Täysistunnon pöytäkirja 120/2009 vp

PTK 120/2009 vp

120. MAANANTAINA 7. JOULUKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

29) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Esitän tässä tähän mietintöön ja lakiesitykseen liittyvän lisäponnen, joka on vastalauseessa 3.

Tässä hallituksen esityksessähän ehdotetaan muutoksia, joitten tavoitteena on kannustaa työttömiä kouluttautumaan ja vahvistaa osaavan työvoiman saatavuutta. Tavoitteet tietysti ovat tärkeitä, mutta työttömien koulutustason nostamiseksi esitetyistä keinoista erityisesti ehdotus koulutuspäivien lukemisesta kokonaisuudessaan 500 päivän enimmäisaikaan on vaikutukseltaan kyseenalainen.

Tästä on työelämä- ja tasa-arvovaliokunta jo lausunnossaan todennut, että työttömien virta ansiosidonnaiselta turvalta markkinatuelle saattaa jopa uuden laskutavan johdosta suurentua. Kannustevaikutus on epävarma myös siitä syystä, että työvoimapoliittiseen koulutukseen on monin paikoin vaikea päästä. Muutoksen on arvioitu jopa vähentävän työttömien koulutushalukkuutta, kun osa koulutuksesta saattaa jäädä 500 päivän jälkeiseen aikaan.

Tämä on se perustelu, jolla esitämme vastalauseen 3 mukaista lausumaehdotusta, joka kuuluu näin: "Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa työttömyysturvaa koskevan lainuudistusten vaikutuksia työttömien koulutukseen hakeutumiseen ja antaa asiasta selvityksen sosiaali- ja terveysvaliokunnalle vuonna 2011."

Sari Palm /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä vastalauseessa 3 olevaa lausumaehdotusta, ed. Päivi Räsäsen tekemää lausumaehdotusta, jonka tässä toisessa käsittelyssä ed. Rauhala hyvin esitteli.

Keskustelu päättyi.

​​​​