Täysistunnon pöytäkirja 120/2009 vp

PTK 120/2009 vp

120. MAANANTAINA 7. JOULUKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

21) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

 

Kari Rajamäki /sd:

Herra puhemies! Maatalouspolitiikan osalta on kovin vähän käyty periaatteellista keskustelua. Hyvin herkästi annetaan kuva, että Euroopan unioni on maataloudelle se suurin ongelma. Monesti unohdetaan, että aivan kotoisin maatalouspoliittisin ratkaisuin on vaikeutettu olennaisesti meidän maataloutemme, esimerkiksi nuorten tuottajien, tilojaan kehittämään pyrkivien nuorten, tilannetta.

Tässä tilatukijärjestelmässä haluan ottaa esille sen, että komission linjahan on, että tukien pitää suuntautua aktiiviviljelijöille. Erityisesti tällä halutaan tukea maaseudun ja maatalouden elinvoimaa, ja Suomessa on valitettavasti tässä yhteydessä kyllä tämmöinen ehkä MTK:n ja keskustapuolueen eläkeläissiiven vahva valta maatalouspoliittisissa ratkaisuissa.

Muistutan, että 1990-luvun alussa, ennen Euroopan unionia, 1993, silloinen Ahon porvarihallitus esitti maidontuotannon kiintiökaupan käynnistämistä, elikkä luopujat voivat myydä nuorille kiintiönsä, eli nuoret joutuivat velkarahalla — tämän päivän rahassa 100 000—200 000 euron panostuksella — ostamaan oikeuden tehdä työtä eli tuottaa maitoa. Tämä järjestelmä oli kaikkea muuta kuin rakennekehitystä tukeva. Se oli todella vinouttava ja on aikaansaanut monien maidontuottajien kannalta kestämättömän tilanteen. Silloin 1993 laitoin eriävän mielipiteen maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön. Myöskin myöhemmin kaikki maatilarakenteen kehittämistutkimukset ovat tukeneet sitä, että tämä ratkaisu oli virheellinen.

Toinen asia on tämä tilatukijärjestelmä, jossa selvästi tänä päivänä monet eläköityvät, lopettaneet maanomistajat pitävät itsellään peltoa, hakevat käytännössä nuorten lisämaan tarpeesta itselleen EU-tukea, vaikeuttavat nuorten lisämaan saantia ja kohtuuttomin vuokrahinnoin vaikeuttavat nuorten pärjäämistä. Tämä asia on niin vakava, että sosialidemokraatit pitivät tärkeänä, että tässä yhteydessä valiokunta myös selkeästi toteaa, että ryhdytään välittömästi sellaisiin toimiin, joilla maatalouden tervettä rakennekehitystä edistetään ja erityisesti tilanpitoa jatkavien nuorten tuottajien asemaa vahvistetaan.

Hyvä näin, mutta mitä tapahtuikaan sitten melko pian luopumislain yhteydessä, kun jo aikanaan valtiosihteeri Sailaksen työryhmä piti erittäin tärkeänä nuorten tuottajien lisämaan hankintaa? Hallitusryhmät muuttivat maa- ja metsätalousvaliokunnassa hallituksen esitystä niin, että peltoa voidaan edelleen vuokrata. Tämä aikaansaa nimenomaan näitä korkeita vuokrapaineita ja johtaa siihen, että mahdollistetaan näennäisviljelyn tai vuokrauksen kautta maataloustukien rahastaminen peltoalan kapitalisoituvien EU-tukien kautta juuri nuorilta tuottajilta.

Minusta on paikallaan tässä yhteydessä todeta, että pidän erittäin vahingollisena nyt näitä meidän kansallisia ratkaisujamme, joissa ei selkeästi asettauduta nuorten, tilojaan kehittävien tuottajien asemaan. Meillä on tehty kansallisesti virhe tässä maitokiintiökauppa-asiassa ja nyt vielä ei ryhdytä oikeisiin toimenpiteisiin nuorten lisämaan saannin varmistamiseksi.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tässä kävi nyt sillä tavalla, että ed. Rajamäelle kävi pikkuinen tarkkaavaisuusvirhe. Tässä ei ole lutu-laista kysymys (Ed. Rajamäki: Ei olekaan!) vaan tilatukilaista ja välitarkastuksesta. Hän puhui lutu-laista, johonka hän on jättänyt eriävän mielipiteen. Tässä on kysymys lypsylehmäpalkkiosta tähän välitarkastukseen ja tilatukilakiin liittyen, ja tässä on käytetty tätä EU:n tilatukiasetuksen 68 artiklan suomaa mahdollisuutta tämän lypsylehmäpalkkion myöntämiseen. Ja tähän asiaan, mistä ed. Rajamäki puhui äsken, palataan sitten uudemmassa yhteydessä.

Kari Rajamäki /sd:

Herra puhemies! Viittasin nimenomaan tähän hallituksen esitykseen 206, jossa nimenomaan käsitellään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamista. Sen käsittelyn yhteydessä nimenomaan maa- ja metsätalousvaliokunnassa otettiin tämä lukemani vaatimus. Minä viittasin nyt viime perjantaina tapahtuneeseen luopumislain yhteydessä tehtyyn ratkaisuun, joka mielestäni toimii juuri tässä nuorten lisämaan saantiasiassa juuri myöskin väärään suuntaan. Otin esimerkin myöskin tältä osin tukijärjestelmän käytöstä nimenomaan korkeiden vuokramäärien kautta, joka vaikeuttaa maatilatalouden kehitystä.

Keskustelu päättyi.

​​​​