Täysistunnon pöytäkirja 121/2008 vp

PTK 121/2008 vp

121. TIISTAINA 9. JOULUKUUTA 2008 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys Merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

 

Saara Karhu /sd:

Arvoisa puhemies! Käsittelyssä on hallituksen esitys Merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi, ja valiokunnan mietintö siitä on erittäin kriittinen. Se on niin kriittinen, että sen lopputulemaksi voitaisiin todeta, että valiokunta on yksimielisesti sitä mieltä, että tämä hallituksen esitys pitäisi hylätä. Siitä huolimatta valiokunnan enemmistö tukee hallituksen esitystä ja katsoo tämän todella kovasti tilannetta arvostelevan mietintönsä päätteeksi, että hallituksen esitys on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen. Tässä on vielä usea lausuma tämän mietinnön hännässä.

Me kuitenkin oppositiossa katsoimme, että tätä hallituksen esitystä ei ole syytä viedä eteenpäin, ja olemme tehneet tähän vastalauseen. Meidän mielestämme hallituksen esitys merkitsisi askelta taaksepäin nykyaikaisessa merentutkimuksessa ja heikentäisi oleellisesti kykyä tarttua ja vastata Itämeren ympäristöongelmiin.

Tällä Merentutkimuslaitoksen pilkkomisella ei näyttäisi olevan mitään tieteellisiä perusteita, ja se itse asiassa merkitsisi merifysiikan erottamista merikemiasta ja meribiologiasta. Kansainvälinen arviointiryhmä on todennut, että Merentutkimuslaitoksen nykyinen strategia täyttää modernin merentutkimuksen vaatimukset, ja pitää myös tätä pilkkomisajatusta huonona.

Yhteiskuntapoliittisesti asiassa on huolestuttavaa se, että päätös sisältää budjettivallan siirron eduskunnalta Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen johtajille eli valtiolliselta tasolta laitostasolle, ja tämä on täysin ristiriidassa Suomen kansainvälisten intressien kanssa vaikuttaa Itämeren alueen elinkelpoisuuteen.

Ikävä piirre tämän hallituksen esityksen taustakäsittelyssä on myös se, että koko muutosprosessin aikana henkilöstöllä ei ole ollut täyttä mahdollisuutta vaikuttaa omaan asemaansa uusissa organisaatioissa. Hyvänä esimerkkinä voidaan tämän prosessin läpiviennistä mainita esimerkiksi se, että parhaillaan Syken tiloissa Töölössä on meneillään remontti, jonka päätteeksi sinne muuttaa sitten tämä osa pilkottua laitosta. Tästä remontista ja muutoksesta on tehty määräaikainen sopimus jo keväällä, ja se antaa tietysti sellaisen mielikuvan, että kun tämä hallituksen esitys on nyt vasta eduskunnan käsittelyssä ja käytännössä pelisääntöjen mukaan saattaisi jopa mennä nurin täällä — mitä tietysti ei tapahdu, mutta näin saattaisi olla — niin tuntuu oudolta, että tällainen remontti on kuitenkin hyvin pitkällä. Täytyy sanoa, että tämä on kaiken kaikkiaan aika erikoista kokonaistalouden kannalta. Vielä kun ajatellaan sitä, että jonkin vuoden kuluttua ilmeisestikin oltaisiin viemässä koko tämä toiminta Viikkiin, niin ihan luvalla voi kysyä, mikä tällaisen väliaikaisen järjestelyn merkitys on.

Todellakin näitä olemassa olevia suunnitelmia siirtää Suomen ympäristökeskus Viikin kampusalueelle on olemassa. Myös Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen siirtämisestä Viikkiin on tehty päätös. Paras vaihtoehto Itämeren tutkimuksen aseman takaamiseksi ja vahvistamiseksi tässä vaiheessa olisi keskeyttää Merentutkimuslaitoksen lakkauttamista koskevat suunnitelmat ja sen sijaan aloittaa Merikeskuksen suunnittelu ja luominen Viikin kampusalueelle. Tällaista on ehdottanut myös Merentutkimuslaitoksen henkilöstö ja johto. Sen sijaan nyt sitten aiotaan todellakin pilkkoa Merentutkimuslaitoksen toiminta kahteen virastoon ja neljään fyysiseen osoitteeseen.

