Täysistunnon pöytäkirja 120/2009 vp

PTK 120/2009 vp

120. MAANANTAINA 7. JOULUKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

 

Martti Korhonen /vas(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Jos äsken oli hallintoa, niin nyt mennään ihan konkreettiseen asiaan. Elikkä hallituksen esitys lähti liikkeelle siitä, että laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-autonkuljettajan 70 vuoden yläikärajasta. Miksi hallitus on päätynyt tällaiseen johtopäätökseen?

Tässä on tulossa vuonna 2013 direktiivi, jolla itse asiassa poistuu mahdollisuus tehdä tämä kansallisin päätöksin.

Toinen perustelu, mistä hallitus lähti liikkeelle, on se, että tätä uudistusta olisi nopeutettu aiemmasta suunnitelmasta elikkä vuodesta 2013 jo ensi vuoteen. Tiukentuneet koulutus-, ammattipätevyysvaatimukset jne. ovat hallituksen mukaan johtaneet siihen, että ammattipätevistä kuljettajista on pula.

Nämä kaksi syytä tietenkin ovat taustalla, kun valiokunta lähti käsittelemään tätä, ja ennen kaikkea valiokunta halusi kiinnittää huomiota iän vaikutukseen ajokykyyn. Meillä kansalaisten keski-ikä nousee hurjaa vauhtia ja yhä vanhempia ihmisiä on mukana tieliikenteessä. Kun tätä käytiin läpi, aivan selvästi pystyttiin hahmottamaan, että riskitekijöitä on olemassa ja riskitekijät kasvavat sitä mukaa kuin ikäkin kasvaa; ne kulkevat käsi kädessä.

Kun näitä käytiin läpi, niin saatujen selvitysten mukaan kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa sairauksien osuus korostuu voimakkaasti nimenomaan iäkkäillä kuljettajilla. Vuosina 2003—2004 sattuneissa 65 vuotta täyttäneiden kuljettajien kuolonkolareissa näiden tapausten osuus oli 34 prosenttia. Kun ammattikuljettajien terveysriskejä tutkittiin, siellä on erityisesti kiinnitetty huomiota työkykyä heikentäviin pitkäaikaissairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin ja ylipainoon, jotka jo 45 vuoden iässä merkittävästi heikentävät työkykyä. Elikkä nämä olivat vahvasti taustalla olemassa. Valiokunta totesi myös, että yrittäjävaltaisella kuljetusalalla työterveyshuolto on suurimmaksi osaksi tosiasiallisesti jäänyt järjestämättä. Terveyttä ja työkykyä ei tämän vuoksi järjestelmällisesti seurata itse asiassa juurikaan.

Kun lasketaan yhteen nämä ikääntymisen vaikutukset ajokykyyn ja kun asia koskettaa tietyllä lailla tietysti yhtä lailla kaikkia autoilijoita ja väestön ikääntyessä näihin kysymyksiin on myös tulevaisuudessa kiinnitettävä yhä enemmän huomiota kaikkien tielläliikkujien osalta, niin päädyttiin hallituksen esitystä hieman muuttamaan.

Aiemmin liikenne- ja viestintävaliokunta on myös perehtynyt tähän asiaan, ajoterveyden seurantaan, käsitellessään hallituksen esitystä tieliikennelain muuttamisesta — hallituksen esitys 29/2003 vp — ja silloin on tiettyjä johtopäätöksiä ja toimia edellytetty. Mutta tänä päivänä kun kuultiin, niin valiokunnan saaman käsityksen mukaan tämä asia ei itse asiassa ole edennyt niin kuin vuonna 2003 on ajateltu, että terveydentilaa seurataan ja siihen kiinnitetään huomiota.

Lisäksi vahvasti nousi asiantuntijakuulemisessa esille se, että nykyinen lääkärintarkastusjärjestelmä ei anna riittävää kuvaa tutkittavan ajokyvystä. Tavalliset lääkärintarkastukset, joista hallitus lähti liikkeelle, eivät riitä 70-vuotiaan ajokyvyn tehokkaaseen arviointiin nyt ehdotetun uudistuksen edellyttämällä tavalla. Asiantuntijoiden mukaan lääkäreillä ei lääkärikoulutuksesta puuttuvien liikennelääketieteen opintojen vuoksi ole yleensäkään edellytyksiä arvioida eri tekijöiden vaikutusta ajokykyyn, saati arvioida ammattikuljettajien ajokykyä.

