Täysistunnon pöytäkirja 121/2013 vp

PTK 121/2013 vp

121. TORSTAINA 28. MARRASKUUTA 2013 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain 127 ja 152 §:n muuttamisesta

 

Heikki Autto /kok:

Arvoisa herra puhemies! On erittäin tärkeää, että jätteet käsitellään asianmukaisesti ja että jätteet hyödynnetään sellaisena uusiutuvana raaka-aineena kuin mitä ne todellisuudessa ovat. Kierrättämällä jätteitä pystytään osaltaan turvaamaan raaka-ainehuoltoa niin, että talous toimii kestävällä tavalla, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Haluaisin kuitenkin tässä lähetekeskustelussa evästää ympäristövaliokuntaa niin, että vaikka tämä esitys lähinnä koskeekin pakkausten tuottajavastuuseen liittyviä kysymyksiä, niin uusi jätelaki on aiheuttanut kieltämättä tuolla kunnissa ja kaupungeissa ympäri maata paljon keskustelua ja olisi ehkä paikallaan, vaikka laki ei pitkään ole vielä ollut voimassa, myös valiokunnan toimesta tehdä arviointia siitä, miten tämä uusi lainsäädäntö toimii.

Uuteen lakiinhan liittyy monia ulottuvuuksia, yhtenä tietysti se, että kuntayhtymillä, jotka jätehuollosta käytännössä huolehtivat, on nyt hyvin vahva asema alueillaan näistä käytännön pelisäännöistä päättää. Kun on erittäin tärkeää se, että kaikki jätteet päätyvät asianmukaisesti eteenpäin, niin kuntayhtymät ovat sitten asettaneet tällaisia jätteidenkeräyspisteitä. Näiden ylläpitoon puolestaan kerätään jätemaksuja kuntalaisilta, ja osa kuntalaisista, tai kunnassa asuvista henkilöistä, — ne, jotka kokevat, että eivät tämänkaltaista jätettä tuota — on voinut kokea nämä maksut eriarvoistaviksi ja ei-oikeudenmukaisiksi. Myös sellaiset taloudet, esimerkiksi pienessä mökissä asuvat henkilöt, jotka tuottavat hyvin vähän jätettä, ovat kokeneet niillä alueilla, missä taksat peritään sitten ikään kuin kiinteinä, epäoikeudenmukaiseksi sen, että tätä laskutusta ei tehdä todellisten kustannusten mukaan. Samaan aikaan haluan korostaa sitä, että on tärkeää, että jätteitten vienti asianmukaiseen kierrätykseen ja esimerkiksi poltettavaksi on kaikille erittäin matalan kynnyksen takana, jottei jätteitä päädy luontoon.

Laila Koskela /ps:

Arvoisa puhemies! Tällä hallituksen jätelain muutoksella ehdotetaan pakkausten tuottajavastuuseen eräiden velvoitteiden voimaantuloa koskevia säädöksiä ja pakkauksia koskevia soveltamisia, joiden siirtymäaikaa pidennettäisiin vuodella, 1.5.2015 saakka. Jätelaissa säädetään kahden vuoden siirtymäaika, lain vahvistamisajankohta huomioon ottaen kolmen vuoden. Tämä siirtymisaika tarvitaan pakkausten tuottajien vastuun toimeenpanolle.

Tuottajien järjestämiä pakkausten vastaanottopaikkoja ei tällä hetkellä juurikaan ole, koska vastaanottopaikkojen suunnittelu ja perustaminen vaativat käytännössä järjestelyjä ja neuvotteluja kuntien sekä muiden jätealan toimijoiden kanssa, joten he eivät ehdi rakentaa vaatimukset täyttäviä vastaanottopaikkoja ja verkostoa 1.5.2014 mennessä. Hyvin suunniteltu ja riittävän tiheä, helposti saavutettavissa oleva kierrätyspiste tuottaa parhaan kierrätystuloksen.

Lajittelun ja kierrätyksen avulla meistä jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin. Kierrätys säästää huomattavan määrän hyödynnettävää raaka-ainetta, kuten puuta, muovia, metallia, lasia ynnä muuta. Lajittelun jälkeen jätettä voi vielä hyödyntää erinomaisesti esimerkiksi kaukolämmön polttoaineena.

Arvoisa puhemies! Tämä seuraava ei kuulu tähän lakiesitykseen, mutta haluan tämän kuitenkin vielä tässä mainita. Olemme saaneet nähdä tv:stä valtavia muovijätelauttoja keskellä valtamerta saastuttamassa merten eliöitä. Tämä on hyvin mykistävä näky maapallomme saastuttamisesta.

Eero Suutari /kok:

Arvoisa herra puhemies! Sen jälkeen kun Suomessa säädettiin laki, jolla jätteen omistaminen siirrettiin kunnille, suomalainen jätteiden lajittelu pysähtyi siihen vaiheeseen, kun jätteitä kerätään ajoneuvoilla tuolta törpöistä.

Itse olen toiminut yrityksessä, jossa tehdään järjestelmiä jätteiden lajittelussa ja autojen automaattitunnistuksella ja niin poispäin, ja voi sanoa, että se kehityksen kärki on siirtynyt täältä Suomesta tuonne Australiaan, jossa jo nykyisin ajoneuvot itse tunnistavat eri törpöt siellä maantien varressa ja ilman henkilötyövoimaa nostavat ne sitten omaan jätesäiliöön ja sitten jatkavat matkaa ja niin poispäin.

Heikki Autto /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä edustaja Suutarin esiin nostama huomio on erittäin tärkeä, ja kun tällä hetkellä hallitus miettii kuumeisesti ja esimerkiksi sitten hallituksen lanseeraaman Team Finland -toiminnan kautta yritetään löytää niitä kasvualoja ja sellaista osaamista, mitä Suomesta voisi tuonne maailmalle viedä ja mikä toisi kestävää kansantalouden kasvupohjaa meille suomalaisen hyvinvoinnin turvaamiseen, niin tämä jäteala ja sen kehitys on ollut Suomessa maailman kärkeä. Meillä on siinä edelleen tietysti osaamista ja mahdollisuuksia, mutta todella tämä uusi jätelaki on vienyt Suomesta sen kannustavuuden, kärjen, pois alan yrityksiltä olla kehittämässä tätä osaamista. Sen vuoksi mielestäni on todella tärkeää, että ympäristövaliokunta järjestäisi pikaisesti tämän lain yritysvaikutuksista arvioinnin, koska se on mielestäni syytä tehdä näitten sosiaalisten vaikutusten ja tavallisten kuntalaisten näkökulmasta tulevien taloudellisten vaikutusten ohella.

Keskustelu päättyi.