomessa tasa-arvoa vai ei. Nämä ed. Zyskowiczin tuomat esimerkit jääkiekko-otteluista ja risteilyistä ja ravintolailloista todella olivat sellaisia asioita, joista keskusteltiin. Valitettavasti näitä jäämme kaipaamaan tulevaisuudessa. Tämä on todellinen huoli, tällainen EU-lainsäädäntö ai-heuttaa turhautumista tavallisessa ihmisessä ja tarpeetonta vastakkainasettelua Suomi vastaan EU. Tämä todella on tasa-arvokurkku. Kurkkulainsäädäntö onneksi kumottiin pitkällisen taistelun jälkeen, mutta milloinka tämän saamme pois suomalaisesta lainsäädännöstä?

Arto Satonen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Se keskustelu, mikä täällä on jo tähän mennessä käyty, kuvastaa aika hyvin myöskin sitä keskustelua, mitä valiokunnassa käytiin, ettei tässä todellakaan missään riemumielin ole asiaa oltu hoitamassa. Mutta sen nyt haluaisin vielä kerran sanoa ed. Ukkolan puheenvuorosta, että olen pitkälti samaa mieltä mutta tämä parturiasia nyt on, ettei kellekään jää siitä epäselvää, kyllä rajattu tällä lausunnolla tästä kokonaan ulos. Ainoastaan on se, että hinnoittelun perusteena ei saa olla sukupuoli, mutta mitään muuta muutosta sinne ei tule.

Sitten tästä ei myöskään haluta tehdä mitään ammattivalittajan automaattia. Sikäli se, mitä ed. Zyskowicz sanoi tästä jääkiekko-ottelusta, on totta, että tällaiset kausikortin tyyppiset asiat tullaan kieltämään, mutta jos nyt jonkun sellaisen sitten ikään kuin vahingossa tekee, niin me emme halua mitään urheiluseuraa tässä konkurssiin ajaa elikkä sellaiseen tilanteeseen tässä. Se on valiokunnan lausunnolla pyritty kyllä myöskin rajaamaan, ja siinä nimenomaan korostuu se, mikä on ollut se tahallisuuden aste, ennen kuin voidaan hyvityskäytäntöihin mennä. Mutta siitä on helppoa olla yhtä mieltä, että tämän tyyppisten asioitten rajaaminen kuin esimerkiksi näitten urheilutapahtumien osalta on lähtökohtaisesti aivan tarpeetonta.

Esa  Lahtela /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Niin kuin tässä aikaisemmin on todettu, valiokunta pystyi tässä lievennyksiä tähän tekemään ja tulkintoja. Mutta sitä minä ihmettelen, miksi yleensä hallitus teki tämmöisen esityksen, koska hallituksenhan olisi pitänyt tämä jo tehdä aikanansa. (Ed. Gustafsson: Kokoomus on hallituksessa johtava voima!) Tämmöinen esitys tuotiin tänne, jota me jouduimme sitten paikkaamaan. On hyvä, että valiokunta teki tässä jotakin. Siinä olen ihan samaa mieltä, jotta kyllä kaksi naista yhden hinnalla pitää ravintolaan laskea. Nimittäin on se aika hankalaa, jos jätkäparilla joutuisi tanssimaan, minusta se olisi aika kurja juttu. Sen takia tämän tyyppinen kyllä pitää sallia.

Pentti Tiusanen /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ed. Zyskowiczin kaksi esimerkkiä, tämä ravintolaan naisten pääsy kaksi yhden hinnalla ja sitten esimerkiksi risteilylle ilmaiseksi, ovat tietysti aika tavalla seksismiä, tämä järjestelmä. Mutta tämän naisen ja miehen välisen tasa-arvon näkökulmasta, jos ajatellaan niitä miehiä, jotka siellä risteilevät, niin heidän mielestään varmaan se loukkaa heidän etuaan, että näin säädetään, mitä nyt tämä direktiivi säätää. Tässä mielessä tämä lähtökohtakin on tietysti jossakin määrin kummallinen. Itse en kyllä sitä mieltä ole, että kaiken takana pitää olla vain voiton tavoittelu.

Kun ed. Lauslahti puhui soinilaisuudesta, niin kummeksun sitä, että ed. Soini istuu tuolla ylhäällä eikä tule tänne alas taistelemaan EU:n typerää direktiiviä vastaan. (Naurua)

Kimmo Sasi /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tietyssä tilanteessa saattaa olla tarvetta aika voimakkaaseenkin lainsäädäntöön, kun pyritään vaikuttamaan ihmisten asenteisiin. Tietysti tasa-arvo on erittäin tärkeä asia Euroopassa myöskin miesten ja naisten välillä. Täytyy sanoa, että joissakin maissa saattaa olla ihan aidostikin hyötyä tämmöisestä lainsäädännöstä. Mutta mitä Suomeen tulee, jossa tasa-arvo on edennyt aika pitkälle, niin nämä eriskummallisuudet korostuvat tässä lainsäädännössä enkä usko, että tämä tulee välttämättä auttamaan kovinkaan paljon tilannetta Suomessa.

Täytyy sanoa, että ed. Zyskowicz otti täällä erittäin hyviä esimerkkejä esille, joissa mennään lähestulkoon naurettavuuksiin asti näitten säännösten soveltamisessa. On erittäin hyvä, että tasa-arvovaliokunta on tältä osin täsmentänyt näitä tulkintoja ja pyrkinyt ohjaamaan niitä oikeaan suuntaan.

Mikä on tärkeätä nyt jatkossa, on se, että pitäisi tietysti muistaa, että positiivinen syrjintä saattaa olla mahdollista, että tietysti tiettyjä alennuksia pitäisi voida antaa sukupuolenkin perusteella, jos pyritään edistämään sen sukupuolen osallistumista joihinkin yhteiskunnallisiin aktiviteetteihin. Toinen on sitten, että sitä motiivia pitäisi katsoa. Jos motiivi on syrjintä, niin silloin se on tuomittavaa, mutta jos motiivi on joku muu, kaupallinen tai edistää jotakin muuta, ihmisoikeus- tai perusarvoa, niin silloin tietysti se (Puhemies: Minuutti kulunut!) pitäisi sallia ja antaa sille suurempi merkitys.

Nyt on tärkeätä, että asiaa seurataan ja että Suomi, kun nähdään, että on ongelmia, tekee ehdotuksen direktiivin muuttamiseksi.

Timo Heinonen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä keskustelu kuvaa hyvin tämän direktiivin järkevyyttä. Tuo kuvaus, että se on EU-näpertelyä, varmasti sopii tähän erityisen hyvin. Se ei kuitenkaan vähennä sitä huolta, joka sukupuolesta johtuvasta syrjinnästä tänä päivänä voi olla, ja sitä ei tietysti tällä ehkä pienellä leukailulla ja huumorilla saa missään tapauksessa katsoa läpi sormien. Se on vakava ongelma tämän päivän yhteiskunnassa, ja se pitää muistaa myös tässä.

Mutta jos jatkan hieman kevyemmässä linjassa, niin tietysti täytyy valiokuntaa kiittää siitä, että miespartureiden ei nyt tarvitse sitten lähteä tämän lainsäädännön myötä permanenttia tekemään. Se on tietysti positiivista.

Erkki Virtanen /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Positiivinen syrjintä tietysti voi olla monenlaista. En tiedä, onko positiivista syrjintää, jos tätä lakiesitystä itse asiassa ja sen taustalla olevia direktiivejä mukaillen toteaisin, että naisethan ovat joka tapauksessa älykkäämpiä kuin miehet. Hehän menevät naimisiin miesten kanssa, sen sijaan miehet menevät naimisiin naisten kanssa.

