Täysistunnon pöytäkirja 121/2013 vp

PTK 121/2013 vp

121. TORSTAINA 28. MARRASKUUTA 2013 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

8) Määrärahan osoittaminen metsähake- ja puupolttovoimalan tuotantotukeen

 

Pirkko Mattila /ps(esittelypuheenvuoro):

Puhemies! Olen tehnyt tämän talousarvioaloitteen sitä silmällä pitäen, että Suomessa on koko ajan syvenevä energiakauppataseen vaje — tästä on hiljattain uutisoitu. Eli me tuomme yhä suuremmilla summilla energiaa maahan, kun voisimme sitä tuottaa kotimaisesti ja samalla myöskin kauppataseen vajetta näin korjata.

Kotimainen energia on tärkeä alue, ja paikallistalouksien kannalta kotimainen energiasektori on myös se, jolle tässä taantumatilanteessa, työttömyyden vallitessa, voidaan nopeasti luoda uusia työpaikkoja.

Olemme aivan varmasti siinä tilanteessa, että mikään ei tällä hetkellä indikoi kuitupuun käytön lisäystä, sellunkeiton lisäystä, siis kemiallista puunjalostusta. Mielestäni on turhaa mustasukkaisesti metsäteollisuudenkaan vahtia sitten niitä kuitupuita, että jos niistä joku sattuu sitten hakekattilaan vilahtamaan.

Samaten me perussuomalaiset olemme ohjelmassa tuoneet esille monialaisen kotimaisen energiantuotannon hyviä puolia, ja metsähake on yksi niistä.

Ja ennen kaikkea: Me olemme tilanteessa, jossa tuulivoima ei ole kehittynyt siihen suuntaan, mitä ilmeisesti sillä on haettu. Kotimaisuusaste ei ole noussut, päinvastoin se on laskenut tämän tuulivoiman rakentamisessa. Meillä on kaavoitusongelmia. Meillä on ongelmia niinä päivinä, jolloin ei tuule, eli kun on pakkanen, tuuli tyyntyy, vesi hyytyy mutta tulitikku syttyy. Siksi haluan puhua tämän metsähakkeen puolesta. Sitten vielä kolmas asia tuulienergiasta, miksi olen halunnut, että se vähennetään nimenomaan sieltä tuulienergiasta: Se ei ole operatiivista energiaa siinä mielessä kuin esimerkiksi vesi. Myöskin on niin, että metsähake voisi olla osa tätä operatiivista energiaa, mitä energiamarkkinoilla tarvitaan.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä edustaja Pirkko Mattilan talousarvioaloite siitä, että metsähakkeella ja puupolttoaineella tuotetun sähkön tuotantotukeen siirrettäisiin tuollainen 2 miljoonaa euroa tuulivoimaloille ehdotetusta määrärahasta ensi vuoden talousarvioesityksessä, on oikeansuuntainen siinäkin mielessä, että tuulivoimalla tuotetun sähkön tuotantotukirahat eivät tänä vuonna, vuonna 2013, kuluneet. Ihan äskettäin lisätalousarviossa saimme tietää, että siellä säästyy huomattavakin määrä. Tämä säästyminen on vähän ennakoitukin vuoden 2014 talousarvioesityksessä, mutta silti tällainen siirto metsähakkeelle ja puupolttoaineelle on mielestäni aivan perusteltu ja on oikeansuuntainen signaali ja tahdonosoitus.

Heikki Autto /kok:

Arvoisa puhemies! Suomen energiapolitiikan tavoitteeksi tulisi ottaa päästöttömyys, ei niinkään sitä, millä keinoin energiaa tuotetaan. Meillä tulee olla riittävä omavaraisuus kotimaisesta päästöttömästä energiantuotannosta, ja kyllä tämä edustaja Mattilan aloite veisi oikeaan suuntaan suomalaista energiapolitiikkaa. On aivan päivänselvää, että 1 eurolla, joka valtion tukena satsataan kotimaiseen bioenergiaan, saadaan moninkertaisesti enemmän sitä päästötöntä kotimaista energiaa kuin sillä eurolla, joka satsataan yleensä ulkomaalaiseen investointiin, ulkomaisella teknologialla toteutettuun tuulivoimapuistoon, joten tämä siirto, vaikka se pieni onkin, on kyllä aivan täysin perusteltu.

