Täysistunnon pöytäkirja 119/2012 vp

PTK 119/2012 vp

119. TORSTAINA 29. MARRASKUUTA 2012 kello 16.00

tarkastettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

 

Jari Leppä /kesk(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Tässä lakiehdotuksessa siis ehdotetaan luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamista siten, että luopujan vähimmäisikärajaa nostetaan ja luopumistapoja ja -ehtoja rajoitetaan. Luopumistavoista poistetaan mahdollisuus luovuttaa pellot lisäalueiksi toisille viljelijöille, ja lisäalueluovutus luopumistapana poistuisi siis jo ensi vuoden, vuoden 2013, alusta.

Herra puhemies! Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että luopumistukijärjestelmän tarkoituksena on ja on ollut sukupolvenvaihdosten edistäminen siten, että maatiloilla saadaan riittävän varhain tilanpidon vastuulleen ottavia jatkajia. Toinen tavoite on ollut maatalouden rakenteen kehittäminen.

Tämän käsiteltävänä olevan esityksen tavoite on tasapainottaa valtion tuloja ja menoja vähentämällä luopumistukijärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia, elikkä siis tämäkin on säästölaki. Valiokunta pitää tärkeänä kustannusten vähentämistä siten, että tukijärjestelmä supistettunakin mahdollisimman pitkälle edistää niitä edellä todettuja keskeisiä tavoitteita, joita järjestelmälle on alun perinkin asetettu.

Valiokunnan enemmistö kiinnittää muutamiin asioihin huomiota tältäkin osin. Parhaillaan toteutetaan lukuisia sellaisia sukupolvenvaihdoksia, jotka on aloitettu siten, että kotitilan tuleva tilanpidon jatkaja on jo hankkinut nimiinsä sellaisen tilan, jonka nojalla hänelle on myönnetty nuoren viljelijän aloitustuki. Valiokunta pitääkin tärkeänä sitä, että nämä sukupolvenvaihdokset voidaan ehdotetun lainmuutoksen estämättä saattaa loppuun suunnitellulla tavalla, siis alkuperäisellä, suunnitellulla tavalla. Siten on esityksen mukaisesti tarpeellista lisätä lakiin uusi 77 a §, jossa säädetään tästä mahdollisuudesta.

Laki siis pitää sisällään sen, että vuoden 2014 alusta luopujien vähimmäisikä maatilan sukupolvenvaihdoksissa olisi 59 vuotta, jos luovutuksen saaja on luopujan lapsi tai muu lähisukulainen. Jos luovutuksen saaja on muu henkilö, vähimmäisikä säilyisi voimassa olevan lain mukaisena eli olisi edelleen 60 vuotta. Myös porotalouden harjoittajia koskeva ikäraja jäisi ennalleen 56 vuodeksi. Kuitenkin luovuttavan osapuolen iän nouseminen nostaa yleensä jatkajan ikää, jos sukupolvenvaihdos toteutetaan perhepiirissä. Valiokunta kiinnittääkin huomiota siihen, että soveliaan jatkajan saaminen maatiloille on jatkossa entistä haasteellisempaa, kun otetaan huomioon myös maatalouden epävarmuustekijät, kannattavuus ja muiden elinkeinosektoreiden vetovoimatekijät.

Esityksessä sukupolvenvaihdosten ehtoja tiukennetaan myös siten, että maatilalta saatavaa yrittäjätuloa korotettaisiin. Nykyinen 10 000 euron vuotuinen yrittäjätulo luovutuksen saajaa kohden ehdotetaan nostettavaksi 15 000 euroon vuoden 2013 alusta lukien. Tämäkin voi omalta osaltaan vaikuttaa sukupolvenvaihdoksiin ja niihin halukkuuteen tällaisessa kannattavuustilanteessa.