Ben Zyskowicz /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Ed. Soini voi todellakin seurata asiaa lehteriltä käsin, koska tekemällä tällaisia direktiivejä, jonka kanssa nyt olemme tekemisissä, EU itse kaivaa maata altaan ja nimenomaan vähentää kansalaisten luottamusta ja arvostusta Euroopan unionin päätöksentekoa kohtaan.

Täällä on paljon sanottu, että valiokunta on tehnyt hyvää työtä, ja mielestäni valiokunta on tehnyt hyvää työtä ja nimenomaan tämän hyvityksen saamisen tiimoilla on pystynyt tulkintoja ymmärtääkseni viemään hyvään suuntaan. Mutta itse lakia ja pykäliä ei tietysti ole valiokunnan mietinnöllä voitu muuttaa. Tosiasiaksi jää, että tämän lain mukaan yrittäjä syyllistyy laittomaan tekoon, jos hän esimerkiksi ravintolaan päästää naiset puoleen hintaan, ja myös urheiluseuran takana olevat henkilöt syyllistyvät laittomaan tekoon, mikäli kausikortteja myydään naisille jatkuvasti halvemmalla kuin miehille. Tässä ei ole kyse siis siitä, että heidän tarkoituksenaan olisi syrjiä, vaan laittomuus toteutuu jo sitä kautta, että he näihin tekoihin ryhtyvät.

Henna Virkkunen /kok:

Arvoisa puhemies! Kyllä kai tämän lain suurin ongelmakohta on juuri se, että täytyy todella vakavasti pohtia, edistääkö tämä laki tosiasiassa tasa-arvoa. Siitä ei ihan selvyyttä ole edes valiokunnan käsittelyn jälkeen, koska nämä epäkohdat, joihin tässä puututaan, välttämättä eivät ole semmoisia asioita, jotka koettaisiin tasa-arvomielessä epäkohdaksi, koska yleensä näiden tekojen tai käytäntöjen taustalla on pikemminkin pyrkimys tasa-arvon edistämiseen, että saataisiin tasapuolisesti miehiä tai naisia erilaisiin tapahtumiin, saataisiin tutustumaan erilaisiin palveluihin, tai sitten kyseessä voi olla juuri yrittäjän erikoistuminen tietyn tyyppiseen palveluun. Siinä mielessä tämä on aika problemaattinen.

Sinänsähän tasa-arvon edistäminen on erittäin tärkeä asia, mutta se tahtoo todella tässä EU-kukkasen ympärillä nyt täysin hämärtyä. Suomikaan ei ole sellainen tasa-arvon onnela kuin tässä ehkä tuotiin esiin käsityksenä. On totta, että moniin Euroopan maihin verrattuna Suomi on toki edistyksellinen ja myös maailmanlaajuisesti, mutta emme me aivan kärkimaita kuitenkaan ole. Muun muassa naisten työmarkkina-asemassa on meillä paljon eteenpäinmenemistä edelleen. Korkeammasta koulutuksestaan huolimattahan naiset kärsivät edelleen pienipalkkaisuudesta ja pätkätöistä, epäsäännöllisistä työsuhteista, ja samoin kotityöt kasautuvat naisten harteille hyvin pitkälle, vastuu perheestä ja kodista työn ohella. Toisaalta Suomessa on erittäin pahaa lähisuhdeväkivaltaa edelleen. Noin 50 000 naista vuosittain kärsii siitä, ja nelisenkymmentä kuoleekin vuosittain lähisuhdeväkivallan seurauksena. Eli meillä on kyllä näitä todellisia ongelmia, jotka kohdistuvat toiseen sukupuoleen.

Kun nyt on lähdetty ensimmäisen kerran sukupuolten välistä tasa-arvoa EU-direktiivillä säätelemään työelämän ulkopuolella, niin nämä sinänsä eivät mielestäni ole Suomessa ne suurimmat epäkohdat, mihin tässä direktiivissä nyt puututaan. Sinänsä valiokunta on pyrkinyt tässä kyllä löytämään näitä ikään kuin lieventäviä seikkoja ja tulkitsemaan nyt sillä tavalla näitä pykäliä, että näiden kanssa voitaisiin elää eikä näistä olisi kohtuutonta haittaa. Julkisuudessa ehkä eniten on ollut esillä juuri tuo parturi-kampaamojen tilanne, ja siihen valiokunta on ottanut selkeän kannan. Eli jatkossakin on mahdollista hiusyrittäjien erikoistua ja käyttää omaa ammattiosaamistaan ja hankkia välineitä tietynlaisiin palveluihin eikä tarvitse enää ikään kuin tasapuolisesti kaikille permanentteja samaan hintaan olla tekemässä kaikkien.

Mutta ed. Zyskowiczkin täällä viittasi muun muassa urheilutapahtumien ja vastaavien markkinointiin, joihin esimerkiksi naiset ovat voineet saada edullisemman lipun, ehkä joihinkin miehetkin. Niissähän tavoitteena ja motiivina ei varmaankaan ole ollut syrjintä, vaan nimenomaan se, että saataisiin eri sukupuolten edustajia laajemmin osallistumaan tapahtumiin, ja näin osaltaan on ehkä haluttu myös ikään kuin uudistaa näitä sukupuolirooleja ja tutustuttaa molempia sukupuolia erilaisiin palveluihin.

Kun nyt ilmeisesti tästä EU-kukkasesta ei mihinkään päästä, vaan tämä on täällä nyt hyväksyttävänä — Suomi vähän viime tingassa tätä onkin laiksi jo tuomassa tai vähän myöhässäkin — niin erityisen tärkeää on tuo, että aikaisemmin jo työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on edellyttänyt silloin, kun tasa-arvolaki edellisen kerran oli täällä käsittelyssä vuonna 2005, että ensi vuoden aikana hallitus toisi selvityksen näistä vaikutuksista, mitä tuolla lailla on ollut. Näiden nyt tehtyjen muutosten tulee olla mukana myös tuossa selvityksessä, joka ensi vuonna valiokunnalle annetaan. Silloin voidaan varmaan paremmin arvioida, onko tämä laki lähtenyt toimimaan niin kuin on tarkoitettu vai onko tasa-arvovaltuutettu tämän seurauksena joutunut aivan kohtuuttoman työpaineen alle, koska kyllähän tässä nyt aika paljon myös sitten tasa-arvovaltuutetulta tarvitaan jatkossa tulkintaa, kun eri yritykset ja yhdistykset pyrkivät löytämään niitä keinoja, miten he voisivat edelleen toimia ja tarjota palveluitaan ilman, että syyllistyisivät syrjivään toimintaan.

__________

Puhetta oli ryhtynyt johtamaan ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

__________

Katja Taimela /sd:

Arvoisa puhemies! Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenenä pidän paitsi tärkeänä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa kaikilla elämänalueilla myös sitä, ettei meidän kenenkään tarvitsisi tehdä tämän tyyppistä lainsäädäntöä, mitä me olemme tällä hetkellä tekemässä.

Tämän lakiehdotuksen mukaan tavaroiden ja palvelujen tarjoaminen yksinomaan tai pääasiallisesti toisen sukupuolen edustajille on edelleen sallittua, mutta osittain, niin kuin hyvin ed. Zyskowiczin puheenvuorosta kävi esille.

