Täysistunnon pöytäkirja 120/2010 vp

PTK 120/2010 vp

120. TORSTAINA 25. MARRASKUUTA 2010 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

6) Laki vesiliikennelain 8 §:n muuttamisesta

 

Sirpa Asko-Seljavaara /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tämä lakialoite on eduskunnan veneily- ja vesistöjensuojeluryhmän lakialoite. Tämä ryhmähän perustettiin jo noin seitsemän vuotta sitten, ja perustaminen oikeastaan tapahtui tasavallan presidentti Tarja Halosen aloitteesta. Olemme järjestäneet lukuisia seminaareja, tavanneet veneilytoimittajia ja veneilyjärjestöjen edustajia. Nyt heiltä on tullut myöskin tämä aloite, että me saisimme pelastusliivipakon myöskin pienveneisiin. Suomessa nimittäin hukkuu 150 henkeä vuodessa ja heistä 50 tai 60 hukkuu pudottuaan veneestä. Hukkuneista 25 on pudonnut soutuveneestä tai jollasta.

Vesiliikennelaki, joka on vuodelta 1996, ja -asetus vuodelta 1997 määräävät pelastusliivit mukaan veneisiin, jotka ovat yli viisimetrisiä moottori- tai purjeveneitä. Niissä veneissä, joissa pelastusliivien mukana pitämistä edellytetään, sääntöä noudatetaan varsin hyvin. Kuitenkin noin puolet hukkumisista tapahtuu pienissä aluksissa, joissa pelastusliivit eivät ole pakollisia. Pelastusliivejä voidaan perustellusti verrata turvavöihin autoissa: molemmat ovat yksinkertaisia ja edullisia välineitä, joilla voidaan säästää ihmishenkiä. Näiden välineiden käyttö mielletään yleisesti osaksi vastuullisuutta ja turvallisuutta.

Nyt esillä olevassa lakialoitteessa esitetään, että velvoite pitää mukana pelastusliivi, kelluntapukine tai pelastuspuku kullekin vesikulkuneuvossa olijalle laajennettaisiin koskemaan myös alle viisimetrisiä vesiliikennealuksia. Muutoksella siis voitaisiin pelastaa noin 25 ihmishenkeä vuodessa. Muutos kohdistuisi vesiliikennelain 8 §:ään, johon lisättäisiin vaatimus pitää mukana kelluntavälineitä kaikille vesikulkuneuvossa olijoille. Esitetyn lakimuutoksen haitat ovat lähes olemattomat verrattuna siihen hyötyyn, mikä niistä olisi. Eduskunnan veneily- ja vesistöjensuojeluryhmä on todella kuullut veneilyjärjestöjä ja veneilytoimittajia, ja he ovat tätä erityisesti tukeneet.

Tämä esitys on nyt ajankohtainen, koska oikeusministeriö on asettanut viime elokuussa työryhmän selvittämään rikoslain 23 luvun 5 §:n muutosta vesiliikennejuopumuksen promillerajasta. Työryhmä ottaa samalla myös kantaa siihen, voitaisiinko vesiliikenteen turvallisuutta parantaa myös muilla keinoilla, kuten ehdotetaan tässä pelastusliivipakkoa kaikkiin aluksiin.

Lauri  Kähkönen  /sd:

Arvoisa puhemies! Oheinen lakiesitys on erittäin kannatettava. Jossakin vaiheessa itsekin kävin näissä veneilyryhmän kokouksissa ja mielelläni olisin nimeni tähän laittanut, jos sitä olisi pyydetty.

Niin kuin lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja totesi, pelastusliivejä käyttämällä olisi varmasti menneenäkin kesänä monet ihmishenget voitu pelastaa, mutta toki monessa tapauksessa varmasti alkoholi on lisänä ollut näissä onnettomuuksissa. Toivottavasti kuitenkin tämä lakiesitys menee eteenpäin ja konkretisoituu, ja silloin varmasti tämä on signaali myös kansalaisille.

