Täysistunnon pöytäkirja 118/2013 vp

PTK 118/2013 vp

118. PERJANTAINA 22. MARRASKUUTA 2013 kello 13.01

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 

Pirkko Mattila /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Hallintovaliokunta on antanut mietinnön hallituksen esitykseen laeiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on myös aluehallintouudistuksen selonteossa esiin tullut asia, kohtalaisen yksimielinen, elikkä esitetään aluehallintovirastoihin siirrettäväksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa hoidettavat kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät sekä oppilaitosrakentamiseen liittyvät tehtävät. Nämä tehtävät muodostaisivat aluehallintovirastoissa jo nykyisinkin hoidettavien opetustoimen tehtävien kanssa tarkoituksenmukaisen toiminnallisen ja hallinnollisen kokonaisuuden. Lisäksi esityksen tavoitteena on varmistaa opetus- ja kulttuuritoimen asiantuntijuuden säilyminen ja ylläpitäminen valtion aluehallinnossa.

Edellä mainittujen tehtävien siirron johdosta näitä tehtäviä koskevat säännökset ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan uutta toimialajakoa, ja samalla siitä seuraa nimenmuutoksia, elikkä viranomaiseksi nimitetään aluehallintovirasto. Lisäksi tässä yhteydessä tehdään myös samoja virastoja koskeviin lakeihin teknisiä tarkistuksia.

Esityksen tavoitteena on myös mahdollistaa henkilöresurssien nykyistä joustavampi ja tehokkaampi käyttö asiantuntemusta vaativissa tehtävissä ja ruuhkatilanteiden purkamisessa siten, että aluehallintoviraston virkamies voitaisiin määrätä tekemään toiselle aluehallintovirastolle kuuluvia tehtäviä. Tämän mahdollistamiseksi ehdotettuun lakiin lisätään pykälä, jossa säädetään mahdollisuudesta asettaa aluehallintoviraston virkamies toisen aluehallintoviraston pyynnöstä tilapäisesti ja virkamiehen virkapaikkaa muuttamatta toisen aluehallintoviraston käytettäväksi.

Tämä esitys liittyy vuoden 2014 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetuilla lainmuutoksilla muodostetaan aluehallintovirastoihin uusi, näitä tehtäviä koskeva vastuualue. Myös sivistysvaliokunta on lausunnossaan kannattanut tehtävien siirtoa yksimielisesti.

Aluetasolla vastuu nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta on myös jatkossa aluehallintovirastolla. Sivistysvaliokunta on lausunnossaan korostanut, ettei tämä muuta sitä, että nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tavoitteena on eri toimijoiden kokonaisuus, jossa siis nuorisotyö, koulu, työhallinto ja sosiaali- ja terveystoimi toimivat yhdessä. Sivistysvaliokunta onkin katsonut, että yhteistyö aluetason kaikkien toimijoiden kesken on välttämätöntä myös nuorisotakuun toteutumiseksi. Myös hallintovaliokunta pitää tärkeänä, että kaikkien toimijoiden ja ely-keskusten kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistetaan nuorten asemaan liittyvien hankkeiden toteuttamiseksi.

Hallintovaliokunta puoltaa tätä esitystä yksimielisesti mietinnössään.

Mauri Pekkarinen /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Puheenjohtajan ihan hyvä esittely äskeisestä lakiesityksestä.

Arvoisa puhemies! Minun täytyy sanoa, että minä olen tässä asiassa vähän niin kuin toisoppinut. Ja mitä minä tässä tarkoitan? Näiden tehtävien, tiettyjen kulttuuriin ja liikuntaan liittyvien tehtävien, siirtäminen aviin ei mielestäni ole johdonmukainen ratkaisu. Siis aluehallintoviranomaiset ovat lupa- ja kontrolliviranomaisia ennen muuta, ja ely-virastot ovat alueellisesta kehittämisestä, kaikesta siitä, mikä liittyy tavalla taikka toisella alueelliseen kehittämiseen, vastaava viranomainen. Minun mielestäni myös sekä kulttuurin että liikunnan toiminnot — sekä niitten rakentamisen että niitten käytännön toiminnallisten toimien osalta — ovat nimenomaan osa tällaista alueellista aktiivista kehittämispolitiikkaa. Siitä syystä niitten pitäisi olla nimenomaan täällä elyissä eikä aluehallintoviranomaisessa eli lupa- ja kontrolliviranomaisessa. Miksi näitten tehtävien pitää olla lupa- ja kontrolliviranomaisessa, se on minun äärimmäisen vaikea ymmärtää.

