Täysistunnon pöytäkirja 120/2010 vp

PTK 120/2010 vp

120. TORSTAINA 25. MARRASKUUTA 2010 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain 2 luvun 1 a §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta

 

Arto Satonen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kyse on hallituksen esityksestä, joka liittyy Suomessa oleskeluluvalla olevien ulkomaalaisten oikeuteen saada työmarkkinatukea.

Vuoteen 2004 asti oli olemassa järjestelmä, että kaikilla ulkomaalaisilla, joilla oli oleskelu- ja työluvan perusteella rajoittamaton oikeus tehdä työtä Suomessa ja jotka muuten täyttivät edellytykset saada työmarkkinatukea, oli siihen myöskin oikeus. Tämä järjestelmä oli voimassa toukokuuhun 2010 asti, jolloin annettiin uudet ohjeistukset. Lakia ei muutettu, mutta lain tulkinta muuttui, ja sen seurauksena toukokuun 10. päivästä lähtien kuluvaa vuotta on ollut niin, että oikeus työmarkkinatukeen on ainoastaan niillä ulkomaalaisilla, jotka ovat täällä perhesiteen perusteella, mutta ei niillä ulkomaalaisilla, jotka ovat täällä jatkuvalla oleskeluluvalla työntekijän, elinkeinonharjoittajan tai tutkijan toimessa.

Itse asiassa näin olisi siis pitänyt toimia jo vuodesta 2004, mutta vasta toukokuussa 2010 tuli uudet ohjeet te-toimistoille tämän lain tulkinnasta ministeriön suunnalta, ja sen vuoksi on vuosien varrella ollut lukuisia tapauksia, joissa on toimittu eri lailla kuin laki olisi edellyttänyt. Kun tämä virhe havaittiin, työ- ja elinkeinoministeriössä päätettiin nopeasti esittää ministeri Sinnemäen taholta muutosta tähän lakiin, jotta laki saadaan vastaamaan käytäntöä, joka oli voimassa ennen kuin tämä virhe huomattiin. Tämän virheen oikaisusta tässä on kyse.

Asiallisia perusteita jättää nämä toiset oleskeluluvalla olevat ulkomaalaiset ilman työmarkkinatukea ei ole, ja se ei ole ollut myöskään tarkoitus silloin, kun laki on vuonna 2004 säädetty, vaan siinä on näin käynyt. Sen vuoksi valiokunta esittää, että tämä hallituksen esitys hyväksytään, kuitenkin siten, että kun hallitus on esittänyt, et-tä lakia sovellettaisiin takautuvasti 1.9.2010 lu-kien, niin esitämme, että tämä soveltaminen takautuvasti olisi voimassa jo 10.5.2010 alkaen, koska se oli se päivämäärä, jolloin te-toimistoille annettiin uudet ohjeet, ja siitä alkaen saattaa löytyä tapauksia, jotka eivät ole saaneet etuutta sillä tavalla kuin alun perin on tarkoitettu.

Kimmo  Tiilikainen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Valiokunnan puheenjohtaja tuossa seikkaperäisesti esitteli tämän lain tarkoituksen ja meidän siihen tekemät muutokset. Pari huomiota kuitenkin yleisemmällä tasolla.

Se, että ylipäänsä näin käy, että kuuden vuoden jälkeen huomataan, että jotain voimassa ollutta lakia onkin tulkittu väärin, oikeastaan kertoo meidän työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmämme tavattoman suuresta vaikeaselkoisuudesta. Sitä tulkitsevat viranomaisetkaan eivät aina tiedä, mitä lailla on tarkoitettu ja haluttu. Senpä takia nyt sitten tässäkin tämä selvennys, että työmarkkinatukeen on oikeus riippumatta siitä, millä perusteella oleskeluluvan on saanut, on yksi askel, pieni askel koko järjestelmän selkeyttämisen kannalta.

