Täysistunnon pöytäkirja 120/2009 vp

PTK 120/2009 vp

120. MAANANTAINA 7. JOULUKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys laiksi tonnistoverolain muuttamisesta

 

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Kansainvälinen verokilpailu merenkulun alalla on johtanut siihen, että suomalaiset varustamot ovat liputtaneet laivoja yhä enemmän näihin niin sanottuihin mukavuuslippumaihin. Tämän johdosta jo nykyisin voimassa oleva laki lähti siitä, että veronalennuksia annetaan varustamoille, mutta se ei ole tuonut näitä aluksia Suomen lipun alle. Lisäksi tarvitaan myöskin Suomen sijainnista johtuen aluksia, jotta voidaan huoltovarmuus varmistaa Suomen lipun alle.

Tämän johdosta emme ole esittäneet tämän hallituksen esityksen hylkäämistä, vaikka tässä annetaan edelleenkin varustamoille lisää helpotuksia, jotka tekevät verotulojen menetyksen muodossa noin 30—50 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä on erittäin suuri tuki varustamoliiketoiminnalle. Tässä on laskettu, että yksi työpaikka maksaa noin 32 700 euroa merenkulun alalla, elikkä tänne tulee melkoinen tuki. Tämän lisäksi piilevää verovelkaa ollaan antamassa noin 160 miljoonaa euroa anteeksi, jos nämä yritykset uusivat tonnistoa ja se tulee Suomen lipun alle. Tämä on kyllä todella pitkälle menevä tuki merenkululle, ja olisikin toivottavaa, että varustamot toisivat tonnistoa Suomen lipun alle ja sitä kautta niitä tavoitteita, mitä tässä lain perusteluissa on asetettu, saavutettaisiin. Tästä ei kuitenkaan ole varmuutta.

Tämän johdosta esitän, herra puhemies, seuraavaa perustelulausumaa:

"Eduskunta toteaa, että esityksessä Suomessa liputettuja aluksia edellytetään enää olevan vain 25 prosenttia ja lisäksi varustamoille kertynyttä runsasta verovelkaa voidaan pienentää varustamon tekemillä investoinneilla, mihin ei kuitenkaan liity kotimaisuusvaatimusta, mitkä tekijät yhdessä lisäävät ulosliputusta, joten eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan tarkkaan kehitystä ja antavan tarvittaessa korjaavan esityksen nopeasti eduskunnalle."

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Tonnistoverolaki on sillä lailla aina ollut vähän hankala, että kun eri maat käyvät kilpailua, yksi pistää vähän paremmaksi, seuraava pistää vielä paremmaksi. Tämä on semmoinen ikuinen ongelma, voidaan sanoa melkein, että ikiliikkuja on keksitty. Missä menee raja sitten, mitä tavoitellaan ja kuinka pitkälle ollaan valmiita menemään?

Hallitus antoi tämän esityksen, asiantuntijoita kuultiin. Kuten ed. Kuoppa äsken lopuksi totesi tämän lausuman sisällöstä, niin tämän esityksen jälkeen on oikeasti syytä seurata sitä tilannetta, miten se kehittyy, ja kuten lausumassakin sanotaan, tarvittaessa antaa korjaava esitys eduskunnalle.

Kannatan ed. Kuopan esittämää lausumaa.

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Työpaikkojen pitäminen Suomessa on kallista. Jos laskelmien mukaan tässä yhtä henkilötyövuotta tuetaan 32 700 eurolla, niin voi sanoa, että ollaan tietyllä tavalla kyllä venymisen ääripäässä. Tämä on valitettava esimerkki eurooppalaisesta verokilpailusta, joka tällä hetkellä on käynnissä varustamoitten puolella. Mutta hallitus on reagoinut siihen ainoalla oikealla tavalla ja lähtenyt turvaamaan kotimaista varustamotoimintaa ja samalla myös huoltovarmuutta.

Valiokunnassa tehtiin pikkanen muutos varsinaiseen esitykseen ja siirtoikkunaa pidettiin auki vuosi enemmän eli neljään vuoteen. Tämä lähinnä siitä johtuen, että nimenomaan pienet varustamot saavat silloin vuoden lisäaikaa tehdä niitä päätöksiä, tulevatko ne siirtymään tämän piiriin. Erityisesti ne voivat silloin arvioida, mikä tulevan hallituksen verolinjaus on, tuleeko siinä tapahtumaan sellaisia ratkaisuja, jotka ovat heille epäedullisia ja jotka heidän tulee huomioida tähän tonnistoveroon siirtymisen johdosta.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä tonnistoveroasia on ollut 1990-luvun alusta saakka esillä toistuvasti. Silloin kun nykyinen puhemies oli valtiovarainministerinä, tästäkin keskusteltiin moneen eri otteeseen, mutta silloin katsottiin, että ei nyt sitten kai siihen ole aiheellista mennä. Sitten luotiin jonkinlainen järjestelmä, ja oliko yksi alus ainoastaan siinä, jotakin semmoista.

Nyt ollaan tässä tilanteessa. Se syy, millä tätä pitää perustella, on nimenomaan huoltovarmuusperuste, koska me tarvitsemme Suomen lipun alle semmoisen minimitonniston. Katsotaan nyt, imeekö edes tämä sitä lukumäärää ylöspäin.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Voin sanoa, että nämä laivanvarustajat kyllä osaavat pitää yllä kilpailua, jossa ne itse eivät välttämättä ole mukana, mutta ne kilpailuttavat toisia eli valtioita tässä tapauksessa. Yksi suurin huolihan niillä nyt tällä hetkellä on rikkipitoisten diesellaatujen kielto ja tähän 0,1 prosentin rikkipitoisuuteen siirtyminen, jota ne pitävät uhkana Itämeren alueella.

Tulee vain mieleen todellakin vuoden 1995 jälkeisestä tilanteesta, kun pientonnistot silloin muistaakseni nimenomaan liikennevaliokunnan jäsenille tarjosivat joka kesä tällaisen purjehdusmatkan edestakaisin Suomesta johonkin eurooppalaiseen satamaan. Muistaakseni se on myös poikinut joitakin etuja tai ainakin on ollut mukana vaikuttamassa niihin. Ei meillä eduskunnallakaan aina ole ollut siinä mielessä aivan hyvä tilanne, ettei tällaista vaikuttamista ole ollut. Pientonniston tarjous oli usean vuoden, koska ollessani myös liikennevaliokunnan jäsenenä niitä kutsuja tuli vuosittain. Siitä, kuinka moni niitä on ottanut vastaan, en tiedä, mutta aktiivinen on ollut tuo pientonnisto ja suurempi tonnisto vielä aktiivisempi.

Keskustelu päättyi.

​​​​