Itse olen käyttänyt myös soutuveneessä näitä liivejä, ja se on myös malli nuorille. Esimerkiksi omien lastenlasten kanssa paljon kalalla kun kuljetaan, niin tosiaan myös he tottuvat siihen ja näkevät, että aikuiset näitä liivejä käyttävät. Uskon myös, että kun poliisi tätä yleistä valvontaa suorittaa, niin sillä tavalla poliisi voisi myös ehkä luontevammin ohjata näitä veneilijöitä, niitä, jotka soutuveneellä liikkuvat, ohjeistaa kansalaisia, koska jos ne pelastusliivit siellä veneenpohjalla ovat, niin niistä ei tosiaan mitään hyötyä ole. Toki nämä pelastusliivitkään eivät aina auta, jos päihteet ovat hyvinkin voimakkaasti kuvassa mukana.

Eli vielä kerran: Lämpimästi kannatan tätä esitystä ja toivon, että myös valiokunnassa tämä menee eteenpäin.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! On se aika ihme, jotta normaali maalaisjärjen käyttö ei riitä näissä asioissa, vaan pitää tehdä laki siitä, jotta on liivit joka paikassa. Itse kun koko ikäni tuolla vesillä olen liikkunut ja välillä liivejäkin pitänyt, niin olen sitä mieltä, jotta kaikkea ei pitäisi jollakin uhkalla, pakotteella säätää. Mutta ilmeisesti tämä suomalainen juntti on niin kovapäinen, jotta se ei muuten usko, vaan pitää olla laki ja tiukat sanktiot siinä. Mutta toivon mukaan tämä aloite johtaa siihen, jotta tämmöinen yleinen tietous paranee siitä. Sehän on mahdottomuus saada semmoista aikaan, jotta siellä joka lammella, joella ja hetteiköllä olisi joku poliisi kyttäämässä ja sakottamassa. Sen takia toivon mukaan tämä yleinen valistus auttaisi tässä huomattavasti, eikä tietysti hirveän isoja sakkoja tämmöisistä pitäisi kirjoittaakaan.

Sen vaan kuvaan tässä, kun itse paljon kalastan verkoilla, että kyllä siinä aina ne liivit pitää heittää pois. Niissä on jonkinlaisia narunpätkiä tai lukkoja olemassa, ja kun ne verkot jäävät niihin kiinni, niin paljon isompi vaara on hukkua, kun verkkojen mukana tipahtaa sitten sinne syvemmälle. Semmoista nimittäin on tapahtunut. Joku on hukkunut, jäänyt verkkoon kiinni, vaikka liivit ovat olleet päällä. Sekin on mahdollista. Sen takia järjen käytön pitää olla sallittua, ja kun se poliisi tulee sitten sinne kyttäämään, kun minulla ei ole liivejä päällä, niin sen pitää olla lieventävä asianhaara, jos on verkkoja nostamassa.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Minä ajattelen hyvin samalla tavalla tästä sinänsä hyvältä vaikuttavasta lakialoitteesta. Jos on näin, että pitäisi simuloida nimenomaan tämän kokoisissa veneissä, joissa on siis, sanotaan, neljä kappaletta veneilijöitä kyydissä, yksi edessä ja yksi takana ja kaksi keskellä tuhdolla, ja vielä jos harrastetaan juuri sellaisia kalastustoimenpiteitä, joita ed. Lahtela tässä kuvasi, niin se voi olla sillä tavalla, että siellä on niin ahdasta ja takerrutaan kiinni sillä tavalla, että hukkumistilasto siitä vaan komistuu, ja se on erittäin negatiivista komistumista.

Myöskin sitten tämä alkoholipoliittinen ulottuvuus on kanssa tässä hyvin merkittävä. Mutta tässähän jo esittelystä kävi ilmi, että tämä näkökohta on siinä työryhmässä otettu huomioon jo elikkä itse asiana kytkemällä nämä kaksi asiaa yhteen, mikä on ihan asiallista. Elikkä tämä saattaa selittää sen, miksi näin ei ole lainsäädännössä jo menetelty; se historiallinen syy, miksi tätä pykälää ei lainsäädännöstä löydy tällä hetkellä, saattaa löytyä juuri tässä keskustelussa esiin tulleista näkökohdista.