Valiokunta pitää erittäin tärkeänä vuoden 2014 jälkeistä aikaa ajatellen myöskin sitä, että tämä luopumistukijärjestelmä sinänsä voidaan ylläpitää, ja tässä myöskin valiokunta laittaa terveiset maan hallitukselle, että pystytään neuvottelemaan komission kanssa siitä, että tätä meillä erittäin hyväksi havaittua ja todettua ja vaikuttavaa luopumistukijärjestelmää voidaan jatkaa.

Herra puhemies! Tähän mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, jotka ovat hylkäysesityksiä samalla, ja ne varmastikin esitellään sitten tässä jatkossa.

Lauri Heikkilä /ps:

Herra puhemies! Käsiteltävässä esityksessä ehdotetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annettua lakia muutettavaksi siten, että luopujan vähimmäisikää nostetaan ja luopumistapoja ja -ehtoja rajoitetaan.

Hallituksen pitäisi päinvastoin alentaa luopumisikää, niin että voitaisiin varmistaa tilojen sukupolvenvaihdos riittävän nopeasti, että jatkajat löytyisivät helpommin ja että jatkajakin pystyisi täyttämään nykyisin voimassa olevat jatkamista säätelevät ikäehdot. Ja tietysti jos otetaan maamme nuorisotyöttömyys huomioon, niin olisi tärkeää, että mahdollisimman monet tilat voisivat jatkaa.

Lakiesitys heikentää sukupolvenvaihdosten tekomahdollisuuksia etenkin pienillä tiloilla, vaikka olisi jatkajakin tiedossa. Pientilan omistajat joutunevat jatkossa myymään maansa halvemmalla ulkopuolisille. EU-aikana on kehotettu pientilojen viljelijöitä kannattavuuden ja elinkelpoisuuden lisäämiseksi käymään tilan ulkopuolella töissä. Nyt tämä politiikka on vahvasti muutosvaiheessa ja tällaisia viljelijöitä syyllistetään ja heille tuodaan hallituksen toimesta ja EU:n toimesta lisää vaikeuksia ja he joutuvat maksamaan tästä Euroopan maatalouspolitiikan murroksesta.

Herra puhemies! Perussuomalaiset ovat vastalauseessaan kiinnittäneet huomiota seuraaviin asioihin.

Hallitus on puhunut juhlapuheissa siitä, miten se turvaa ja ylläpitää elinvoimaisen maaseudun sekä sen asukkaiden hyvän toimeentulon ja elämisen mahdollisuudet. Teot ovat olleet kuitenkin käytännössä hyvin vaatimattomia ja jopa päinvastaisia. Perussuomalaiset tahtovat nähdä Suomen maaseudun voimavarana ja sekä monimuotoisena että elinvoimaisena asuinympäristönä myös tulevaisuudessa. Tästä syystä perussuomalaiset eivät hyväksy nyt tehtyä esitystä, että peltojen myynnistä luopumistapana luovutaan ensi vuodesta eli vuodesta 2013 alkaen.

Toisaalta vastustamme myös sitä, että maatalouden luopumistukien ehtoja tiukennetaan tavalla, jolla oleellisesti sekä huomattavasti vaikeutetaan maatilojen sukupolvenvaihdoksia tilanteessa, jossa maanviljelys on huonosti kannattavaa. Yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä mainittakoon se, että elinkeinosta saatavien vuotuisten tulojen vähimmäismäärää ollaan nostamassa 10 000 eurosta 15 000 euroon. Tällä toimenpiteellä on suoria negatiivisia vaikutuksia maatalouteen, maatilojen elinkelpoisuuteen sekä maatalousyrittäjyyteen maassamme. Nuorten viljelijöiden asema heikkenee silläkin toimenpiteellä, että luopuja ei voi antaa maitaan enää vuokralle.

Kolmanneksi, perussuomalaisten mielestä nyt tehty esitys ehdotetunlaisena lisää entisestään tilojen alasajoja sekä autioittaa Suomen maaseutua. Käytännössä viljelijät pakotetaan muuttamaan pois kotiseudultaan hallituksen väärän politiikan seurauksena.

Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä edellä kuvatun kaltaista kehitystä. Me tahdomme nyt ja tulevaisuudessa pitää maaseudun sekä koko maan elävänä ja asuttuna.

Mats Nylund /r:

Arvoisa herra puhemies! Tämäkin lakiesitys liittyy ensi vuoden talousarvioesitykseen ja on säästölaki. Tällä säästetään oikeasti rahaa, vaikka se on aika haasteellinen. Sukupolvenvaihdos on äärimmäisen tärkeä kaikille niille maatiloille, jotka jatkavat. Meidän luopumistukijärjestelmämme on ollut ja on vielä erittäin hyvä ja toimiva keino viedä tilaa eteenpäin.

Lakiesitys on erittäin hyvin ja huolellisesti tehty ja valmisteltu. Se sisältää suojasääntöjä, niin kuin Suomen oikeusjärjestelmässä usein on, kun muutetaan näin periaatteellisia kysymyksiä. Käytännössä ne, joilla on mahdollisuus toimia nykyisen lain mukaan, saavat sen mahdollisuuden myös tämän muutoksen jälkeen, joutuvat vain jättämään hakemuksen vuosi aikaisemmin.

Tärkeintä on joka tapauksessa, että me saamme sen jatkomahdollisuuden. Nykyinen laki loppuu vuonna 2014, ja jos ei mitään tule tilalle, me olemme todella vaikeuksissa. Suomi on ainoa maa, joka käyttää tätä hyvää, meidän olosuhteissamme hyvää, järjestelmää, ja on ollut vähän vaikea saada komissio ymmärtämään tämän lain erinomaisuus, mutta hallitus yrittää parhaansa mukaan.

Timo V. Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Rohkenen sanoa, että tässä hallituksen esityksessä on kysymys viljelijöitten luopumistukijärjestelmän tietyllä tavalla järjestelmällisestä alasajosta, vaikka asiantunteva maa- ja metsätalousvaliokunta näkeekin, aivan oikein, tämän lainsäädännön jatkon erittäin tarpeellisena, kuten edustaja Nylund tuossa äsken puheenvuorossaan totesi.

Tällä lakiesityksellä nostetaan luopumisikää sekä luopumistapoja ja -ehtoja rajoitetaan. On aivan selvää, että muutokset heikentävät järjestelmää oleellisesti, mutta tietysti on sanottava, että erityisen suuri heikennys tosin oli jo aiemmin toteutettu vuokrausvaihtoehdon poistaminen luopumistavoista — sekin kesken lain voimassaolon.

Maatalouden jatkuvuuden kannalta tässä hallituksen esityksessä ei voi nähdä mitään myönteistä. Erityisongelman tähän vielä tuo se, että leikkaus kohdistuu alueellisesti. Leikkaus kohdistuu erityisen kielteisesti etenkin Pohjois- ja Itä-Suomeen: niillä alueillahan käytetään näissä sukupolvenvaihdoksissa luopumistukijärjestelmää huomattavasti enemmän kuin etelässä ja Länsi-Suomessa.

Asiantuntijoitten mukaan maatalouden rakennekehitys tulee hidastumaan tämän esityksen myötä. Tavoitteenahan luopumistukijärjestelmällä on ollut sekä tilojen sukupolvenvaihdosten aikaistaminen että maatalouden rakenteen parantaminen. Nyt väistämättä muun muassa perikuntien tilamäärä tulee kasvamaan maatalouden niillä väistämättä hiipuessa, koska lisämaa-aluekauppamahdollisuus poistuu. Ikärajan nosto väistämättä nostaa jatkajien kynnystä siirtyä viljelijöiksi, samoin luopumistukiehtojen merkittävä huonontaminen voi nostaa myös tilojen kauppahintoja myyjien toimeentulon turvaamiseksi. Sillä on tietysti selkeät omat seuraamuksensa.