Sirkka-Liisa Anttila /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Yhdyn ihan siihen, mitä edustaja Pekkarinen täällä totesi. Itsekin sanon suoraan, että hämmästyin, kun sain tämän esityksen tänne pöydälle, että voiko todella olla niin, että viranomainen, jonka pitäisi valvoa, pistetäänkin tekemään kehittämisen tehtäviä. Täytyy nyt ihmetellä, ovatko hallituspuolueet todella valmistelleet tätä ja katselleet, että tämä olisi oikein. Itse en pidä tämäntyyppisestä kehityksestä. Se on sen periaatteen vastaista, jolla aikanaan nämä aluehallintoviranomaiset rakennettiin.

Sanna  Lauslahti  /kok:

Arvoisa puhemies! Oikeastaan tämä keskustelu jo alkaa kuvastaa sitä, että kyllä tämä ely ja avi voi olla aikamoinen soppa. Meillä menee vähän sekaisin tavallisenkin kansalaisen näkökulmasta, mitä kukin tekee.

Tässä yhteydessä voi todeta, että nyt muodostetaan luonnollinen, järkevä kokonaisuus. Tämä asia nousi esille jo aikaisemmin, kun käsiteltiin näitä muutoksia, että tässä tehdään jonkinasteinen virhe, ja nyt tässä kohdin sitä virhettä korjataan, mikä kertoo myös siitä, että siinä kohdin, kun nähdään, että asiat eivät toimi asianmukaisesti eivätkä järkevästi, myös pystytään tekemään korjaavia päätöksiä.

Tässä kohdin muodostuu kokonaisuus, joka on myös nuorten syrjäytymisen näkökulmasta perusteltu, jossa eri toimielimet keskustelevat jatkossa paremmin toistensa kanssa. Nuorisotyön, koulun, työhallinnon, sosiaalitoimen ja terveystoimen yhdistäminen ja niiden keskusteluyhteyden saumaton toteutuminen on ennen kaikkea tärkeämpää kuin se, että ne toiminnot ovat hajallaan kahdessa eri paikassa.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Vielä vastauspuheenvuoro, edustaja Zys... Anteeksi, Pekkarinen, ja sitten mennään puhujalistaan.

Mauri Pekkarinen /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ymmärrän ihan täysin, koska yhdennäköisyys Zyskowiczin ja minun välillä on (Ben Zyskowicz: Ilmeinen!) aivan ilmeinen, aivan ilmeinen.

Mutta mitä vielä tulee siihen, menevätkö nämä tehtävät jollakin tavalla sekaisin, niin minun mielestäni eivät. Tämä perusjako on ihan oikein. Ei, hyvänen aika, jos samalla kehität ja rahoitat ja niin poispäin ja samalla kertaa olet lupa- ja kontrolliviranomainen, kyllä siinä nyt vähän menevät puurot ja vellit sekaisin. Tämä eriytys on sinänsä oikein, mutta sitä, että tällaiset toiminnot liittyen liikuntaan, kulttuuriin, tämäntyyppiset toimet, olisivat niin kuin lupa- ja kontrolliviranomaiselle kuuluvia juttuja, en minä voi ymmärtää. Niillä on enemmänkin aluekehityksellinen funktio. Kyllä sillä, jos Jyväskylän liikuntatointa ja kulttuuritointa kehitetään, voidaan vaikuttaa tuon paikkakunnan kaikkinaisiin elinolo-suhteisiin ja kehitykseen ja niin poispäin, eikä näiden tehtävien pitäisi olla minkään kontrolli- ja lupaviranomaisen tehtäviä.