Eniten keskustelua aiheuttivat parturi- ja kampaamoyrittäjät, niin kuin puheenjohtaja Satonen täällä omassa puheenvuorossaan toi hyvin esille. Tämä johtui ainoastaan ja vain siitä, että lakiehdotuksen käsittelyn yhteydessä esitettiin julkisuudessa, että lakiehdotus kieltäisi erillisten parturi- ja kampaamopalvelujen tarjoamisen. Valiokunnassa nousi vahvasti esille, että hiusyrittäjien pitää pystyä jatkossakin palvelemaan asiakkaita omalla liikeideallaan, ja hinta koostuu muun muassa työn vaativuudesta.

Tämän lain seurannasta sen verran, että tässä kohdin on hyvä myös mainita, että eduskunta on edellyttänyt hallituksen antavan valiokunnalle selvityksen esityksen vaikutuksista ensi vuoden loppuun mennessä, ja siinä kohdin on kyllä syytä tarkoin käsitellä myös kokemukset tästä lainmuutoksesta, elikkä saadaan tämä sitten takaisin vielä mielenkiintoiseen valiokuntakäsittelyyn.

Tuulikki Ukkola /kok:

Arvoisa herra puhemies! En puutu enää tämän lain palveluntarjoamisen naurettavuuksiin, koska se on jo tullut täällä ihan riittävästi esille. Sen sijaan tässä on tämä 10 §, sen muutos. Sehän muutetaan nyt siten, että työnantajan selvitysvelvollisuus menettelystään säädettäisiin yhtä laajaksi kuin se oli ennen lain muuttamista vuonna 2005.

Periaatteessa on ihan hyvä asia, että totta kai työntekijän täytyy saada selvitys siitä, miksi hän saa esimerkiksi huonompaa palkkaa kuin mies tai miksi hänet pannaan huonompaan työhön kuin mies, jos hän itse katsoo, että hän on yhtä hyvä kuin mies, tai toisinpäin. Minun mielestäni sen pitää tietenkin koskea myös miestä eikä pelkästään naista.

Siinä on sellainen ongelma, joka tässä nyt tulee esille, että jos tämä merkitsee sitä, valiokunnan puheenjohtaja, että on aina maksettava samasta työstä sama palkka, mutta on aina maksettava naiselle samasta työstä sama palkka ja miehelle samasta työstä sama palkka, niin pystymmekö me yrityksissä koskaan käyttämään niin sanottua kannustavaa palkkapolitiikkaa. Tämähän periaatteessa estää sen käytön sen takia, että silloinhan voidaan kaikkien hyvitysmenettelyjen perusteella vaatia työnantajalta korvausta epäoikeudellisesta ja epäasiallisesta kohtelusta, koska tässä 10 §:ssähän työnantaja velvoitetaan antamaan työntekijälle pyynnöstä kirjallinen selvitys menettelystä silloin, kun työntekijä epäilee tulleensa syrjityksi työsuhteen ehtojen, muiden työsuhteen ehtojen kuin palkkauksen, osalta.

Toinen kohta on, että työntekijä epäilee työnantajan syrjineen häntä työtä johtaessaan, työntekijä epäilee työnantajan syrjineen häntä työsuhdetta päättäessään ja työntekijä epäilee hänen rikkoneen lain häirinnän kieltoa. Itse asiassa minä olen ilmeisesti ymmärtänyt tämän asian väärin. Tämä ei koske palkkausta. (Ed. Satonen: Ei koske!) — Joo. Silloin tässä ei periaatteessa ole mitään estettä. Minä olen lukenut tämän huonosti. Silloinhan tämä on periaatteessa aivan ihan hyvä järjestelmä, että saadaan selvyys siihen, millä perusteella työnantaja tekee. Jos tämä olisi koskenut palkkausta, niin silloin tämä olisi ollut ihan väärin perustein.

Mutta kuten aikaisemmin sanoin, elämässäni en ole sillä tavalla kohdannut sukupuolista syrjintää. Sen sijaan tässä kyllä alkaa kohdata syrjintää iän puolesta.

Arto Satonen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ed. Ukkolan puheenvuoron johdosta sanoisin, ettei tämä todellakaan, kun viitattiin palkkauskysymyksiin, sillä tavalla vaikuta. Mutta toki perusideanahan on se, että lähtökohtaisesti ei sukupuolen perusteella saa syrjiä palkkauksessa. Toki voi olla muita perusteita, jolloin palkkaukset ovat erilaiset, tai ovat aivan yhtä lailla samanlaiset, kuin ne ovat myöskin naisten välillä keskenään tai miesten välillä keskenään. Perusidea on tavallaan se, että sen täytyy sitten perustua työn vaativuuteen ja muihin sellaisiin tekijöihin, eikä sukupuoli voi olla johtava peruste. Mutta tämä asiakohta varmaan tässä kävi jo selväksi.

Sanna Lauslahti /kok:

Arvoisa puhemies! Täällä on ollut hyvinkin hauskoja keskusteluja itse asiassa hyvinkin vakavasta asiasta. Silloin, kun tämä asia tänne saliin tuli, luimme tätä hyvinkin tiukkaan. Sinänsä tässä lakiesityksessähän on ihan hyviäkin asioita. Esimerkiksi juuri ed. Ukkolan mainitsema 10 §, jonka voidaan tosiasiallisesti edistävän tasa-arvoa. Siinä ehdotetaan täydennettäväksi, että työnantaja velvoitettaisiin antamaan työntekijälle tämän pyynnöstä kirjallisen selvityksen menettelynsä perusteista myös silloin, kun työntekijä epäilee tulleensa tasa-arvolain mukaan syrjityksi, tai työntekijä epäilee työnantajan syrjineen häntä lain 8 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla työsuhdetta päättäessään sekä silloin, kun työn- tekijä epäilee työnantajan rikkoneen lakia tai 8 a §:ssä säädettyä vastatoimien kieltoa jne. Meidän suurin ongelmammehan on se, millä me saamme työelämän tasa-arvoa edistettyä. Oikeastaan tämä lisää myös avoimuutta työnantajan ja työntekijöiden ja myös työnantajan ja työnhakijan välillä. Meillähän voi jopa olla niin, että syrjitty henkilö voi kokea myöskin taloudellisia tai joskus jopa psyykkisiä vaikutuksia.

Se, mikä tässä tietenkin pohdituttaa, on se, mitä tämä laki tuo tullessansa. Toivottavasti se tuo ainakin tältä kohdin lisää tasa-arvoa ja myös lisää avoimuutta työntekijöiden ja työnantajan ja työnhakijoidenkin kesken. Mutta kyllä tämä ainakin tulee lisäämään juristien työtä, pelkästään 10 §:n muutos saattaa tuoda sitä. Kun siellä selvityksiä annetaan, niin niiden kanssa mennään todennäköisesti sitten oikeuteenkin yhä useammin, koska on olemassa jonkinasteinen dokumentti ja on yhä enemmän perusteita, joiden perusteella voidaan työnantajat haastaa oikeuteen. Valitettavasti tämä näkökulma on joiltain osin jäänyt käsittelemättä valiokunnan muuten erinomaisessa mietinnössä. Toivon, että tältä osin 10 §:n toteutumista erityisesti seurataan.