Oikeastaan kun kyseessä on jo kakkoskäsittely ja ilta on pitkällä, voisin todeta, että edellä kuullun perusteella esitän, että nämä lakiehdotukset hylätään vastalauseen mukaisesti ja hyväksytään yksi lausuma, vastalauseen lausumaehdotus, joka kuuluu seuraavasti: "Eduskunta edellyttää, että Merikeskuksen perustaminen Viikin kampusalueelle aloitetaan ja samalla selvitetään mahdollisuudet Suomen ympäristökeskuksen, Merentutkimuslaitoksen ja Ilmatieteen laitoksen yhdistämisestä ympäristöministeriön alaisuuteen." Vastalauseessa ovat mukana meidän sosialidemokraattien lisäksi vasemmistoliitto ja kristillisdemokraatit.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Karhun tekemää ehdotusta sekä lakiehdotusten hylkäämisen että tämän lausuman hyväksymisen osalta. Totean myös, että ympäristövaliokunta käsitteli tätä hyvin kriittisesti, aivan samalla tavalla kuin liikenne- ja viestintävaliokunta. Myös ympäristövaliokunnan lausunnosta olisi voitu aivan hyvin johtaa yhteenveto, jossa lakiehdotus hylätään. Valiokunnan enemmistö ei tähän kuitenkaan mennyt, mutta eriävässä mielipiteessä esitetään lakiehdotuksen hylkäämistä ja myöskin Merikeskuksen perustaminen Viikin kampusalueelle, Merentutkimuslaitoksen ja Ilmatieteen laitoksen yhdistäminen ympäristöministeriön alaisuuteen oli tässä eriävässä mielipiteessä esillä lausumana. Sen allekirjoittivat myöskin valiokunnan sosialidemokraattiset, vasemmistoliiton, kristillisdemokraattien ja ruotsalaisen kansanpuolueen edustajat, kyseessä oli siis vielä laajempi mielipide eriävän mielipiteen suhteen kuin oli liikenne- ja viestintävaliokunnassa.

Arvoisa puhemies! Tästä asiasta puhuttiin varsin laajasti ensimmäisen käsittelyn yhteydessä, ja meitä oli silloin vielä koko joukko enemmän ihmisiä paikalla. Tässä kohdin voi vain todeta sen, aivan niin kuin täällä ed. Karhu sanoi, että nyt mietintövaliokunnan teksti johtaisi aivan hyvin siihen johtopäätökseen, että hallituksen esitys hylätään. Se olisi aivan looginen lopputulos. Tähän ei kuitenkaan sitten menty. Kysymykseen, miksi, ainut vastaus, minkä minä voin tästä löytää, on se, että taustalla on tuottavuusohjelma. Mitään muuta järjellistä selitystä tähän ei voi olla.

Tämä on hyvin epälooginen, hyvin kallis, sekä henkisiä että aineellisia resursseja hävittävä ratkaisu, minkä nyt hallitus on esittänyt, ja jälleen se esitys, minkä Merentutkimuslaitos teki, että perustetaan suoraan Merikeskus, johonka yhdistetään eri toimijat, ja otetaan aikalisä ja viedään se Viikkiin, on kestävä, myös taloudellinen, tutkimuksen kannalta järkevä vaihtoehto. Nyt vielä tämä miljoonia maksavien laboratorioiden hajottaminen on todella kummallista. Se kiteytyy tähän, että laboratoriot hajotetaan niin, että yksi menee Hakuninmaalle, toinen Mechelininkadulle, kolmas jää Dynamicumiin, ja sitten vielä tapahtuu tämä fysikaalisen toiminnan irrottaminen tästä kokonaisuudesta. Siis biokemiallinen laboratorio jakautuu kolmeen osaan ja vielä fysikaalinen on sitten erikseen neljäntenä osoitteena. Kilometrit tietysti merkitsevät tässä, koska kysymys on siitä, niin kuin muistan ensimmäisessä käsittelyssä ed. Pulliaisen kokemuksesta puhuneen, että saadaan se kriittinen aivomassa, tutkijat, samaan paikkaan pohtimaan näitä asioita yhdessä ja innovoimaan niitä.