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Aloite on tietysti tavattoman vakava, kun se tähtää siihen, että hukkumiskuolemantapauksia voitaisiin vähentää määräämällä pelastusliivit tai kelluntavälineet pakollisiksi myös näissä pienissä veneissä. Luulen, että syy siihen, että aikaisemmin niitä ei ole ollut pakollisena voimassa olevassa lainsäädännössä, johtuu siitä, että vähänkin isomman aluksen kohdalla tulee lainsäädäntö vastaan, joka sanoo, että aluksella pitää olla kippari, joka vastaa siitä, että se vene on asianmukaisesti varustettuna. Jos nyt yksittäinen mies lähtee verkon kokemiseen, niin onko hän silloin sen veneen kippari, joka vastaa siitä varustuksesta? Ehkä niinkin jatkossa.

Ei varmasti kaikkia hukkumistapauksia, jotka liittyvät veneilyyn, voida tällä poistaa. Läheisessä tuttavapiirissäni muutama vuosi sitten kuoli mies, joka putosi pimeässä liukkaalta laiturilta. Oli ammattikalastaja, mutta uimataidoton, ja hukkui siihen kotirantaan. Tällaisia tapauksia voi tulla jatkossakin. Uimataitohan on hyvin tärkeä silloin, kun halutaan välttää kuolemantapauksia, jotka liittyvät veneilyyn ja veneestä putoamiseen.

Ajattelen myös siihen tapaan, mitä ed. Lahtela tässä puhui, että sitten tulee joitakin käytännön ongelmia. Näiden kalastajien kanssa olen puhunut siitä, että pitää miettiä, minkälaiset ne kelluntavälineet ovat, jos ne ovat yllä siellä veneessä silloin, kun verkkoja on siinä veneessä. No, tämä lakiesitys ei tähtää siihen, että tulisi pakko pitää pelastusliivejä. Pidän tärkeänä ra-jauksena sitä, että pelastusliivin ylläpitopakkoa ei tule, vaan että kelluntavälineiden pitää olla veneessä mukana.

Ehkä sitten seuraamusjärjestelmää voisi miettiä vähän samaan tapaan kuin meillä on olemassa polkupyöräilijöille kypäränkäyttöpakko, mutta nähtävästi siitä ei sakkoja tule, vaikka ilman kypärää ajelisi. Mutta tähtäin on siinäkin tärkeä, koska kaatumistapauksissa päävammat ovat vaikeita ja voivat johtaa kuolemantapauksiin ja kypärällä pyritään niitä estämään. Sama ajatus on tässä pelastusliivien mukanaolopakossa soutuveneiden osalta.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa herra puhemies! Totean samaa kuin ed. Lahtela alussa ihmetellen, miksei tätä asiaa ymmärretä ja ole jo ymmärretty. Ed. Asko-Seljavaaran aloite on mielestäni hyvin perusteltu turvallisuustekijä, ja kannatan sitä ehdottomasti.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Paljon kiitoksia viisaista mielipiteistä. Ymmärrän teitä erittäin hyvin, että te haluaisitte ehkä, että ne pitäisi pitää päällä. Mutta kun se 8 § määrää, että niiden liivien pitää olla mukana eikä päällä muissakin aluksissa, niin en usko, että sitten, kun alus tulee pienemmäksi kuin 5 metriä, niin ne pitäisi olla päällä ja jos se on isompi, niin ne pitää olla lattialla. En usko, että on viisasta määrätä niitä päälle, vaan että ne ovat mukana. Monet veneilyasiantuntijat, joita me olemme paljon tavanneet, suurten veneilyseurojen kommodorit jne., ovat sanoneet, että kyllä se olisi hyvä asia, että ne olisivat mukana. Sitten kun aallokko nousee ja hätätila tulee, niin kyllä ne sieltä veneestä kuitenkin löytyvät päälle. Kyllä nykyiset kelluntavälineet ovat niin fiksuja, minä uskoisin, että ne päällä kyllä voisi kalastaa.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Asko-Seljavaara on tehnyt mielenkiintoisen aloitteen, josta on syntynyt yhtä mielenkiintoinen keskustelu. Ymmärrän hyvin, että tavoitteena on estää hukkumiskuolemia. Tämä on hyvä tavoite, mutta kenties nykyinen lainsäädäntö on tässä asiassa kuitenkin riittävä. Mielellään ei pidä lain tasolle viedä sellaisia asioita, jotka voidaan hoitaa terveellä järjellä.