Tuulikki Ukkola /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Itse asiassa pyysin tämän vastauspuheenvuoron sen takia, että kyllä tämä 10 § sittenkin, ed. Satonen, saattaa merkitä myös palkkasyrjintää. Meillä on nyt oikeudessa tällä hetkellä ainakin yksi juttu, jossa kaksi naistyöntekijää yhdestä lehdestä vaativat korvausta siitä, että he saavat pienempää palkkaa kuin tässä lehdessä olevat miehet. Elikkä tässä tapauksessa kyllä on myös kysymys oikeudenkäynnistä palkkasyrjinnästä, jota epäillään, että se olisi sukupuolen perusteella tapahtunut.

Kyllä tämä 10 § voi myös ... (Ed. Satonen: Sukupuolen perusteella se ei saa tapahtua!) — Joo, mutta tässä tapauksessa epäillään, että tämä palkkasyrjintä olisi tapahtunut sukupuolen takia, ja tämän takia on yksi tapaus oikeudessa. Minä ihmettelin, miten minä olin tämän noin väärin tulkinnut, mutta en minä sitten ollutkaan.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kyllä ed. Ukkola on siinä oikeassa, jotta tämän tyyppisiä tapauksia varmasti on olemassa, joissa ollaan samassa tehtävässä, on sama työ, mutta tietysti sen näyttäminen toteen on aika hankalaa, vaikka toimittajan työssä, miten arvostaa työnantaja sitten sitä ammattitaitoa, tai monessa muussakin paikassa. Sinällään on myös teollisuudessa jonkin verran syrjintää. Vaikka ollaan samassa työssä, toisilla on heikompi palkka siinä, ja tehdään ihan samaa työtä.

Siinä mielessä tämä havainto on varmaan ihan oikea, mutta tässä ... (Ed. Gustafsson: Jos toinen on ollut 20 vuotta pidempään, niin kyllähän sen pitää saada parempi palkka!) — Niin, ed. Gustafssonille voin todeta sen, jotta jos on ihan sama aikakin oltu, semmoistakin on tullut esiin tuolla.

Mutta joku täällä sanoi, että tämä on pöllöimpiä lakeja. Minusta, ihan oikeasti, tämä on kyllä pöllöimpiä lakeja sinä aikana, kun tuossa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa itse olen jäsenenä ollut, että eivät ainakaan niin paljon ristiriitaisia tunteita ole muut herättäneet kuin tämä tässä. Tässä tavallaan hurahdetaan nyt siinä mielessä hassuihin tilanteisiin, jotta meidän pitäisi tunnustaa, että on miehiä ja naisia olemassa, ja sitten he vaativat erinäköisiä palveluita. Kaikkea ei voi mitata tarkkaan, että pitää olla sukupuolineutraali asenne, vaan pitäisi tunnustaa se avoimesti, että meillä on miehiä ja naisia olemassa, ja silloin niitä palveluita tarjotaan näille.

Tässä voisi kysyä, pitääkö miesten päästä naisten saunaan sitten esimerkiksi, jotta onko se syrjintää, kun nyt sinne ei lasketa, kun on eri sukupuolille saunat. Tai on sitten miesten sauna, jotta pitääkö naisten päästä sinne. (Ed. Gustafsson: Saksassa pääsee!) Onko se syrjintää, kun sinne saunaan ei voi mennä. Tämä menee vähän pitkälle, mutta kun olen ollut parantamassa tätä, niin minä totean, että valiokunta teki hyvää työtä, mutta hallituksen esitys vaan ihmetyttää.

Jouko Laxell /kok:

Herra puhemies! On paljon tapahtumia, joissa olisi hyvä, että esimerkiksi harvoin yhdessä käyvät osapuolet pääsisivät halvemmalla, siis se kumpi ei ole käynyt tai ajattelee käyvän, ja jopa sen mukaan innostuisivat asiasta. Näin saataisiin usein yhteinen harrastus molemmille. Myös monet tapahtumat kaipaavat lisää osanottajia sekä myöskin tuloja.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Omassa maalaisessa pököpäässäni olen tässä miettinyt, kannattaako tässäkään asiassa riippua siinä sukupuolessa, ja koska köyhän ainut huvitus on vilkas mielikuvitus, niin olen koettanut keksiä tähän vaihtoehdon ed. Zyskowiczillekin, että kun ongelma ei olekaan sitten enää muu kuin se, että mainostamisessa on mielikuvitus vaan rajana. Ei enää naista eikä miestä mainita siinä mainoksessa, vaan ilmoitetaan sillä lailla, että tule otteluun perheesi kanssa, niin puoliso pääsee puolella hintaa. Kuka sen tietää, onko se puoliso nainen elikkä mies? No, sitten kaksi risteilyohjusta yhdellä hinnalla ja baarikärpänen puoleen hintaan. Kuka sen tietää, ovatko he naisia vaiko miehiä?

Tämä laki edistää suunnattomasti suomalaista mielikuvitusta, ja siinä mielessä tämä on kyllä ihan kohtuullisen onnistunut.

Hannakaisa Heikkinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kiitoksia, ed. Kyllönen, aivan mahdottoman hyviä esimerkkejä käyttöön otettavaksi. Mutta vakavoituen, tähän tasa-arvokurkkuun. Käytän tätä esimerkkiä tästä vastikään perutusta kurkkudirektiivistä, kun säädeltiin, minkä käyräinen kurkku on ykköslaatua ja mikä on sitten jo kakkosluokkaa. Nyt se saatiin onneksi kumottua EU:n tasolta.

Mutta kun ed. Heinonen täällä aikaisemmin sanoi, ettei vain tässäkin täysistunnossa, kun olemme tätä hallituksen esitystä käsitelleet, tällä leukailulla vähennetä tasa-arvotyön merkitystä, niin laajennan tähän tämänkin lakiesityksen käsittelyn, sillä valiokunnassa me todellakin teemme tärkeää työtä. Meillä on vakavia asioita, rajanvetoja, mitä teemme siellä, ja tavallaan tällainen hallituksen esitys, joka EU:sta tulee, mitätöi sitä meidän työtämme, kun tavallaan moni meistä valiokunnan jäsenistä on täällä keskustelemassa, kuinka tarpeetonta tällainen säätely on.

Ed. Sasi sanoi aikaisemmin puheenvuorossaan, että on varmasti EU:ssa maita, joissa tällaiselle säätelylle on tarvetta. Aivan varmasti on EU:n sisällä tällaisia maita, mutta voidaan heittää kysymys, pitäisikö silloin jättää säätelemättä asioista, kun se joissakin maissa aiheuttaa aivan päinvastaisia toimia itse tasa-arvotyölle, joka on tärkeää ja kannatettavaa.

Timo Soini /ps:

Arvoisa puhemies! Olin tuolla lehtereillä juuri itse asiassa kampaamo-parturiyrittäjän kanssa. Eihän tälle EU:n pöhköydelle tietenkään mitään rajaa ole olemassa. Eli kirves on puun juurella, EU syöksyy lamaan ja tällaisia nyt sitten vahdataan ja vaaditaan. On peräti vuonna 2004 tullut tällainen direktiivi, ja kun se olisi kansallisesti pitänyt saattaa voimaan 21.12.2007, niin paukkuukohan nyt sakko? Vieläkö EU:n isopalkkaiset tuomarit rupeavat käädyt kaulassa ja lampaannahkaturkki päässä näitä rankaisemaan tällaisesta? Tämähän on aivan pähkähullua. Ei ole mitään epäilystä. Tällainen järjestelmä, joka idässä Neuvostoliitto-nimellä tukehtui omaan mielettömyyteensä ja omaan säätelyynsä, on läntinen Neuvostoliitto, Eurostoliitto nimeltä.

