Täysistunnon pöytäkirja 118/2014 vp

PTK 118/2014 vp

118. TIISTAINA 25. MARRASKUUTA 2014 kello 14.07

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta

 

Liikenne- ja kuntaministeri  Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Hallituksen esityksessä 252/2014 esitetään säädettäväksi uusi laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta. Voimassa oleva laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ehdotetaan kumottavaksi. Lisäksi esitetään muutettavaksi ajoneuvolakia ajoneuvojen rekisteröintiä koskevien säännösten osalta.

Uudessa laissa ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta säädettäisiin nykyistä tarkemmin siitä, mitä rekisteröintitehtäviä Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa ulkoisille palveluntuottajille ja millä edellytyksillä. Lainsäädäntöä on katsottu tarpeelliseksi tarkentaa, sillä ulkoiset palveluntuottajat hoitavat perustuslailla tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä, mutta säännöksiä ei ole tarkistettu vuoden 2000 perustuslakiuudistuksen jälkeen.

Ulkoisten palveluntuottajien eli sopimusrekisteröijien käyttö takaa sen, että rekisteröintipalveluita on kattavasti saatavilla joka puolella maata. Tähän perusratkaisuun hallitus ei esitä muutoksia. Jatkossa sopimusrekisteröijinä voisivat toimia myös yksityiset elinkeinonharjoittajat, mikä parantaisi edelleen palvelujen saatavuutta.

Ajoneuvolain muuttamisen osalta hallituksen esityksen keskeinen tavoite on sähköisten palveluiden käytön laajentaminen ajoneuvojen rekisteröinnissä. Tavoitteena on tehdä rekisteröinnistä asiakkaille aiempaa nopeampaa ja vaivattomampaa. Henkilökohtaista asiointia rekisteröinnin suorittajan luona ei enää tarvittaisi. Rekisteri-ilmoituksen tekeminen sähköisesti olisi lisäksi edullisempaa kuin henkilökohtainen asiointi. Sähköisten palveluiden käytön laajentaminen toisi säästöjä myös Liikenteen turvallisuusvirastolle. Mahdollisuus henkilökohtaiseen asiointiin säilyisi kuitenkin samalla ennallaan, mikäli joku niin haluaa.

Osana sähköisten palveluiden laajentamista rekisteröintitoiminnassa on tarkoitus siirtyä mahdollisimman pitkälti paperittomaan asiointiin. Paperisten ajoneuvon omistusoikeutta osoitta-vien asiakirjojen rinnalla otetaan käyttöön ajoneuvon omistajan varmenne eli numerosarja, jolla oikeuden rekisteri-ilmoituksen tekemiseen voisi osoittaa. Paperisen rekisteröintitodistuksen saisi jatkossa rekisteröinnin yhteydessä enää pyynnöstä.

Rekisteröintitodistuksen ensimmäistä osaa, niin sanottua ykkösosaa, ei myöskään enää velvoitettaisi pitämään mukana ajoneuvossa kotimaan liikenteessä. Poliisin tulisi siten jatkossa tarkistaa liikenteenvalvonnassa ajoneuvon tiedot sähköisesti ajoneuvoliikennerekisteristä. Ajoneuvojen tiedot tarkistetaan liikenteenvalvonnassa jo nykyään hyvin usein sähköisesti, sillä rekisteröintitodistuksessa eivät näy kaikki valvontaan tarvittavat tiedot. Lakiesitystä on tältä osin valmisteltu yhteistyössä sisäministeriön kanssa. Raskaan liikenteen eli linja-autojen ja kokonaismassaltaan 3,5:tä tonnia suurempien kuorma-autojen ja perävaunujen osalta velvollisuudesta pitää rekisteröintitodistuksen ykkösosa mukana luovuttaisiin vasta siirtymäajan jälkeen vuoden 2017 alussa, jotta tietojärjestelmiin saadaan tehtyä tarvittavat muutokset ja liikenteenvalvonnan sujuvuus voidaan turvata.

Rekisteröintitodistuksen ykkösosaa pitää edelleen pitää mukana kaikissa ajoneuvoissa kansainvälisessä liikenteessä. Liikenteen turvallisuusviraston tuleekin huolehtia, että asiakkaat ovat tästä tietoisia ja että todistuksen saa tarvittaessa nopeastikin. Tarkoituksena on, että rekisteröintitodistuksen ykkösosan saa jatkossakin ilman erillistä maksua. — Kiitos.

Suna Kymäläinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Sisäministeriö ja Poliisihallitus katsoivat lausunnoissaan esityksestä, että poliisin suorittama liikenteenvalvonta vaikeutuu, jos velvollisuudesta pitää rekisteröintitodistuksen ykkös-osaa ajoneuvossa ja sen automaattisesta antamisesta luovutaan. Edellä mainitut toivat esiin, että kaikissa poliisin ajoneuvoissa ei ole tietoliikenneyhteyksiä, joilla saataisiin ajoneuvon tiedot Liikenteen turvallisuusviraston sähköisistä rekistereistä.

