Täysistunnon pöytäkirja 12/2014 vp

PTK 12/2014 vp

12. TORSTAINA 20. HELMIKUUTA 2014 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

3) Laki kaivoslain 169 §:n muuttamisesta

 

Heikki  Autto /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Nyt lähetekeskustelussa esiteltävän lakialoitteen tarkoituksena on turvata kullanhuuhdonnan jatkuminen tilanteessa, jossa hallinto-oikeudesta haetaan muutosta kaivosviranomaisen tekemään myönteiseen kullanhuuhdontaluvan jatkopäätökseen.

Kullankaivuu on 150 vuotta vanha perinteikäs lappilainen elinkeino. Perinteinen kullanhuuhdonta, modernimpi koneellinen kullankaivuu ja nykyaikaiset kultakaivokset ovat kaikki tärkeitä osia Lapin elinkeinorakenteessa, mutta ehkä vielä keskeisemmin lappilaisessa kulttuurissa. Tästä kulttuurillisesta merkityksestä voi ottaa esimerkiksi vaikkapa sen, kuinka Lapin äidin kehtolaulussa äiti laulaa lapselleen, kuinka tämä vartuttuaan tulee kerran perimään kairain kultamaat, tai kun kairojen kulkija laulaa: "Rovaniemen markkinoille vein mä Lapin kultaa. Sitähän on mulla niin kuin etelässä multaa."

Arvoisa puhemies! Kullankaivuun kaikkein perinteisin muoto, kullanhuuhdonta, mies, lapio, ränni ja vaskooli, on vuoden 2010 kaivoslain muutoksen jälkeen joutunut kohtuuttomien byrokraattisten vaikeuksien kohteeksi.

Kaivoslain 65 §:n mukaan kullanhuuhdontaluvan voimassaoloa voidaan jatkaa enintään 3 vuotta kerrallaan. Näin kullanhuuhtoja joutuu saattamaan elinkeinonsa alttiiksi kaivosviranomaisen päätökseen kohdistuvalle muutoksenhaulle kolmen vuoden välein.

Kaivoslain 169 §:n mukaan kaivosviranomainen voi perustellusta syystä hakijan pyynnöstä malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista taikka kaivoslupaa tai kaivosturvallisuuslupaa koskevassa päätöksessä määrätä, että luvassa yksilöityihin toimenpiteisiin voidaan valituksesta huolimatta ryhtyä lupapäätöstä noudattaen. Jostain syystä, ilman lain perusteluista ilmeneviä kunnollisia perusteluja, kullanhuuhdontalupa on jätetty pois tämän mahdollisuuden piiristä. Tämä yksi sana, kullanhuuhdontalupa, meidän tulee nyt lakiin lisätä, jotta kullanhuuhdontaperinteen turvaamisessa päästään askel eteenpäin.

Perinteinen kullanhuuhdonta on ympäristövaikutuksiltaan kaikkein pienimuotoisinta kullankaivuutoimintaa. On selvää, että mikäli toimivaltaisen viranomaisen myöntämä kullanhuuhdontalupa todettaisiin hallintotuomioistuimessa lainvastaiseksi, ei perinteisen kullanhuuhdonnan menetelmin ole voitu jo toiminnassa olevassa kultahuuhtomossa aiheuttaa muutoksenhaun aikana mitään sellaista vahinkoa, joka ei olisi korvattavissa asetettavan vakuusmaksun puitteissa. Esitettävä lakimuutos mahdollistaa toiminnassa olevien kultahuuhtomoiden toiminnan jatkumisen siinä tapauksessa, että kolmen vuoden välein tehtävästä kullanhuuhdontalupapäätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen.

Arvoisa puhemies! Toivottavasti lakialoite etenee valiokuntakäsittelyssä ripeästi hyvään lopputulokseen, jotta koko Euroopan mittakaavassa ainutlaatuisen kulttuurin, kullankaivuuperinteen, säilymistä voidaan näin edesauttaa.

Eero Suutari /kok:

Arvoisa herra puhemies! On todellakin sääli, jos tuhoamme kullanhuuhdontatyyppisen kullankaivuuperinteen, ja siksi esitän huoleni ja olen samaa mieltä kuin edustaja Autto. — Kiitos.

Keskustelu päättyi.