Näin ollen toivon, arvoisa puhemies, että kun tämä asia menee eteenpäin tässä käsittelyssä äänestykseen, niin myöskin hallituspuolueen kansanedustajat voisivat tähän asiaan ottaa sen kannan, joka pohjautuisi asiantuntijalausuntoihin, joista on vielä lopuksi hyvä mainita tämä kansainvälinen korkean tason paneeli ja sen mielipide tästä asiasta.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Merentutkimuslaitoksen lopettaminen ja toimintojen pirstominen tällä hetkellä neljään eri paikkaan on todella erittäin valitettavaa. Ainakaan tämän keltaisen kirjan mukaan ensi vuonna ei ole kysymys tuottavuusohjelmasta, koska sekä Sykelle että Ilmatieteen laitokselle myönnetään enemmän rahalisäyksiä kuin mitä Merentutkimuslaitos on maksanut tänä vuonna. Nythän liikenne- ja viestintävaliokunta on tehnyt erittäin hienon mietinnön, ja siinä on useita lausumia. Onkin nyt hyvin tärkeää, että liikenne- ja viestintävaliokunta valvoo, että nämä lausumat todella toteutuvat ja että tätä Merikeskusta aletaan suunnitella ja rakentaa, koska Itämeri saastuu koko ajan. Me tarvitsemme merentutkimusta.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ministeri Vehviläinen varsin mainiosti kuvasi täällä edellisellä kerralla sitä, kuinka tarvitaan suurta kriittistä massaa, jotta tiede menee eteenpäin. Sehän olisi tarkoittanut tässä tapauksessa nimenomaan sitä, että nämä kolme laitosta yhdistetään suureksi yksiköksi, joka sijoitetaan yhteen pisteeseen, mutta nythän näin ei tapahdu vaan tehdään juuri päinvastoin, elikkä teoria ja käytäntö ovat äärimmäisessä ristiriidassa toistensa kanssa. Kysymys on eräästä surullisimmasta Suomen tieteen historian prosessista, käsittämättömästä mokasta, jolle ei nyt sitten enää näytä voivan yhtään mitään.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Arvoisa puhemies! Me olemme keskustelleet tästä lakiesityksestä tässä salissa lähetekeskustelussa. Viime viikolla täällä on käyty erittäin ansiokas ensimmäisen käsittelyn keskustelu. Valiokunnat ovat tehneet tämän ympärillä hyvin perusteellista työtä. Huomaan nyt jo tästä lyhyestä keskustelusta tähän mennessä, että kovin paljon uusia argumentteja ei tietenkään luonnollisestikaan tämän asian ympärille ole enää tässä viimeisten päivien aikana syntynyt. Muutamaan asiaan haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota.

Kun tässä nyt ollaan keskeisesti huolissaan siitä, että pilkotaan merentutkimusta, niin kun katsoo tätä nykytilaa, niin sitä voi hyvinkin pitää pilkkeisenä. Itämeren suojelun keskeinen haaste on rehevöityminen, ja sitä taustaa vasten on erittäin hankala tilanne, että meillä on aivan eriytettynä valuma-alueilta tulevan rehevöitymisen tutkiminen, rannikkovesien tutkiminen ja aavan meren tutkiminen. Tätä varmaankin joltain kantilta katsottuna voi pitää pilkkomisena, aivan yhtä perustellusti ja vielä perustellummin tätä voi pitää nimenomaan yhtenäistämisenä.

Korostaisin vielä kerran, niin kuin olen valiokunnassa ja tässäkin salissa aikaisemmin korostanut, että Merentutkimuslaitoksen tutkijoille on kosolti uusia mahdollisuuksia ja hyötyjä ja iloja siitä suuresta kokonaisuudesta, jota esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksessa erilaisen ympäristötutkimuksen osalta on. Merentutkimus on osa ympäristön tutkimusta, ja tämä organisatorinen muutos tukee tätä.

Itämeri-politiikassakin haetaan entistä enemmän tällaista holistista näkökulmaa, laaja-alaista näkökulmaa, jonka yksi esimerkki ovat kaavailut siitä, että pyrittäisiin tämmöinen samanlainen aluesuunnittelu viemään tänne meren hyödyntämiseen kuin mitä meillä on maankäytönkin osalta olemassa. Silloin nimenomaan puhutaan eri sektoreitten välisestä yhteistyöstä. On hankala asia, jos meillä koetaan niin vaikeaksi se, että sektoritutkimusta pyritään tuomaan kohti tätä holistista näkökulmaa. Tässähän yksi keskeinen tavoite nimenomaan on pystyä laaja-alaisemmin yhdistämään luonnontieteellinen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen tutkimus.

Täällä ollaan kovasti huolissaan tästä fyysisestä sijoittumisesta. Voin siitä vain todeta, niin kuin hyvin monet tietävät, että tässähän käy sitten niin, jos tämä esitys hyväksytään, että Sykestä siirtyy tutkijoita tiettyyn eri paikkaan niin, että ne tutkijat, jotka tosiasiassa tekevät tiivistä yhteistyötä, myöskin sijaitsevat samassa paikassa.