Ben Zyskowicz  /kok:

Arvoisa herra puhemies! Olen yli 30 vuotta seurannut suunnilleen tältä samalta paikalta näitä hallinnon uudistuksia, mitä jatkuvasti tehdään, ja varsinkin niitä uudistuksia, joita on pyritty tekemään tänne väliportaan hallintoon, siis kuntatason ja valtakunnan tason väliin jäävään hallintoon. Olen monta kertaa miettinyt, mikä on se johtoajatus, se punainen lanka — tai vaikka sininen lanka — näissä hallinnon uudistuksissa. Muistan, kun jo ministerit Kanerva ja Pekkarinen näitä aikanaan hoitivat, ja monet muut, Backmanit ja kumppanit, ovat näitä hoitaneet, ja kun olen miettinyt, mikä tässä on se punainen lanka, niin jotenkin olen tullut sellaiseen vähän, sanoisiko, kerettiläiseen ajatukseen, että punainen lanka on se, että hallintoa uudistetaan sillä tavoin, että seuraavakin hallitus varmasti pääsee hallintoa uudistamaan. En sano, että tämä viittaa myös tällä hetkellä ajankohtaiseen kunta- ja sote-uudistukseen, mutta joku voisi olla sitäkin mieltä.

Kaiken kaikkiaan, minä melkein ehdotan, että kun seuraava hallitus taas miettii hallinnon uudistamista, niin yhtenä vaihtoehtona harkitaan sitä, että lääninhallinto palautetaan. Lääninhallitukset ja läänit olivat hyviä toimielimiä, maaherra oli erinomainen nimike sen lääninhallituksen johtajalle. Mietittäköön tätäkin vaihtoehtoa muiden joukossa vaalien jälkeen.

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! Sinänsä voidaan ajatella, että kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät ely-keskuksessa eivät ehkä saa sitä huomiota, mikä niille kuuluisi, (Sirkka-Liisa Anttila: Miksi ei?) ja voidaan sanoa, että jos siirrytään aviin, niin tehtäviä voidaan myöskin tehostaa tällä tavalla. Mutta edustaja Pekkarisella on kyllä näkemystä myöskin siinä, että lupaviranomainen on se, joka aluetta kehittää, (Mauri Pekkarinen: Kyllä!) ja tätä ei ehkä ole ihan loppuun asti tältä osin kaiken kaikkiaan ajateltu. Mutta tämä nyt ei ollut maailman suurimpia kysymyksiä, (Mauri Pekkarinen: No ei!) niin että tässä suhteessa täytyy sanoa, että tässä ideologiat eivät iske vastakkain vaan tämä on ihan käytännössä hallinnon hoitamista.

Mutta olen kyllä hyvin pitkälti samaa mieltä edustaja Zyskowiczin kanssa. Kun minä katson Ruotsin hallintoa, siellä on edelleen perinteiset lääninhallitukset ja maaherrat ja hallinto toimii erittäin hyvin kaiken kaikkiaan Ruotsissa. Täytyy sanoa, että nykyään kun on aveja ja elyjä, niin ihmiset oikeastaan eivät enää tiedä, kuka hoitaa mitäkin tehtäviä. Tästä aiheutuu varsin suurta hämmennystä. Ihan pitäisi miettiä sitä, pitäisikö mennä vanhan ajan — sitten näitten läänien lukumääräähän lisättiin — läänijärjestelmään ja katsoa, että meillä olisi tämmöiset suhteellisen suuret läänit. Se pikkusen meni pieleen siinä tilanteessa, kun tehtiin nämä tosi suuret läänit; olisi voinut katsoa sitä Suomen historiaa sieltä 20-luvulta, niin että olisi sen tyyppisiä läänejä ollut ja pyritty sinne se valtionhallinto keskittämään, koska liian montaakaan lääniä kaiken kaikkiaan ei saa olla, jotta hallinto toimii 5 miljoonan (Puhemies koputtaa) asukkaan maassa tehokkaasti.

Mutta, arvoisa puhemies, haluan vain, kun minulla on varsinainen puheenvuoro tässä yhteydessä, lyhyesti todeta sen, että mielestäni tätä lääninhallitusproblematiikkaa pitäisi ihan pohtia, ja annan vahvan tukeni kyllä edustaja Zyskowiczille hänen puheenvuoronsa johdosta jälleen kerran. (Ben Zyskowicz: Kiitos!)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Kuulemme vielä edustaja Lauslahden varsinaisen puheenvuoron, ja sitten alkaa minidebatti lääninhallitusten palauttamisesta.

