Täysistunnon pöytäkirja 123/2002 vp

PTK 123/2002 vp

123. KESKIVIIKKONA 23. LOKAKUUTA 2002 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi Leivonmäen kansallispuistosta

 

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Tässä on hienosta asiasta kysymys: laki Leivonmäen kansallispuistosta. Tämähän on toinen lyhyellä ajalla tuotu kansallispuistohanke. Muistamme kaikki, että talossa vuonna 2000 käsiteltiin ed. Rakel Hiltusen ensimmäisenä allekirjoittama lakialoite, jonka takana kyllä oli nimenomaan niin kutsuttu Repovesi-rengas, jossa oli ennen muuta kymenlaaksolaisia ja Etelä-Karjalan kansanedustajia: edustajat Smeds, Puhakka, Koski, Vähänäkki jne. Se lakiesitys hylättiin, mutta myöhemmin saimme hallituksen esityksen, joka johti Repoveden kansallispuiston perustamiseen. Nyt on Leivonmäen kansallispuisto. Minulla oli kesällä 2001 ilo vierailla tuolla alueella ympäristövaliokunnan delegaation mukana. Se on todellakin hyvä lisä. Se on hyvin mielenkiintoinen alue. Uskon, että valiokunta tulee mahdollisimman nopeasti toteuttamaan tämän hallituksen esityksen ja näin saamme uuden suoluontoa, metsäluontoa käsittävän kansallispuiston maahamme ja Keski-Suomeen, joka siis on myöskin alue, joka varmasti tarvitsee nimenomaan luonnonsuojelua lisää.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Leivonmäen kansallispuisto on hyvä hanke, joka on hyvin ja kattavasti perusteltu hallituksen esityksessä. Suomalaiset asuvat yhä enemmän kaupungeissa ja kasvukeskuksissa. Kansalaiset tarvitsevat entistä enemmän puhdasta, koskematonta luontoa. Suomalaisen luonnon säästäminen tuleville sukupolville on hieno asia. Hankkeen tavoitteena on nimenomaan huolehtia Suomen luonnon monimuotoisuudesta.

Leivonmäen kansallispuistohanke on asia, jota kukaan ei vastusta. Hanke on edennyt myötätuulessa. Metsäyhtiöt, luonnonsuojelujärjestöt, kuntalaiset, kuntapäättäjät ja muut tahot kokevat luonnonpuiston perustamisen kannatettavana yhteisenä hankkeena. Ehdotettu Leivonmäen kansallispuisto on pääosin jo ennestään luonnonsuojelualuetta eikä näin ollen tuo merkittäviä uusia alueita suojelun piiriin. Hanke kuitenkin täydentää suojelualueen kokonaisuutta metsien ja rantaluonnon osalta.

Maakuntaa ja seutukuntaa ajatellen Leivonmäen hanke on järkevä ja perustuu yksimieliseen päätökseen. Hanke niveltyy hyvin kunnan tavoitteisiin kehittää luontomatkailua. Tällä hankkeella luodaan uusia työpaikkoja ja säilytetään suomalaista luontoa tuleville sukupolville. Tällä hankkeella osoitetaan, että meillä Suomessa arvostetaan ympäristöarvoja. Näitä luonnonpuistoja on syntynyt viime aikoina muitakin ja tulee varmasti syntymään jatkossakin. Leivonmäen hanke on esimerkki yksimielisestä päätöksenteosta, jolla saadaan aikaan hyviä tuloksia paikallisesti ja laajemminkin Suomen mittakaavassa.

Kansallispuistojen perustaminen on hieno askel, mutta se ei yksistään riitä, vaan on samalla huolehdittava riittävien voimavarojen varaamisesta kansallispuistojen kehittämiseen täällä Leivonmäellä kuten muuallakin kansallispuistoissa.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Leivonmäen kansallispuisto on hyvin myönteinen hanke. Se on saanut vain yksimielisesti myötätuulta osakseen. Leivonmäen kunta aivan erityisesti kokee tämän hankkeen myönteisenä. Kansallispuisto todellakin, aivan kuten ed. Kangas edellä toi esille, luo mahdollisuuksia myöskin pienen keskisuomalaisen maaseutukunnan matkailuelinkeinon kehittämiselle. Samalla tämä jo paljolti suojelussa ollut luontotyypeiltään hyvin erikoinen alue on ollut helppo ajatella kansallispuistoksi. Tässä ei ole mitään ongelmia ollut miltään osin, kun tätä on suunniteltu. Näin ollen voidaan säilyttää kappale erikoista luontoa Keski-Suomessa tuleville polville. Olemme hyvin tyytyväisiä, että asia on edennyt näin myönteisesti tähän vaiheeseen.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies, aivan lyhyesti: Ed. Kangas tosiaan peräsi sen perään, että pitäisi olla myöskin rahoitusta. Ymmärsin niin. Näin toki pitää. Totean, että kun ympäristövaliokunta on käsitellyt vastikään Repoveden kansallispuistohankkeen, Metsähallitusta on tarkoin kuultu nimenomaan rahoituksen suhteen. Nämä kansallispuistothan ovat sitten Metsähallituksen alaisia. Tässä yhteydessä kävi ilmi, että näille molemmille kansallispuistoille on varattu Metsähallituksen budjeteissa ensi vuoden alusta alkaen omaa määrärahaa tämän alueen hoitoa varten.

Sikäli vielä haluan onnitella Leivonmäen kuntaa, kun tiedän, että heillä on jo tällaista toimintaa, myös taloudellista toimintaa tällä liitealueella. Niin kuin varmasti edustajat Oinonen ja Kangas tietävät, muun muassa suoviini on vahva valmiste, joka siellä on tuotannossa.

Keskustelu päättyy.