Mielenkiintoista oli myös kuulla valiokunnassa asiantuntijaa, joka oli käytännössä tehnyt ja neuvonut yli tuhannen maatilan sukupolvenvaihdoksen. Hänen toteamuksensa oli se, etteivät lakiesityksen muutokset käytännössä tuo valtiontalouteen säästöjä, koska vastaavasti tulee lisääntyä muitten eläkkeitten, muun muassa työkyvyttömyyseläkkeitten ja osatyökyvyttömyyseläkkeitten, määrän.

Koska tätä lakiesitystä todellakaan ei voi pitää järkevänä, niin keskustan eduskuntaryhmä on tehnyt siitä omat johtopäätöksensä, jotka näkyvät tämän valiokunnan mietinnön vastalauseessa 2.

Janne  Sankelo  /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys liittyy siis vuoden 2013 talousarvioesitykseen, ja kun edellisessä puheenvuorossa epäilin asianomaisen hallituksen esityksen säästövaikutuksia, niin tämän esityksen osalta selkeitä budjettivaikutuksia kyllä on, ja vaikeassa taloustilanteessa se on siltä osin perusteltu, sinänsä ikävä. Kun puhutaan eläköitymisiästä laajemminkin, tulee meidän tarkastella kaikkia sektoreita, myös maataloutta.

Sinänsä tähän keskusteluun toteaisin, että minunkin mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että maatiloilla ne sukupolvenvaihdokset tehdään oikea-aikaisesti. On vaara, että jatkaja ikään kuin kerkeää liian vanhaksi ennen kuin tämä tulee mahdolliseksi.

Mielestäni kuitenkin valiokunnassa otettiin esille näitä epäkohtiakin. Voisin todeta tämän valiokunnan kannanotosta poimittuna, että tavoitteena on tasapainottaa valtion tuloja ja menoja vähentämällä luopumistukijärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia. Valiokunta pitää tärkeänä kustannusten vähentämistä siten, että tukijärjestelmä supistettunakin mahdollisimman pitkälle edistää niitä tavoitteita, joita järjestelmälle on alun perin asetettu.

Eli on äärimmäisen tärkeää, että vuoden 2014 jälkeenkin sukupolvenvaihdokset on mahdollisia ja meillä on sellainen lainsäädäntö, jolla näitä asioita voidaan edistää.

Maria Tolppanen /ps:

Arvoisa puhemies! Budjettivaikutuksia tällä lakialoitteella ilmiselvästi on. Se on täysin selvä asia. Mutta onko kukaan miettinyt sitä, mitä tämä saattaa merkitä menopuolelle budjetissa? Maataloustyö on raskasta työtä, ja jos siinä luopumisikärajaa nostetaan, se tarkoittaa sitä, että riskit kasvavat maatilalla paitsi uupumisen osalta myöskin loukkaantumisten osalta.

Se, mitä tämä myös tekee, kun ikäraja nousee: maatilan nuoret lähtevät pois. Tämän päivän nuoret eivät jää odottelemaan, jos sattuisi joskus aurinko paistamaan. He lähtevät pois maaseudulta, ja tämä on yksi tapa tyhjentää maaseutu ja vaarantaa Suomen omavaraisuusaste.

Nämä ovat sellaisia asioita, joita minun mielestäni pitäisi käsitellä useammalta puolelta ja katsoa, mikä se lopullinen vaikutus on, eikä pelkästään katsoa sitä, mitä tämä säästää budjettiin yhden momentin osalta.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys on sukupolvenvaihdoksia koskevien luopumistukien suhteen tavallaan toiveita herättävä. Ilmeisesti hallitus sittenkin aikoo hoitaa tämän lain jatkon myös vuoden 2014 jälkeen. Muutenhan tämä ikärajan nostaminen 56:sta 59:ään olisi itse asiassa turha, koska vuonna 57 syntyneethän voivat hakea tänä vuonna luopumistukea 55 vuotta täytettyään ja saavat sen maksuun sitten ensi vuonna, ja vuosina 58 ja 59 syntyneet joutuvat hakemaan vuoden 2013 aikana, mutta onneksi uusi laki mahdollistaa hakemisen kahta vuotta aikaisemmin. Eli myös vuosina 57 ja 58 syntyneet pääsevät tämän sukupolvenvaihdoseläkkeen piiriin. Eli vaikutus alkaa sitten vasta sen seuraavan lain aikana, joka toivottavasti tehdään. Tällä ikärajan nostolla sinänsä ei ole vaikutusta sukupolvenvaihdoseläkeoikeuteen, jos hakee ensi vuonna ikään kuin huomattavasti aikaistetusti, kun on mahdollisuus hakea kahta vuotta aikaisemmin.