Hämmästelen, että kokoomuksessa tällaista tuetaan ja selitellään parhain päin. Jos Suomen kansaa lyödään, niin sitä voidaan arvostella miten tahansa, mutta kun se EU:sta tulee, niin kaikki hyväksytään. Ruttopuiston rantaankin tullaan erikoiseduilla. Tuli mieleen ed. Zyskowiczin nähdessäni, että kun hän ponnekkaasti näitä erityisetuja vastusti, ne tulivat sitten kuitenkin. Eli tällaista kun vaan EU:sta tulee, ruusun tuoksua, se on samanlaista kuin Neuvostoliiton rauhanaseet, ne olivat hyviä.

No itse yksityiskohtiin. Todella EU-oikeuden vaatimusten täyttäminen ennakoidaan, Suomessahan aina ennakoidaan, mitä mielettömyyttä sieltä EU:sta voidaan vaan keksiä, niin me jo ennakkoon rupeamme valmistautumaan mallioppilaana käsi lipassa, että täällä ollaan ja näin tehdään. (Ed. Gustafsson: Tätähän on jarrutettu!) Eli tämä on jatkuvaa torjuntavoittojen sarjaa. Tämäkin on ilmeisesti suuri torjuntavoitto. Ei päätä eikä häntää. Tämä on ehkä toiseksi hölmöin laki, mihin olen törmännyt tällä eduskuntakaudella. (Ed. Ukkola: Mikä se hölmöin oli?) Toinen oli tämä, kun sukupuolineutraalista avioliitosta ruvetaan puhumaan adoptointien yhteydessä saman sukupuolen osalta, se on hölmöintä, mitä olen kuullut. Ei sellaista asiaa voi olla kuin sukupuolineutraali avioliitto. Mutta täällä nyt ajetaan ikään kuin sukupuolineutraalia lainsäädäntöä, että kaikki ovat sitten tasa-arvoisia. Lisäarvon minä ymmärrän, mutta tällaista tasa-arvoa en ymmärrä.

Arvoisa puhemies! Kyllä on herkullinen tämäkin kohta: "Esimerkiksi äitienpäivää tai isänpäivää koskevat toiselle sukupuolelle kohdistetut tarjoukset olisivat siten edelleen mahdollisia, jos kyse on vain harvoin annettavasta huomionosoituksesta, jonka rahallinen arvo on suhteellisen pieni." Voi hyvänen aika sentään! Ja tämä on valiokunnan mietintötekstiä. Tätäkin nyt tarvitsee oikein erikseen korostaa. Eikö sitä isää ja äitiä pidä joka päivä muistaa eikä pelkästään isänpäivänä, mutta isänpäivänä sitä saa peräti mainostaa, jos se ei ole rahallisesti merkittävä. Ai että on EU-vaalit tulossa, eihän tämän parempaa keinoa ole kuin sanoa, että tällaisia siellä tehdään ja vielä isolla palkalla. (Ed. Gustafsson: Soini ehdokkaaksi nyt!)

Arvoisa puhemies! Kyllä täytyisi saada jo sinnekin jotain järkeä, vaikka se on jo määritelmällinen mahdottomuus, EU ja järki.

Arvoisa puhemies! Täällä sitten vielä kerrotaan: "Tällaisista oikeutetuista tavoitteista ja keinoista perusteluissa mainitaan esimerkkeinä uhrien suojelu vain toiselle sukupuolelle tarkoitetuissa turvakodeissa" — se on hyvä, mutta — "naisten ja miesten etujen ajaminen vain jommalle kummalle sukupuolelle tarkoitetuissa kerhoissa sekä urheilutapahtumat, jotka on tarkoitettu vain toiselle sukupuolelle." Kyllä on tämmöinen määrittely, täytyy sanoa, että on valmis maailma, herranen aika, jos tällaisia täytyy säädellä. Tässä ei ole mitään järkeä.

Täällä pidetään hyviä puheita, mutta ei auta työmiestä, niin kuin ed. Gustafsson on joskus sanonut, hyvin puhutaan, mutta ei auta työmiestä. En tiedä, ketä tämä auttaa. Itse asiassahan tämä pitäisi hylätä. Se on se oikea tapa. Mutta oikeastaan on parempi, että tämmöinen pöhköys EU:n päätöksestä johtuen ja sen orjailusta ja orjasieluisuudesta, jolla näitä pistetään voimaan, lisää itse asiassa kriittisyyttä EU:ta kohtaan ja se nakertaa pikku hiljaa sinne rakenteisiin ja syöpyy ja huojuu jo tämä EU-talo ja se sieltä tulee niskaan kuin korttipakka. EU ja koko Suomi on laman kynnyksellä. Näitä käsitellään ja näitä viilataan ja viimeisen päälle asetellaan sanoja. Ed. Satonenkin oikein jämäkästi valiokunnan puheenjohtajana on tähän keskittynyt. Tämä on kyllä aika merkittävää.

Arvoisa herra puhemies! EU on juuri miltä se näyttää, hedelmistään puu tunnetaan, tässä on yksi EU:n hedelmä.

Arto Satonen /kok:

Arvoisa puhemies! Sen verran täytyy ed. Soinille kyllä todeta, että ihan tähän nyt ei valiokunta pelkästään ole keskittynyt. Kyllä meillä sentään työllisyyden hoitoon liittyvät kysymykset ovat päällimmäisinä eikä suinkaan tämä.

Mutta siinä, mitä ed. Soini sanoi siitä, että EU:n pitäisi keskittyä tämän direktiivin sijasta esimerkiksi finanssikriisin hoitamiseen ja työllistämiseen, hän on kyllä täysin oikeassa. Itse asiassa täytyy sanoa, että tämä on toinen kerta, kun todistetusti ainakin omasta mielestäni ed. Soini on oikeassa. Ensimmäinen kerta oli Ylöjärven raveissa, kun hän onnistui veikkaamaan etukäteen sen hevosen, joka voitti. Silloin hän oli ensimmäisen kerran oikeassa. Nyt hän on toista kertaa. Kolmatta kertaa jään odottamaan.

Sitten vielä ed. Ukkolan puheenvuoroon liittyen, toki tämä työelämässä tapahtuva syrjintä on vakava asia, ja siinä suhteessa on ihan varmasti hyvä asia se, että sukupuoli ei ole keskeinen tekijä siinä, minkälaista palkkaa kenellekin maksetaan, vaan työn vaativuus ja kokemus ja muut siihen liittyvät asiat, jotka muuta kautta määritellään. Minä luulen, että tämä on semmoinen asia, josta me olemme laajalti yhtä mieltä, ja se kohta on kuitenkin tässä direktiivissä sellainen, joka saattaa viedä asioita eteenpäin. Toki siihenkin liittyy sitten omat hankaluutensa, mitkä ed. Lauslahti tässä aiemmin sanoi, liittyen byrokratiaan ja juridiikkaan ja sen käytännön tulkitsemiseen ja muuhun. Mutta kuitenkin se perustavoite, että sukupuoleen katsomatta saman tasoisesta työstä (Puhemies: 2 minuuttia!) pitää saada sama palkka, on varmasti ihan oikein.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tasa-arvo on tärkeä asia ja varsinkin tasa-arvo työelämässä on hyvin tärkeä, edistettävä asia. Tasa-arvo-ongelmia ja erittäin suuria turvattomuusnäkökohtia liittyy myös tähän perheessä tapahtuvaan väkivaltaan, josta ed. Virkkunen täällä hyvin puhui. Olen kuitenkin tyytyväinen siitä, että tässä käydyssä keskustelussa kukaan ei varsinaisesti asettunut puolustamaan tässä puheena olevassa direktiivissä ja lakiesityksessä olevia niitä kohtia, joita omassa puheenvuorossani ankarasti arvostelin. Eli kun epäilin, onko oma tasa-arvoajatteluni kovin kehittymätön tai olenko tasa-arvonäkökohdiltani kovin vanhanaikainen, kun en ymmärtänyt näitä rajoituksia, joita tässä tulee, niin huomasin, että täällä näköjään ollaan hyvin pitkälle tästä asiasta samaa mieltä.