Tästä seurasi tiettyjä asioita: Valiokunta arvioi, että tässä muodossa, jota hallitus esitti raskaan kaluston kuljettajan ajo-oikeuden laajentamisessa, se on liian suuri riski liikenneturvallisuudelle. Onnettomuustilanteessa, jossa osallisena on raskas ajoneuvoyhdistelmä tai linja-auto, seuraukset ovat usein ikävän vakavia.

Hallituksen esityksellä pyritään erityisesti tietenkin helpottamaan myös erilaisten pienyritysten avustavien kuljetustarpeiden hoitamista. Koska ajo-oikeutta ei säännöksessä kuitenkaan mitenkään rajata, ehdotus antaa mahdollisuuden myös varsinaiseen ammattiajoon, ja tämä koettiin ongelmaksi. Yläikärajasta voidaan valiokunnan arvioiden mukaan luopua, jos varsinainen ammattiajo rajataan ajo-oikeuden ulkopuolelle. Tämä vaihtoehto mahdollistaa vielä esityksessäkin kuvatut avustavat ajot, kuten erilaiset katsastukseen, tankkaukseen ja muuhun huoltamiseen liittyvät kalustokuljetukset. Muutos voidaan toteuttaa antamalla rajattu oikeus kuljettaa tyhjää ajoneuvoyhdistelmää ilman kuormaa ja linja-autoa ilman matkustajia. Rajoituksesta voidaan kuitenkin luopua hakijakohtaisesti geriatriaan perehtyneen lääkärin lausunnon perusteella. Lakiehdotuksen 70 §:ään sisältyvä asetuksenantovaltuus mahdollistaa tältä osin tarkempien säännösten antamisen.

Valiokunnan ehdottamasta 70 vuotta täyttäneiden raskaan kaluston ajo-oikeuden rajoituksesta voidaan turvallisesti luopua siinä vaiheessa, kun iäkkäiden laajennetut lääkärintarkastukset ovat tosiasiallisesti käytettävissä. Valiokunta tästä syystä päätyikin edellyttämään, että se aika, joka tästä on vuoteen 2013, ajokorttidirektiivin käyttöönottoon, käytetään ajoterveyslääkärintarkastuksen kuntoon saattamiseksi, ammattikuljettajien ja kuljetusalan yrittäjien työterveyshuollon järjestämiseksi ja myös iäkkäille tarkoitettujen laajennettujen ajoterveystarkastusten käyttöön ottamiseksi.

Tästä syystä valiokunta päätyi ehdottamaan lausumaesitystä, joka kuuluu seuraavasti: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin riittävän monipuolisen ja luotettavan ajokyvyn arviointijärjestelmän luomiseksi, liikennelääketieteen tutkimuksen ja opetuksen lisäämiseksi ja tarvittavan ohjeistuksen antamiseksi tutkimuksia tekeville lääkäreille sekä ammattikuljettajien ja kuljetusalan yrittäjien työterveyshuollon kattavaksi järjestämiseksi."

Samoin tässä nousi esille vielä työkyvyttömyyden ja ajo-oikeuden yhteensovitus. Asiantuntijakuulemisessa esitettiin, että raskaan kaluston kuljettajan jäädessä työkyvyttömyyseläkkeelle tämän pitäisi johtaa vastaavasti raskaan kaluston ajo-oikeuden menettämiseen. Työkyvyttömyyseläkkeelle joutuminenhan merkitsee sairaudesta riippuen usein, mutta ei välttämättä aina, ajo-oikeuden edellytysten menettämistä. Valiokunta pitää välttämättömänä, että "jatkossa selvitetään ne menettelytavat, joiden puitteissa raskaan kaluston kuljettajan työkyvyttömyyseläkepäätökseen johtuneet terveydelliset seikat samalla arvioidaan suhteessa raskaan kaluston ajokykyyn ja tarvittaessa puututaan itse ajo-oikeuteen".

Arvoisa herra puhemies! Elikkä näillä muutoksilla ja tällä ponnella valiokunta esittää tämän lakimuutoksen hyväksymistä.

Hannu Hoskonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Mielestäni tässä lakiesityksessä liikenne- ja viestintävaliokunta on tehnyt hyvää työtä ja perustelee oivallisesti tätä uutta lakiesitystä mietinnössään.

