Täysistunnon pöytäkirja 122/2006 vp

PTK 122/2006 vp

122. TIISTAINA 28. MARRASKUUTA 2006 kello 14 (14.05)

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä

 

Tuija Brax /vihr(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Tällä esityksellä saatettaisiin korkeinta hallinto-oikeutta koskevat säännökset ajan tasalle. Suurin osa näistä muutoksista on sen verran teknisiä tai meidän juristimaailmaamme lähinnä kiinnostavia, korkeimman hallinto-oikeuden työhön perehtyneitä kiinnostavia, että en käy niitä tässä yksityiskohdiltaan esittelemään. Kuitenkin kahteen asiaan, 13 ja 14 §:ään, hiukan valotusta antaisin.

13 §:ssä säädetään korkeimman hallinto-oikeuden täysistunnon kokoonpanosta, ja 5 §:ssä perusteluissa todetuin tavoin lakiehdotukseen ei sisälly säännöstä, jossa vastaavasti säädettäisiin koko jaoston istunnon kokoonpanosta. Tämä on valiokunnan mielestä ongelma, joka saattaa olla peräti ongelma perustuslain 100 §:n 2 momentin säännöksen valossa, semminkin kun vastaavasti korkeimmasta oikeudesta säädetään näistä asioista tarkemmin, ja niinpä valiokunta päätyi muun muassa perustuslaillisuuden varmistamiseksi muuttamaan hallituksen esitystä niin, että nyt jatkossa laissa kerrotaan, että kysymyksessä on ratkaisukokoonpano ja siellä on vähimmäismäärä jäseniä. Tämä ei ole kovin suuri asia, mutta kerron tämän sen takia, että silloin kun on kysymys tämmöisestä asiantuntijavaliokunnan eteen tulleesta väitteestä tai huolesta, perustuslainmukaisuudesta, ja kun valiokunnassa asiantuntijoidenkin mukaan ratkaisu löytyisi näin ja ministeriökin oli lopulta kanssamme samaa mieltä, niin, arvoisa puhemies, katsoimme, että silloin ei ollut syytä näin pienen asian takia vaivata perustuslakivaliokuntaa, vaan ratkaisu tehtiin yhteistyössä ministeriön kanssa ihan näin.

Sitten 14 §:ssä säädetään korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöistä. Ehdotuksen mukaan esittelijöiden virkanimikkeitä olisivat nykyisetkin virkanimikkeet eli kansliapäällikkö, esittelijäneuvos, vanhempi hallintosihteeri ja hallintosihteeri. Asiantuntijakuulemisessa tuli kuitenkin esiin, että hallintosihteerin virkanimike ei kuvaa korkeimman hallinto-oikeuden esittelijän tehtävää, joka on vaativa ja vastuullinen, pitkälti tuomarinvirkaan rinnastettava tehtävä, ja korkeimman hallinto-oikeuden sisältä on pitkään vaadittu tämän harhaanjohtavan nimikkeen muuttamista.

Valiokunta katsoi asialliseksi tässä vaiheessa yhtyä näihin näkemyksiin, semminkin kun kävi ilmi myös asiantuntijakuulemisessa, että yllättäen juuri tällä hallintosihteerin nimikkeellä näitä vastuullisia ja tuomarintehtävään rinnastettavia tehtäviä tekee poikkeuksellisen paljon naisia. Sen sijaan miesesittelijöillä tai -tuomareilla näytti olevan komiammat tittelit, niin sanotusti. Valiokunta yhtyi tähän kritiikkiin, mutta koska ministeriöstä kerrottiin, että parhaillaan istuu työryhmä, joka laajemmalti katsoo paitsi korkeimman hallinto-oikeuden nimikkeitä myös muita nimikkeitä, niin päätimme vain mietinnössämme evästää, että tästä harhaanjohtavasta nimikkeestä on syytä päästä tässä ministeriön työryhmätyöskentelyssä eroon.