Edelleen totean, että minun mielestäni on ongelmallista, että sellainen urheiluseura syyllistyy laittomuuteen, joka todellakin myy kausikortteja esimerkiksi naisille halvemmalla, ja sellainen yrittäjä syyllistyy laittomuuteen, joka esimerkiksi järjestämiinsä tilaisuuksiin myy vaikka miehille sitten halvempia lippuja. Näissä usein on ihan järkevä motiivi, ja en usko, että koskaan näissä tapahtumissa ja tilanteissa on motiivina syrjiminen sukupuolen perusteella, joten pidän kyllä tässä laissa olevia näitä kohtia harhaan osuvina.

Toivon, että tämä keskustelu osaltaan vaikuttaa niin, että Suomen edustajat näissä pöydissä, missä tämmöisiä uudistuksia tehdään ja säädetään, toisivat nämä järkevät näkemykset esiin ja näitä yliampumisia vältettäisiin.

Lopuksi totean, että ed. Kyllösestä varmasti tulisi hyvä asianajaja, kun hän niin nopeasti kehitti jo seikat, joilla lakia voidaan kiertää käytännössä, mutta ei kai voi olla tarkoituksenmukaista säätää lainsäädäntöä, jossa samalla pitää antaa neuvot siitä, miten lakia voi käytännössä kiertää.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Oli pakko tulla kanssa tänne eteen, koska voi mennä pitkäksi, jos tästä löytyy vieläkin jotain mielenkiintoista.

Toki ed. Soini sanoi tärkeimmän, että hedelmistään puu tunnetaan, Raamatun tuntijana. Tuli kyllä mieleen Terry Gilliamin elokuva, Monty Pythonista tuttu herra, Graalin maljasta, jossa näitä EU-ritareita roikkui hirtettynä tässä yhdessä puussa. Tämä vaikuttaa vähän sen kaltaiselta lainsäädännöltä. Tosiaan, miksi tämmöistä tyrkytetään Suomeen? Siis minun mielestäni tässä voisi jopa jonkunlaisesta ...

Kuunnelkaapa taas tätäkin kohtaa sitten vaikka: "Direktiivi koskee naisten ja miesten välistä tasa-arvoa yleisesti saatavilla olevien tavaroiden ja palveluiden tarjonnassa. Sen soveltamisala kattaa julkisen ja yksityisen sektorin, lukuun ottamatta yksityis- ja perhe-elämää ja niiden yhtey-dessä tehtäviä liiketoimia sekä tiedotusvälineiden ja mainonnan sisältöä ja koulutusta." Herran jumala, mitä näillä asioilla on siis tekemistä toistensa kanssa, ja miten siis tiedonvälitys ja mainonta pääsevät tästä kuin koira veräjästä, että ne saavat siis rikkoa tätä juttua ja ei koske niin kuin mitenkään, että me tehdään tämmöinen tasa-arvoa edistävä laki Suomessa, joka kuitenkin näillä aloilla on niin, että tämä ei ulotu niihin? Tämähän on kuin jonnekin takapajulaan vietäisiin tai jotain. Tässä on otsikko "Hyvitysseuraamuksen kohtuullistaminen". Minä en näe tässä sitä kohtuullistamista muussa kuin ehkä niissä maissa, joissa naisen käsitteenä voisi jotain kohtu-sanaa käyttää, mutta kuitenkin.

Sitten täällä lukee tosiaan: "Joissakin tilanteissa heidän voi olla vaikea hahmottaa, missä kulkee syrjinnän ja hyväksyttävän käytännön välinen raja tavaroiden ja palveluiden tarjonnassa. Epäselvissä tapauksissa tulisi palvelun tarjoajilla olla käytettävissään nopeita keinoja saada tulkinta-apua ja neuvoja." Tämä tarkoittaa sitä, arvoisa puhemies, että perustetaan tämmöinen tulkintavirasto, joka siis selvittää sen näissä epäselvissä tapauksissa, missä tämä raja kulkee tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa ja rikkooko se naisten ja miesten tarjonnan tai siis kelle näitä on tarjottu. Tästä nyt pääsisi vaikka mihin, mutta antaa nyt kyllä liian villin mielikuvituksen levätä tässä vähän aikaa.

Sitten kun tässä mennään eteenpäin, "Eriytynyt palvelutarjonta", niin tulen aivan taas tietämättä, että ed. Soini oli lukenut tämän näin hyvin, tämmöiseen, että minä olen kirjoittanut tähän, onko tämä joku transulaki, koska tämä tosiaan vaikuttaa kuin tämä olisi tehty transvestiiteille koko ... Sukupuolineutraalia, EU:n jotain käsittämätöntä siansaksaa: "Lakiehdotuksen mu-kaan tavaroiden ja palvelujen tarjoaminen yksinomaan taikka pääasiallisesti toisen sukupuolen edustajille on sallittua, jos se on perusteltua oikeutetun tavoitteen saavuttamiseksi" — oikeutetun tavoitteen saavuttamiseksi! — "ja tähän tavoitteeseen pyritään asianmukaisin ja tarpeellisin keinoin."

Nämä sanat: Joko kääntäjä ei ole tajunnut, että tietyt sanat ovat eri ulottuvuuksista eivätkä kuulu tavallaan sen perinteisen ... Itse kirjoitin vähän aikaa sitten kirjan nimeltään Kapulakielinen pilkunrakastaja, jossa olin aikoinaan, kunnanvaltuustoaikoina ja myös eduskunnan aikoina, tulkinnut aika omasta mielestäni pitkällekin sitä, että pysytään asiassa, kun kirjoitetaan laki tai tämmöisellä direktiivikielellä asioita. Mutta tässä jotenkin on menetetty ehkä juuri taas, niin kuin ed. Soini sanoi, loistavalla tavalla omaksi itsetuhoksi kaikki kontrolli suhteessa siihen, mitä todellisuudessa tapahtuu.

