Täysistunnon pöytäkirja 12/2006 vp

PTK 12/2006 vp

12. KESKIVIIKKONA 22. HELMIKUUTA 2006 kello 15 (15.06)

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

 

Matti  Väistö /kesk(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen sisältyy erilaisia asiakokonaisuuksia, joista mikään ei ole yksin sinällään laaja-alainen. Esityksessä ensinnäkin ehdotetaan, että kirkkolakiehdotuksessa havaituista asiasisältöön vaikuttamattomista lainsäädäntöteknisistä virheistä pyydettävän lausunnon antaisi kirkolliskokouksen sijasta Kirkkohallitus. Lainsäädäntötekninen virhe voi olla esimerkiksi kirjoitusvirhe. Hallintovaliokunta toteaa tässä kohden, että tulevaisuudessa menettely voisi olla vieläkin joustavampi ja yksinkertaisempi. Niinpä saatavien kokemusten perusteella voitaisiin harkita tällaisen virheen oikaisemista mahdollisesti ilman lausuntomenettelyäkin.

Lakiehdotukseen sisältyvät muutokset koskevat edelleen virasta eroamisen ikärajan nostamista ja terveydentilaa koskevia tarkistuksia ja selvityksiä samojen periaatteiden mukaan kuin muussakin julkisessa hallinnossa. Viranhaltijan eroamisikää ehdotetaan korotettavaksi 68 vuoteen. Kirkkolain muutoksella sovitettaisiin yhteen eroamisikä eläkejärjestelmässä tapahtuvien muutosten kanssa sekä yhdenmukaistetaan kirkon viranhaltijoiden eroamisikä muun julkisen sektorin kanssa.

Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain mukaan työnantaja voi velvoittaa työnhakijan ja työntekijän esittämään huumausainetestejä koskevan todistuksen laissa mainittujen edellytysten täyttyessä. Laki koskee myös evankelisluterilaista kirkkoa. Kirkkolakiin ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan virkaan otettava henkilö voitaisiin velvoittaa mainitun lain mukaisesti esittämään huumausainetestiä koskeva todistus virkaan nimittämisen edellytyksenä.

Arvoisa puhemies! Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös kirkollisia vaaleja koskevia kirkkolain säännöksiä. Papinvaali muutettaisiin ensinnäkin kirkkoherranvaaliksi. Meillähän vaali suoritetaan nyt vain kirkkoherran valinnan osalta. Vastaava seurakuntalaisten suorittama vaali oli aiemmin myös muiden pappien kohdalla. Lisäksi ehdotetaan tarkistettavaksi kirkkoherranvaalin vaaliluettelon uudelleenlaatimisajankohtaa lähemmäksi vaalia, jos se on lykkääntynyt esimerkiksi oikaisuvaatimusten tai valitusten johdosta. Seurakuntavaalien osalta ehdotetaan uusia säännöksiä, jotka mahdollistavat seurakunnan jakamisen äänestysalueisiin. Tämä asiahan on ajankohtainen: syksyllä on taas uudet seurakunnalliset vaalit. Lisäksi hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenille ehdotetaan äänioikeutta piispanvaalissa.

Kirkkolakiin nyt ehdotettavat muutokset vaalisäännösten osalta ovat vain osa kirkollisten vaalisäännösten tarkistamisen kokonaisuutta. Kirkkojärjestystä ja kirkon vaalijärjestystä on jo aiemmin muutettu kirkolliskokouksen päätöksellä verrattain laajasti tulevia marraskuun 2006 seurakuntavaaleja sekä eräitä muita vaaleja silmälläpitäen. Seurakuntavaalissa useille valmistelutoimille varataan kahdesta kolmeen viikkoon tähänastista enemmän aikaa. Nämä muutokset tulevat samanaikaisesti voimaan kuin nyt käsittelyssä oleva kirkkolakiehdotus.

Herra puhemies! Kirkkolain osalta on tehty varsin monia muutoksia jo sen voimassaolon aikana, runsaan kymmenen vuoden aikana. Mielestäni olisi tarpeen — tätä keskustelua on valiokunnassakin käyty — tarkistaa perusteellisemmin jossakin yhteydessä lähivuosina kirkkolakia ja myös tarkistaa sitä, mikä säännöstöistä on tavallisen lain piiriin kuuluvaa ja mikä nykymuotoisen kirkkolain piirissä säilytettävää. Tuolloinhan, runsas kymmenen vuotta sitten, kirkkolaista eriytettiin kirkon omaan päätösvaltaan kuuluva kirkkojärjestys. Nyt varmaan olisi lainsäädännön kehityttyä ja uuden perustuslain tultua voimaan paikallaan tarkastella uudelleen kirkkoa koskevaa lainsäädäntökokonaisuutta.

Herra puhemies! Tässä käsittelyssä olevassa kirkkolakiehdotuksessa ehdotetaan lisäksi perustettavaksi Pyhän Henrikin ristin ja Mikael Agricolan ristin kunniamerkit. Kirkkohallitus hyväksyisi näiden säännöt lain voimaan tultua. Tämän lisäksi kirkolla voisi olla myös muita kunniamerkkejä ja ansiomerkkejä Kirkkohallituksen päätöksen perusteella.

Yleiskeskustelu päättyy.