Paljon tärkeämpi olisi kiinnittää huomiota alkoholiongelmaan vesillä liikuttaessa. Alkoholi on aina ongelma, jos ollaan vesillä, ja silloin viitaten tähän kysymykseen nimenomaan, jos on konevoimalla kulkeva vesikulkuneuvo, niin siellä pitäisi alkoholin promillerajat saattaa samalle tasolle kuin maatieliikenteessä, koska siellä on myös tämä hukkumisvaara olemassa.

Lauri  Kähkönen  /sd:

Arvoisa puhemies! Pyysin tämän puheenvuoron ed. Lahtelan puheenvuoron jälkeen. Eli minulla on kyllä täysin toisenlaiset kokemukset, mitä liittyy kalastukseen, ja viittaan lakialoitteen ensimmäiseen allekirjoittajaan. Ainakin minulla on sellaiset pelastusliivit, joihin eivät verkot tartu, ja kalastaessa aivan hyvin niitä voi käyttää. Väitänpä, että niissä tilanteissa ennen kaikkea tulee tavallaan, voi sanoa, vaarallisia tilanteita, koska ainakin tällä iällä vuosien mittaan on nähnyt sen, että välttämättä se tasapaino ei ainakaan parane ja jalat eivät samalla tavalla liiku veneessä kuin aiemmin. Niinpä nämä liivit mielestäni ovat vielä tähdellisempiä, kun ollaan kalastamassa — oli sitten kyse katiskojen kokemisesta, jolloin useinkin joudutaan pystyyn nousemaan, tai sitten, kun verkkojen kanssa pelataan. Mutta joka tapauksessa toivottavasti entistä enemmän näitä liivejä myös jatkossa käytetään, meni tämä laki läpi tai ei, koska sillä tavalla ainakin turvallisuus lisääntyy.

Merja  Kuusisto  /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä lakialoite on erittäin hyvä, ja aivan niin kuin ed. Sirpa Asko-Seljavaara sanoi turvavyöpakosta, siihen ei haluttu oikeastaan millään konstilla lähteä. Mutta pikkuhiljaa sitten, kun laki tuli ja sitä ruvettiin käytännössä toteuttamaan, ihmiset tottuivat hyvin nopeasti siihen, että aina kun astut autoon, niin ensimmäinen asia on, että laitat turvavyön kiinni, ja sen jälkeen vasta startataan ja lähdetään ajamaan.

Uskon, että tämä lakialoite on varmasti samanlainen, että ihmiset eivät mene veneeseen ilman, että heillä on turvaliivit mukana, ja opitaan käyttämään niitä ihan samalla lailla kuin turvavyötäkin. Joka vuosi, joka kesä, keväällä aikaisin alkavat aina tiedotuskampanjat, "käyttäydy vesillä järkevästi", ja pyritään vähentämään hukkumiskuolemia. Mutta tässä on nyt useana vuonna kumminkin todettu, että vaikka kampanjaa tehdään, se ei ole tuottanut tulosta. Olen erittäin tyytyväinen, jos tämän lakialoitteen johdosta edes yksi kaksi henkeä säästetään per kesä, se on hieno asia.

Hannu  Hoskonen  /kesk:

Herra puhemies! Ed. Sirpa Asko-Seljavaara on tehnyt erinomaisen lakialoitteen vesiliikennelain 8 §:n muuttamiseksi. On omalla laillaan kummallista, että meillä vaaditaan esimerkiksi lasikuituveneiltä tiettyjä kelluntaominaisuuksia ennen kuin saa CE-merkinnän. Elikkä vaaditaan, että vene kelluu veden pinnalla, kun se menee kumolleen, mutta ei vaadita, että kun sen matkustaja tipahtaa järveen, hän kelluisi pinnalla turvallisesti ja olisi sieltä poimittavissa. On tämä melkoinen paradoksi.