Lisäksi tietoliikenneyhteyksissä on välillä katkoksia, eikä poliisin järjestelmän kautta saada näkyviin kaikkia varsinkaan raskaan liikenteen valvontaan tarvittavia ajoneuvon tietoja. Silloin kun tietoliikenneyhteyksissä on katkoja, tietoja voidaan kysyä hätäkeskuslaitoksilta ja poliisin omilta tilannekeskuksilta, mutta niiden resurssit ovat tähän tarkoitukseen rajalliset.

Sisäministeriö piti rekisteröintitodistusta hyödyllisenä myös autoilijalle. Lausuntomenettelyn lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö järjesti sisäministeriön poliisiosaston, Poliisihallituksen ja Liikenteen turvallisuusviraston edustajien kanssa muutamia erillisiä tapaamisia ennen ja jälkeen lausuntokierroksen. Tapaamisten pohjalta päädyttiin ehdottamaan siirtymäaikaa raskaalle liikenteelle 31. päivään joulukuuta 2016 erityisesti siksi, että ajoneuvon laajat tiedot saataisiin näkyville poliisin tietojärjestelmässä ennen kuin valvonta perustuisi pelkkiin sähköisiin rekistereihin.

Arvoisa puhemies! Edellä esitetyistä syistä on nyt erittäin tärkeää kammata tämä esitys läpi liikennevaliokunnassa, ettei valvontajärjestelmää halvaannuteta. Lisäksi tässä on nyt ehkä tiedoissakin tarkistamisen varaa. Vasta eilen uutisoitiin, että kaikissa poliisiautoissa on kamerat, jotka lukevat ajoneuvovirrasta katsastamattomat tai verot maksamatta jättäneet autoilijat. Samoin kerrotaan yhteysongelmista, jotka lienevät hyvin ilmeisiä. Toisaalta esitellään jo järjestelmiä, joissa verotus perustuisi käyttöön eli ajoneuvon liikkeitä seurattaisiin maksun perustaksi.

Näissä rekisteriasioissa on mielestäni syytä olla ennemmin katsova kuin katuva, myös siinä, mitkä ovat perintä- ja järjestelmäkulut. En ole vakuuttunut, ettei tuo siirtymäaika tai voimaantuloaika olisi ylioptimistinen.

Lisäksi olen sisäministeriön kanssa täysin yhtä mieltä, että autossa mukana pidettävästä rekisteröintitodistuksesta on hyötyä autoilijalle monissa käytännön toimissa, esimerkiksi öljyn valinnassa, renkaiden ostossa, peräkärryn liittämisessä sekä kuormauksessa noin nopeasti lueteltuna. Sähköisesti näihin palveluihin ei ole aina ja kaikkialla Suomessa mahdollista päästä.

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Kiitos ministerille lakiesityksen esittelystä.

Nyt käsittelyssä olevan lakiesityksen pääasiallisena tavoitteena on helpottaa ajoneuvon rekisteri-ilmoituksen tekoa ja sen myötä alentaa rekisteritoiminnan kustannuksia. Esityksen mukaan kustannuksia voidaan alentaa muun muassa laajentamalla sähköisiä palveluita. Rekisteröinnin voisi hoitaa muutamaa poikkeuksellista tilannetta lukuun ottamatta kokonaan sähköisesti.

Mielestäni tämä on hyvä esitys, säästää kustannuksia, ja kumminkin yhteiskunnassa on tällä hetkellä buumi, että siirretään mahdollisimman paljon kaikkia toimintoja sähköiseksi. Mutta valiokunnassa sitten mietitään esimerkiksi näitä asioita, mitä tuli Suna Kymäläisen puheenvuorossa esiin. Päästään vähän syvemmin sitten tutustumaan.

Liikenne- ja kuntaministeri  Paula  Risikko

Arvoisa herra puhemies! Kiitoksia kovasti edustajille näistä kommenteista. Minä haluan vain todeta sen, että tämä esitys on valmisteltu kyllä ihan hyvässä yhteistyössä sisäministeriön ja Poliisihallituksen kanssa ja kyllä näitä, mitä nostitte esille, on huomioitu, se on ihan hyvä asia. Varmasti pitää sitten kuulla vielä näitä tuolla valiokuntakuulemisissakin, mutta vielä korostan, että kyllä tämä ihan yhteistyössä on valmisteltu. Uskoisin, että Poliisihallitus ja sisäministeriö eivät olisi tätä eteenpäin päästäneet, jos tässä valtavan suuria ongelmia olisi. Kyllä tässä halutaan joustavoittaa tätä tilannetta ja myöskin maksuja helpottaa.

Keskustelu päättyi.

​​​​