Kunnallisalalta löytyy vastaavia, aivan samoja nimikkeitä, jotka tekevät aivan toisenlaista työtä, ja todella näyttää siltä, että tässä saattaa olla jopa tämmöinen tasa-arvonäkökulma, ja ministeriön työryhmän työtä näin päätimme yksimielisesti viitoittaa. Muutenkin mietintö on yksimielinen.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Aivan lyhyesti lisäyksenä, että tietenkin kaikkien paragrafien mukaisesti, kun tällainen perustuslainmukaisuus täytyisi selvittää, täytyisi asia viedä perustuslakivaliokuntaan, varsinkin kun kysymys on korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja sen toiminnasta.

Mutta tässä lakivaliokunta käytti niin sanotusti järkeä. Me saimme yksiselitteistä palautetta niin perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvokselta kuin ministeriöstä, että lakivaliokunta tässä asiassa voi edetä niitten aikaisempien perustuslakivaliokunnan lausuntojen perusteella, joissa näitä asioita on linjattu, ja päätyä sitä kautta siihen lopputulokseen, että tämä lakiesitys on oikein tehty, ilman tätä lausuntopyyntöä, ja näin me myöskin muutimme sitä oma-aloitteisesti.

Mitä tulee sitten näihin hallintosihteeri-virkanimikkeisiin, niin on aivan niin kuin juuri ed. Brax kertoi, että kunta-alalla hallintosihteerit tekevät aivan toisenlaista työtä kuin hallintosihteerit korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Toivotaan, että tämän työryhmän tuloksena tämä asia saa sellaisen lopputuloksen, joka vastaa myöskin sitä henkeä, mikä vallitsi lakivaliokunnan jäsenten keskuudessa.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! On hyvä, että lakivaliokunta on tehnyt itsenäistä työtä ja parantanut tälläkin tavalla esitystä, jonka hallitus on antanut. Hallinto-oikeudet ovat olleet muullakin tavalla viime aikoina keskustelussa, ja yksi asia on se, että valitettavasti niiden resursseja ollaan heikentämässä, vähentämässä tuomarikunnan määrää. Tämä on ongelmallista samaan aikaan, kun hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden asioiden käsittelyaikoja katsotaan kriittisesti ja on haluttu esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslakia muuttaa tältä osin, jotta muka saataisiin lyhyempiä käsittelyaikoja.

Näin ollen tämä asia on vielä eduskunnassa kesken, mutta kaiken kaikkiaan voi todeta, että tuomariresurssien takaaminen hallinto-oikeuksissa on erittäin tärkeätä kansalaisten oikeusturvan kannalta, jotta nämä valitusajatkaan eivät mene liian pitkiksi. Tosiasiassa toistan sen jälleen, että kaavoituksessa ainoastaan 10 prosenttia kaavatapauksista on valituksen kohteena.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Vaikka sinänsä tietenkin käytännössä olen samaa mieltä tästä sihteeri-nimikkeestä, nimikkeitten sopisi olla mahdollisimman kuvaavia ja ainakin nyt jakautua sukupuolisesti asianmukaisesti, en nyt malta olla huomauttamatta, että juuri tälläkin hetkellä tässä salissa, suomalaisen lainsäädännön tärkeimmällä paikalla, tuolla puhemiehen vierellä, istuu kaksi sihteeriä.

Tuija Brax /vihr:

Arvoisa puhemies! Varmasti on niin, että sitten, kun on kysymys niin arvostetuista ja korkeista herroista ja rouvista kuin eduskunnassa, ei enää sihteeri-nimikekään voi poistaa sitä tosiasiaa, että ovat kyseessä erittäin tärkeät ja arvostetut ihmiset. Mutta silloin, jos ollaan isommassa työyhteisössä, jossa samankaltaista työtä tekevien välillä on mahdollisesti harhaanjohtavia nimikkeitä, ongelma on suurempi.

Yleiskeskustelu päättyy.