Toinen paradoksi on tietenkin se — aivan kuten ed. Kuusisto hyvin äsken kuvasi sitä, kun vastustettiin turvavöiden käyttöä — mitä ihmettelen suuresti, että tämmöistä lakia ei vielä Suomessa ole, että pelastusliivi määrättäisiin pakolliseksi veneessä. Ed. Lauri Oinonen aivan oikein totesi, että nykyiset pelastusliivit ovat miellyttäviä käyttää. Sen voi ostaa vaikka pelastustakkina ja parhaimmillaan lämmön pitävänä pelastuspukuna, jolloin syksylläkään ei huku, eikä keväällä, kylmään veteen. Kannatan lämpimästi tämän aloitteen hyväksymistä.

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Minä varovasti vesistö- ja veneilyryhmän jäsenenä myös tuen tätä aloitetta, mutta sanoudun kyllä irti kaikista sellaisista lainsäädäntöhankkeista, joissa määrättäisiin pakolliseksi pelastusliivien päälle pukeminen. Siksi minusta tämä aloite on viisaasti tehty, kun tämä tähtää siihen, että niiden pitää olla mukana.

Itse toimin juuri niin, kuin ed. Asko-Seljavaara kertoi, että kun veneilen — monen monena kesänä vuosikymmenten ajan — silloin kun ilma huonontuu tai tulee joku hankala tilanne, silloin ehdottomasti liivit päälle. Mutta muuten, aurinkoisena päivänä, jolloin on rauhallinen meno, ei niitä ole pakko pitää päällä, enkä pode siitä huonoa omaatuntoa. Silloin on toinen tilanne, jos on lapsia mukana ja näytetään heille vähän mallia. Tämä on tärkeää.

Mutta kuulin vähän erikoisen viestin ed. Hoskoselta äsken, että eikö se olisi merkittävää, että veneistä säädettiin, että niiden pitää pystyä kellumaan, että tuli tämä pakko. Kyllä minä pidän sitä erittäin tärkeänä saavutuksena ja uskon, että sen kautta on yksi jos toinen säästänyt henkensä, kun vene on kaatunut ja se on kuitenkin kannatellut.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Aloitteentekijä totesikin, jotta ei tarvitse olla päällä, ja se helpotti minun ajatteluani. Jos ajatellaan, että on kuuma kesäpäivä — minulla on erilaiset käytöstavat kuin teillä monessa muussa asiassa — minä yleensä lähden silloin, mahdollisesti hyppään veneeseen ja otan onget mukaan ja voin heittää ankkurin luodolle ja käydä veneessä onkimaan ja siinä on hyvä ottaa aurinkoa. Olisi se aika kummallista, jos minun pitäisi vetää se pelastusliivi päälle. Sitten kun lippahattu on päässä, niin naama kyllä ruskettuisi ja jalat ruskettuisivat ja käsivarretkin ruskettuisivat, riippuu vähän liivin mallista, ja rusketusrajat olisivat aika merkilliset. Kun tulisi eduskuntaan sitten loman jälkeen ja menisi saunaan, niin jätkät kysyisivät, että mitenkäs sinulla noin valkoinen on tuo maha ja selkä. (Ed. Asko-Seljavaara: Entäs jos tulee ukkosmyrsky?) — Onneksi ed. Asko-Seljavaara vapautti tästä tuskasta, ei tarvitse tämmöisiä omituisia raitoja olla.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Hoskonen mainitsi sen, että lasikuituveneitten pitää kellua määräysten mukaan. Tämä on aivan oikea vaatimus, koska vanhastaan Suomessa on opetettu, kun on ollut vain puuveneitä, että veneeseen kun tarttuu kiinni, jos siitä jostakin kiinni saa, niin silloin on hyvät mahdollisuudet pelastautua. Eli on luonnollista, että lasikuituveneille tässä suhteessa on asetettu samat edellytykset kuin on puuveneilläkin.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Yksi syy saattaa olla käytöksessä. Niillä, jotka liikkuvat järvillä, ja niillä, jotka liikkuvat merellä, voi olla erilaisia käyttäytymismalleja.

Keskustelu päättyi.