Ensinnäkin kaikkihan perustuu tietenkin tähän uuteen Euroopan unionin vuonna 2006 säätämään direktiiviin, ja tämä yli 70-vuotiaille kuorma-auton- ja bussinkuljettajille annettava ajokorttipoikkeus ajaa ammattiliikennettä edelleen, mikäli terveydentila sallii, on mielestäni hyvä asia. Mutta valiokunnan lausumaehdotus tästä riittävän luotettavasta ja monipuolisesta ajokyvyn arviointijärjestelmästä on otettava todella vakavasti, että luodaan se luotettava järjestelmä, koska jos ei ole luotettavaa järjestelmää ja annetaan ammattiajokortin jatkua yli 70 ikävuoden, silloin siihen sisältyy sinällään suuri riski. Mutta on myös muistettava se, että kuorma-auton ammattilainen, 70-vuotias terve mies tai nainen, on kyllä omalla alallaan edelleen huippuammattilainen, kun hänen terveydentilansa on hyvä. Tiedän omasta tuttavapiiristäni monta hyvää ammattilaista, jotka ovat tämän vielä voimassa olevan lain takia hieman katkeria, koska heiltä menee tavallaan se työ, mitä he parhaiten osaavat, alta sillä hetkellä, kun 70-vuotisjuhlat on pidetty. Nyt tämä lakiesitys tuo siihen muutoksen.

Lopuksi sanon vielä, arvoisa puhemies sen, että on otettava vakavasti myös se, että tämän lakiesityksen takana on myös se, että tällä luodaan hieman lisäarvoa siihen, että saadaan ammattityövoimalle pitempi työhistoria. Olen erittäin huolissani siitä, että nykyiset ammattiajokortin pätevyysvaatimukset ja kouluvaatimukset ovat niin kovat. Jututin yhtä autokoulunopettajaa viime viikolla Joensuussa, ja hän totesi, että heidän autokouluunsa ei ole tullut yhtään ammattiajokorttioppilasta tämän uuden ajokorttiasetuksen voimassa ollessa. (Puhemies: 2 minuuttia on mennyt!) Tämä on mielestäni erittäin huolestuttava tilanne, jota eduskunnankin tulee seurata huolella ja hallituksen tehdä tarvittavia esityksiä, kun asia on ajankohtainen.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Liikenne- ja viestintävaliokunta on tehnyt todella hyvää työtä. Aika tavalla riskaabelia, blankopaperihan tuo minun mielestäni on, antaa noin väljillä edellytyksillä yli 70-vuotiaille mahdollisuus ammatilliseen ajamiseen raskaan liikenteen, linja-auton, kuljettajana, jos todella nykytilanne on sitten tämä kehys. Nykytilanteessa ei todellakaan ole kestävällä tavalla suoritettua terveystarkastusta. Yleensäkin ajokortin yhteydessä se on aika tavalla muodollinen. Siinä nyt piirretään kellotaulua ja miten piirretään 10 yli 7 tai jotain tällaista, niin kuin kello nyt on. Se tutkimus on varmasti hyvin epätasainen, ammatilliseen liikenteeseen liittyvä raskas kalusto vaatisi paljon enemmän. Tässä mielessä pitäisi palata kyllä ihan uuteen tilanteeseen ja kehittää tätä lääkärinlausunnon antamistapaa. Meillähän on Liikennelääketieteen Yhdistys, itse olen perustajajäsen, ja se on vanha yhdistys nyt jo, se on yli 25-vuotias, mutta liikennelääketieteen erikoisosaaminen on kuitenkin hyvin harvassa. Kaiken kaikkiaan pitäisi kehittää sellainen malli, joka on toteutettavissa terveyskeskuksissa ja terveyskeskuslääkärin täydennyskoulutuksen avulla, mihin täällä viitattiin, ja sillä tavalla pystyttäisiin yleensä ajokortin myöntämisen perään lääketieteellisesti paremmin katsomaan.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kun olin liikennevaliokunnan vetäjänä, niin tämä asia oli monipuolisesti silloin esillä ja pikkusen hätkähdin, kun tämä hallituksen esitys tänne pöydälle tuli. Olen erittäin tyytyväinen, että valiokunta on sivistyneesti oikeansuuntaisesti tätä muuttanut. Nyt tämä näyttää perustellulta paketilta, jossa on kuitenkin varovaisuusperiaate otettu huomioon. Hyvä niin.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​