Sanna  Lauslahti  /kok:

Arvoisa puhemies! Edustaja Pekkariselle: Valvonta, kehittäminen, lupa — ne ovat aivan sama asia. Ajatellaan valvontaa. Valvonta voi tuoda sellaisia asioita, jotka ovat kehittämisnäkökulmasta ensiarvoisen tärkeitä. Jos katsotaan toimintoja kokonaisuudessaan, on aivan käsittämätöntä, että me eriytämme näitä asioita. Tällä perusteella kannatan sitä, että jatkossa pohditaan, voidaanko näitä kahta, elyä ja avia, yhdistää tulevaisuudessa yhdeksi kokonaisuudeksi takaisin — edellisiä puhujia kompaten.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Sitten siihen minidebattiin.

Mauri Pekkarinen /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ne elyt tekevät ratkaisuja liikennehankkeista, yritysten toimintaympäristön rahoituksesta, yritysten rahoituksesta, ne tekevät ratkaisuja kaikista sellaisista toiminnoista, jotka liittyvät sen kyseisen alueen kehittämiseen. Kyllä minun mielestäni kirjasto-, liikunta- ja kulttuuritoimet kuuluvat selvästi tähän kokonaisuuteen. Olen iloinen, että edustaja Sasi — näin huomasin — vähintäänkin niin kuin hipelöi viestissään sitä samaa ajatusta, mikä minulla on.

Mutta nyt, arvoisa puhemies, olen kyllä vähän pettynyt, että tämä kunnioittamani kaksikko täällä alkaa haikailemaan valtion keskushallinnon perään. Lääninhallintohan oli valtion keskushallinnon maakuntiin lähettämien virkamiesten hallintoa, jossa sieltä maakunnasta ei paljon kysytty. No, herrat kyllä kävivät välillä vierailemassa maakunnissa. Maakuntien hallinto kaikkialla Euroopassa on siellä alhaalla, siellä maakunnissa. Vallan pitää tulla sieltä niihin päätöksiin, jotka maakuntia koskevat, eikä valtion keskushallinnosta. (Puhemies koputtaa) Mutta laitetaan maakuntahallinnon sijasta nimi lääninhallinnoksi, jos se teitä tyydyttää, kunhan annetaan valta niille maakunnille, (Ben Zyskowicz: Mistä rahat?) että ne siellä saavat... (Puhemies koputtaa) — Niiltä osin, kuin raha keskushallinnosta tulee, keskushallinto lähettää niin kuin Ruotsissakin (Puhemies koputtaa) sen näille alueille — siellä nimi on "lääni", mutta meillä "maakunta" — kunhan se saa valtuuden sieltä alueelta (Puhemies koputtaa) ja päätösvalta on alueilla.

Sirkka-Liisa Anttila /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Edustaja Zyskowiczin ehdotus oli aika yllättävä sen takia, että muistan hyvin, kun täällä olen ollut myöskin yli 30 vuotta, kuinka silloin kansanedustajakauteni alkuaikoina käytiin taistelua siitä, että Häme vastusti lujasti Tampereen läänin perustamista. Sitä me emme onneksi onnistuneet saamaan, ja nyt sitten lääninhallituksia ei ole.

Minä olen kollega Pekkarisen kanssa siitä ihan samaa mieltä, että olkoon nimi mikä tahansa, jos lääninhallintoon palataan, niin se pitää demokratisoida. Se pitää demokratisoida, koska se on sitä virkamieshallintoa.

Sitten vielä tähän varsinaiseen teemaan: On aika erikoinen tilanne — täytyykö tuolla tarkastusvaliokunnassa tämä asia käsitellä? — että sama viranomainen, joka valvoo, rupeaa jatkossa myöntämään rahaa. Otetaan tarkastusvaliokunnassa harkintaan, ainakin ehdotan sitä siellä, koska se kuuluu sinne.