Eduskunnan mietintöön sisältyy hyvin merkittävät lausumat, ja me ainakin ympäristöministeriössä olemme jo käynnistäneet, startanneet, valmistautumisen, ainakin henkisen valmistautumisen, niiden lausumien eteenpäinviemiseen, ja varmasti myöskin LVM:ssä näin on tehty, mutta varsinaiset toimenpiteet odottavat tietysti vielä eduskunnan päätöstä.

Janne Seurujärvi /kesk:

Arvoisa puhemies! Aivan kuten täällä on todettu, liikenne- ja viestintävaliokunta on tähän hallituksen esitykseen perehtynyt erityisellä huolellisuudella ja vakavuudella, on suorittanut asiantuntijakuulemiset, on suorittanut vierailut eri paikkoihin ja pyrkinyt sillä tavalla itsenäisesti myös perehtymään asiaan ja löytämään sen kokonaisnäkemyksen ja -kuvan tästä asiasta. Valiokunta on ollut hyvin kriittinen monissa paikoissa. Tausta-ajatuksena on tietysti ollut merentutkimuksen tason säilyttäminen ja sen vahvistaminen sekä tulevaisuudessa Itämeren tutkimuksen tilanteen parantaminen.

Nämä lausumaehdotukset tällä samalla vakavuudella on tehty tähän, ja ed. Asko-Seljavaara evästi valiokuntaa olemaan tiukkana niiden valvonnan suhteen. Todellakin valiokunnan henkisen kriittisyyden takana on nimenomaisesti se, että näihin lausumiin on asetettu aikarajat. Valiokunta tulee seuraamaan tätä prosessia tästä eteenpäin erityisellä huolellisuudella.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ministeri Lehtomäki on lähdössä ilmastokonferenssiin Poznaniin, ja sitä taustaa vasten voi todeta, että merentutkimus ja Itämeren tutkimus on entistä haasteellisempaa johtuen ilmastonmuutoksesta ja niiden toisiinsa liittyvistä vaikutuksista, merien vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta meriin, ja Itämeren kohdalla se merkitsee rehevöitymisen lisääntymistä.

Tässä mielessä vastalauseen lausumaehdotus on erittäin perusteltu. Siinä vietäisiin kokonaisuus Viikkiin, ja siinä olisivat mukana kaikki toimivat tahot Ilmatieteen laitoksen, Merentutkimuslaitoksen ja Syken osalta. Se edellyttäisi, että tämä väliaikainen pilkkominen, mikä nyt tapahtuu, jos otamme huomioon esimerkiksi liikenne- ja viestintävaliokunnan lausumaehdotuksen, jäisi tapahtumatta ja päästäisiin suoraan toimivaan, isoon yksikköön, jossa olisi se kriittinen massa myös mukana, mihin täällä aikaisemmin viittasimme. Näin ollen, ministeri Lehtomäki, olisi tietysti hienoa, jos pääsisimme heti suoraan tällaiseen oleelliseen avaukseen ja kunnioittaisimme merentutkimusta tieteen- alana, jota ei sovi sinänsä amputoida ja pilkkoa palasiksi, niin kuin nyt tämän esityksen mukaan kuitenkin valitettavasti käy.

Saara Karhu /sd:

Arvoisa puhemies! On todella arvostettavaa, että ministeri Lehtomäki on täällä vastaamassa ja keskustelemassa asiasta myöhään illalla ja ennen pitkää matkaa. Siitä huolimatta täytyy todeta, että ministeri suhtautuu verrattain pienellä huolella näihin uhkakuviin, joita valiokuntakin täällä omassa mietinnössään näkee, puhumattakaan asiantuntijoista, joita valiokunta on kuullut. Kyllä itse ainakin pidän erittäin ongelmallisena merifysiikan erottamista merikemiasta ja -biologiasta, joka on vastoin kansainvälistä merentutkimuskäytäntöä. Sen sanotaan ihan varmasti ymmärrettävistä syistä heikentävän merentutkimusta.

Mitä tulee lausumiin, niin toivon todella, että valiokunta kykenee aiempaa paremmin pitämään lausumista huolta. Kokemuksia on myös siitä, että lausumat ovat jääneet hyviksi aikomuksiksi mietinnön loppuun.

Erkki  Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Nytpähän on saatu edustava näyttö siitä, mitä on Suomen keskustan tiedepolitiikka.

Keskustelu päättyi.