On totta kai selvää, että kun aikanaan on tehty, sinänsä ehkä puutteellisinkin tiedoin, virheellisiä päätöksiä siitä, että tuulivoimainvestointeja sitoudutaan tukemaan tällä syöttötariffilla, niin toki näistä sitoumuksista tulee pitää kiinni, jotta ne toimijat, jotka ovat jo rahansa näihin tuulivoimainvestointeihin laittaneet, voivat sitten, mikäli sieltä tuotantoa jonkin verran tulee, saada sen luvatun tuen. Mutta kyllä mielestäni eduskunnan ja valtiovallan viestin tulee olla se, että tulevaisuudessa Suomen energiapolitiikkaa viedään siihen suuntaan, että suomalaisilla kotitalouksilla on varaa sähköä käyttää, suomalaiset yritykset voivat investoida tähän maahan hyvillä mielin, luoda uusia työpaikkoja, koska energia on kykyä tehdä työtä. Suomi tarvitsee edullista, kestävää, päästötöntä energiantuotantoa, ja sitä tarvitaan riittävästi, että meillä on omavaraisuus.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Tuulivoima on monellakin tapaa ongelmallinen energiamalli. Silloin kun nämä tukipäätökset on tehty, sillä on tavoiteltu hyvää ja päätös on varmasti ollut tämmöinen hyvää tavoitteleva tosiaan, mutta kun tietämys on lisääntynyt, niin on huomattu, että muun muassa sillä melulla on paitsi viihtyvyyteen liittyviä haittavaikutuksia myös terveyteen liittyviä haittavaikutuksia. Lintujen muuttoreitit ovat ongelmallisia, ja uusimpana, mistä ei kauheasti edes keskustella, on myös televisiokuvaan liittyviä haittavaikutuksia. Ja kaiken kukkuraksi, kun otetaan nämä haittavaikutukset ja tuki ja nämä ongelmat, kaikki kokonaisuutena, huomioon, niin tuulivoima, tuulella tuotettu sähkö, on hyvin kallista. Olisikin järkevää, että pienennetään tätä tukimuotoa, joka ohjaa silloin tuulivoiman rakentamista niille järkeville paikoille, missä se on mahdollista ja järkevää yleensäkin, ja samaan aikaan tosiaan tuetaan puunpolttoa, joka on puhtaasti kotimaista energiaa, ja saadaan omavaraisuusastetta paremmaksi.

Tuulivoimasta vielä sen verran, että siinähän on tämäkin ongelma, että kun ei tuule, sitä ei tule, ja kun tuulee, sitä ei tule. Eli vain tämä pieni välimalli on se, missä siitä on jotain hyötyä. Haitat ovat koko ajan olemassa. Ja haittana lienee myös se, että kun tuotanto on tämmöistä vaihtelevaa, niin silloin säätövoimaa tarvitaan enemmän esimerkiksi vesivoiman muodossa.

Osmo Kokko /ps:

Arvoisa puhemies! Edustajat Mattila ja Turunen ovat tehneet ihan oikeansuuntaisen talousarvioaloitteen. On totta, että on pyrittävä kotimaisiin energioihin ja tuontienergiasta on päästävä irti. Tuuli on kallista. Onko järkeä tukea tällaista? Myös kotimaisuusaste on alhainen. On erittäin järkevää, että tuetaan kotimaisia eli puuta. Sen vaikutukset ovat sekä alueelliset että työllistävät tässä asiassa.

Lauri Heikkilä /ps:

Arvoisa puhemies! Tämä talousarvioaloite on hyvin kannatettava. Nythän on viime aikoina ilmennyt seikkoja, jotka liittyvät tähän tuulivoimaan: se, mitä on tullut esille tästä haitallisuudesta ja muusta, ja sitten myöskin se, että monet tuulivoimaloita rakentavat yhtiöt ovat kumminkin kirjautuneet ulkomaille, ja sitten säädetyistä tukiehdoista johtuen sähkönkuluttajat joutuvat Suomessa maksamaan lisämaksua tuulivoimalla tuotetusta sähköstä useita vuosia, ja siten tuulivoiman lisääminen korottaa kuluttajien sähkölaskua.

Sen sijaan puunkäytön, metsähakkeen ja polttopuun käytön, lisääminen olisi omiaan parantamaan ja elvyttämään maaseutua, missä nyt on pula työstä ja toimeentulosta. Elikkä lisääntyvä metsän ja hakkeen käyttö aktivoisi maaseutua, toisi maatiloille kaivattuja sivutuloja. Myöskin taimikon hoito ja ensiharvennustyöt tulisivat kannattavammiksi, jos siitä saatava hake voitaisiin myydä kohtuullisella hinnalla hakevoimaloihin. Tässä on hyvä kotimaisuusaste. Kaikin puolin säästyisi ulos menevää rahaa valtiontaloudessa ja saataisiin kauppatasettakin kuntoon siinä mielessä yhtä aikaa, kun saadaan työtä.