Markku Eestilä /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Näitä hallinnon uudistuksia on tullut seurattua aika pitkän aikaa, ja varmaan jokaisella löytyy joku selitys siihen, miksi niitä tehdään. Itse valitettavasti olen tullut siihen johtopäätökseen, että joko ministeriössä on liian vähän tekemistä tai siellä on liian paljon porukkaa, kun näitä joudutaan jatkuvasti pyörittämään. Ei näistä kovin paljon hyötyä ole. Kyllä oma käsitykseni on se — ainakin omassa ammatissani on tullut se käsitys — että kyllä tämmöisen lupa- ja valvonta-asian pitäisi olla erillään toiminnasta ja sen rahoittamisesta. (Ben Zyskowicz: Juuri näin!) Jos nämä kytketään jollakin tavalla, niin siihen syntyy (Mauri Pekkarinen: Erinomaista!) tiettyjä intressiristiriitasidoksia, jotka eivät valvonnassa ole kovin järkeviä sitten objektiivisesti ottaa huomioon.

Mutta mitä tulee tähän läänien palauttamiseen, niin on siinä semmoinen järki — edustajat Zyskowicz ja Sasi ovat aivan oikeilla jäljillä — että kun meillä on monenlaisia eri toimintoja, ympäristö-, terveydenhuolto-, sosiaalitoimi, on erinäköisiä alueita ja meillä yhteistyötä tehdään, ne menevät jopa lääninrajojen yli, niin se selkeyttäisi paljon, jos olisi tietty toiminta-alue, millä näitä asioita hoidetaan. Luulisin, että olisi kaikkein järkevintä palata siihen, demokratisoidaan se jossain määrin tai ei.

Eero Suutari /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Nykyisten tehtävien, avien ja elyjen välillä ei ole kansalaisten silmissä kovin hyvää jakoa, elikkä ihmiset eivät tiedä, mihin mikäkin asia kuuluu. Ensisijaisesti tähän täytyy saada korjaus. Mielestäni sama kehittämisviranomainen voi kyllä olla myös valvova tietyissä asioissa. Lääninhallitus-nimi oli hyvä, ja siinä mielessä se ajaa paikkaansa, mutta täytyy sanoa, että pitää huolehtia siitä, että alueilla oleva päätäntävalta, mikä tällä hetkellä on, olisi syytä säilyttää.

Maria Tolppanen /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kyllähän ehdottomasti asian täytyy olla niin, että päätäntävallan täytyy olla lähellä kansaa. Sen täytyy olla ensin kunnassa ja sitten jossakin sitä suuremmassa yksikössä, esimerkiksi piirikunnassa.

Mutta kun nytten ollaan uudistamassa taas tätä hallintoa, niin kuin nyt ollaan uudistamassa, niin pahoin pelkään, että siinä menee lapsi pesuveden mukana, kun siinä ovat mukana nuoriso, kulttuuri, urheilu ja kirjastot. Nyt ollaan päästy jo niin pitkälle, että sivukirjastoja on pantu kiinni, kirjastoautoja on lakkautettu, nuorisotaloja on pantu kiinni. Ihan kiva, että hallituspuolueet näpelöivät siinä, että miten tätä hallintoa tehdään, kun pitäisi mennä sinne paikan päälle ja ryhtyä tekemään oikeasti töitä sen eteen, että nuorisolla on toimitiloja, nuorisolla on mahdollisuus harrastaa, koska sieltä kasvavat ne tulevat päättäjät, ne tulevat tekijät. Myös kirjastotoimi pitää pystyä pitämään tässä maassa auki ja jokaiselle ilmaisena toimena, jotta kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus hakea kirjaston kautta erilaista sivistävää toimintaa.

Tämä on käsittämätöntä, minkälaisia (Puhemies koputtaa) hallintohimmeleitä nyt rakennetaan ja rakennellaan, ja aivan käsittämätöntä on se, että pyritään tekemään niin, että sama viranomainen myöntää lupia, rahaa ja ties mitä ja sen jälkeen itse valvoo omia tekemisiään. Tämähän on pahempaa kuin, sanonko, vanhassa missä — en sano, koska kaikki te sen kuitenkin tiedätte, mitä tarkoitan. Kyllä nyt pikkusen (Puhemies koputtaa) järkeä kehiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Koska asiasta on nähtävästi tarvetta keskustella vielä ensi viikollakin, asian käsittely aikataulukiireitten vuoksi keskeytetään.

​​​​