Antti Rantakangas /kesk:

Arvoisa puhemies! Luopumistukijärjestelmän jatko on aivan välttämätön. Meillä on maatalous siinä tilanteessa, että pitäisi pystyä eri keinoin luomaan tulevaisuudennäkymää, ja tämä meillä Suomessa käytössä oleva luopumistukijärjestelmä on ollut hyvä elementti näitten tilakauppojen aikaansaamiseksi. Samalla tavalla näitä sukupolvenvaihdoksia pitäisi tietysti edistää myöskin muissa pk-yrityksissä, mutta nyt puheena oleva maatalous on tietysti hyvin tärkeä kysymys.

On hyvä asia, että keskustan maa- ja metsätalousvaliokuntaryhmä on tehnyt erittäin hyvän vastalauseen. Siihen on helppo yhtyä. Elikkä tämä ikärajan nostaminen kolmella vuodella on kova juttu, kun katsotaan maatiloja tiettyjen erityispiirteitten kautta. Jos jatkaja tulee tilalle, voi sanoa, ei kovin nuorena, niin se merkitsee sitä, että kyllä siinä tilan kehittämiseltä putoaa monta vuotta pois, ja vastaavalla tavalla tietysti viljelijän ammatin raskaus merkitsee sitä, että on kohtuullista, että kohtuullisessa vaiheessa tila voidaan luovuttaa jatkajille.

Tämä lakiesitys, mikä hallitukselta on tullut tähän maatalouteen liittyen, noudattaa tätä hallituksen linjaa, jossa maataloutta rokotetaan kaikista voimakkaimmin, ja nyt on kysymys sosiaalipolitiikan heikennyksistä, vaikka muutoin ministerit vakuuttivat, että kenenkään sosiaaliturvaa ei heikennetä vaan parannetaan, mutta viljelijöiden ammattikunta on tässä poikkeus ja saa hallitukselta valitettavasti karumman kohtelun.

Jari Leppä /kesk:

Herra puhemies! Hallituksen esitykset maataloutta kohtaan, niin kaikki tämänpäiväiset esitykset kuin myöskin lukuisat muut, ovat sitä samaa sarjaa: elikkä maataloudelta viedään, toimintaedellytyksiä heikennetään ja omalta osaltaan myöskin kannattavuutta näin ollen viedään alaspäin, jo ennestään heikkoa kannattavuutta viedään alaspäin.

Ne toimet ovat mielestäni myöskin täysin hallitusohjelman vastaisia. Siellä on lukuisa joukko hyviä kirjauksia maatalouden toimintaedellytysten turvaamisesta, kannattavuuden turvaamisesta, pitkäjänteisyydestä jne., mutta kuitenkaan nämä esitykset eivät käytännön tasolla ole samaa sarjaa kuin mitä hallitusohjelma on. Siksi toivoisinkin, että jatkossa, kun hallitus maataloutta käsittelee, se ottaisi enemmän huomioon sen, mitä se on kirjoittanut hallitusohjelmaansa, kuin sen, mitä nyt käytännön toimenpiteissä nähdään. Tai sitten on muutettava hallitusohjelmaa. Mutta toivottavasti niinpäin, että hallitusohjelmaa noudatetaan.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​