"- - lakiehdotus kieltäisi erillisten parturi- ja kampaamopalvelujen tarjoamisen. Valiokunta korostaa, että hiusyrittäjät voivat lainmuutoksen jälkeenkin" — herran jumala! — "tarjota oman liikeideansa, ammattiosaamisensa ja käytettävissään olevien välineiden mukaista palvelua sukupuolesta riippumatta." Anteeksi nyt tosiaan, että teidän sukupuolineutraalit juttunne ... En ollut itse paikalla, olin sairaana silloin ilmeisesti, kun tätä viimeksi käytiin, mutta tässä mennään ... Tavallaan tämä alkaa muistuttaa jotain semmoista, että me emme aikuistu ollenkaan, koska psykologisissa tutkimuksissa on päädytty siihen, että jos me pääsemme tämmöiseen sukupuolineutraaliin välistävetoyhteiskuntaan seksuaalisesti, niin se estää lapsia aikuistumasta, koska kouluissa yleisen viettelyteorian mukaan tämmöinen seksuaalisuuden korostaminen tapahtuu justiin niissä, joilla on näillä alueilla eniten ongelmia. Eli me tavallaan tarjoamme Eurooppaa ikään kuin, ennen kuin sitten tulee tämmöinen taivasten valtakunta, jossa ei naida ja mennä toiselle eikä mitään muutakaan, vaan on niin kuin päästy johonkin parempaan ja henkisempään olotilaan, tässä me kuin lautasella rupeamme tällä kielellä tarjoa-maan tämmöistä sukupuolineutraalia transuyhteiskuntaa ihmisille, joitten ei anneta kasvaa ja aikuistua, vaan ne sidotaan tämmöiseen sanaleikkimäiseen mielen ja kielen sekasotkuun, jossa tosiaan siunataan se, että ihmiset jäävät, koska tähän ei kuulunut mainonta eikä muu vastaava tähän juttuun, jossa voi siis edelleen käyttää kaikkia keinoja, siunataan ihmisille se, että ne eivät koskaan aikuistu, jäävät kuluttajiksi ja ennen kaikkea menettävät ... Tavallaan heitä ei pakoteta siihen toisen sukupuolen kohtaamiseen terveellä tavalla, sillä tavalla siis tervehenkisellä tavalla, että murtaisi sen rajan, mitä on se, että tulee lapsesta aikuiseksi. Tässä mielessä justiin tämmöinen transvestiittinen sukupuolineutraaliyhteiskunta tarjoaa pakokeinon sille, että jää ikuisesti, ehkä meidän tapauksessamme ei jää kuitenkaan ikuisesti EU:n kontrolliin, vaan jonkunlaisen autoritaarisen systeemin kontrolliin.

Mutta on täällä lopussa vielä yksi hyvä lause: "Valiokunta pitää tärkeänä, että lain toteutumista ja vaikutuksia seurataan huolella." Todella, ottakaa huolella. Minulla on syvä huoli tästä, niin kuin kuulitte ehkä myös tämän tahattoman huumorin takaa, tämän asian toteuttamisesta. Toteutukoon se siinä muodossa, missä se Suomessa on toteutunut ja menee eteenpäin, mutta ei tässä muodossa. En kannata tätä. Jos voisin hylätä tämän itse jotenkin, niin hylkäisin.

Jukka Gustafsson /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tietysti nyt pikkasen loukkaa se, että ed. Virtanen kuitenkin vähän halventavalla tavalla suhtautui valiokunnan varsin tarkasti harkittuihin kannanottoihin. (Ed. P. Virtanen: Puhuin käännöstyöstä!) Minun on pakko todeta kuitenkin, että tämä kannanotto koskien esimerkiksi meidän hiusyrittäjiämme, joista maan valtalehdetkin ruokkivat ihan vääriä tietoja ja asenteita, on nyt kirjoitettu tähän sillä tavalla, että sadattuhannet hiusyrittäjät ja heidän työntekijänsä voivat olla hyvin turvallisin mielin nyt tämän valiokunnan kannanoton jälkeen. Ei näitä sillä tavalla kannata ivata ja naureskella. Sori nyt vähän tällaisen vakavamielisen toverin kannanotto tähän.

Sitten toinen ehkä tämmöinen historiallinen ulottuvuus on tähän asiaan se, missä meillä nyt on kaikilla kutakuinkin samanlainen näkemys. (Puhemies: Minuutti!) Minäkin kuulun siihen suurten ikäluokkien polveen, joka muistaa sen, kun oli tarjoukset lavatansseille, että naiset ja sotilaat puolella hintaa, eikä kukaan siitä tykännyt huonoa, vaan todettiin, että tämä kuuluu suomalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin. Sen takia uskon, että jatkossakin (Puhemies: Minuutti!) me olisimme omin eväin pärjänneet.

Sanna Perkiö /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kyllä olisi aika onnetonta, jos Suomesta tulisi täysin sukupuolineutraali yhteiskunta. Miehillähän on näitä metsästysseuroja ja naisilla on ompeluseuroja, tytöillä on tyttöjen leikit, ja pojilla on poikien leikit. Varmaan tarkoitus on ollut aika hyväkin, kun EU on lähtenyt tätä direktiivin muodossa viemään eteenpäin ja juuri tätä sukupuolineutraalien palvelujen ja tavaroiden tuottamista. Varmasti ajatuksena on ollut kohentaa oloja ihan joissakin muissa maissa kuin Suomessa. Olosuhteet muualla ovat paljon huonommat kuin meillä täällä. Tämä lainsäädäntö ei ehkä Suomelle ole kovin ajankohtainen kuitenkaan, vaan meidän tasa-arvo-ongelmamme sukupuolien välillä ovat ihan jossain muualla. Tasa-arvoasiasta ja -tilanteesta pitäisi puhua kyllä paljon enemmän, ja siinä mielessä tämä keskustelu on ollut tervetullut.

Mitä tulee sitten näihin pahimpiin asioihin, sellainen on se, että vanhemmuuden kustannukset aiheuttavat merkittävän osan siitä palkkaepätasa-arvosta ja muustakin epätasa-arvosta, joka työelämässä esiintyy. Se on kyllä kumma, että työmarkkinajärjestöt eivät pysty tätä asiaa ratkaisemaan, vaan tätä vanhemmuuden kustannusten korvaamista edelleen ratkaistaan miesvaltaisten työnantajien ehdoilla. Täällä eduskunnassa meidän pitäisi kyllä paneutua tähän asiaan enemmän. Työmarkkinajärjestöt eivät pysty sitä ratkaisemaan.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan tasa-arvoa, yhtäläisiä mahdollisuuksia, tasapäistämistä en milloinkaan. Enkä ole EU:n orjailtavissa, eivätkä mielipiteeni tule mistään tuutista, sen paremmin EU:sta kuin feministijärjestöistä tai muistakaan humpuukiporukoista, jotka eivät ymmärrä luonnollisia eroja miesten ja naisten välillä. Ne erot ovat rikkaus, ja tämä on aivan tosiasia.

On ihan hullua, että me täällä väännämme näitä sukupuolineutraaleja lakeja ja asetuksia ja orjailuja. Sitten kuitenkin tälläkin hetkellä Suomessa käydään kovia neuvotteluita nais- ja mieskiintiöistä. Meillä oli juuri kunnallisvaalit, ja kunnan elimissä pitää olla 60 prosenttia toista ja vähintään 40 toista, siellä taas sitten sukupuoli on erittäin merkittävä aihe. On erittäin suuret vai-keudet, kun pistetään sinne sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole kiinnostuneita, eikä tämä koske pelkästään toista sukupuolta, vaan puolin ja toisin. Tämä on aivan mieletöntä puuhaa. Tässä ei ole mitään järkeä.