Toinen huomio, jonka haluan ottaa esille, on se, että käsitellessämme tätä kyseistä lakia törmäsimme ongelmaan, että myös nuorten työmarkkinatuen kohdalla on tämmöisiä vähän vastaavia takaisinperintäkysymyksiä. Esimerkiksi kun nuori on hänelle räätälöityyn työllistymissuunnitelmaan kuuluvissa toimenpiteissä mutta ei jostain syystä olekaan hakenut esimerkiksi syksyn yhteishaussa opiskelupaikkaa, niin on voitu todeta, että tämmöisen opiskelupaikkahakuvelvoitteen laiminlyönti johtaakin sitten takaisinperintään, vaikka toinen viranomainen on laatinut yhdessä sen nuoren kanssa yksityiskohtaisen ohjelman, miten se polku työllisyyteen johtaa. Valiokunta tätä asiaa edelleen käsittelee, ja uskon, että tästä myös viestimme tuonne ministeriön suuntaan ja yritämme yhdessä hyvässä yhteistyössä työministerin kanssa tätäkin probleemia ratkoa.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kyse on tässä tämmöisestä kömmähdyksestä, joka silloin aikanaan, kun lakia on muutettu, on jäänyt huomaamatta. Todennäköisesti se olisi jo korjattu silloin aikanaan, oliko se vuonna 2004, kun muutettiin lakia. Nyt tässä näin pitkään tämä on voinut olla siten, jotta ei ole aikaisemmin huomattu tuolla virkamiesportaassa, että tämmöinen on olemassa. Nyt tässä oikaistaan tämä asia, ja se on ihan aiheellista. Ei ole mitään syytä pitää eriarvoisessa asemassa näitä ulkomaalaisia, jotka ovat täällä työluvalla tai muuten työskentelevät.

Tässä tulee ylimääräistä byrokratiaa, mutta onneksi tässä ei nyt ole hirveän isosta porukasta kyse, niin kuin ymmärsin valiokunnassa, että se määrä ei ole valtavan iso, muutamia kymmeniä mahdollisesti, tai satoja enintään. Kyse on siitä, jotta kun nyt tämä takautuvasti tehdään 10.5.2010 alkaen tämä korjaus, niin siinähän taas nämä henkilöt joutuvat semmoiseen takaisinperintäpyöritykseen, koska todennäköisesti ne ovat sitten jollakin muulla etuudella saattaneet olla, joko toimeentulotuella tai jollakin muulla. Tämä aiheuttaa ylimääräistä työtä, mutta se on nyt hyvä oikaista, koska pitemmälle mennessähän tämä olisi johtanut ihan älyttömään tilanteeseen, jossa kunnille olisi tullut lisää kustannuksia, kun tietysti nämä ihmiset olisivat olleet yhä enemmän toimeentulotuella. Nyt tämä oikaistaan, ja tämä on myönteinen seikka.

Merja  Kuusisto  /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösesitys on erittäin hyvä. On harmillista, että osa ihmisistä on jäänyt ilman työmarkkinatukea, ja se kertoo myös tästä meidän tavastamme tehdä tätä työtä, että saattaa sattua virheitä. Se on hyvin ikävää niille ihmisille, joiden kohdalle se sattuu, että jää syyttä ilman työmarkkinatukea laintulkinnan, virheellisen lain takia. Mutta nyt on erittäin hyvä, että tämä asia on huomattu ja virhe saadaan korjatuksi. Täytyy toivoa, että ei tulisi sitten mitään takaisinperintää näiltä ihmisiltä, ja on hyvä, että takautuvasti kumminkin toukokuusta 2010 maksetaan heille kuuluva työmarkkinatuki.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! On erittäin hyvä, että työelämä- ja tasa-arvoasiainvaliokunta haluaa korjata tällaisen yksilöitä kohtaavan väliinputoamisongelman. Mutta haluaisin tässä yhteydessä kiinnittää huomiota myös siihen, että kun 500 vuorokautta tulee täyteen pitkäaikaistyöttömillä, niin tällöin meidän pitäisi luoda sellainen järjestelmä, jolla kunnat pakotettaisiin työllistämään nämä ihmiset tietysti valtion antamalla taloudellisella tuella, koska maassa on tekemätöntä työtä paljon ja olisi ihmisen kannalta, tämän tukien ulkopuolelle putoavan työttömän kannalta, hyvin hyödyllistä, että hän pääsisi tekemään jotakin. Kaikki työ on mielekästä ja tarkoituksenmukaista.

Yleiskeskustelu päättyi.