Täysistunnon pöytäkirja 12/2013 vp

PTK 12/2013 vp

12. TORSTAINA 21. HELMIKUUTA 2013 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

 

Kalle Jokinen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tässä hallituksen esityksessä on kysymys siitä, että tieliikennelakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi luku tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoa varten. Tämä hallituksen esitys perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotosta, ja tavoitteena on hakea yhteisiä järjestelmiä, jotka sopivat yhteen kansainvälisesti, kun älykästä liikennettä kehitetään ja sen sovelluksia kehitetään, niin että nämä järjestelmät ovat jäsenvaltioiden välillä yhteneväiset. Tällä ehdotetulla lakimuutoksella ei ole esityksen mukaan välittömiä taloudellisia vaikutuksia.

Valiokunta pitää tärkeänä, että älyliikenteen käyttäjille tuomia hyötyjä ja alan liiketoimintamahdollisuuksia pyritään hyödyntämään tehokkaasti. Onkin erityisen tärkeätä, että Suomessa toimitaan nyt aktiivisesti ja nopeasti tällä kehittyvällä alalla, jotta nämä älyliikenteen sovellutukset ja järjestelmien kehittämiset saadaan Suomessa tuotteistettua liiketoiminnaksi ja hyödynnettyä esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä käytössä olevaa erittäin korkeaa osaamista ja kapasiteettia it-sektorilla. Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Yleiskeskustelu päättyi.