Herra puhemies! Kyllä se jotain yhteiskunnasta ja sen mädäntymisestä kertoo, kun tällaisten asioiden kanssa askarrellaan. Jos tähän on varaa sekä Euroopan tasolla että Suomen tasolla, niin ei hyvin mene, kohta rytisee ja rymisee kunnolla. Eläköön miesten ja naisten välinen eroavaisuus, se on myös se magneetti, joka meitä toisiamme kohti vetää. Arvostusta ja molemminpuolista arvostusta on nimenomaan tämä eikä se, että samasta putkesta. Nämähän nyt ovat aivan naurettavia tällaiset, että kielletään se, että kaksi yhden hinnalla pääsee, ovat sitten miehiä tai naisia. Voi olla, että johonkin kisaan kaksi naista saa mennä halvemmalla ja johonkin kaksi miestä. Sillä lailla (Puhemies: 2 minuuttia!) he tutustuisivat näihin toisiin asioihin. Tässä ei ole päätä eikä häntää.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Suomessa on esimerkiksi työelämässä tasa-arvo-ongelmia, mutta ne tässä laissa säädetyt asiat, jotka koskevat juuri lippujen myymistä urheilukilpailuihin sukupuolen perusteella puoleen hintaan tai lippujen myymistä risteilylle tai ravintolailtaan sukupuolen perusteella puoleen hintaan, eivät todellakaan mielestäni ole mitään tasa-arvo-ongelmia. Siinä ei mielestäni kenelläkään ole perusteltua syytä kokea tulleensa sukupuolen perusteella syrjityksi sanan varsinaisessa mielessä, vaikka sukupuolen perusteella joku saa alennusta osana urheiluseuran tai yrittäjän markkinointitoimintaa.

Valitettavasti ei kuitenkaan voi sanoa, että tämä laki ei koske Suomea. Päinvastoin, meillä on erittäin legalistinen perinne, eli se, mitä laissa on säädetty, se myös pannaan täytäntöön. Ja meillä on varmasti tuolla tasa-arvovaltuutetun toimistossa ja vähän muuallakin tämmöisiä tasa-arvofundamentalisteja, jotka pitävät huolen siitä, että ne yrittäjät, jotka tämän lain voimaantulon jälkeenkin edelleen tarjoavat naisille halvempaa sisäänpääsyä ravintolailtaan tai risteilylle, varmasti poltetaan tällaisesta lainvastaisesta menettelystä. Eli tämä laki valitettavasti juuri tässä mielessä koskee Suomea, kun taas ehkä joissain muissa, vähän erilaisen kulttuurin maissa tällaisiin asioihin ei käytännössä edes puututa.

Herra puhemies! Haluan aivan lopuksi toistaa sen, minkä sanoin, eli toivon, että hallituksen piirissä tämä eduskunnan, voi sanoa, yhteinen näkemys, mikä tässä keskustelussa on tullut esiin, otetaan huomioon ja siellä EU:n pöydissä, kun tällaisia asioita käsitellään ja säädetään, pidetään järki mukana eikä tehdä säädöksiä, jotka Suomessa ja Suomesta katsottuna näyttävät ennemminkin näpertelyltä (Puhemies: 2 minuuttia!) ja jopa pelleilyltä.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Monty Python -herra taisi olla tosiaan Terry Gilliam eikä Tony Gilliam, mutta yhdyn kahteen edelliseen ja miksei vielä heitäkin edelliseen puhujaan siinä, mitä he sanoivat oikeastaan kaikessa, koska meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, että me olemme ensimmäisiä todella tasa-arvoisia, pitkälle tasa-arvoisia, solidaarisia, ei rasistisia. Meillä ei loppujen lopuksi ole muuta ongelmaa kuin ainoastaan ehkä se, mitä äsken ed. Zyskowicz sanoi tai viittasi sinnepäin, että nämä fundamentalistit, meidän vähemmistömme ovat tulleet tavallaan, Rkp ja tietyt vihreät, siihen, että kun he ovat päässeet tasa-arvoisiksi, niin sen jälkeen tämä Rkp:n malli on mennyt överiksi, eli vaikka on saavutettu tasa-arvo, niin sitten on ruvettu vaatimaan aina lisää vaan, koska edelleen muka sorretaan. Sitten lopulta on, niin kuin tiedätte, joka paikassa yli 10 prosenttia kaikkia etuoikeuksia. Tähän fundamentalismiin voidaan nyt EU-lainsäädännöllä vastata, mutta pahimmassa tapauksessa tämä lainsäädäntö johtaa siihen, että me saamme lisää pääkalloja siihen kaulahihnaan, jossa kaiken näköiset fundamentaalivähemmistöt vaativat meiltä aina vedoten tasa-arvoon tai johonkin muuhun, jotka ovat jo toteutuneet.

Suomalaisten pitää olla yläpuolella. Me olemme malliesimerkki siitä, miten on yhteiskunta saatu toimimaan, niin että naiset on otettu mukaan tähän, ei ole esineellistetty eikä pidetty tavarana. Me olemme aivan erinomaisessa tilanteessa, ja meidän pitäisi olla tavallaan tämän tekstin päälaatijoita ja suomesta pitäisi kääntää tämä englanniksi, niin silloin tämä toimisikin, eikä näinpäin, että kökkökielelle käännetään, niin että meitä naurattaa hyvällä, siis huumori, satiiri, mitä niitä on kaikkea, sadismia ja muuta kaikkea hyvää semmoista huumorilajia parhaimmillaan. Tämä asenne tämmöiseen meillä on väärä. Meidän ei tämmöisessä kohtaa pitäisi nöyristellä yhtään vaan sanoa se jonnekin sinne, niin että se kuuluu, että älkää nyt viitsikö meille tuoda Suomeen tämmöistä.

Tuulikki Ukkola /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Soini yllättäen puuttui sellaiseen asiaan, joka on ihan oikea todellinen ongelma kunnissa, olen sen kunnallispoliittisen urani aikana havainnut, elikkä näihin kiintiöihin. Kiintiöt olivat, silloin kun ne tuotiin, ihan paikallaan sen takia, että silloin pätevienkin naisten oli vaikea päästä kunnallisiin luottamuselimiin, ellei todella tehnyt hartiavoimin töitä yhdessä muiden naisten kanssa. Sitten tilanne kiintiöitten jälkeen on muuttunut niin, että kun se on 60—40, niin todella joskus joutuu näihin kunnallisiin luottamuselimiin hakemaan kissojen ja koirien kanssa sopivaa naista, joka todella haluaisi tehdä siellä työtä ja olisi siitä innostunut ja olisi myös pätevä. Eihän voi valita sillä perusteella, että on nainen eikä ole kiinnostunut siitä asiasta eikä halua edes oppia hoitamaan sitä kunnallista luottamustehtävää. En elämässäni ole halunnut olla kiintiönainen, en ole ollut enkä halua olla jatkossakaan.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Toden totta, tämä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö sisältää paradoksaalisia, satiirisiakin piirteitä, niin kuin täällä on todettu, nämä äitienpäivää, isänpäivää koskevat mää-räykset, parturi- ja kampaamopalvelujen tarjoamiseen liittyvät huomiot.

Mutta sitten tähän: Mies ja nainen, kaksi sukupuolta on, ja ne ovat erilaisia. Niillä on hyvin paljon erilaisuuksia, jotka liittyvät niiden fysiologiaan. 8 e §:ssä, joka liittyy vakuutusmaksuihin ja etuuksiin, tässä vakuutusyhtiölaissa sukupuolen erilainen tarkastelu taas liittyy tähän mainitsemaani fysiologiaan ja siihen, mikä kummankin sukupuolen odotettavissa oleva elinikä on. Näin ollen tämä on selkeä esimerkki, että on yksinkertaisesti kaksi erilaista sukupuolta, joiden erilaisuus johtaa käytännön elämässä tilanteisiin, joissa se tulee esille.

Uskon, että sellaista EU-byrokraattimiestä ei olekaan, joka etsiytyy gynekologin vastaanotolle, eikä sellaista naista Brysselin byrokraateissa, joka etsiytyisi sitten androgenetiikkaan erikoistuneen lääkärin vastaanotolle. Kyllä nämä erot ovat käytännön määräämiä ja tulevat pysymään aina kaikista direktiiveistä huolimatta.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​