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Jatkan vielä metsien käytöstä siinä valossa, että metsät kasvavat tällä hetkellä enemmän kuin niitä käytetään eli hakataan. Suoraan sanottuna metsät tukehtuvat tätä menoa, jos esimerkiksi energiapuun korjaus takkuaa. Metsän käyttö energiapuun muodossa ja oikea-aikaisen energiapuun korjuun muodossa tuottaa myös parempaa raaka-ainetta mekaaniselle puunjalostukselle, eli siellä pääsee se tukki kasvamaan, ja muutenkaan metsät, tienvierukset eivät ole niin pusikkoisia. Emme me tarvitse enää sitä riukupuuta, sitä aisapuuta, koska ei kuljeta hevosillakaan niin paljon. Eli kyllä tälle metsähakkeelle sijaa on.

Kun me puhumme biomassoihin perustuvasta biotaloudesta, niin me tiedämme tällä hetkellä, että eivät agrobiomassat, ne jätteet, mitä ehkä mielellään halutaan käyttää energiaksi, ole vielä niin kehittyneitä, eikä niistä ikinä tule volyymiltaan sellaista, että Suomessa energiaa sillä tavalla tuotettuna olisi yhtä paljon kuin puuhakkeella tai metsähakkeella tuotettuna. Eli kyllä, jos puhutaan biotaloudesta ja biomassoihin perustuvasta energiantuotannosta, tällä hetkellä puu on ylivoimaisesti se ykkönen, jota meillä on mahdollista käyttää.

En minä voi ymmärtää sitä, että kivihiilen käyttö on niin paljon lisääntynyt turvetta korvaavana. Se on kuitenkin ulkomaista. Jos ajatellaan kivihiilen kaivamista toisissa maissa — no, Suomessa tietenkään ei kaivetakaan — niin sitä nyt kaivetaan kuitenkin ihan erilaisissa työolosuhteissa, jotka eivät vastaa suomalaisia työolosuhteita tai joitakin työaikalainsäädäntöjä, niin että kyllä kotimainen energia minun mielestäni on myös eettisesti hyväksyttävämpää kuin jotkut uusiutuvat fossiiliset energiat, jotka vain lisäävät kuitenkin niitä hiilidioksidipäästöjä. Ei kivihiili sido yhtään hiilidioksidia, mutta puu kasvaessaan sitoo.

Heikki Autto /kok:

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Mattila käytti hyvän puheenvuoron, ja todella tämä on hyvä aloite, ja viittaan vielä tuohon edustaja Jalosen asiantuntevaan puheenvuoroon näistä tuulivoiman monista haitoista. Edustaja Jalonen sivusi myös tätä tuulivoiman energiajärjestelmälle, voimajärjestelmälle, aiheuttamaa haittaa, koska tuotanto muuttuu hyvin epävarmaksi: sähköä pystytään tuottamaan vain silloin, kun tuulee, ja tuulethan ovat tunnetusti ennustamattomia. Voimajärjestelmään joudutaan tekemään siirtoverkkoihin suuria, muuten tarpeettomia investointeja, jotka lisäävät sitten kuluttajan sähkölaskua, mutta myös sitten tähän tuulivoimaa säätävään kapasiteettiin joudutaan investoimaan, jotta sähköä riittää silloin, kun ei tuule. Tällaista säätövoimaahan voidaan tietysti tuottaa kaasuturbiinein fossiilisista polttoaineista, mutta koska se ei ole kestävä tapa sitä tuottaa, niin ainoa kestävä tapa sitten paikata tätä tuulivoiman tuomaa ongelmaa on lisätä kotimaista vesivoimaa.

Haluankin tässä yhteydessä ilmaista paheksuntani valtion omistajaohjaukselle siitä, että Kemijoki-yhtiön, joka käytännössä voisi Suomessa toteuttaa vesivoiman lisärakentamista, annettiin lähteä toteuttamaan sen kaltaista uutta toimintatapaa, joka johtaa käytännössä yhtiön ainoastaan vesivoimatilaajaksi, ja kaikki nämä varsinaiseen tuotantoon liittyvät palvelut hankitaan alihankkijoilta. Näille alihankkijoille toivotan kaikkea menestystä nyt, kun kerran nämä päätökset on tehty, mutta valtion omistajaohjausta kritisoin siitä, että kun vesivoimaa tarvitaan tulevaisuudessa ja Suomeen pitäisi myös kehittää pumppuvoimaa — jolla voidaan luoda uutta säätövoimaa tilanteessa, jossa on esimerkiksi paljon tuulivoimaa saatavilla: vettä pumpataan silloin altaisiin ja sitten taas lasketaan sitä voimalaitosten läpi, kun ei tuule — niin Kemijoki-yhtiö valtion enemmistöomistamana yhtiönä olisi ollut erinomainen toimija ollut kehittämään tätä. Pörssiyhtiöt eivät sitä kehitä, koska heidän etunsahan on, että sähkön hinta on mahdollisimman korkea.

Keskustelu päättyi.